hero

Vidaus kokybės įsivertinimas: nuo teorijos iki praktikos

Vidaus kokybės įsivertinimas: nuo teorijos iki praktikos

Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba
2024-02-21
Vytauto Didžiojo a. 10 - 3, Pasvalys
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 37 straipsnio 1, 4, 5 punktai reglamentuoja, kad už švietimo kokybę atsako švietimo teikėjas ir savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, o švietimo kokybei gerinti vykdoma švietimo stebėsena, tyrimai, mokyklų veiklos įsivertinimas. Mokykla, nuolat ir sistemingai atlikdama įsivertinimą, analizuoja įsivertinimo rezultatus, planuoja veiklą ir šia informacija dalijasi su savo bendruomene. Įsivertinimas leidžia pasimatuoti ir įsivardyti pasiektą pokytį ar išlaikytą stabilumą ir apie jį paskelbti mokyklos bendruomenei, visuomenei. Mokymų tikslinė grupė – ikimokyklinio ir(ar) priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų komandos. Programa parengta remiantis projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001 „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ mokymų medžiaga. Programos siekis – pasidalinti gerąja darbo patirtimi vykdant veiklos kokybės įsivertinimą, renkant ir analizuojant duomenis, remiantis gautais duomenimis numatant mokyklos veiklos tobulinimo galimybes. Daugiau nei 80 procentų šios programos orientuota į praktinę veiklą, individualų ir grupinį darbą su Mokyklų komandomis. Mokymų dalyviai susipažins su „Ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo metodika“, įsivertinimo paskirtimi bei principais, mokysis rinktis veiklos kokybės įsivertinimo instrumentus, atliks savo Mokyklose visuminį įsivertinimą bendrų tendencijų išryškinimui, analizuos gautus duomenis, rengs ataskaitą, reflektuos, nustatant savo darbo stipriąsias ir tobulintinas sritis, dalinsis sėkmės istorijomis atliekant veiklos kokybės įsivertinimą. Įgyvendinę programą dalyviai atnaujins ir pagilins profesines kompetencijas, pasidalins geriausia praktine patirtimi bei diegs ikimokyklinio ir(ar) priešmokyklinio ugdymo programas vykdančiose mokyklose įsivertinimo ir vertinimo kultūrą. Programa atliepia pedagoginių darbuotojų (išskyrus aukštųjų mokyklų darbuotojus) 2023-2025 metų 5 prioritetinės kvalifikacijos tobulinimo srities – lyderystės ugdymui ir mokymuisi kompetencijų tobulinimo kryptį - tobulinti kompetencijas, reikalingas pedagoginių darbuotojų lyderystę ugdymui ir mokymuisi siekiant valdymo gebėjimų stiprinimo, duomenimis grįstų sprendimų priėmimo.
Papildoma informacija
Registracija Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Pasvalio r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas sakaliene@gmail.com
Koordinatoriaus tel. nr. 845152332
Renginio vieta