hero

Akademinių pasiekimų ir asmeninės rūgties dermė pamokoje taikant savivaldį ir personalizuotą mokymąsi

Akademinių pasiekimų ir asmeninės rūgties dermė pamokoje taikant savivaldį ir personalizuotą mokymąsi

Tauragės švietimo centras
2024-02-01
Aerodromo g. 6, 72186, Tauragė
Vienas iš esminių veiksnių, kurie lemia geresnius mokymosi pasiekimus yra laikomas savivaldus mokymasis (The Teaching and Learning Toolkit, 2014; Blaschke, 2012; Dick, 2013; Ehlers, 2013; van Velzen, 2016), nes identifikuojamas esminis XXI amžiaus ugdymo tikslas – ne tik išmokyti mokinius mokytis, bet ir savarankiškai valdyti savo mokymąsi, t. y. besikeičiančios aplinkos kontekste valdyti savo asmeninę kaitą tam, kad galėtume ne tik išlikti, bet ir jaustis lydimi sėkmės. Realizuojant Švietimo įstatyme numatytą tikslą, svarbu orientuotis ir į asmenybės brandą. Neatsitiktinai Geros mokyklos koncepcijoje (2015) yra numatyti šie rezultatai: mokymosi pasiekimai ir pažanga bei asmenybės branda. Atnaujinant Bendrąsias programas pasirinkta nauja kryptis – kompetencijomis grįsto ugdymo plėtotė. To pasekoje ugdymo tikslas bus nukreiptas ne tik į dalykines žinias, bet ir į išskirtas kompetencijas. Tad kyla iššūkis, kaip ugdymo procese kartu su dalyko žiniomis ugdyti numatytas kompetencijas. Taikant savivaldaus ir personalizuoto mokymo prieigas bus demostruojamos technikos, kaip užtikrinti dalykinių žinių ir kompetencijų plėtotę (tiek organizuojant pamoką, tiek vertinant, suteikiant grįžtamąjį ryšį ir pan.). 2015 m. Geros mokyklos koncepcijoje, Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų apraše (2015) įtvirtinta savivaldžio ir personalizuoto mokymosi prieiga, tačiau ugdymo praktikoje jos įgyvendinimas dėl pedagoginio proceso bei pedagogų pasirengimo ribotumų yra komplikuotas. Todėl siekiant ugdymo praktikoje įgyvendinti švietimo dokumentuose užfiksuotas ugdymo/si nuostatas, mokytojui svarbu suprasti, kaip mokymosi procese pasireiškia savivaldis ir personalizuotas mokymasis, ko reikia, kad būtų galima modeliuoti tokiam mokymuisi tinkamą aplinką, kokių mokymo strategijų laikytis idant būtų užtikrinta tiek akademinių pasiekimų, tiek kompetencijų ir asmenybės ūgties dermė. Savivaldžio mokymosi prieigos nauda akcentuojama ne tik asmeniniu lygiu, bet ir instituciniu bei nacionaliniu lygmenimis. Todėl institucinio lygio programa Akademinių pasiekimų ir asmenybinės ūgties dermė pamokoje taikant savivaldį ir personalizuotą mokymą/si siekiama plėtoti mokytojų profesines kompetencijas (pamokos planavimas, organizavimas, į(si)vertinimo procesas), ji yra savalaikė ir aktuli.
Papildoma informacija
Savivaldybė Tauragės r. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas murauskaite.inga@gmail.com
Koordinatoriaus tel. nr. 865269120
Renginio vieta