hero

Atnaujintas priešmokyklinis ugdymas: nuo planavimo iki vertinimo

Atnaujintas priešmokyklinis ugdymas: nuo planavimo iki vertinimo

Klaipėdos rajono švietimo centras
2024-03-29
Kvietinių g. 30, Gargždai
Ši programa padės plėtoti darželių pedagogų ir vadovų nuoseklų atnaujinto turinio planavimo procesą. Programoje visas ugdymo(-si) turinys orientuotas į vaiką, jam aktualų kontekstą ir problemas. Ugdymo(-si) turinys išskiriamas į šešias ugdymosi pasiekimų sritis: kalbinis ugdymas; visuomeninis ugdymas; gamtamokslinis ugdymas; matematinis ugdymas; sveikatos ir fizinis ugdymas; meninis ugdymas. Išskirtos pasiekimų sritys apima visus svarbiausius vaiko pasiekimus, sudarančius prielaidas sėkmingai plėtotis kompetencijoms priešmokykliniame ir pradiniame ugdyme. Vaiko ugdymosi pasiekimų sritis – tai vaiko ugdymuisi svarbi sritis, kurioje išskirtos nuostatos ir esminiai gebėjimai, kuriuos vaikas turėtų įgyti. Remiantis Kompetencijų ir Vaiko raidos aprašais, Priešmokyklinio ir Pradinio ugdymo Bendrosiomis programos, išskiriamos ir trumpai apibūdinamos pasiekimų sritys, išskiriami sritį sudarantys pasiekimai. Bus analizuojamos ir sisteminamos visos priešmokyklinio ugdymo sritys ir jų žemėlapių sąsajos su kompetencijomis ir žinių, gebėjimų vertinimu; atliktos praktinės ugdymo planavimo užduotys, kurios leis įsigilinti į galimybes, turimą patirtį ir naujas ugdymo galimybes per struktūruotą planavimą. Per kompetencijų aprašus bus gilinamasi į vaiko skirtybių suvokimą ir atpažinimą bei jų panaudojimą siekiant individualios pažangos. Vaikai kiekvieną dieną žaidžia, konstruoja, stato. Visa tai jie daro su žaislais – naudodami žaislines priemones. O kodėl nepabandžius su tikrais? Realių daiktų naudojimas ugdymo(-si) procese padidina pažintinį aktyvumą, stiprina ryšį su realiu pasauliu, plečia vaikų akiratį ir, žinoma, teikia atradimo džiaugsmą kasdieninėje veikloje naudoti ne žaislinius pakaitalus, o tikrus daiktus, juos pasimatuoti ir išbandyti jų veikimo principą. Tokiu būdu planuojami praktiniai susitikimai su įvairių profesijų žmonėmis, numatomos edukacijos artimiausioje aplinkoje. Laukiami ir numatomi programos rezultatai: 1. Mokymų dalyviai įgis žinių apie atnaujinto priešmokyklinio ugdymo planavimą ir ugdytinių vertinimą, remiantis „Patirčių erdvių“ metodinėmis rekomendacijomis ir kt. metodiniais leidiniais. 2. Mokymų dalyviai išmoks nuosekliai planuoti individualų ir grupinį ugdytinių vertinimą, pagal parengtą vertinimo instrumentą. Tai atlieps geros mokyklos (darželio) koncepciją, bus įgyvendinama vaiko asmenybės ūgtis, branda, ugdymosi pasiekimai ir pažanga. 3. Dalyviai išmoks sisteminti žinias, perteikti planavimą ugdymo procese sisteminant dienos, savaitės planą ir jo refleksiją. Mokytojai, vadovai sieks kompetencijų raiškos per paremiantį ugdymą: atsižvelgiant į vaiko poreikius, siūlant tinkamą būdą, per partneriškus santykius įtraukiant tėvus. Galimybės mokantis: • bendradarbiauti ir mokytis šioje programoje galima iš bet kurios pasaulio vietos, kur yra interneto ryšys. Šie mokymai vedami kontaktiniu būdu nedidelėms 20–25 pedagoginių darbuotojų grupėms (darželio komandoms – 3–5 pedagoginiams darbuotojams); • dažniausiai bendradarbiauti galima naudojant tiek išmanųjį įrenginį, tiek kompiuterį; • sumažinamos išlaidos, susijusios su kelionėmis į bendrus susitikimus ir kitus renginius. Tačiau gyvas ryšys, tarpusavio pagalba ir dialogas yra neatsiejama programos dalis; • sudaroma galimybė dalyvaujant nuotoliniuose mokymuose mokytis, dalintis praktiškai atliktomis užduotimis atskiruose Zoom kambariuose. Dirbant mokymuose kontaktiniu būdu yra galimybė mokytis komandoje, grupėje, paremiant, drąsinant vienam kitą ir dalinantis sukaupta patirtimi. Baigus šią 40 akad. val. programą po 2–4 mėn. siūloma prisijungti į antrą programos 20 akad. val. dalį.
Papildoma informacija
Savivaldybė Klaipėdos r. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas nomeda.skliuderiene@krsc.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 861533534
Renginio vieta