hero

„Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa“

„Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa“

Kauno švietimo inovacijų centras
2024-02-12
Vytauto pr. 44, Kaunas
Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa (toliau – Programa) skirta mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, kurie nėra išklausę ne mažesnės apimties nei 60 valandų arba 2 studijų kreditų kursų anksčiau arba studijų metu (toliau – Mokytojai). Mokytojai kursus privalo išklausyti per metus nuo darbo mokytoju pradžios. Programa taip pat rekomenduojama mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui (ypač atsakingiems už švietimo pagalbos organizavimą mokykloje) ir kitiems mokytojams, norintiems šioje srityje tobulinti savo kompetenciją. Programos paskirtis – suteikti Mokytojams specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos žinių, būtinų ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, atsirandančių dėl išskirtinių asmens gabumų, įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių, vadovaujantis inkliuzinio ugdymo, t. y. proceso, užtikrinančio kokybišką ugdymą(si) visiems jo dalyviams, kai atsižvelgiama į kiekvieno mokinio, jo tėvų (globėjų, rūpintojų) lūkesčius, ugdymosi poreikių ypatumus, pagalbos ir paslaugų reikmes, užkertantis kelią „iškristi“ iš švietimo sistemos, nuostatomis. Programos trukmė – 60 akademinių valandų (32 teorijos ir 16 praktinio darbo valandų, 12 savarankiško darbo valandų). Programą sudaro 2 sesijos (3 ir 3 dienų). Programos tikslas – formuoti pozityvų Mokytojų požiūrį į inkliuzinį ugdymą, mokinių ugdymosi poreikių įvairovę, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių gebėjimus ir poreikius, tobulinti Mokytojų kompetenciją ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, pritaikant ugdymosi procesą, bendradarbiaujant, pritaikant ugdymo(si) turinį, vertinant individualią kiekvieno mokinio pažangą ir pasiekimus.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas laura.vaitkeviciene@kaunosic.lt
Renginio vieta