hero

Įtraukiojo ugdymo procesinė tvarka: problemos pažinimas ir sprendimų modeliavimas

Įtraukiojo ugdymo procesinė tvarka: problemos pažinimas ir sprendimų modeliavimas

Viešoji įstaiga Lazdijų švietimo centras
2024-02-19
Seinų g. 1, Lazdijai
Lietuvoje, kaip ir visose pasaulio šalyse, gyvena vaikai, turintys intelekto ar fizinių funkcijų sutrikimų, kurie sukelia vaiko veiklos ribotumą, įvardijamą negale. Mokslinė literatūra apibūdina vaikus, turinčius negalę, keletu terminų – tokie vaikai vadinami specialiųjų poreikių, ypatingais vaikais, vaikais su negale, neįgaliais vaikais. Pedagogai, specialistai dirbantys su specialiųjų poreikių vaikais, turi turėti žinių apie SUP vaikų raidos ir ugdymo(si) ypatumus, sutrikimus, suprasti, kad kiekviena negalės forma praktiniame darbe reikalauja tam tikro specifiškumo. Dirbant su SUP vaikais būtina taip pat ir organizuoti mokymosi procesą, kad SUP turintys vaikai galėtų jaustis saugūs, priimti į bendruomenę bei tinkamai mokomi, kad turėtų visas galimybes panaudoti savo sugebėjimus ir tolimoje perspektyvoje integruotis į visuomenę bei tapti socialiai sėkmingais. Daugumai specialiųjų poreikių vaikų reikia individualių ugdymo programų ir papildomų paslaugų, padedančių visavertiškai, laimingai ir produktyviai gyventi. Viena iš tokių paslaugų - pagalba SUP vaikams mokantis, apsitarnaujant, integruojantis į mokyklos bendruomenę. Asmenys dirbantys su SUP turinčiais vaikais privalo būti supažindinti su SUP turinčių mokinių ugdymąsi reglamentuojančiais teisiniaiss dokumentais, gebėti sudaryti palankias sąlygas kiekvienam mokiniui ugdytis pagal jo poreikius ir galimybes bendrojo ugdymo mokyklose. Tarptautiniuose dokumentuose įtvirtintos nuostatos, dėl specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių įtraukiojo ugdymo sistemos, orientuoja į visiems tinkamą visų lygių švietimo užtikrinimą, paramą, siekiant sudaryti sąlygas jų veiksmingam švietimui ir specialistai, pedagogai privalo šių dokumentų paisyti. Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencija (2006), Europos Tarybos numatyti strateginiai teisingumo švietime įgyvendinimo uždaviniai iki 2020 metų skatina visose šalyse diegti inkliuzinio švietimo politiką, todėl mokymai neabejotinai svarbūs ir reikalingi. Siekiant tobulinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių švietimo politiką bei ugdymo praktiką, rekomenduoja į procesą įtraukti visą ugdymo įstaigų bendruomenę. Todėl mokymų dalyviai turi nagrinėti bei suprasti LR Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimą: Nr. XII-745 Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija - „Vaikų įtraukties mokytis ir įvairiapusio ugdymo 2017–2022 metų veiksmų planas“. Siekti sustiprinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų įtrauktį į švietimą, didinant specialiųjų poreikių asmenų švietimo paslaugų poreikio patenkinimą. Todėl būtini mokymai kurie suteiks dalyviams žinių padėsiančių atpažinti specialiuosius ugdymosi poreikius ir individualius gebėjimus. Mokymų dalyviai mokysis parinkti tinkamus darbo būdus ir metodus bei juos taikyti ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius. Įgys praktinių įgūdžių ir juos pritaikys rengdami individualizuotas programas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Mokymai suteiks galimybę dalyviams parinkti specialiąsias mokymo priemones, naudojant informacines technologijas ir ugdymui skirtas techninės pagalbos priemones. Bus mokoma mokytojų, švietimo pagalbos specialistų ir tėvų (globėjų, rūpintojų) komandinio darbo formavimo.
Papildoma informacija
Savivaldybė Lazdijų r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas jurgita.baleviciute@svietimocentras.lt
Renginio vieta