hero

Inovatyvi lietuvių kalbos pamoka šiandienos mokykloje

Inovatyvi lietuvių kalbos pamoka šiandienos mokykloje

Kretingos rajono švietimo centras
2024-02-19
J. Pabrėžos g. 8, Kretinga
Šiandieninėje demokratiškoje, inovatyvioje, sėkmės ir atradimų mokykloje mokytojas ir mokinys gali visapusiškai tobulėti, puoselėti gimtąją kalbą kaip tautos kultūros dalį. Kiekvienam mokytojui aktualiausia ir svarbiausia jo veiklos dalis yra pamoka. Šiuolaikinis pasaulis diktuoja naujas sąlygas ir mokytojo veiklos organizavimui, todėl dažnai kyla klausimai: kokia turėtų būti šiuolaikinė pamoka, kaip patirti sėkmę savo veikloje. Mokytojui svarbu kiekvienoje pamokoje naudoti kūrybinį ir kritinį mąstymą skatinančius mokymosi būdus bei formas, ugdyti mokinių gebėjimus reflektuoti ir vertinti kalbos reiškinius, literatūros kūrinius, sieti juos su gyvenimu, kelti vertybinius klausimus. Mokytojas turi surasti konkrečių patarimų ir idėjų, kaip ugdyti skirtingų gebėjimų mokinius, kaip ugdyti aukštesniuosius gebėjimus, kaip individualizuoti ugdymą. Pamokoje labai svarbus yra vertinimas kaip priemonė kaupti ir panaudoti informaciją apie mokinio mokymosi patirtį – pasiekimus, daromą pažangą. Remiantis vertinimo rezultatais, numatoma mokymosi perspektyva, individualizuojamas ugdymo procesas. Programa padės lietuvių kalbos mokytojams tobulinti dalykines bei bendrąsias kompetencijas, analizuoti savo gebėjimą planuoti, organizuoti ir kontroliuoti ugdymo(si) procesą, kurti ugdymo(si) aplinkų, ugdymosi turinio ir situacijų įvairovę, ugdyti bei vertinti įvairių gebėjimų mokinius. Įvairios veiklos skatins mokytojus bendradarbiauti, dalytis patirtimi, reflektuoti.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kretingos r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas gene.benetiene@kretingosrsc.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 37061454265
Renginio vieta