hero

Įtraukiojo ugdymo pagrindų programa

Įtraukiojo ugdymo pagrindų programa

VšĮ Trakų švietimo centras
2024-05-29
Birutės g. 46, Trakai
Nuo 2024 metų rugsėjo mėnesį įsigalioja Lietuvos Respublikos Švietimo Įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimas ir įstatymo papildymas 45 straipsniu, kurie numato, kad kiekvienam vaikui turi būti sudarytos sąlygos ugdytis artimiausioje ugdymo įstaigoje, nepriklausomai nuo turimų SUP ir ugdytis kartu su savo bendraamžiais. Rengiantis pokyčiams turime daugiau dėmesio skirti individualiems žmogaus poreikiams ir pasirengti įtraukiąjam ugdymui. Įtraukusis ugdymas apibrėžiamas kaip „kokybiškas ugdymas kiekvienam mokiniui‘‘. Įtraukųjį ugdymą tikslinga sieti su individualizuotu/diferencijuotu kiekvieno mokinio ugdymu, atitinkančiu kiekvieno vaiko ugdymosi galias ir poreikius. Įtraukusis ugdymas apima ugdymo turinio, mokytojų rengimo, pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai, vertinimo, ugdymo organizavimo sritis“ (Įtraukusis ugdymas. Nacionalinė švietimo agentūra). Giliau suvokiant įtraukiojo ugdymo sąvoką mokykloms aktualu apmąstyti įtraukios kalbos sampratą, reaguojant į skirtumus, susijusius su lietuvių kalbos nemokėjimu ir/ar kalbos neišsivystymu. Įtrauki kalba, kuria siekiama pripažinti įvairovę, perteikti pagarbą visiems žmonėms, atsižvelgti į skirtumus ir skatinti lygias galimybes“ (Linguistic Society of America, 2016). Mokymosi metu įtraukties mokykloje koncepcija remsis universaliu dizaino mokymuisi (toliau -UDM) principais ir gairėmis, kurios sukurtos dr. D. Rose ir A. Meyer tam, kad visiems mokiniams būtų užtikrinti lygiateisiškumo, teisingumo, prieinamumo, pagarbos įvairovei principai ir kad įtrauki praktika taptų norma mokyklose. UDM prieigos kūrėjai skatina kurti aplinką, kuri nesegreguoja atskirų mokinių, o suteikia įvairias galimybes lanksčiai naudotis mokymo(si) medžiaga, ją įvairiais būdais pristatyti, sudaryti sąlygas mokiniams pademonstruoti tai, ko mokosi per įvairias menines, technologines, multisensorines prieigas ir būdus ir įvairiais motyvais ir lanksčiais tikslais įsitraukti į mokymąsi, bendravimą ir bendradarbiavimą. Švietimo pagalbos specialistų vaidmuo yra padėti mokytojams sukurti prieigas ir pasiūlyti būtinus pritaikymus specialiųjų poreikių turintiems mokiniams, atsižvelgiant į jų negalę ar specialiuosius poreikius, keičiant visos mokyklos ir klasių kontekstą, orientuotą į universalaus dizaino mokymuisi elementus ir principus. Tokiu būdu pritaikymai nesegreguoja mokinių, jie lankstūs ir prieinami visai mokyklos bendruomenei. Tokiomis sąlygomis įvairovė kiekvienoje mokykloje priimama kaip norma. Pritaikoma ir mokyklos aplinka ir mokymosi procesai, kurie gali sukurti mokymosi barjerus mokiniams, kai jie yra skirtingi ne tik savo mokymosi poreikiais, bet ir bazinėmis žiniomis, kultūra, kognityviniais procesais, kalba, tapatybe ir kt. Įtrauki mokykla prisiima atsakomybę dėl mokinių nesėkmių, todėl kuria ugdymo(si) aplinkas barjerams įveikti ir pastoliavimui – suteikiama visapusiška pagalba metodais, mokomosios medžiagos prieiga, priemonėmis, įranga, santykiais, nuostatomis ir kt. kiekvieno mokinio asmeninei pažangai ir sėkmei. Todėl mokymu metu bus mokomasi kaip kurti įtraukties kultūrą ir ugdymo(si) aplinkas, mokomasi taikyti sensorinius metodus bei taikyti ergoterapiją. Svarbu dirbančius su SUP turinčiais mokiniais supažindinti su specialiosiomis ugdymo priemonėmis, jų taikymo galimybėmis. Ypatingą dėmesį būtina skirti šių moksleivių psichoemocinės sveikatos stiprinimui. Įtraukiojo ugdymo kvalifikacijos tobulinimo programa skirta pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams, dirbantiems su įvairiapusių raidos sutrikimų turinčiais vaikais/mokiniais. Programos paskirtis – suteikti žinių apie įtraukių aplinkų kūrimą, taikant taikomosios elgesio analizės metodiką, būtinų veiksmingai ugdyti vaikus, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko sutrikimo pobūdį, laipsnį, komunikacijos ir ugdymosi poreikių ypatumus, pagalbos ir paslaugų reikmes, jo šeimos ir bendruomenės lūkesčius, siekiant paskatinti kiekvieno vaiko motyvaciją mokytis, įveikti mokymosi kliūtis, sudarant sąlygas įtraukčiai. Ugdymo programų tikslai – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis pažangia ugdymosi praktika, humanistinėmis vertybėmis, užtikrinti palankias asmenybės raidos ir ugdymo(si) sąlygas, pastebėti kiekvieno vaiko stiprybes, ūgtį ir padėti pasirengti tolimesniam mokymuisi. Ši programa padės mokytojams atnaujinti žinias apie ugdomąsias kompetencijas, ypač: socialinę-emocinę, komunikavimo, kūrybiškumo ir pažinimo; įgyti žinių apie ugdymo(si) aplinkos, kaip trečiojo pedagogo, kūrimą tiek fizine, tiek socio-emocine prasme, gaus įrankius, kurie patvirtinti ISSA organizacijos per EDUCAS programą, aplinkos įsivertinimui ir tobulinimui; pagalbos specialistams sukurti tvarius ryšius su mokytojais bei tėvais, įsivertintinti iššūkius ir rasti sprendimus siekiant bendrų vaiko ugdymo(si) tikslų; apjungti mokytojų, specialistų ir tėvų bendruomenę kuriant geriausias sąlygas vaikams ugdytis bei puoselėti ugdymo įstaigoje lyderystę. Programoje pateikiamos žinios bei praktiniai įrankiai, taikoma ilgalaikių projektų įgyvendinimo metodika, efektyvaus grupinio darbo metodika ir daug kitų aktyvaus ir įtraukaus mokymo(si) praktinių pavyzdžių, kurie gali būti taikomi tiek pamokose, tiek kitose veiklose, tiek kontaktinio, tiek nuotolinio mokymosi situacijose. Programos trukmė – 60 akademinių valandų (32 teorijos ir 16 praktinio darbo valandų, 12 savarankiško darbo valandos). Programa įgyvendinama palaipsniui metų bėgyje, temos gali būti nagrinėjamos jas sukeičiant vietomis. Programos turinys gali būti lanksčiai pritaikytas (pakoreguotas, papildytas) pagal dalyvių poreikius. Programą vykdo lektorių komanda. Programos dalyviams, išklausiusiems visas programoje numatytas temas, atlikusiems praktines užduotis ir savarankiškus darbus, išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.
Papildoma informacija
Savivaldybė Trakų r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas centras.trakai@gmail.com
Renginio vieta