hero

Gamtamokslinis raštingumas pradiniame ugdyme

Gamtamokslinis raštingumas pradiniame ugdyme

Vilniaus universiteto Šiaulių akademija
2024-02-19
Vytauto g. 84 - 115, Šiauliai
Programos tikslas - tobulinti gamtamoksliniam ugdymui aktualias mokytojų ugdymo praktikos ir didaktikos kompetencijas, kokybiškai organizuojant ugdymo(si) procesą, taikant ugdymo mokslo ir praktikos sintezę, plėtojant holistinę pasaulio pažinimo sampratą ir įgyvendinant atnaujintą gamtamokslinio ugdymo bendrąją programą. Programos uždaviniai: 1. Tobulinti profesinio augimo kompetencijas išanalizuojant gamtamokslinį ugdymą reglamentuojančius dokumentus bei atnaujintos gamtamokslinio ugdymo bendrosios programos koncepciją, konstruktą, ugdymo turinį, numatytą mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą, akcentuojant esminius pokyčius. 2. Plėtoti kritinio mąstymo ir pažinimo kompetencijas formuojant sisteminį požiūrį į mokinių praktinę tiriamąją veiklą, akcentuojant aktyvių ugdymo metodų taikymą, tyrimais grįstos ugdymo(si) praktikos plėtrą bei tinkamo rezultatų interpretavimo svarbą. 3. Tobulinti skaitmeninę ir kūrybiškumo kompetenciją suteikiant žinių apie skaitmeninių mokymo(si) priemonių, skaitmeninių resursų ir jų taikymo per gamtamokslinio ugdymo pamokas praktiką bei ugdyti praktinius skaitmeninių įrankių/priemonių diegimo ugdymo(si) procese įgūdžius, įgyjant gebėjimų kurti gamtamoksliniam mokinių ugdymui(si) skirtas interaktyvias užduotis. 4. Plėtoti profesinio augimo kompetencijas analizuojant darnaus vystymosi principų realizavimo galimybes gamtamoksliniame ugdyme, padedant susiformuoti sisteminį požiūrį apie tvarų švietimą, ugdyti gebėjimą kūrybiškai integruoti praktinius tvaraus ugdymo elementus į gamtamokslinio ugdymo temas.
Papildoma informacija
Savivaldybė Šiaulių m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas birute.brackiene@sa.vu.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 841595854
Renginio vieta