hero

Kaip naudoti mokiniams skirtas skaitmenines mokymo priemones pamokose

Kaip naudoti mokiniams skirtas skaitmenines mokymo priemones pamokose

2023-10-23
Nacionalinė švietimo agentūra

Šiuolaikiniame ugdymo procese vis didesnį pagreitį įgyja skaitmeninių mokymo priemonių (toliau - SMP) naudojimas. Skaitmeninės mokymo priemonės gali būti įvairių tipų, tokių kaip mokymosi valdymo aplinka, skaitmeninis žaidimas, mokiniui skirta skaitmeninė mokymo priemonė ir kiti. Nacionalinė švietimo agentūra yra patvirtinusi SMP klasifikatorių, kuriame apibrėžta kiekvieno SMP tipo paskirtis, forma ir skiriamieji požymiai pagal pateikiamą turinį. Taigi, šiose rekomendacijose bus išsamiau pristatytos Švietimo portalo skaitmeninių mokymo priemonių skiltyje esanti naudinga informacija mokytojams ir bendrosios skaitmeninių priemonių naudojimo rekomendacijos, kuriose aptariami svarbiausi ugdymo proceso etapai naudojant skaitmenines priemones bei jų privalumai ir galimi trūkumai.

Nuotrauka
Image by Drazen Zigic on Freepik

Vis didėjanti skaitmeninių priemonių pasiūla skatina mokytojus naudotis prieinamomis skaitmeninėmis priemonėmis. Tokią galimybę siūlo ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos valdoma, o Nacionalinės švietimo agentūros tvarkoma Švietimo portalo informacinė sistema, veikianti adresu www.emokykla.lt. Viena iš portalo funkcijų yra rinkti ir kaupti skaitmenines mokymo priemones, kurti jų aprašus ir skelbti informaciją apie pateikiamas SMP. Pavyzdžiui, 2023 m. lapkričio 15 d. duomenimis, Švietimo portale yra paskelbta informacija apie 270 skaitmeninių mokymo priemonių, kurios gali būti naudojamos visose klasėse ir visuose dalykuose. Švietimo portale skelbiamos tiek nemokamos, t. y. valstybės arba ES lėšomis parengtos SMP, tiek kitų institucijų ar verslo parengtos priemonės. Svarbu pažymėti, kad visos Švietimo portale pateiktos skaitmeninės priemonės turi turinio kokybę patvirtinančias deklaracijas ir trijų pasitelktų vertintojų įvertinimus. Vartotojų patogumui priemonės, esančios Švietimo portale, suskirstytos pagal ugdymo turinį, pradedant nuo priešmokyklinio ugdymo ir baigiant viduriniu ugdymu. Taip pat numatyta galimybė parsisiųsti SMP sąrašus tiek „Word“, tiek „Excel“ formatais, kuriuose koncentruotai pateikiama išsamesnė informacija apie skaitmenines priemones. Portalo skaitmeninių priemonių skiltyje taip pat galima rasti ir metodines rekomendacijas atskiroms jau paskelbtoms skaitmeninėms priemonėms, jose išsamiai aprašoma, kaip naudoti vieną ar kitą priemonę, ir pateikiami mokytojų, jau išbandžiusių šias priemones, patarimai. Be metodinių rekomendacijų, portalo lankytojas gali susipažinti ir su SMP lankomumo analize, kuri atliekama "Google Analytics" programa kas ketvirtį. Pavyzdžiui, 2023 m. III ketvirčio duomenimis, dažniausiai buvo lankomos lietuvių kalbai skirtos skaitmeninės mokymo priemonės. Jos buvo populiariausios tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse. Išsamiau galima susipažinti apsilankius Švietimo portalo skaitmeninių mokymo priemonių skiltyje. Svarbu pažymėti, kad, šalia Švietimo portale skelbiamų skaitmeninių priemonių, jas kuria bei viešina ir kitos organizacijos, dirbančios ugdymo srityje.

