hero

Mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimas įgyvendinantšiuolaikinį ugdymo turinį

Mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimas įgyvendinantšiuolaikinį ugdymo turinį

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba
2024-03-29
Pavasario g., Kėdainiai
Kėdainių ,,Ryto“ progimnazijos pedagogai – nuolat besimokanti bendruomenė, kuri savo profesinį tobulėjimą planuoja remdamasi „Geros mokyklos koncepcija“. Nuosekliai ir kryptingai tobulinamos pedagogų kompetencijos, kad būtų užtikrinamos ugdymo bei ugdymosi kokybė, mokinių asmenybės ūgtis bei akademinė pažanga, sukurta saugi, motyvuojanti emocinė ir fizinė aplinka. Žvelgdami į perspektyvą, suprantame, kad, norėdami sudaryti mokiniams dar geresnes ugdymosi sąlygas, turime daugiau dėmesio skirti įtraukios kultūros plėtojimui. Kad galėtume mokiniams užtikrinti prasmingo, kokybiško ir efektyvaus mokymosi patirtis ir padėti kiekvienam siekti geriausių įmanomų rezultatų, būtina ne tik pedagogų, bet ir visos progimnazijos bendruomenės narių kompetencijų plėtotė. Programos metu įgytos ir patobulintos kompetencijos padės mokytojams sėkmingai planuoti ugdymos(si) procesą, kūrybiškai pasirinkti veiklą, kuri atliepia ugdymo(si) tikslus, padės ugdymosi rezultatą susieti su konkrečia gyvenimiška patirtimi.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kėdainių r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas d.ceidiene@gmail.com
Renginio vieta