hero

Atnaujintas ugdymo turinys: dėmesys Klaipėdos krašto istorijai ir raštijos veikėjams

Atnaujintas ugdymo turinys: dėmesys Klaipėdos krašto istorijai ir raštijos veikėjams

Klaipėdos rajono švietimo centras
2024-05-30
Kvietinių g. 30, Gargždai
Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. atnaujintos visų dalykų bendrosios programos (toliau – BP) pradėtos diegti 1, 3, 5, 7, 9 klasėse bei III gimnazijos klasėse, įtraukiant fiziką nuo 8 klasės, o likusiose klasėse – nuo 2024 m. Dalykui skirtų metiniu? ir savaitinių pamoku? skaičius nurodytas Bendruosiuose ugdymo planuose. Atnaujintu? BP dalyku? turinys (išskyrus vidurinio ugdymo) pateiktas apimant 70 proc. numatytu? metiniu? pamoku?. Likusius 30 proc. mokytojas gali: 1) užpildyti pasirinktu papildomu, palyginamuoju einamajai medžiagai turiniu, 2) skirti laiko mokiniu? žinioms įtvirtinti, turimoms žinių spragoms užpildyti, 3) integruotoms pamokoms mokyklose, 4) edukacijoms muziejuose ar kitose kultūros, meno įstaigose, 5) išvažiuojamosioms pažintinėms išvykoms, ekskursijoms ir pan. Ypatinga Klaipėdos rajono / krašto istorija, kultūra ir literatūra pati savaime suponuoja krašto temų integravimą į ugdymo procesą. 4 rajono mokyklos yra pavadintos Lietuvos / Klaipėdos krašto iškilių asmenybių vardais: Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija, Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija, Plikių Ievos Labutytės pagrindinė mokykla, Dituvos Aleksandro Teodoro Kuršaičio pagrindinė mokykla. 2023 metais Klaipėdos rajone ypatingas dėmesys skirtas iškiliajam gargždiškiui kunigui Mykolui Vaitkui. Kaimyninės savivaldybės taip pat turtingos istorine praeitimi, autoritetingomis asmenybėmis, rašytojais, kūrėjais. Tai ypač skatina išnaudoti svarbią istorinę praeitį mokinio tautinės tapatybės stiprinimui, pilietinės tvirtybės puoselėjimui (pilietinių kompetencijų ugdymas), susipažįstant visų pirma su savo krašto istorija, kultūra, kalba, literatūra (pažinimo kompetencijos). Naudodamiesi šios kvalifikacijos programos įgytomis žiniomis, mokytojai galės ugdyti ne tik šias minėtas, bet ir kitas BP apibrėžtas kompetencijas. Šį tikslą pasiekti padėtų atskirų rajono vietovių švietimo ir kultūros įstaigų bendradarbiavimas. Klaipėdos rajono dalykų mokytojų metodinių būrelių pasitarimų ir įvairių rajono švietimo atstovų diskusijų metu ne kartą nuskambėjo idėja – kurti ugdymo turinio edukacinį banką. Jame numatyta kaupti ne tik įvairių dalykų pamokų planus, projektų aprašymus ir kitą, mokinio kompetencijų ugdymui pagal atnaujintą ugdymo turinį svarbią medžiagą, bet ir medžiagą, susijusią su jo artimiausia, gyvenamąja aplinka – Klaipėdos rajono / krašto – istorinius įvykius, iškilias asmenybes, raštijos veikėjus, jų įtaką krašto pažangai ir kt. Tai dar viena priežastis paskatinti mokytojus domėtis Klaipėdos krašto temomis, tinkamomis integruoti į 30 proc. laisvai pasirenkamo mokomo dalyko ugdymo turinį. Šis edukacinis bankas būtų pagalbos šaltinis mokytojams, siekiantiems supažindinti mokinius su rajono / krašto istorija, raštija ir kultūra, kalbos ypatumais, svarbiais įvykiais ir iškiliomis asmenybėmis. Apibendrinant galima teigti, kad šia kvalifikacijos tobulinimo programa siekiama suteikti mokytojams žinių apie Klaipėdos rajoną / kraštą, paliekant jiems galimybę kūrybiškai planuoti ir rengti ugdymo turinį. Lūkestis – programos dalyvių pasidalijimas gerąja patirtimi, pritaikius programoje pateiktas idėjas, medžiagą ugdymo procese.
Papildoma informacija
Savivaldybė Klaipėdos r. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas nomeda.skliuderiene@krsc.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 861533534
Renginio vieta