hero

Efektyvios šiuolaikinės tikybos pamokos planavimas ir organizavimas

Efektyvios šiuolaikinės tikybos pamokos planavimas ir organizavimas

VšĮ Trakų švietimo centras
2023-11-03
Birutės g. 46, Trakai
Valstybinėje švietimo 2013-2022 metų strategijoje akcentuojama, jog būtina „<...> švietimo sistemą orientuoti į kūrybiškumo, šiuolaikinių technologijų išmanymo, verslumo, pilietiškumo ir lyderystės ugdymą<...>“, kad vis dažniau susiduriama su motyvacijos mokytis stoka, todėl Švietimo sistemoje pastaruoju metu vyksta daug pokyčių, diegiamos naujovės, kurias taikant mokymas tampa aktualesniu, patrauklesniu labiau motyvuotu procesu. Šiuolaikinis mokymas(is) turi būti organizuojamas atsižvelgiant į skirtingus mokinių mokymo(si) poreikius ir stilius, plėsti akiratį, skatinti motyvaciją ir didesnius (arba aukštesnius) siekius, būti aiškus ir tikslus, t.y. nukreiptas į konkretų tikslą ir adresatą. Kiekvienam mokytojui aktuali ir svarbiausia jo darbe veikla – pamoka, o pamokos sėkmė priklauso nuo tinkamo planavimo ir organizavimo. Todėl mokytojas pirmiausia turi būti geras mokymosi organizatorius, kuris moko mokinius veikti, skatina mąstyti ir kalbėti, daug stebi ir klauso, ką mokiniai kalba, sukuria situacijas, kai mokiniai moko vienas kitą, parenka įvairias užduotis skirtingų polinkių ir poreikių mokiniams. Pamoka turėtų būti vedama pagal šiuolaikinio mokymo reikalavimus. Šiuolaikinis mokymas – tai mokinio aktyvia veikla pagrįstas mokymas. Veiksmingiausi metodai yra tie, kurie skatina didesnį mokinių, o ne mokytojų darbą, todėl jie ne tik duoda daugiausiai naudos, bet ir mažiau vargina. Tokio mokymosi tikslas yra ne tik perduoti ir gauti informaciją, bet skatinti pačių besimokančiųjų supratimą ir aktyvumą, išmokyti asmenį susivokti pasaulyje, kuriame jis gyvena, suprasti įvykių esmę, kolektyviai spręsti problemas, jas vertinti Katalikų Bažnyčios mokymo kontekste. Todėl prasminga įgyvendinti tas šiuolaikinio mokymo strategijas, kurios žinomos kaip turinčios didžiausią poveikį mokinių pasiekimams, ir suprasti, kodėl tie metodai (pvz., aktyvaus mokymo(si) metodai) veiksmingi, pritaikyti strategijas, kurios patenkina mokinių ir dalyko poreikius bei atitinka individualius mokymosi stilius. Vienas iš esminių XXI amžiaus gebėjimų yra skaitmeninis raštingumas. Skaitmeninis turinys, skaitmeninės mokymo priemonės (toliau – SMP) suteikia galimybę mokytis namuose, mokykloje, bet kurioje pasaulio vietoje ir bet kokiomis mobiliosiomis technologijomis: nešiojamu, planšetiniu kompiuteriu ar mobiliuoju telefonu. Mokymosi procese naudojant skaitmeninį turinį, ugdomi socialiniai įgūdžiai, skatinamas vaikų susidomėjimas, pažintinis aktyvumas, lavinamas mokinių loginis mąstymas bei atmintis. SMP leidžia mokytojams ir mokiniams pritaikyti mokymo/si procesą prie kiekvieno asmeninių poreikių, leidžia mokiniams mokytis, atsižvelgiant į jų mokymosi stilių, didina mokymosi motyvaciją. Mokytojams yra lengviau parengti diferencijuotą mokymosi medžiagą, integruoti kalbų mokymąsi su kitais mokomaisiais dalykais. Skaitmeninis mokymo turinys mažina laiko sąnaudas, suteikia mokiniams galimybę savarankiškai tobulėti, įsivertinti žinias, atlikti kūrybinius ir projektinius darbus. Mokytojai gauna grįžtamąjį ryšį. Programoje aptariami tradiciniai ir inovatyvūs mokymo metodai ir būdai, kaip sužadinti mokinių smalsumą bei kritinį mąstymą. Mokytojai turės galimybę pasidalinti gerąja patirtimi (pamokų planais, metodais, savo sukurtomis metodinėmis priemonėmis) motyvuojant mokinius būti aktyviais mokymo(si) proceso dalyviais, dirbant grupėse, porose, individualiai; išsiaiškins, kaip pamokų metu kelti probleminius klausimus. Ši 40 val. kvalifikacijos tobulinimo programa orientuota į pamokos efektyvumą užtikrinančių aktualių didaktinių nuostatų stiprinimą – ugdymo metodų taikymą, formuojamąjį vertinimą, IT panaudojimą, ugdymą kitose erdvėse ir kt.
Papildoma informacija
Savivaldybė Trakų r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas centras.trakai@gmail.com
Renginio vieta