hero

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas pagal atnaujintą ugdymo turinį

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas pagal atnaujintą ugdymo turinį

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras
2024-02-22
Vytauto g., Naujoji Akmenė
Lietuvoje 2020-2024 metais atnaujinamas visas bendrojo ugdymo turinys, prioritetus numatant kompetencijų plėtojimui dalykų pamokose, planuojant ugdymo turinį, apimantį tiek dalykinius, tiek kompetencijų pasiekimus, jų vertinimo kriterijus. Vienas iš strateginiame dokumente Bendrųjų programų atnaujinimo gairės (2019) suformuluotų ugdymo turinio kaitos strateginių uždavinių – parengti į kompetencijų plėtotę orientuotas Bendrąsias programas tobulinti mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo sistemą. Šia programa siekiama švietimo bendruomenėms pristatyti mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aspektus, padėti suprasti, kaip juos realizuoti ugdymo praktikoje, pamokoje stebint ir fiksuojant mokinių daromą pažangą, į ką atsižvelgiant ir kaip atnaujinti mokyklos turimą vertinimo tvarką, pagal rekomenduojamas vertinimo kryptis. Kompetencijomis grįsto ugdymo idėja siejama su ateities mokyklos vizija, numatančia kiekvieno mokinio mokymąsi, apimantį pasiekimų vertinimą ir įsivertinimą, atsižvelgiant į besimokančiojo poreikius. Programos tikslas – suteikti programos dalyviams sisteminių žinių ir praktinių įgūdžių, vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą. Kvalifikacijos tobulinimo programą sudaro 4 moduliai, kurių turinį sudaro mokymų teorinė medžiaga ir praktiniai užsiėmimai, derinant teorinę ir praktinę dalis, savarankiškas užduotis.
Papildoma informacija
Savivaldybė Akmenės r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas lina.zubaviciene@jsscakmene.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 842556860
Renginio vieta