hero

Gyvenimo įgūdžių mokomojo dalyko įgyvendinimas pagrindiniame ugdyme

Gyvenimo įgūdžių mokomojo dalyko įgyvendinimas pagrindiniame ugdyme

Vytauto Didžiojo universitetas
2024-02-09
T. Ševčenkos g., Vilnius
Nuo 2023/ 24 mokslo metų, atnaujintų Bendrųjų programų sudėtyje, pradedamas įgyvendinti Gyvenimo įgūdžių (toliau – GĮ) mokomasis dalykas (toliau – MD). „Gyvenimo įgūdžių dalyko tikslas – sudaryti galimybę kiekvienam mokiniui nuosekliai ugdytis gyvenimui svarbius įgūdžius: socialinius ir emocinius įgūdžius ir gebėjimus, sveikos gyvensenos nuostatas, mokytis saugoti savo ir kitų sveikatą ir gyvybę, pasiruošti kurti asmeninius ir profesinius santykius, pasirinkti profesinį kelią bei tapti jautriems ir atliepiantiems kitų asmenų, bendruomenės, visuomenės gerovės poreikius“. (Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų 48 priedas). GĮMD, grindžiamas tarpdalykiniu mokymo(si) turiniu ir mokinių gyvensenai būdingomis autentiškomis situacijomis, svariai prisideda prie kompetencijų plėtotės. Išskirtinis dėmesys teikiamas socialinių, emocinių ir sveikos gyvensenos kompetencijų ugdymui, jas papildant pažinimo, komunikavimo, pilietiškumo kompetencijų kultūrinės, kūrybiškumo, skaitmeninės ir kitų kompetencijų elementais. GĮ mokymo(si) turiniui svarbios ir sąsajos su kitais mokomaisiais dalykais: etika, pilietiškumo pagrindais, gamtos mokslais, fiziniu ugdymu, kurie GĮ plėtotei suteikia atitinkamų žinių ir gebėjimų, išplečia įvardintų kompetencijų raišką. GĮ neatskiriami nuo asmens savybių ir bendražmogiškų vertybių: demokratijos, empatijos, orumo, atsakomybės, pasitikėjimo. GĮMD kokybei yra išskirtinai svarbios mokytojų kompetencijos. Teikiama kvalifikacijos tobulinimo programa apima GĮ ugdymui svarbius tarpdalykinius kontekstus, kurie atskiruose dalykuose buvo pateikiami fragmentiškai ir(arba) įtraukti į pasirenkamas integruojamąsias ar prevencines programas. Dėmesio sutelkimas į kompetencijų plėtotę formaliajame ugdyme reikalauja interaktyvaus, į praktinį žinių taikymą ir elgsenos pokyčius kreipiančio ugdymo(si) proceso organizavimo ir atitinkamos didaktikos. Mokytojų kompetencijų plėtotės vertybinio kryptingumo siekiama stiprinant Bendrosiose programose įvardintas vertybes ir skatinant jas perteikti GĮMD veiklose. Mokytojai skatinami domėtis GĮ aktualijomis ir metodologijos inovacijomis, jas kritiškai apmąstyti ir adaptuoti savo profesinėje veikloje. Programos tikslas - Tobulinti visuminio asmenybės ugdymo(si) didaktikos ir proceso organizavimo kompetencijas vadovaujantis ugdymo mokslo pasiekimais, įgalinti mokytojus sistemiškai įgyvendinti Gyvenimo įgūdžių mokomojo dalyko tikslą ir siekius pagrindiniame ugdyme.
Papildoma informacija
Savivaldybė Vilniaus m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas giedre.kvieskiene@vdu.lt
Renginio vieta