hero

Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymo ypatumai, atpažinimas, kokybės pažangos siekimo būdai, strategijos, modeliuojant ugdymosi programas, algoritmų kūrimas: teorija ir praktika

Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymo ypatumai, atpažinimas, kokybės pažangos siekimo būdai, strategijos, modeliuojant ugdymosi programas, algoritmų kūrimas: teorija ir praktika

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras
2024-05-14
Gedminų g., Klaipėda
Mokykloms ruošiantis įtraukiojo ugdymo principų įgyvendinimui, itin svarbus tampa kiekvieno mokinio pažinimas bei siekis sudaryti palankias sąlygas kiekvieno mokinio asmeninei ūgčiai. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymąsi reglamentuojantys teisiniai dokumentai nurodo sudaryti palankias sąlygas kiekvienam mokiniui ugdytis pagal jų poreikius ir galimybes bendrojo ugdymo mokyklose. Ugdymo sėkmė didele dalimi priklauso nuo mokytojo gebėjimų tinkamai suplanuoti mokymosi proceso eigą, naudoti inovatyvius mokymo(si) būdus, kurti bebarjerę, palankią mokymuisi aplinką bei taikyti mokytis padedantį vertinimą. Siekiant sėkmingo ugdymo įvairovėje itin svarbūs tampa bendradarbiavimo tinklai, įtraukios mokyklos plėtros praktikos dirbant komandoje, mokytojų profesionalumas, siekiant pagerinti mokinių asmeninės pažangos fiksavimą. Ryškus tampa švietimo įstaigos vadovo vaidmuo, jo lyderystės veiksniai, formuojant organizacijos vertybinį pagrindą, mokytojų pozityvias, žingeidžias nuostatas. Siekiant atliepti mokinių įvairovės klasėje poreikį, įtraukios mokyklos visiems kūrime svarbūs tampa universalaus dizaino mokymuisi principai. Mokymų programos turinys pritaikytas švietimo įstaigų vadovams, mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams. Remiantis praktiniais pavyzdžiais, atliekant praktines užduotis, bus aptariami skirtingų gebėjimų turinčių mokinių pažinimo ir vertinimo būdai, bebarjerės ugdomosios aplinkos kūrimo, mokinių asmeninės pažangos vertinimo galimybės mokymosi pasiekimų gerinimui, komandinio darbo svarba. Programa parengta orientuojantis ne tik į teorinį pagrindimą, bet ir į praktinę veiklą: gerosios praktikos pavyzdžių, rekomendacijų analizę, tai leidžia plėtoti praktinės veiklos įgūdžius bei profesines, asmenines kompetencijas. Taikomi mokymosi metodai, praktinių pavyzdžių analizė, rekomendacijos, diskusijos su kolegomis leis dalyviams gilinti savo žinias ir įgūdžius bei spręsti iškilusias problemas. Šie mokymai skirti labiau įsigilinti į specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) vaikų ugdymosi ypatumus ir kokybės pažangos siekimo būdus, taip pat į strategijas, modeliuojant ugdymosi programas bei kūrimo algoritmus. Programą sudaro 40 ak. val. mokymai – 14 ak. val. teorinio, 10 ak. val. praktinio mokymosi, 16 savarankiško darbo, sudarant galimybę konsultuotis su programos lektoriais
Papildoma informacija
Savivaldybė Klaipėdos m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas tomas.sniuksta@gmail.com
Renginio vieta