hero

Geros mokyklos aspektai: į sėkmę orientuota asmenybės akademinė ir socioemocinė ūgtis

Geros mokyklos aspektai: į sėkmę orientuota asmenybės akademinė ir socioemocinė ūgtis

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras
2024-06-19
V. Mačernio g. 29, Plungė
Lietuvos švietimo srities dokumentuose pabrėžiama, kad svarbu plėtoti individualius poreikius atitinkantį požiūrį, teikti paramą visiems mokiniams, įskaitant turinčius specialiųjų mokymosi reikmių, taikyti sėkmingus įtraukius švietimo metodus, ugdant įvairių gebėjimų mokinius. Mokyklos veiklos rezultatai – mokinių branda, individualias galias atitinkantys ugdymo(si) pasiekimai ir nuolatinė ugdymo(si) pažanga priklauso nuo sąmoningai suvoktų pedagogų tikslų, nuostatų bei gebėjimų ugdymą planuoti ir organizuoti remiantis mokinių poreikiais, o ugdymo diferencijavimas, individualizavimas ir suasmeninimas yra patikimiausias kelias siekti kiekvieno mokinio asmeninės pažangos. Gimnazijos 2024 m. strateginis tikslas – gerinti ugdymo kokybę, siekiant kiekvieno mokinio asmeninės pažangos ir gerų pasiekimų, o veiklos plano vienas iš uždavinių – sudaryti galimybes mokytojams įgyti kompetencijų, reikalingų darbui su įvairių gebėjimų mokiniais, siekiant aukštesnių ugdymosi rezultatų, efektyviai įgyvendinant dalykų bendrąsias programas. Šios programos įgyvendinimo metu gimnazijos pedagogai dalyvaus rengiamuose seminaruose bei savo darbe pritaikys gerąsias kitų mokyklų patirtis aktualias ir reikalingas gimnazijos pedagogams. Mokytojai išklausę seminarus, atlikę praktinius ir savarankiškus darbus įgis šias kompetencijas: profesinio tobulėjimo, ugdytinių pažinimo, įtraukiojo ugdymo planavimo ir įgyvendinimo, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas.
Papildoma informacija
Savivaldybė Plungės r. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas laimagalvanauskiene@plungespspc.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 844859076
Renginio vieta