hero

Meninio ugdymo kaita ir iššūkiai

Meninio ugdymo kaita ir iššūkiai

Varėnos švietimo centras
2024-02-26
Vytauto g. 29, Varėna
ANOTACIJA Programa parengta remiantis patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. V-1942 „Pedagoginių darbuotojų (išskyrus aukštųjų mokyklų darbuotojus) 2023–2025 metų prioritetinės kvalifikacijos tobulinimo sritys“. Programa aktuali menų dalykų mokytojams, pradinių klasių mokytojams. Programa siekia skaitmeninių kompetencijų stiprinimo, jų taikymo siekiant ugdymo tikslų, efektyviai, bet kritiškai naudoti išmanias, virtualias, skaitmenines priemones, kritiškai vertinti informacijos turinį ir šaltinius, gebėti analizuoti ir vertinti duomenis. Gilinasi, kaip dirbti su įtraukiuoju ugdymu – problemų iškėlimas ir aktualizavimas, sprendimo būdai (programos ir žmogiškieji ištekliai), kaip stiprinti bendradarbiavimą tarp neformaliojo ir formaliojo ugdymo įstaigų, siekiant ugdymo kokybės, įvairovės ir nuoseklumo, ruošiant mokinius tolimesniam meniniam ugdymui ir pilnaverčiam visuomeniniam gyvenimui. TIKSLAS Pristatyti modernizuoto meninio ugdymo turinį, aktualias metodines priemones ir skaitmenines naujoves menų mokykloje; plėtoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą ugdymo turinio kokybei gerinti; identifikuoti įtraukiojo meninio ugdymo problemas ir jų sprendimo būdus. UŽDAVINIAI Pasidalinti gerąja patirtimi, pristatyti aktualius metodinius leidinius, pravesti meistriškumo pamokas, modernias edukacijas, stiprinti bendradarbiavimą tarp neformaliojo ir formaliojo ugdymo įstaigų. Ugdyti didaktines – dalykines kompetencijas, identifikuoti įtraukiojo ugdymo problematiką, plėtoti darbą su socialiniais partneriais, ugdyti lyderystę. Tobulinti asmenines, profesines ir skaitmenines kompetencijas. Supažindinti su mokyklos aplinkomis ir praktiškai įgyvendinamu įtraukiuoju ugdymu menų mokykloje. TURINYS „Naujienos pianistų pasaulyje“ 4 val. „Naujienos akordeonistų pasaulyje“ 4 val. „Vokaliniai gebėjimai“ 4 val. „Muzikinė disleksija“ 3 val. „Meninis ugdymas ir dirbtinis intelektas“ 3 val. „Modernizuotų ugdymo erdvių pristatymas. Socialiniai partneriai menų mokykloje ir projektinis darbas“ 2 val. „Stiklo technikos naudojimas šiuolaikinėje menų mokykloje: technologijos ir vizualizacija – teorija ir praktika“ 4 val. „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo įgyvendinimas, prioritetai ir planavimas“ 3 val. „Pieštukas pradinukų pamokoje“ 3 val. „Dirbtinio intelekto programų panaudojimas menų pamokose“ 6 val. „Dirbtinis intelektas – sąvoka (pagalba ar pragaištis mokytojui)“ 2 val. „Dirbtinis intelektas vaikui?“3 val. „Socialiniai partneriai- menų mokykla“ 10 val.
Papildoma informacija
Savivaldybė Varėnos r. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas svietimo.centras@varena.lt
Renginio vieta