hero

Atnaujintas ugdymo turinys mokinių pažangai

Atnaujintas ugdymo turinys mokinių pažangai

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras
2024-04-02
V. Mačernio g., Plungė
2022 metais pradėtos įgyvendinti 3 atnaujintos bendrosios ugdymo programos, nuo 2023 etapiškai pradedamos įgyvendinti ir kitos atnaujintos bendrosios programos. Bendrųjų programų ugdymo turinys atnaujinamas remiantis švietimo būklės analize, siekiant užtikrinti aukštesnę vaikų ugdymo kokybę suteikiant mokiniams tvirtus ir tvarius žinių pagrindus, mokomųjų dalykų turiniu ugdyti kompetencijas, prasmingai įtraukti aktualų turinį, numatyti ugdymo(si) galimybes įvairiuose kontekstuose, įtvirtinti sąsajas tarp pakopų ir dalykų, užtikrinti ugdymo tikslų, turinio įgyvendinimo ir pasiekimų vertinimo dermę, stiprinamas kryptingas vaikų vertybinis ugdymas. Siekiant geriau įvertinti kiekvieno vaiko polinkius ir poreikius, tikslingiau juos ugdyti, keičiasi ir programos struktūra: išskiriamos pasiekimų sritys, pasiekimai išlaipsniuojami keturiais lygiais. Su atnaujintomis bendrosiomis programomis turi keistis ir ugdymo praktika, ugdymo proceso organizavimui pasitelkiami metodai ir principai, labiau orientuojantys į projektinį, patirtinį, patyriminį mokymą(si) bei mokymo(si) refleksiją. Pedagogai turi pasirengti sėkmingam programų įgyvendinimui. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa (toliau – PKT) skirta tobulinti įvairių dalykų pedagogų kompetencijas (būtinas sėkmingam atnaujintų (2023 m.) bendrųjų programų įgyvendinimui ir įsijungimui į tikslingos praktikos kaitą. Numatoma, kad kvalifikacijos tobulinimo programoje dalyvaus Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos įvairių dalykų pedagogai. Dalyviai apžvelgs kaitos bendrojo ugdymo programose tendencijas, susipažins su pagrindiniais atnaujintų bendrųjų programų įgyvendinimo principais, kurs pažangią praktiką, susipažins su programų įgyvendinimui skirtomis metodinėmis rekomendacijomis. PKT įgyvendinimo metu dalyviai išmoks planuoti ir įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį, fiksuoti, vertinti individualius vaikų ugdymosi pasiekimus ir pagal pastebėtus pokyčius suteikti grįžtamąjį ryšį. Pagrindinis dėmesys PKT skiriamas šiuolaikinės didaktikos, gerosios praktikos pavyzdžių analizei, ugdomosios veiklos (pvz., projekto, užduoties, vertinimo) projektavimui, ugdymo praktikos tobulinimo sprendimų paieškai. Programos trukmė – 40 akad. val., kurių 16 akad. val. numatyta praktinių užsiėmimų ir 24 akad. val. teorinių pristatymų. Programos įgyvendinimo metu bus naudojami metodai orientuoti į praktinę veiklą bei skirti individualiam dalyvių darbui. Kiekvienas mokymų dalyvis turės galimybę pristatyti savo savarankišką darbą – pokyčio projektą, gauti grįžtamąjį ryšį bei nusimatyti tolesnės saviugdos kryptis.
Papildoma informacija
Savivaldybė Plungės r. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas plungessuaug@gmail.com
Koordinatoriaus tel. nr. 844859076
Renginio vieta