hero

Fizinio ugdymo pamokos mokykloje atnaujinus bendrąsias ugdymo programas

Fizinio ugdymo pamokos mokykloje atnaujinus bendrąsias ugdymo programas

Kauno švietimo inovacijų centras
2024-03-20
Vytauto pr. 44, Kaunas
2022-09-30 Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-1541 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. V-1269 „Dėl priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinta Fizinio ugdymo bendroji programa. Programos prioritetu išlieka mokinių sveikatos ir fizinio pajėgumo stiprinimas, sveikos gyvensenos, fizinio aktyvumo skatinimas ir kompetencijų, reikalingų sveikatos stiprinimui ir tausojimui, puoselėjimas. Programoje numatyta mokymosi turiniu ugdyti ir plėtoti šias mokinių kompetencijas: pažinimo, socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos, kūrybiškumo, komunikavimo, kultūrinę, pilietinę ir skaitmeninę. Bendrojoje programoje išskirtos trys fizinio ugdymo pasiekimų sritys: judėjimo įgūdžių plėtojimas, savikontrolė ir įsivertinimas; fizinių ypatybių lavinimas ir sveikatingumo plėtojimas; sporto ir sveikatos vertybinių nuostatų ugdymas ir raiška. Siekiant nuoseklaus fizinio ugdymo nuo 1 iki 12 klasės, fizinio ugdymo turinys turi būti kuriamas atsižvelgiant į mokinio raidos ypatumus bei gebėjimus ir ugdymo(si) kontekstą: socialinius, kultūrinius bei kitus aspektus ir išteklius. Ši programa skirta padėti fizinio ugdymo mokytojams įgyvendinti atnaujintą dalyko bendrąją programą, supažindinti su ugdymo turinio naujovėmis ir jų įgyvendinimo galimybėmis. Programos metu mokytojai analizuos kaip įgyvendinti bendrosios programos uždavinius ir ugdyti kompetencijas, parinkti ir pritaikyti ugdymui sporto šakas, kurios geriausiai atlieptų jų ugdomų mokinių fizinio ugdymo poreikius ir ugdymo tikslus, dalinsis gerąja patirtimi. Mokytojai pagilins supratimą ir žinias, kaip įvertinus individualius mokinių gebėjimus, atsižvelgiant į mokinių raidos ypatumus, konstruoti fizinio ugdymo pamokos turinį; kaip skatinti mokinių fizinį aktyvumą; kaip integruoti tarpdalykines žinias fizinio ugdymo pamokoje; kaip apsibrėžti vertinimo kriterijus, kurie padėtų įvertinti mokinių kompetencijų ūgtį bei formuluoti mokymosi užduotis ir siekiamus rezultatus.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas laura.vaitkeviciene@kaunosic.lt
Renginio vieta