hero

Ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimas užtikrinant mokyklos veiklos pažangą

Ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimas užtikrinant mokyklos veiklos pažangą

Prienų švietimo pagalbos tarnyba
2024-04-29
Kauno g. 1A, Prienai
Kiekvienai mokyklai nuolat besikeičiančioje aplinkoje reikalingas tiek veiklos kryptingumas, tiek reagavimas į nuolat besikeičiančios švietimo sistemos iššūkius, vadovams tikslingai pasirenkant veiklos tobulinimo prioritetus, kuriuos nusistatyti padeda ir veiklos kokybės įsivertinimas. Mokyklų, vykdančių ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo rodiklių sistema ir jos taikymo metodinės rekomendacijos susietos su Geros mokyklos koncepcijos nuostatomis, kurios aktualios mokyklai, orientuojančiai savo veiklą į pažangą ir nuolatinį ugdymo proceso tobulinimą. Vienas iš būdų siekti pagerinti ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros kokybę, yra kurti atskirų įstaigų vertinimo sistemą, kurią sudarytų tiek pačių įstaigų vykdomas vidaus mokyklos kokybės vertinimas (įsivertinimas), tiek mokykloje vykstančių procesų vertinimas, kurį atlieka ugdymo įstaigos veiklose tiesiogiai nedalyvaujantys išorės vertintojai (išorinis vertinimas). Šie abu vertinimai sudaro dualią sistemą ir siekia to paties bendro tikslo – pagerinti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybę. Mokymų programa apima tikslinės grupės – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo (toliau IU-PU) įstaigų pedagogų – veiklos tematiką. Programa parengta atsižvelgiant į programos dalyvių konkretų vaidmenį ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų veiklos kokybės įsivertinimo procese. Programos dalyviai gilinsis į veiklos kokybės įsivertinimo procesą, analizuos IU-PU kokybės rodiklius (kaip juos pamatuoti, aprašyti), mokysis rengti veiklos kokybės įsivertinimo instrumentus, pagal gautus duomenis – ataskaitas, reflektuoti, analizuoti IU-PU kokybės vertinimo sėkmes ir trukdžius. Mokymų programa parengta remiantis Geros mokyklos koncepcija (patvirtinta 2015 m. gruodžio 21 d. Nr. V-1308) (toliau – Koncepcija), Ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo metodika, parengta 2020 m. (toliau – Metodika), Ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo metodika, parengta 2021 m. Mokymų dalyviai atnaujins ir pagilins pokyčių valdymo, duomenų analizavimo ir interpretavimo, reflektavimo ir mokėjimo mokytis, kritinio mąstymo, bendravimo ir bendradarbiavimo, komunikacinę ir informacijos valdymo kompetencijas. Programoje numatyti mokymų turinį ir uždavinius atitinkantys, suaugusiųjų ugdymui tinkantys aktyvaus mokymosi metodai, kiekvienoje mokymų dalyje numatyti vertinimo ir įsivertinimo įrankiai, refleksijos būdai. 40 procentų mokymų programos orientuota į praktinę veiklą, gerosios praktikos pavyzdžių bei rekomendacijų analizę (individualų, grupinį, savarankišką darbą su dalyviais ar jų grupėmis ir kt.). Įgyvendinę programą dalyviai atnaujins ir pagilins profesines veiklos tyrimo ir duomenų analizavimo, darbo komandoje, lyderystės kompetencijas, pasidalins geriausia praktine patirtimi bei diegs neformaliojo švietimo įstaigose įsivertinimo ir vertinimo kultūrą. Tikėtina, kad programos įgyvendinimas, sistemingas įsivertinimo ir vertinimo kultūros diegimas padės įtvirtinti kokybės siekio ciklą, tobulinant švietimo įstaigų veiklą.
Papildoma informacija
Savivaldybė Prienų r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas kaminskienealdona3@gmail.com
Renginio vieta