hero

Projektinis ir probleminis mokymosi metodai sėkmingai STEAM integracijai (įtraukusis ugdymas 9-12 klasių gamtos ir tiksliųjų mokslų pamokose)

Projektinis ir probleminis mokymosi metodai sėkmingai STEAM integracijai (įtraukusis ugdymas 9-12 klasių gamtos ir tiksliųjų mokslų pamokose)

Varėnos švietimo centras
2024-03-15
J. Basanavičiaus g. 9, 65183, Varėna
ANOTACIJA 1. Programa skirta 9-12 klasių gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojams, kurie siekia integruoti STEAM metodiką gamtos ir tiksliųjų mokslų pamokose, taikant įtraukųjį ugdymą. 2. Programa yra reikalinga norint sėkmingai integruoti mokslą, technologijas, inžineriją, meną ir matematiką per projektinius ir probleminius mokymosi metodus, užtikrinant, kad šios disciplinos būtų ne tik mokomos, bet ir taikomos praktiškai. Projektinio ir probleminio mokymosi metodų integravimas yra būtini norint ugdyti mokinių kritinį mąstymą, problemų sprendimo įgūdžius ir gebėjimą taikyti žinias praktikoje. Programos tikslas – suteikti mokytojams reikalingas žinias, įgūdžius ir įrankius sėkmingai įgyvendinti STEAM integraciją per projektinius ir probleminius mokymosi metodus. Siekiama integruoti projektinius ir probleminius mokymosi metodus į 9-12 klasių gamtos ir tiksliųjų mokslų pamokas su STEAM (Mokslas, Technologijos, Inžinerija, Menai ir Matematika) principais. Mokytojai, baigę programą galės skatinti mokinius tyrinėti, kurti, klausinėti ir išspręsti realius pasaulio iššūkius, naudojant įvairių disciplinų žinias: gamtamokslines, technologines, inžinerines, menines ir matematines. Programa stiprins mokytojų gebėjimus dirbti su įvairių poreikių mokiniais. Visi mokiniai bus įtraukti į aktyvų dalyvavimą, bendradarbiavimą, mokymąsi vieniems iš kitų ir sąveiką, leidžiant jiems išreikšti savo idėjas ir sprendimus. Siekiama skatinti kritinį mąstymą, problemų sprendimo gebėjimus ir kūrybiškumą, atrandant gamtos ir tiksliųjų mokslų sritis per įdomius ir įtraukiančius užsiėmimus. Programa stiprina mokytojų profesines ir bendrakultūrines kompetencijas bei prisideda prie inovacijų kultūros formavimo švietimo įstaigoje ir sistemoje. TIKSLAS Suteikti 9-12 klasių gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojams reikalingas žinias, įgūdžius ir įrankius, padėsiančius sėkmingai įgyvendinti STEAM integraciją per projektinius ir probleminius mokymosi metodus. UŽDAVINIAI Organizuoti mokytojams mokymus, kuriuose bus plėtojamos jų kompetencijos, susijusios su STEAM metodikos įgyvendinimu ir įtraukiuoju ugdymu. Sukurti ir pasiūlyti įvairias priemones ir resursus, skirtus mokytojams skatinti mokinių kritinį mąstymą, problemų sprendimo gebėjimus ir kūrybiškumą per įvairias gamtos ir tiksliųjų mokslų temas. Steigti bendradarbiavimo ir patirties mainų platformas tarp mokytojų, siekiant nuolat tobulinti STEAM integracijos procesą, o taip pat skatinti inovacijas ir profesinį augimą švietimo srityje. TURINYS STEAM ugdymo samprata. Kas yra/nėra STEM&STEAM? STEAM epistemologija. Pagrindiniai STEAM elementai ir kriterijai. STEAM integracijos lygiai, į kompetencijas orientuotas ugdymas. 8 val. STEAM veiklų planavimas ir įgyvendinimas. Iššūkiais ir įtraukumu grįstas ugdymas. 8 val. STEAM metodų strategijos mokant gamtos ir tiksliųjų mokslų. Projektinis ir probleminis mokymosi būdai. Taikymo scenarijai. 10 val. Įtraukiojo ugdymo scenarijai. STEAM – kiekvienam vaikui. Sudominimas ir įtrauktis. STEAM ištekliai, jų taikymas. Portalai ir skaitmeninės aplinkos: STEM School Label, Lino, TesTeach, TedEd, Google Suite ir jų taikymo ugdyme galimybės. Interaktyvių mokymosi objektų kūrimas. 8 val. Mokinių pasiekimų vertinimas ir įsivertinimas, tam tinkantys skaitmeniniai įrankiai. Seminarų refleksija. 6 val.
Papildoma informacija
Savivaldybė Varėnos r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas svietimo.centras@varena.lt
Renginio vieta