hero

Ugdymo praktikos ir didaktikos kompetencijų tobulinimas

Ugdymo praktikos ir didaktikos kompetencijų tobulinimas

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba
2024-03-01
Kėdainių g. 11, Surviliškio mstl., Surviliškio sen., Kėdainių r. sav.
Programa skirta pedagogams tobulinti jų ugdymo praktikos ir didaktikos kompetencijas ilgalaikėje perspektyvoje. Suteikiamos įvairios mokymosi galimybės, siekiant plėtoti pedagogų gebėjimus efektyviai mokyti ir ugdyti. Ugdymo praktikos ir didaktikos kompetencijų tobulinimas yra svarbus, nes nuo jų priklauso ugdymo kokybė, mokinių pasiekimai ir pažanga bei motyvacija. Atnaujinus ugdymo turinį svarbu kokybiškai organizuoti ugdymo procesą, stiprinti aktyvių ugdymo metodų taikymą, tyrimais grįstos ugdymo praktikos plėtrą, mokinių vertinimo ir pažangos analizę, mokymo plano modeliavimo ir lankstumo tobulinimą. Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos įtaka ugdymui (-si). Atnaujintas ugdymo turinys, pamokų struktūra, kompetencijos, pasiekimai, įsivertinimas. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas atnaujinto ugdymo turinio kontekste. Susitarimai dėl sėkmės ir vertinimo kriterijų. Naujos įžvalgos ir atnaujintas požiūris į vertinimą. Kūrybiškas ugdymo organizavimas sėkmingam atnaujintų BUP įgyvendinimui. Gyvenimo įgūdžių programos įgyvendinimo galimybės įtraukiant ją į klasės vadovo ar dalyko mokytojo veiklą. Mokinių kultūrinės kompetencijos plėtojimas netradicinėse ugdymo(si) aplinkose. Pamokos, orientuotos į kompetencijų ugdymą. Pamokos uždavinių formulavimas.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kėdainių r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas robertas.kspt@gmail.com
Renginio vieta