hero

Šiandieninė mokykla: sėkmės receptai kiekvienam bendruomenės nariui

Šiandieninė mokykla: sėkmės receptai kiekvienam bendruomenės nariui

Kretingos rajono švietimo centras
2024-02-26
Jono Karolio Chodkevičiaus g. 1B, Kretinga
Kiekvieni nauji mokslo metai mokyklų bendruomenėms yra iššūkis. Keičiantis ugdymo programoms, keičiasi ir ugdymo proceso organizavimas, priemonės, metodai, aplinka. Didžiausi teigiami pokyčiai mokykloje vyksta tada, kai kartu mokosi visa mokyklos bendruomenė, besimokydama planuoja, kaip tobulinti mokinių mokymąsi. Norint gerinti mokymą, reikia, kad visi mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, mokytojų padėjėjai mokytųsi. Viena iš labiausiai pedagogų vertinamų kvalifikacijos tobulinimo formų - gerosios patirties perėmimas ir dalijimasis turima patirtimi tarp mokytojų ir švietimo įstaigų. Šios ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos metu Kurmaičių pradinės mokyklos bendruomenės nariai, bendradarbiaudami su kitais Kretingos ir Klaipėdos regiono ugdymo įstaigų bendruomenių nariais aptars šiandieninės ugdymo įstaigos iššūkius bei diskutuos apie galimybes juos įveikti, tobulins įgūdžius, kaip kurti ugdymosi aplinkas, kokybiškiau organizuoti ugdymo procesą. Išklausę kvalifikacijos tobulinimo programą, dalyviai pagilins žinias apie ugdymo proceso organizavimą įgyvendinant atnaujintas Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo bendrąsias programas, ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo mokinių pasiekimų vertinimą, gebės kokybiškiau organizuoti ugdymo(si) procesą, atsižvelgdami į kiekvieno mokinio poreikius ir galimybes.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kretingos r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas gene.benetiene@kretingosrsc.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 37061454265
Renginio vieta