hero

Ugdymo(si) organizavimas, orientuotas į kiekvieno ugdytinio pažangos siekį

Ugdymo(si) organizavimas, orientuotas į kiekvieno ugdytinio pažangos siekį

Panevėžio rajono švietimo centras
2024-03-01
Beržų g. 50, Panevėžys
būti nuoseklus ir kryptingas, kaip ir kiti mokyklos veiklos aspektai, turi daryti poveikį mokinių ugdymosi rezultatams. Kryptingas ir nuoseklus mokytojo profesinis tobulėjimas – tai būtina sąlyga siekiant užtikrinti ugdymo kokybę, geresnius mokinių ugdymosi rezultatus ir kurti palankią ugdymosi aplinką. Visų mokyklos bendruomenės narių mokymasis, kvalifikacijos tobulinimas atliepia Geros mokyklos koncepcijos nuostatas. Kai mokytojų kompetencijų tobulinimas vyksta derinant su mokykloje vykstančia veikla, siekiama ją gerinti, didinamas mokyklos vaidmuo visuomenės gyvenime. Ugdymo ir mokymo srityje vykstantys pokyčiai, jaunosios kartos mokymosi ypatumai išryškina būtinybę ieškoti naujų mokymo(si) strategijų, būdų, metodų, įgalinant įtraukti kiekvieną ugdytinį į ugdymo(si) procesą, prisiimant atsakomybę už savo pasirinkimus ir už savo mokymąsi. Ugdymą, mokytojų kvalifikaciją bei jos tobulinimą reglamentuojantys dokumentai kreipia į mokytojų gebėjimų tobulinimą – vertinti mokinių asmenybės ūgtį, taikyti mokytis padedantį vertinimą, teikti informatyvų grįžtamąjį ryšį, matuoti asmeninę pažangą kiekvienoje pamokoje. Programos temos ir moduliai atliepia Geros mokyklos koncepcijos nuostatas: įgyvendinant programą bus siekiama, kad mokyklos bendruomenė taptų besimokančia organizacija, kurią apibūdina šie bruožai: mokymasis su kitais ir iš kitų – dirbant su kolegomis, dalijantis patirtimi, atradimais, sumanymais ir kūriniais, stebint kolegų pamokas ir kitas veiklas, drauge studijuojant įvairius šaltinius, mokantis iš mokinių; refleksyvumas – mokyklos mokytojų diskusijos, veiklų apmąstymas, įsivertinimas, jais pagrįsti susitarimai dėl ateities; organizacijos atvirumas pasauliui (partnerystės, bendri projektai, tinkliniai ryšiai ir kt.). Mokyklos komanda, dalyvaudama programoje, turės galimybę stiprinti ugdymo(si) planavimo ir organizavimo kompetencijas, permąstyti savo veiklas, su lektoriais ieškoti sėkmingų metodikų, būdų, kaip įgyvendinti ugdymą, orientuotą į kiekvieno mokinio asmeninę ūgtį, kaip įjungti mokinius į aktyvų mokymąsi, planuoti asmeninę pažangą ir ją reflektuoti. Mokytojai gilins žinias, kaip veiksmingai atnaujinti ugdymo turinį, siekiant padėti mokiniui sėkmingai mokytis, tobulėti, bręsti kaip asmenybei. Įgyvendinant programą savo patirtimi dalysis ne tik Panevėžio r. muzikos mokyklos mokytojai, bet ir kitų Lietuvos miestų neformaliojo vaikų švietimo įstaigų atstovai, mokytojai praktikai.
Papildoma informacija
Savivaldybė Panevėžio m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas loreta.salciuniene@prsc.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 845582971
Renginio vieta