hero

Įtraukusis ugdymas, kitataučių vaikų ugdymosi ypatumai bei integralus STEAM ugdymas ikimokykliniame amžiuje: Estijos ir Suomijos patirtys

Įtraukusis ugdymas, kitataučių vaikų ugdymosi ypatumai bei integralus STEAM ugdymas ikimokykliniame amžiuje: Estijos ir Suomijos patirtys

VšĮ Trakų švietimo centras
2024-04-04
Birutės g. 46, Trakai
Ikimokyklinio ugdymo mokykla, įgyvendinanti švietimo politiką, turi gebėti visapusiškai ugdyti vaiko gebėjimus, tenkinti individualius ugdymo(si) poreikius, saugant vaiko fizinę ir psichinę sveikatą ir siekiant išugdyti pakankamai brandų mokyklai vaiką. Tik bendromis valstybės, šeimos ir ugdymo įstaigos pastangomis įmanoma garantuoti visapusišką ir kokybišką vaiko ugdymąsi, sukurti sąlygas, padedančias tenkinti prigimtinius kultūrinius, estetinius, socialinius bei pažintinius poreikius, sėkmingai integruoti į ugdymąsi kitakalbius bei teikti pagalbą specialiųjų poreikių vaikams. Ikimokyklinio ugdymo programos kūrimo ir atnaujinimo kryptys nubrėžtos Ikimokyklinio ugdymo programos gairėse. Jose pateikiami esminiai susitarimai dėl vaikų iki 6 metų ugdymo programos, jos kūrimo ir atnaujinimo krypčių, apimančių požiūrį į vaiką ir jo ugdymąsi vaikystėje, ikimokyklinio ugdymo tikslą, vaikų pasiekimų sritis, visuminį, žaidimu ir patirtine veikla grindžiamą ugdymo procesą, ugdymo kontekstus, sritis ir vaikų ugdymosi pažangos stebėseną. Ikimokyklinio ugdymo ekspertai pabrėžia, kad Ikimokyklinio ugdymo programos gairės nėra centralizuota programa ikimokyklinį ugdymą organizuojančioms švietimo įstaigoms, o jose pateikiamos rekomendacijos kuriant vaikams ir jų aplinkai geriausiai tinkančias kryptis. Edukologų teigimu, ruošiant naują ugdymo programą, kyla klausimas, kokį kelią pasirinkti? Mokslininkai išskiria dvi pagrindines ankstyvojo ugdymo tradicijas: tai rengimo mokyklai tradicija ir socialinė pedagoginė tradicija. Dėmesys sutelkiamas arba į mokymosi rezultatus, arba į vaikų parengimą gyvenimui, kai į ikimokyklinio ugdymo įstaigą žiūrima kaip į vietą, kurioje vaikai ir pedagogai mokosi būti kartu. Naujos parengtos Ikimokyklinio ugdymo programos gairės aiškiai nurodo, kad Lietuvoje renkamasi socialinė pedagoginė tradicija, teikianti įvairiapusio ankstyvojo ugdymo pradmenis. Vaiko raida ir ugdymasis kaip vieningas procesas turi būti suprantamas visose ikimokyklinio ugdymo programose. Šiuo metu dauguma ikimokyklinių įstaigų rengia ugdymo programas, kuriose siekia ypatingą dėmesį skirti įtraukiajam ugdymui, siekiant kiekvienam vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, sudaryti tinkamas sąlygas ugdytis pagal jo gebėjimus ir galias. Ikimokyklinės įstaigos vaikų pasiekimų aprašas, tai įrankis, padedantis stebėti vaiko pasiekimus ir jo daromą pažangą, atpažįstant vaiko stiprybes, mažiau išplėtotus gebėjimus, tikslingai skatinant jų ūgtį. Jis padeda mokytojams kurti kokybišką įtraukų ugdymosi procesą, užtikrinti vaiko ugdymosi tęstinumą ir sklandų perėjimą į priešmokyklinį ugdymą. Lietuvoje tautinėms mažumoms priklausantiems vaikams ugdymo procese yra sudaromos sąlygos puoselėti tautinį, etninį ir kalbinį identitetą, mokytis gimtosios ir lietuvių kalbos. Jau ankstyvajame amžiuje yra sudaromos palankios sąlygos išmokti valstybinę kalbą ir integruotis į šalies socialinį kultūrinį gyvenimą. Svarbu pažymėti, kad šiuo metu ikimokyklines įstaigas lanko įvairių tautybių vaikai, tai neretai yra iššūkis, kurį būtina įveikti. Vis plačiau į ugdymą įtraukiamas STEAM šiuolaikiškas ugdymo būdas, kuriame gamtos mokslai, technologijos, inžinerija, menai ir matematika naudojami mokinių tiriamųjų gebėjimų, bendradarbiavimo ir kritinio mąstymo ugdymui. STEAM ugdymas šias disciplinas integruoja į realų pasaulį, padeda suprasti vykstančius pokyčius, progresą, skatina ieškoti problemų sprendimo būdų. Be to, STEAM ugdymas ikimokykliniame ugdyme didina vaikų įsitraukimą, nes tai mokymasis paremtas žaidimais, eksperimentais ir aktyviomis veiklomis. STEAM ugdymas svarbus ne tik mokinių įsitraukimui didinti, bet ir tolimesniems pasiekimams. Ši programa parengta tikslu sudaryti sąlygas pedagogams susipažinti su Estijos ir Suomijos ikimokyklinėse įstaigose taikoma įtraukiojo ugdymo patirtimi ir universalaus dizaino mokymuisi principų įgyvendinimu, užtikrinant įvairių mokymosi poreikių reikmes, ugdymosi aplinkų prieinamumą visiems mokiniams bei praktinės veiklos stebėsena. Be to, aktualu susipažinti su Suomijos švietimo sistemoje integruojamomis įvairiomis kultūromis ir kalbomis ikimokyklinio ugdymo(si) pakopoje. Tikimasi susipažinti ir su ikimokykliniame ugdyme taikomais inovatyviais STEAM metodais, pagrindinį dėmesį skiriant praktiniams metodams, patirtiniam ugdymui.
Papildoma informacija
Savivaldybė Trakų r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas centras.trakai@gmail.com
Renginio vieta