Svarbus veiksnys, skatinantis SMP panaudojimą ugdymo procese, yra mokyklų aprūpinimas skaitmeninėmis technologijomis: kompiuteriais, programine įranga. Švietimo informacinės sistemos duomenimis, 2022 m. 100 mokinių teko kiek daugiau nei 31 kompiuteris, skirtas mokymuisi, t. y. prie vieno kompiuterio mokėsi beveik 3,2 mokinio. 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programoje numatyti siekiniai, kad iki 2030 m. ne daugiau kaip du mokiniai mokytųsi prie vieno kompiuterio. Tai jau sudaro prielaidas naudoti skaitmenines priemones, ypač turint mintyje, kad dalis mokinių serga, mokosi per nuotolį arba dėl kitų priežasčių nedalyvauja pamokose, tad natūraliai mažėja mokinių, besimokančių prie vieno kompiuterio, skaičius. Taip pat nuolat gerėja mokyklų, apsirūpinančių skaitmenine įranga, situacija. Visose Lietuvos mokyklose yra įdiegtas ir veikia interneto ryšys, o dalis mokyklų naudoja ir bevielį internetą. Mokytojai nuolat tobulina savo skaitmenines kompetencijas ir jų motyvacija ugdymo procese naudoti SMP vis auga. 2023 m. paskelbtos skaitmeninio švietimo gairės mokyklų vadovams, jų tikslas sumažinti skirtumus tarp mokyklų skaitmeninės parengties ir atkreipti dėmesį, kaip standartiškai turi atrodyti mokymo procesui skaitmeniniame amžiuje pasiruošusi mokykla. Šio aktualaus dokumento paskelbimas taip pat prisidės prie mokyklų skaitmeninės pažangos.

Didėjant susidomėjimui mokiniams skirtomis skaitmeninėmis mokymo priemonėmis, svarbu tinkamai jas naudoti pamokose, kad skatintų mokinių motyvaciją mokytis. Į ką gi mokytojas turėtų atkreipti dėmesį planuodamas naudoti skaitmenines mokymo priemones? Pateiksime keletą rekomendacijų, kurios galėtų būti naudingos įvairiuose ugdomosios veiklos etapuose.

Vienas svarbiausių etapų, užtikrinančių pamokos sėkmę yra pasirengimo etapas, tad, be bendresnių rekomendacijų, tokių kaip mokymo medžiagos atranka mokinių amžiaus grupei ugdymo tikslams ir jos dermė su atnaujintomis bendrosiomis programomis, kruopštus pamokos veiklų suplanavimas, pasirengimas darbui su skaitmeninėmis mokymo priemonėmis, keliami ir specifiniai reikalavimai, prie kurių būtina padirbėti. Tad štai patarimai rengiantis dirbti pamokoje (-ose) su skaitmeninėmis mokymo priemonėmis.

Pasirengimas pamokai

 • Prieš planuojant pamoką ar veiklą rekomenduotina ištirti mokinių pagrindinius skaitmeninius įgūdžius, jei tai nebuvo atlikta anksčiau. Šiam tikslui patogu naudoti priemonę, kurią galima pritaikyti mokiniams. Turint šią informaciją galima tiksliau išsigryninti pamokos tikslus ir laukiamus rezultatus.
 • Svarbu įsivertinti ir pasitikrinti, ar pakanka skaitmeninių technologijų klasėje (kompiuteriai, interaktyviosios lentos, robotukai, mikrofonai, kameros, ar yra įdiegta reikalinga programinė įranga, tinkamas interneto ryšis ir kt.), kad būtų sudarytos sąlygos visaverčiam ugdymo procesui. Jei visgi įrangos ir technologijų nepakanka, rekomenduotina apgalvoti darbo su esama įranga galimybes ir metodus.
 • Kitas būtinas žingsnis - parengti klasę darbui. Jeigu numatoma, kad mokantis reikės dirbti grupėse, rekomenduotina suplanuoti ir pasirengti grupių darbo vietas taip, kad mokiniai galėtų ne tik susėsti grupėmis, bet ir patogiai naudotis kompiuteriais, kita įranga ir kad darbui netrukdytų neapgalvotai sujungti maitinimo laidai ar sudėtos priemonės. Jeigu numatoma, kad pamoka vyks hibridiniu būdu derinant du skirtingus mokymo organizavimo būdus: nuotolinį ir kasdienį (kontaktinį būdą), svarbu pasiruošti reikiamą įrangą (kamera, mikrofonas) ir aptarti su nuotoliniu būdu dirbančiais mokiniais jų turimos įrangos naudojimo galimybes.
 • Labai svarbu, kad mokytojas pats išbandytų skaitmeninėje mokymo priemonėje siūlomą veiklą ir nuosekliai atliktų visas planuojamas užduotis, nes tik taip galima nustatyti visus didaktinius, turinio ir technologijų privalumus ir trūkumus ir teikti pagalbą mokiniams.

