hero

Šiuolaikinės ugdomosios veiklos kokybė: lūkesčiai, iššūkiai, veiksmingi sprendimai

Šiuolaikinės ugdomosios veiklos kokybė: lūkesčiai, iššūkiai, veiksmingi sprendimai

Kauno švietimo inovacijų centras
2024-02-22
Vytauto pr. 44, Kaunas
Kvalifikacijos tobulinimo programa parengta ir vykdoma ugdymo turinio atnaujinimo ir įtraukiojo ugdymo aktualijų kontekste. Programos trukmė – 40 val. (16 val. teorinio, 12 val. praktinio ir 12 val. savarankiško mokymosi). Kvalifikacijos tobulinimo programą „Šiuolaikinės ugdomosios veiklos kokybė: lūkesčiai, iššūkiai, veiksmingi sprendimai“ sudaro 4 moduliai: 1. „Šiuolaikinės pamokos samprata. Esminiai pamokos kokybės aspektai“ (10 val.); 2. „Į kompetencijų ugdymą ir mokinių įtrauktį orientuotos ugdomosios veiklos planavimas. Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas“ (10 val.); 3. „Aktyvaus, veiksmingo mokymosi metodai. Skaitymo strategijų taikymas įvairių dalykų pamokose“ (10 val.); 4. „Mokinio pažangos ir pasiekimų stebėsenos, vertinimo ir įsivertinimo sistema mokykloje“ (10 val.).
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas informacinis@kaunosic.lt
Renginio vieta