hero

Įtraukusis ugdymas universalaus dizaino ugdymuisi prieigoje

Įtraukusis ugdymas universalaus dizaino ugdymuisi prieigoje

Vytauto Didžiojo universitetas
2024-02-09
T. Ševčenkos g., Vilnius
Dešimties kreditų nacionalinė kvalifikacijos tobulinimo programa, skirta mokyklų komandų (mokytojų, specialistų ir mokyklų vadovų) įtraukiojo ugdymo kompetencijoms plėtoti. Įtraukiojo ugdymo samprata ir praktika šioje programoje yra modeliuojama Universalaus dizaino mokymuisi prieigoje, kuriant ugdymo(si) aplinkas ir taikant ugdymo(si) organizavimo formas bei metodus, leidžiančius vystyti ir realizuoti asmeninį potencialą visiems mokiniams kiekvienam palankiausiu būdu. Ši programa padės mokytojams, švietimo pagalbos specialistams ir mokyklų vadovams atpažinti gerąsias įtraukiojo ugdymo patirtis ir latentines diskriminuojančias praktikas bei plėtoti lanksčius dalyvaujamojo ugdymo ir ugdymosi būdus, pripažįstant visų individualius skirtumus ir užtikrinant kiekvienam, įskaitant turinčius negalių, gyvenančius nepalankiose socialinėse ir ekonominėse sąlygose, karo pabėgėlius, migrantus, ypatingai gabius ir tuos, kuriems netrukdo akivaizdžios aplinkybės, bet lydi mokymosi nesėkmės. Ši programa padės dalyviams formuotis nuostatas, jog įvairovė praturtina patirtį ir mažina atsiribojimą, ugdo pasitikėjimą ir slopina įtarumą, puoselėja etišką praktiką ir įtraukią kultūrą. Programos tikslas - Plėtoti Lietuvos mokyklų mokytojų, švietimo pagalbos specialistų ir mokyklų vadovų kompetencijas kurti įtraukią vertybėmis grįstą , fizinę ir socialinę mokyklos aplinką bei stiprinti ugdymosi procesus, laiduojančius sėkmingą kiekvieno mokinio savirealizaciją ir garantuojančius savalaikę, optimalią paramą bei pagalbą, visiems ugdytiniams užtikrinant mokymąsi be kliūčių.
Papildoma informacija
Savivaldybė Vilniaus m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas giedre.kvieskiene@vdu.lt
Renginio vieta