hero

Katalikų tikybos mokytojo profesionalumo didinimas šiuolaikinio ugdymo/si kontekste

Katalikų tikybos mokytojo profesionalumo didinimas šiuolaikinio ugdymo/si kontekste

Telšių švietimo centras
2024-02-21
S. Daukanto g. 35, 87104, Telšiai
Pedagogo profesinis tobulėjimas vyksta visą jo aktyvios profesinės veiklos laiką: pradedamas pedagoginės stažuotės metu, įtvirtinant kompetencijas, įgytas aukštojoje mokykloje, ir tęsiamas plėtojant tiek horizontaliąją, tiek vertikaliąją profesinę karjerą (Šedeckytė-Lagunavičienė, Tumlovskaja 2019). Šis tobulėjimas padeda mokytojui plėtoti „profesines kompetencijas, tikslingai atnaujinant ir gilinant žinias apie mokomąjį dalyką ar ugdomąją sritį, ugdymo mokslų, švietimo politikos naujoves; tobulinant gebėjimus taikyti inovatyvius ir veiksmingus ugdymo(si) metodus, strategijas; stiprinant kūrybinio darbo nuostatas“ (Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, 2019, įsakymas Nr. V-184). Kryptingas ir nuoseklus mokytojo profesinis tobulėjimas nėra savitikslis – tai būtina sąlyga siekiant užtikrinti ugdymo kokybę, geresnius mokinių ugdymosi rezultatus ir kurti palankią ugdymosi aplinką. 2023 metų rugsėjo mėnesį buvo pradėta įgyvendinti atnaujinta Katalikų tikybos bendroji programa. Šioje programoje daugiau dėmesio skiriama mokinių kompetencijų ugdymui. Keitėsi programos struktūra: išskiriamos pasiekimų sritys, raida, nurodomos ugdymo(si) turinio sritys, temos, išvardijami pasiekimų lygių požymiai, siekiant kiekvieno mokinio asmeninės pažangos ir brandos. Su atnaujinta bendrąja programa keičiasi dorinio ugdymo (katalikų tikybos) praktika, ugdymo procesą labiau orientuojant į aktyvų mokinio įsitraukimą, savivaldų, reflektyvų ir patirtinį mokymą(si), mokinio patirties siejimą su gyvenimo ir tikėjimo aktualijomis, skatinant tyrinėti, atrasti, reflektuoti, taikant įvairius mokymo(si) šaltinius, metodus ir būdus. Visi šie pokyčiai reikalauja, kad mokytojas kartu žengtų su jais ir tuo pačiu tobulėtų. Programa yra skirta plėtoti įvairiose ugdymo įstaigose dirbančių dorinio ugdymo (katalikų tikybos) pedagogų kompetencijas, kurios būtinos sėkmingam atnaujintos bendrosios dorinio ugdymo (katalikų tikybos) programos įgyvendinimui ir įsijungimui į bendrojo ugdymo tikslingos praktikos kaitą. Programos trukmė - 90 val., iš jų 51 val. kontaktinės, 39 val. skirtos praktinei savarankiškai veiklai.
Papildoma informacija
Savivaldybė Telšių r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 37060098867
Renginio vieta