hero

„Ugdymo(si) ypatumai, problemų atpažinimas ir sprendimų modeliavimas, dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais“

„Ugdymo(si) ypatumai, problemų atpažinimas ir sprendimų modeliavimas, dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais“

Telšių švietimo centras
2024-02-12
S. Daukanto g. 35, 87104, Telšiai
Asmenys, dirbantys su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais, privalo būti supažinę su SUP turinčių mokinių ugdymąsi reglamentuojančiais teisiniais dokumentais, gebėti sudaryti palankias sąlygas kiekvienam mokiniui ugdytis pagal jo poreikius ir galimybes bendrojo ugdymo mokyklose. Tarptautiniuose dokumentuose įtvirtintos nuostatos, dėl specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių įtraukiojo ugdymo sistemos, orientuoja į visiems tinkamą visų lygių švietimo užtikrinimą, paramą, siekiant sudaryti sąlygas jų veiksmingam švietimui ir specialistai, pedagogai privalo šių dokumentų paisyti. Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencija (2006), Europos Tarybos numatyti strateginiai teisingumo švietime įgyvendinimo uždaviniai iki 2020 metų skatina visose šalyse diegti inkliuzinio švietimo politiką, todėl mokymai neabejotinai svarbūs ir reikalingi. Siekiant tobulinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių švietimo politiką bei ugdymo praktiką, rekomenduoja į procesą įtraukti visą ugdymo įstaigų bendruomenę. Todėl būtini mokymai, kurie suteiks dalyviams žinių padėsiančių atpažinti specialiuosius ugdymosi poreikius ir individualius gebėjimus. Programos dalyviai mokysis parinkti tinkamus darbo būdus ir metodus bei juos taikyti ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, įgys praktinių įgūdžių ir juos taikys rengdami individualizuotas programas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Mokymai suteiks galimybę dalyviams parinkti specialiąsias mokymo priemones, naudojant informacines technologijas ir ugdymui skirtas techninės pagalbos priemones. Bus mokoma mokytojų, švietimo pagalbos specialistų ir tėvų (globėjų, rūpintojų) komandinio darbo formavimo. 50 val. programą sudaro 5 seminarai po 8 val., savarankiškas dalyvių namų darbas iš išklausytų temų – 8 val. ir refleksija - 2 val.
Papildoma informacija
Savivaldybė Telšių r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 37060098867
Renginio vieta