hero

Pedagogų veiklos galimybės plėtojant vaiko individualios pažangos (VIP) kultūrą mokykloje

Pedagogų veiklos galimybės plėtojant vaiko individualios pažangos (VIP) kultūrą mokykloje

Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba
2024-03-20
Vilniaus g. 46, Pasvalys
Siekiant ugdymo kokybės, mokykloms svarbu susitelkti į prioritetinę Lietuvos švietimo kryptį – kiekvieno mokinio individualios pažangos vertinimą ir įsivertinimą, pasiekimų stebėjimą ir analizavimą, kad būtų laiku identifikuojami mokymosi sunkumai ir teikiama reikalinga pagalba. Valstybinio audito ataskaitoje (2017) teigiama: „Tikslingai vykdoma pažangos stebėsena mokytojui palengvina kiekvieno mokinio pažinimą, jo poreikių ir sunkumų identifikavimą, veiksmingiausių būdų tikslams pasiekti parinkimą, pažangos vertinimą pagal kiekvieno iš jų sugebėjimus. Mokyklai pažangos stebėjimas gali palengvinti informacijos gavimą ir perdavimą tėvams, gali būti pamokų nelankymo prevencija, pasitarnauti stiprinant mokyklos ir tėvų bendradarbiavimą.“ Mokytojai, nuosekliai ir sistemingai vertinantys individualią mokinių pažangą, besiremiantys formuojamojo, kaupiamojo ir kt. vertinimo praktikomis, skatina mokinius siekti geresnių rezultatų, asmeninės pažangos, kuri apima ir dalykines, ir bendrąsias kompetencijas. Į mokinių pažangos stebėjimo ir skatinimo procesus būtina įsitraukti visai bendruomenei (pedagogams, mokiniams, tėvams), mokyti, teikti pagalbą ir skatinti kiekvieną prisiimti atsakomybę. Mokyklos vadovai turėtų inicijuoti, koordinuoti, palaikyti procesus ir žmones, vertinti veiklų efektyvumą. 2019 m. Valstybinio audito ataskaitoje pabrėžiama, kad mokyklose nesistemiškai vertinama individuali mokinio pažanga, trūksta gerosios praktikos pavyzdžių, rodiklių, kuriuos reikia stebėti. Programa yra parengta siekiant organizuoti tarpmokyklines stažuotes, kuriose dalyvautų įvairių sričių specialistai (mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, vadovai), siekiant susipažinti su priimančios/stažuotės mokyklos politika, praktika, kultūra, orientuota į mokinių individualios pažangos vertinimą. Stažuotės dalyviai, bendradarbiaudami su Pasvalio Svalios progimnazijos stažuotės koordinatoriumi, rengs individualią stažuotės programą, dvi dienas dalyvaus progimnazijos organizuojamose veiklose, stebės pamokas, susitiks su metodinėmis grupėmis, Vaiko gerovės komisija, mokyklos veiklos tobulinimo, „Kokybės krepšelio“ grupėmis, metodine taryba. Stažuotės metu ir pasibaigus stažuotės laikotarpiui pedagogai reflektuos veiklas, apmąstys savo patirtį. Stažuotės metu programos dalyvis pildys virtualų refleksijų žurnalą, kuriuo dalinsis su kitais stažuotojais, koordinatoriumi, savo mokyklos komanda. Kiekvienas stažuotės dalyvis įsipareigos įgytą patirtį pristatyti savo mokyklos bendruomenei, išbandyti bent vieną idėją savo darbe. Stažuotės koordinatorius konsultuos stažuotojus, jiems įgyvendinant idėjas savo mokyklose, teiks grįžtamąjį ryšį. Šioje programoje siekiama tobulinti šias pedagogų profesines ir bendrąsias kompetencijas: ugdymosi aplinkų kūrimo, dalyko turinio planavimo ir tobulinimo, mokymo(si) proceso valdymo, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo; mokinių motyvavimo ir paramos jiems; mokinio pažinimo ir jo pažangos pripažinimo; profesinio tobulėjimo. Programos poveikį tobulinant kompetencijas stažuotojai įsivertins pagal parengtą įrankį, drauge su koordinatoriumi aptardami konkrečias veiklas ir jų rezultatus siekiant mokinių individualios pažangos kultūros puoselėjimo savo mokykloje. Programą sudaro 3 moduliai (24 val. teorijos ir praktikos; 16 val. skirta savarankiškam mokymuisi): I modulis – „Pasvalio Svalios progimnazijos politika, praktika ir kultūra. Vaiko individualios pažangos (VIP) sistema“, (8 val./3 val.). II modulis – „Mokinių pažangos stebėjimo ir skatinimo raiška praktikoje“, (8 val./ 2 val.). III modulis – „Įgytų praktikų ir idėjų įgyvendinimas mokykloje ir refleksija“, (8 val./11 val.). Programa skirta mokyklų komandoms, bendruomenėms. Mokymų dalyviai programoje patobulins pedagogų profesines ir bendrąsias kompetencijas: ugdymosi aplinkų kūrimo, dalyko turinio planavimo ir tobulinimo, mokymo(si) proceso valdymo, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo; mokinių motyvavimo ir paramos jiems; mokinio pažinimo ir jo pažangos pripažinimo; profesinio tobulėjimo. Programos poveikį tobulinant kompetencijas stažuotojai įsivertins pagal parengtą įrankį, drauge su koordinatoriumi aptardami konkrečias veiklas ir jų rezultatus siekiant mokinių individualios pažangos kultūros puoselėjimo savo mokykloje.
Papildoma informacija
Savivaldybė Pasvalio r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas ingadukne@gmail.com
Koordinatoriaus tel. nr. 845152332
Renginio vieta