hero

Mokyklos pasirengimas dirbti pagal atnaujintą ugdymo turinį

Mokyklos pasirengimas dirbti pagal atnaujintą ugdymo turinį

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras
2024-02-26
Baltijos pr., Klaipėda
Visame pasaulyje nuolat vyksta pokyčiai, todėl neišvengiamai daugelyje šalių ugdymo turinys atnaujinamas kas 10–12 metų. Lietuvoje Bendrųjų ugdymo programų (BUP) kūrimas ir jų atnaujinimas, kaip nuolatinis ir nenutrūkstamas procesas, prasidėjo dar iki Nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. ir tebesitęsia iki šiol. Paskutinį kartą BUP buvo atnaujintos 2008 m. Taigi ir vėl atėjo metas pokyčiams. Kiekvienos mokyklos administracijai ir mokytojams reikės pasiruošti profesinės veiklos pokyčiams, nes dirbant pagal atnaujintas bendrąsias programas bus naujovių: ? Kompetencijomis grįstas ugdymo turinys (mokinio kompetencijų ugdymas dalyku). ? Apibrėžta atnaujinto ugdymo turinio atitiktis vaiko raidos ypatumams. ? Proceso dermė ir nuoseklumas (ugdymo tikslų, mokymosi turinio, metodų ir vertinimo būdų atitiktis; jų vertikali ir horizontali dermė). ? Ugdymo turinio integralumas (naujos tarpdalykinės temos, dalykų integracija, atskirų integruojamų temų atsisakymas). ? Pasirenkamas mokymosi turinys (70/30 proc. mokymosi laiko paskirstymas: privalomas / pasirenkamas mokymosi turinys). ? Keturi pasiekimų lygių požymiai. Kol 2023 m. atnaujintas ugdymo turinys pasieks mokinį, mokyklos bendruomenei būtina tinkamai pasirengti: apgalvoti pokyčių valdymą, stiprinti mokytojų motyvaciją, suburti mokyklą ugdymo turinio atnaujinimo (toliau UTA) komandą, pasirengti UTA planą, priemones, atlikti pasirengimo diegti atnaujintas bendrąsias programas įsivertinimą, pasirūpinti mokytojų kompetencijomis, įsigilinti į kompetencija ir jomis grįstos pamokos organizavimą, įtraukiojo ugdymo plėtrą, priemones, ir kt. Programą sudaro 3 moduliai: 1. Mokyklos bendruomenės sprendimai ir susitarimai diegti atnaujintą ugdymo turinį. Modulyje numatyta aptarti pokyčių valdymo mokykloje principus, mokytojų motyvacijos stiprinimą, UTA komandų veikimą mokyklos lygmeniu, pasirengti UTA planą mokyklai bei supažindinti programos dalyvius su kompetencijų raiška. 2. Kompetencijomis grįsta pamoka/veikla. Modulyje numatyta pristatyti ir aptarti pagrindinius UTA aspektus bei kompetencijomis grįstos pamokos planavimą, tikslų ir krypties nustatymą, pamokos vertinimą ir kt. Programos dalyviams numatyti pateikti praktinio pobūdžio rekomendacijas, kurias pritaikytų įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį, tobulinant pamokos planavimo, organizavimo, vadovavimo pamokai gebėjimus. 3. UTA įtraukiojo ugdymo kontekste. Modulis apima įtraukties švietime plėtros 2021-2024 metų veiksmų plano apžvalgą, aptariamas tyrimais grįstus įtraukiojo ugdymo sėkmės veiksnius, įtraukiojo ugdymo įgyvendinimą atnaujinus ugdymo turinį. Programos dalyviai, atlikę praktines užduotis bei susieję jas su teorinėmis žiniomis, pagilins pokyčių mokykloje valdymo, pasirengimo diegti UTA, planavimo, valdymo bei stebėsenos srityse, pagilins kompetencijas atnaujinamo ugdymo turinio, kompetencijomis grįstos pamokos organizavimo, įtraukties srityje bei įgytą gerąją patirtį taikys praktikoje,
Papildoma informacija
Savivaldybė Klaipėdos m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Renginio vieta