hero

Kokybiška pamoka: įtraukti, įgalinti mokinius, turinčius elgesio, emocijų ir dėmesio sutrikimus

Kokybiška pamoka: įtraukti, įgalinti mokinius, turinčius elgesio, emocijų ir dėmesio sutrikimus

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba
2024-04-18
Vytauto Didžiojo g. 110, 86140, Kelmė
Mokyklose vis daugiau įvairaus lygio ir su įvairiais poreikiais mokinių, tokių kaip specialiųjų poreikių turintys mokiniai ar mokiniai su įvairiais stiliaus ir gebėjimų skirtumais. Specialiųjų ugdymo(si)/mokymo(si) poreikių turinčių vaikų ugdymas bendrojo lavinimo klasėse reikalauja naujų didaktinių technologijų, pedagogų gebėjimo tinkamai ir kryptingai organizuoti mokymą. Šiai veiklai vykdyti kuriami nauji teisės aktai. Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Valstybinėje švietimo 2013–2022 m. strategijoje, Geros mokyklos koncepcijoje (2015 m.) suformuluota perėjimo nuo švietimo visiems prie švietimo kiek-vienam, suasmeninto ugdymo(si) ir mokymo(si) nuostata. Įgyvendindamos Geros mokyklos koncepcijos nuostatas, mokyklos susiduria su įtraukties sunkumais ir iššūkiais. 2024 m. rugsėjį įsigalios Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimas ir įstatymo papildymas 45 straipsniu, kurie numato, kad kiekvienam vaikui turi būti sudarytos sąlygos ugdytis artimiausioje ugdymo įstaigoje (darželyje, mokykloje) kartu su savo bendraamžiais. Atsižvelgiant į tai, itin aktualu ir svarbu vis daugiau dėmesio skirti individualiems žmogaus poreikiams, vis sparčiau žengti įtraukties keliu, kuriame būtų skiriamas dėmesys specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokiniams, kuriant įtraukias universalias aplinkas. Ši programa padės mokytojams geriau suprasti, kaip prisitaikyti prie šios įvairovės ir užtikrinti visų mokinių sėkmę. Mokytojai nuolat susi-duria su iššūkiais, kaip prisitaikyti prie besikeičiančių mokinių poreikių ir įgyti naujų įgūdžių. Programa suteikia jiems praktinių įrankių ir strategijų, kaip veiksmingai taikyti universalaus dizaino principus savo mokymo praktikoje. Kūrybiškai ir efektyviai taikant universalaus dizaino principus mokymo srityje, galima sukurti geresnę mokymo ir mokymosi patirtį visiems dalyviams. Tai veda ne tik prie individualių mokinių sėkmės, bet ir prie geresnės visuomenės, kurioje visi gali sėkmingai mokytis ir augti. Pradėjus mokyti specialiųjų ugdymo(si)/mokymo(si) poreikių vaikus bendrojo lavinimo mokykloje susiduriama su sunkumais: sudėtinga tinkamai parengti programą, parinkti optimaliausius mokymo metodus, pasiekimų vertinimo sistemą, gebėti bendrauti su specialiųjų poreikių vaiku, tikėti jo mokymo sėkme, išsaugoti teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinį. Vykdant šią programą mokytojai ugdys supratimą apie skirtingų mokinių poreikius ir gebėjimus bei gebėjimą kurti mokymo medžiagą ir veiklą, kurie atitiktų jų poreikius. Taip pat mokytojai mokysis kurti individualizuotą mokymo(si) aplinką, kurioje kiekvienas mokinys gali jaustis vertinamas ir palaikomas. Tai apims adaptuotą medžiagų pristatymą, specialius mokymo metodus ir vertinimo bū-dus. Programos metu mokytojai mokysis, kaip pasirinkti tinkamas mokymo(si) priemones, kurios atitiktų skirtingų mokinių poreikius ir gebėjimus, ir kaip jas veiksmingai taikyti savo mokymo procese. Programos trukmė: 60 valandų (46 val. kontaktinių; 14 savarankiško darbo). Programa skirta rajono TŪM mokyklų bendruomenėms: Kelmės Jono Graičiūno gimnazijai, Kelmės „Kražantės“ progimnazijai, Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijai, Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijai. Programos vykdymo metu mokytojai patobulins universalaus dizaino principų taikymo, individualizuoto mokymo, įtraukiojo ugdymo, komunikavimo ir bendradarbiavimo, refleksijos ir nuolatinio tobulėjimo kompetencijas. Tikslas - padėti mokytojams giliau suprasti ir įgyti įgūdžių, kaip pritaikyti universalaus dizaino principus savo kasdienėje mokymo veikloje, siekiant padidinti visų mokinių sėkmę ir įtrauktį. Uždaviniai: • Supažindinti mokytojus su skirtingų mokinių poreikiais ir gebėjimais, įskaitant įvairių specialiųjų poreikių turinčius mokinius. • Mokyti mokytojus naudoti įvairius universalaus dizaino principus ir parodyti, kaip juos galima pritaikyti mokymo veikloje. • Mokyti, kurti mokymo medžiagas, kurios atitiktų universalaus dizaino principus. • Diskutuoti ir parodyti, kaip įtraukti visus mokinius į mokymo procesą naudojant įvairius mokymo metodus, atsižvelgiant į jų skirtingus gebėjimus ir poreikius. • Sukurti bebarjerę ugdymosi aplinką, padedančią sumažinti socialinę atskirtį ir užtikrinti, kad visi mokiniai jaustųsi vertinami ir priimami. • Aptarti įvairius vertinimo metodus, kurie atitiktų universalaus dizaino principus ir leistų kiekvienam mokiniui išsiskirti. • Mokyti mokytojus, kaip taikyti efektyvų ir konstruktyvų grįžtamąjį ryšį visiems mokiniams • Parodyti, kaip bendrauti su mokinių tėvais ir kitomis suinteresuotomis šalimis, kad būtų užtikrintas mokinių poreikių ir sėkmės palaikymas.
Papildoma informacija
Registracija Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Kelmės r. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas info@kelmespt.lt
Renginio vieta