hero

Atnaujintas ugdymo turinys: 30 proc. ugdymo laiko – Klaipėdos krašto istorijai ir raštijos veikėjams

Atnaujintas ugdymo turinys: 30 proc. ugdymo laiko – Klaipėdos krašto istorijai ir raštijos veikėjams

Klaipėdos rajono švietimo centras
2024-03-06
Kvietinių g. 30, Gargždai
Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. atnaujintos visų dalykų bendrosios programos (toliau – BP) pradėtos diegti 1, 3, 5, 7, 9 klasėse bei III gimnazijos klasėse, įtraukiant fiziką nuo 8 klasės, o likusiose klasėse – nuo 2024 m. Dalykui skirtų metiniu? ir savaitinių pamoku? skaic?ius nurodytas Bendruosiuose ugdymo planuose. Atnaujintu? BP dalyku? turinys (išskyrus vidurinio ugdymo) pateiktas apimant 70 procentų numatytu? metiniu? pamoku?. Likusius 30 procentų mokytojas gali uz?pildyti pasirinktu turiniu, skirti laiko mokiniu? z?inioms ir pasiekimams i?tvirtinti, integruotoms pamokoms ir pan. Ypatinga Klaipėdos krašto istorija, kultūra ir literatūra pati savaime suponuoja krašto temų integravimą į ugdymo procesą. 4 rajono mokyklos yra pavadintos Lietuvos / Klaipėdos krašto iškilių asmenybių vardais: Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija, Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija, Plikių Ievos Labutytės pagrindinė mokykla, Dituvos Aleksandro Teodoro Kuršaičio pagrindinė mokykla. 2023 metais Klaipėdos rajone ypatingas dėmesys skirtas iškiliajam gargždiškiui kunigui Mykolui Vaitkui. Kaimyninės savivaldybės taip pat turtingos istorine praeitimi, autoritetingomis asmenybėmis, rašytojais, kūrėjais. Tai ypač skatina išnaudoti svarbią istorinę praeitį mokinio tautinės tapatybės stiprinimui, pilietinės tvirtybės puoselėjimui, susipažįstant visų pirma su savo krašto istorija, kultūra ir literatūra. Šį tikslą pasiekti padėtų atskirų rajono vietovių švietimo ir kultūros įstaigų bendradarbiavimas. Klaipėdos rajono dalykų mokytojų metodinių būrelių pasitarimų ir įvairių rajono švietimo atstovų diskusijų metu ne kartą nuskambėjo idėja – kurti 30 procentų laisvai pasirenkamo ugdymo turinio edukacinį banką, kaupiant informaciją, vieno dalyko ar integruotų pamokų planus, projektų aprašymus ir kitą, mokinio kompetencijų ugdymui pagal atnaujintą ugdymo turinį svarbią medžiagą: apie jo artimiausios, gyvenamosios aplinkos – Klaipėdos krašto – istorinius įvykius, iškilias asmenybes, raštijos veikėjus, jų įtaką krašto pažangai ir kt. Tai dar viena priežastis paskatinti mokytojus domėtis Klaipėdos krašto temomis, tinkamomis integruoti į mokomo dalyko ugdymo turinį. Šis edukacinis bankas būtų pagalbos šaltinis mokytojams, siekiantiems supažindinti mokinius su regiono istorija, raštija ir kultūra, svarbiais įvykiais ir iškiliomis asmenybėmis. Apibendrinant galima teigti, kad šia kvalifikacijos tobulinimo programa siekiama suteikti mokytojams žinių apie Klaipėdos kraštą, paliekant jiems galimybę kūrybiškai planuoti ir rengti ugdymo turinį. Lūkestis – programos dalyvių pasidalijimas gerąja patirtimi, pritaikius programoje pateiktas idėjas, medžiagą ugdymo procese.
Papildoma informacija
Savivaldybė Klaipėdos r. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas nomeda.skliuderiene@krsc.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 37061533534
Renginio vieta