hero

Lyderystė ugdymui ir mokymui

Lyderystė ugdymui ir mokymui

Panevėžio rajono švietimo centras
2024-02-23
Beržų g. 50, Panevėžys
Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) patvirtino 2023–2025 metų prioritetines pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sritis. Viena iš sričių – lyderystė ugdymui ir mokymuisi, kuri remiasi mokytojams būtinų kompetencijų tobulinimu. Į konkrečius bendruomenės poreikius orientuota ilgalaike programa „Lyderystė ugdymui ir mokymuisi“ bus siekiama stiprinti mokytojų įgūdžius, reikalingus veiksmingai ugdyti skirtingų gebėjimų mokinius, išbandyti inovatyvius įrankius, padedančius mokytojui įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį, pristatyti savivaldžio mokymosi būdą, kai suaugusieji įgalina mokinį būti atsakingą už savo mokymosi procesą, jį planuoti, įgyvendinti ir vertinti, išbandyti mokinius aktyvinančius metodus. Inovacijoms sparčiai žengiant į priekį mokytojai taip pat negali nuo jų atsilikti. Mokytojo gebėjimas valdyti įvairias technologijas ne tik padeda efektyviau atlikti pasirengimo pamokoms procesą, bet ir stiprina mokytojo pasitikėjimą bei didina jo autoritetą mokinių akyse. Viena iš inovacijų, 2023 m. užvaldžiusių pasaulį, dirbtinio intelekto (DI) įrankių (pvz., „ChatGPT“) įsiveržimas ne tik į verslo, bet ir į švietimo pasaulį. Nors buvo baimintasi, kad DI pakeis mokytojus, taip neįvyko, tačiau siekiant ugdymo kokybės šie įrankiai gali palengvinti mokytojo darbą, svarbu, kad dirbtinis intelektas būtų profesionaliai sujungtas su fiziniu intelektu. Siekiant mokytojams padėti įvaldyti DI įrankius bus įgyvendinamas modulis „Dirbtinio intelekto įrankių panaudojimo galimybės įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį“. Deja, mokytojai, nors ir atsakingai pasirengę, dirbdami su įvairių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais, pamokose susiduria su mokinių agresija. Siekiant agresyvios elgsenos prevencijos bus organizuojami modulio „Agresyvios elgsenos prevencija ir valdymas“ mokymai, mokytojams bus pristatytos saugaus dalyvavimo gairės, CPI krizių raidos modelis, integruotos patirties koncepcija, kuri padeda formuotis reagavimo į gynybišką elgesį gebėjimus, stiprina komunikacinius įgūdžius. Antroji modulio dalis bus skirta saugaus dalyvavimo gairių apžvalgai, saugiai intervencijai (pristatyti nevaržančius metodus, išsivadavimo bei fizinio suvaržymo įgūdžius), pokrizinės situacijos analizei. Mokytojai, siekdami kiekvieno mokinio pažangos, turi gebėti ne tik suvaldyti mokinių emocijas, o kartais net ir agresyvų elgesį, bet ir sukurti įtraukiančią, pasitikėjimu grįstą aplinką, kiekvieną mokinį skatinančią prisiimti atsakomybę už mokymosi rezultatus. Iki šiol svarbus dėmesys buvo skiriamas mokėjimo mokytis kompetencijoms gilinti, atnaujinus ugdymo turinį programose kalbama apie komunikavimo, pažinimo, kultūrinės, pilietiškumo, kūrybiškumo, socialinės emocinės ir sveikos gyvensenos bei skaitmeninių kompetencijų ugdymą. Siekiant išugdyti šias kompetencijas būtinas maksimalus mokinio įsitraukimas bei savivaldis mokymasis, kai suaugusieji įgalina mokinį būti atsakingu besimokančiuoju, gebančiu suvokti savo unikalumą, išsikelti mokymosi tikslus bei jų siekti. Šiame procese mokytojai ir tėvai (globėjai, rūpintojai) tampa mokymosi pagalbininkais, mentoriais, skatinančiais mokinių bendravimą ir bendradarbiavimą ugdymo procese. Savivaldžiai besimokantys mokiniai geba susikoncentruoti į užduotis, planuoti jų atlikimą, spręsti problemas. Savivaldis mokymasis kartu yra ir asmenybės kokybė, kuri siejasi su mokinio pasitikėjimu savimi. Programa „Lyderystė ugdymui ir mokymuisi“ įgalins mokytojus ugdymo procese taikyti įvairius mokymosi būdus bei metodus, sustiprins pokyčių valdymo gebėjimus, ugdomosios veiklos kokybę, padės kurti psichologinį mikroklimatą, gerinti kolegialų grįžtamąjį ryšį, ugdyti profesinę tapatybę bei pasidalyti su mokiniais atsakomybe už kiekvieno mokinio individualią pažangą. Programa parengta Panevėžio rajono savivaldybės mokyklose atlikus dirbtinio intelekto panaudojimo ugdyme poreikių apklausą. Programos prioritetinė sritis – ugdymo praktikos ir didaktikos kompetencijų gerinimas.
Papildoma informacija
Savivaldybė Panevėžio m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas renata.jankeviciene@prsc.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 864030739
Renginio vieta