hero

Ugdymo(-si) aplinkos, kurioje skatinama mokinių asmeninė ūgtis, veiksminga lyderystė ir bendradarbiavimas, kūrimas

Ugdymo(-si) aplinkos, kurioje skatinama mokinių asmeninė ūgtis, veiksminga lyderystė ir bendradarbiavimas, kūrimas

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba
2024-06-21
Vilniaus g., Molėtai
Kryptingas ir nuoseklus mokytojo profesinis tobulėjimas nėra savitikslis – tai būtina sąlyga siekiant užtikrinti ugdymo kokybę, geresnius mokinių ugdymosi rezultatus ir kurti palankią ugdymosi aplinką. Ugdymosi(-si) aplinka– tai visos edukacinę vertę turinčios žmogaus gyvenimo ir veiklos erdvės, įgalinančios asmeninį individo tobulėjimą, pasiekiamą per mokymo(-si) pastangas. Ugdymo(-si) aplinka apima ir fizinius (pastatai, kabinetai, technologijos ir kt.), ir socialinius (besimokančiųjų santykiai, nuotaika, motyvacija ir kt.) aspektus. Programoje dalyvaujanti Molėtų gimnazijos bendruomenė plėtos veiksmingos lyderystės, kolegialaus darbo ir bendradarbiavimo gebėjimus siekiant sėkmingo kompetencijomis grįsto ugdymo turinio įgyvendinimo bei Molėtų gimnazijos bendruomenės susitelkimo mokinių mokymosi sėkmei. Dalyviai turtins socialinį kapitalą, siekdami, kad tobulėtų ugdymosi aplinkos, skatinančios kiekvieno mokinio asmeninę ūgtį, mažėtų mokinių pasiekimų netolygumai. Ši programa yra skirta Molėtų gimnazijos bendruomenei, atsižvelgiant į mokyklos vidaus veiklos kokybės įsivertinimo duomenis, Pedagoginių darbuotojų 2023–2025 metų prioritetines kvalifikacijos tobulinimo sritis, išsakytus pedagogų poreikius, nukreipta į ugdymo(-si) aplinkos keitimą ir tobulinimą, siekiant gerinti asmeninius mokinių pasiekimus. Mokytojai tobulins Profesinės elgsenos srities kompetenciją: profesinio tobulėjimo kompetencija; Veikimo kartu srities kompetencijas: mokymosi drauge, su kitais ir iš kitų kompetencija; darbo komandoje kompetencija; Emocinės-motyvacinės srities kompetenciją: lyderystės kompetencija. Programa atitinka Pedagoginių darbuotojų 2023–2025 metų prioritetines kvalifikacijos tobulinimo sritį – lyderystės ugdymui ir mokymuisi kompetencijų tobulinimas. Programą sudaro vienos dienos seminaras, dvi edukacinės išvykos, gerosios patirties pasidalijimas, individualus ir grupinis savarankiškas darbas bei refleksija. Darbo formos: seminaras, edukacinė išvyka, diskusija, edukaciniai užsiėmimai, praktinis darbas, savarankiškas darbas, refleksija Programos apimtis – 40 akad. val. (9,5 teorijos, 18,5 praktikos ir 12 savarankiško darbo).
Papildoma informacija
Registracija Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Molėtų r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas a.vidziuniene@spt.moletai.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 37061139117
Renginio vieta