hero

Atnaujintas ugdymo turinys: bendrosios programos, planavimas, metodai, pažangos vertinimas

Atnaujintas ugdymo turinys: bendrosios programos, planavimas, metodai, pažangos vertinimas

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba
2024-04-08
Vytauto Didžiojo g. 110, 86140, Kelmė
Bendrųjų programų atnaujinimo tikslas – užtikrinti ugdymo kokybę. Pagrindinės programų atnaujinimo kryptys: stiprinti asmens savybių ir vertybių ugdymą, sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui pasiekti aukštesnius rezultatus, suteikiant tvirtus ir tvarius žinių pagrindus, dalykų turiniu ugdant kompetencijas. Pagrindinė mokytojų ir mokyklos vadovų užduotis kryptingai dirbti taikant atnaujintas programas ir atsirenkant reikiamą informaciją. Šiandien visuomenė turi reaguoti ir gebėti prisitaikyti prie sparčiai kintančios visuomenės, naujų iššūkių. Ne išimtis ir švietimo sistema bei joje dirbantys žmonės. Ugdymo turinys taip pat neatitinka nūdienos, keičiami dalykai, temos, kurie neaktualūs ir įvedami nauji. Prioritetinė atnaujintų programų sritis – mokymas orientuotas į gyvenime būtinų kompetencijų įgijimą ir stiprinimą, t. y., kad mokinys teorines žinias gebėtų pritaikyti praktikoje. Su naujų programų diegimu didėja individualaus mokytojo darbo reikšmė ir prasmė, jis galės rinktis, kokį mokomąjį turinį akcentuoti ir prioritetizuoti mokytojai turės galimybę laisviau organizuoti pamokas, mokyti dalykų, kuriems anksčiau neužtekdavo laiko Todėl būtina prasmingai įtraukti aktualų turinį, skirtą ugdyti mokinių kompetencijas bei numatyti ugdymo(si) galimybes įvairiuose kontekstuose. Svarbu įtvirtinti sąsajas tarp pakopų, ugdymo sričių ir dalykų, užtikrinti ugdymo tikslų, turinio įgyvendinimo ir pasiekimų vertinimo dermę. Vykdant ir įgyvendinant šią ilgalaikę programą mokytojų bendruomenei bus pristatyti trys pagrindiniai mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo tikslai, kurie padeda mokytis, pripažinti ir sertifikuoti rezultatus bei gebėti valdyti ugdymo proceso kokybę. Programos trukmė – 40 valandų. Programos turinys ir metodologija pritaikytas bendrojo ugdymo dalykų mokytojams, sudaro 18 val. kontaktinių valandų 22 val. savarankiško darbo. Dalyviai analizuos UTA vertinimo ir įsivertinimo tvarką įtraukiant kompetencijų ugdymą bei pasiekimų lygius, jiems bus pateikta metodinė medžiaga. Bus organizuoti praktiniai mokymai. Pasinaudoję gauta informacija pedagogai galės tobulinti ugdymo procesą ir siekti geresnių rezultatų. Tikėtina, kad programos dalyviai, panaudoję įgytas žinias, tikslingai planuos ir ves pamokas taikydami įvairius metodus, vertinimo ir įsivertinimo įrankius. Baigusiesiems programą dalyviams bus išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai, liudijantys, kad programos metu dalyvis patobulins dalykines kompetencijas, kurios padės mokytojams sėkmingai planuoti pamoką, kūrybiškai pasirinkti veiklas, įtraukiančias mokinius į aktyvų mokymąsi. Programos tikslas – tobulinti pedagoginės bendruomenės kompetencijas, siekiant užtikrinti ugdymo kokybę. Uždaviniai: 1. Apžvelgti pokyčių svarbą šiuolaikinėje ugdymosi bendruomenėje. 2. Naudoti skirtingas ugdymo (-si) metodus ir dalykų integraciją 3. Skatinti kūrybiškai planuoti pamoką, atsižvelgiant į mokinių poreikius ir skirtingus mokymosi stilius. 4. Numatyti metodus, planuoti vertinimą, atsižvelgiant į skirtingus mokinių gebėjimų lygius ir mokymosi situacijas.
Papildoma informacija
Registracija Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Kelmės r. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas vida.barauskiene@kelmespt.lt
Renginio vieta