hero

Sėkmingas ir kūrybiškas ugdymo organizavimas įgyvendinant atnaujintas bendrojo ugdymo programas ir puoselėjant pozityvius santykius bendruomenėje

Sėkmingas ir kūrybiškas ugdymo organizavimas įgyvendinant atnaujintas bendrojo ugdymo programas ir puoselėjant pozityvius santykius bendruomenėje

Prienų švietimo pagalbos tarnyba
2024-04-03
Dariaus ir Girėno g. 4, Prienai
Programa parengta konkrečiai mokyklai, išanalizavus jos kvalifikacijos tobulinimo poreikius bei atsižvelgiant į 2023–2024 m. m. veiklos plane išsikeltus tikslus. Mokyklos 2023-2024 m. m. veiklos plano vienas iš tikslų – teikti mokiniams ir mokytojams reikalingą pagalbą diegiant atnaujintą ugdymo turinį. Įgyvendindama šį tikslą pedagoginė bendruomenė daug dėmesio skiria mokytojų profesiniam augimui, pagalbai jiems, pamokos kokybės gerinimui. Pradėtas įgyvendinti metodinių renginių ciklas „Kas yra gera pamoka?“ Kaip vienas iš tobulintinų akcentų pasirinktas pamokos turinio pritaikymas įvairių poreikių turintiems mokiniams. Siekiama suteikti mokytojams žinių tobulinant pamokos planavimo, strategijų ir būdų taikymo įgūdžius dirbant su įvairių poreikių ir galimybių mokiniais. Siekiant kito veiklos plano tikslo – įveiklinti ir kurti naują infrastruktūrą, siekiant, kad kiekvienas mokyklos bendruomenės narys jaustųsi vertingas ir saugus – daug dėmesio skiriama mokyklos pozityvių santykių puoselėjimui, kiekvieno nario gerai savijautai. Todėl kyla poreikis pagilinti teorines ir praktines žinias apie pozityvaus mąstymo ugdymą ir vertybėmis grįstą bendruomenės santykių kūrimą. Pedagogams reikalingi gebėjimai ir įgūdžiai, kurie, pasitelkiant savo kūrybingumą ir vidinius resursus, padėtų pozityviai spręsti sudėtingas vaikų elgesio problemas. Olimpinių vertybių ugdymo programa pasirinkta tikint, kad ji padės gilinti supratimą apie vertybes ir principus, įgyti reikiamų įgūdžių, žinių ir patirties. Vertybių ugdymas per sportą ir fizinę veiklą yra universali priemonė, kuri yra patraukli įvairioms amžiaus grupėms.
Papildoma informacija
Savivaldybė Prienų r. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas kaminskienealdona3@gmail.com
Renginio vieta