hero

Pradinio ugdymo turinio įgyvendinimo galimybės bei dalykinių kompetencijų tobulinimas dirbant pagal atnaujintas programas

Pradinio ugdymo turinio įgyvendinimo galimybės bei dalykinių kompetencijų tobulinimas dirbant pagal atnaujintas programas

Mažeikių švietimo centras
2023-09-28
Ventos g., Mažeikiai
Ugdymo turinys atnaujinamas remiantis švietimo būklės analize. Atnaujinimo tikslas – užtikrinti aukštesnę bendrojo ugdymo kokybę. Bendrųjų programų atnaujinimo kryptys: stiprinti asmens savybių ir vertybių ugdymą, sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui pasiekti aukštesnius rezultatus, suteikiant tvirtus ir tvarius žinių pagrindus, dalykų turiniu ugdant kompetencijas. Ugdymo turinį buvo nuspręsta atnaujinti dėl pokyčių švietime, atsižvelgta į naujausius mokslo pasiekimus, tarptautinių tyrimų ir nacionalinių pasiekimų patikrinimų rezultatus, tarptautinių organizacijų ekspertų rekomendacijas. Atnaujintose bendrosiose programose laikomasi į kompetencijas orientuoto ugdymo krypties. Tai reiškia, jog mokinio tikslas bus ne tik įgyti žinių, tačiau ir mokėti jas pritaikyti, turėti daugiau šiuolaikiniame pasaulyje reikalingų įgūdžių. Siekiama ugdyti pažinimo, skaitmeninę, socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos, kūrybiškumo, pilietinę, kultūrinę ir komunikavimo kompetencijas. Pradinio ugdymo programa sudaro sąlygas bręsti mokiniui kaip asmenybei, plėtoti pozityvius santykius su savimi, kitais žmonėmis, socialine, gamtine ir daugiakultūre aplinka, įgyti pažinimo, mokėjimo mokytis, sveikatos ir kitų kompetencijų integralius pradmenis, kaip prielaidą tolesniam sėkmingam ugdymuisi. Atnaujintomis bendrąsiomis programomis numatoma: stiprinti asmens vertybinių nuostatų, socialinių ir emocinių gebėjimų, pasitikėjimo savo galiomis, atsparumo, kūrybiškumo ugdymą; sistemiškai įtraukti pasitikėjimo, pagarbos ir tolerancijos kitokiai nuomonei, kultūrų įvairovei, tautinės savimonės, pilietiškumo, demokratinio dialogo kultūros ir darnaus vystymosi nuostatų ugdymą; sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui įgyti aukštesnius pasiekimus, suteikiant tvirtus ir tvarius žinių pagrindus; mokomųjų dalykų turiniu ugdyti kompetencijas; prasmingai įtraukti aktualų turinį, skirtą ugdyti mokinių kompetencijas; numatyti ugdymo(si) galimybes įvairiuose kontekstuose; įtvirtinti sąsajas tarp pakopų, ugdymo sričių ir dalykų; užtikrinti ugdymo tikslų, turinio įgyvendinimo ir pasiekimų vertinimo dermę. Todėl ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa „Pradinio ugdymo turinio įgyvendinimo galimybės bei dalykinių kompetencijų tobulinimas dirbant pagal atnaujintas programas“ siekiama plėtoti mokytojų profesines kompetencijas, ji yra savalaikė ir aktuli. Jos trukmė – 40 val. (iš jų: 24 val. teorijos, 8 val. praktika ir 8 val. savarankiško darbo). Programa skirta pradinio ugdymo mokytojoms.
Papildoma informacija
Savivaldybė Mažeikių r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas l.jautake@scmazeikiai.lt
Renginio vieta