Pamokos eiga

 • Pamokos įvadinėje dalyje labai svarbu su mokiniais aptarti pamokos tikslus ir (ar) rezultatus, eigą. Jeigu su SMP dirbama pirmą kartą, naudinga nuosekliai aptarti veiklos aprašymo logiką ir ką mokiniai turės daryti kiekvienoje pamokos dalyje, kaip bus atsiskaitoma už atliktas užduotis. Taip pat svarbu su mokiniais aptarti ir laiko sąnaudas veiklai įgyvendinti.
 • Pamokos pradžioje mokytojas turėtų įsitikinti, kad visa įranga veikia tinkamai ir visi mokiniai yra prisijungę prie SMP veiklos ir pasirengę darbui. Taip pat būtina priminti arba supažindinti, jei tai nebuvo atlikta anksčiau, su saugaus elgesio reikalavimais.
 • Nors modernios skaitmeninės mokymo priemonės yra patogios ir pritaikytos mokiniams, visgi labai svarbus mokytojo vaidmuo ne tik aptariant pamokos eigą, bet ir įvedant į turinio kontekstą, primenant, kas buvo mokytasi ankstesnėse pamokose, kokia šios pamokos problematika ir svarbiausi temos tikslai.
 • Jeigu tai pirmoji pamoka naudojant skaitmenines priemones, pravartu su mokiniais trumpai prisiminti saugaus elgesio internete ir darbo su SMP taisykles. Jei tai jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikai, rekomenduotina tam skirti atskirą pamoką, prieš dirbant su SMP.
 • Atsižvelgdamas į SMP tipą, mokytojas gali imtis įvairių vaidmenų: instruktoriaus, kuris instruktuoja, kaip atlikti kiekvieną žingsnį, ir yra šalia vaikų. Šis vaidmuo ypač naudingas jaunesniojo amžiaus mokiniams. Konsultanto, patarėjo vaidmuo tinkamiausias, kai mokiniai jau įpratę naudoti SMP ir galimas aukštesnis savarankiškumo lygmuo mokantis, ir egzaminuotojo vaidmuo, kai vertinamas mokinių savarankiškai atliktas darbas. Galima ir kelių vaidmenų dermė, atsižvelgiant į turinį ir technologijų sudėtingumą.
 • Taip pat mokytojui svarbu stebėti „temperatūrą“ klasėje: mokinių įsitraukimą, valdyti dėmesį, emocijas ir padėti spręsti iškilusias problemas, tokiu būdu užtikrinant, kad pamokos tikslai būtų sėkmingai pasiekti. Nors mokinių įsitraukimas ir motyvacija yra didesni dirbant su SMP, labai svarbu daryti kelių minučių pertraukas, kad pailsėtų mokinių akys nuo žiūrėjimo į ekranus ir galėtų atpalaiduoti įsitempusius kaklo ir nugaros raumenis.
 • Pamokos pabaigoje svarbu su mokiniais aptarti pasiektus rezultatus, vertinimą ir įsivertinimą, paskatinti atkreipiant dėmesį ir aptariant konkrečius mokinių pasiekimus.
 • Pasibaigus pamokai rekomenduotina pratinti mokinius tvarkingai ir saugiai elgtis su kompiuterine įranga: uždaryti atidarytus svetainių langus, ištrinti visą galimą privačią informaciją, išjungti kompiuterinę įrangą ir palikti tvarkingą darbo vietą.

Pastaruoju metu pasirodo nemažai šaltinių, kuriuose bandoma įvertinti skaitmeninių mokymo priemonių naudą įvairiausiais aspektais. Štai keletas privalumų ir trūkumų.

Privalumai

 • Sudaro prielaidas veiksmingiau individualizuoti ir personalizuoti ugdymo turinį. Mokytojui nebereikia skirti laiko medžiagai sukurti, formatuoti ir kopijuoti kiekvienam mokiniui, dirbant su individualiomis ar grupinėmis užduotimis ar šaltiniais.
 • H. Aslam'as ir M. Saeed'as (2022) savo mokslinėje studijoje „Effect of digitized textbooks on secondary school students' domains of learning“ nurodo, kad skaitmeninės mokymo priemonės turi didelę įtaką vidurinės mokyklos mokinių mokymuisi per emocijas, ugdant pomėgį dalykui ir stiprinant psichomotorinius gebėjimus, leidžiančius atlikti įvairius manipuliatyvius veiksmus, tokius kaip naudojimasis pele, klaviatūra, kitais įrenginiais atliekant užduotis, eksperimentus ir kt. Tačiau kognityviniam (žinių) lygmeniui SMP įtakos nepastebėta.
 • Sudaro prielaidas mokytojo vaidmenų įvairovei pereinant nuo „pagrindinio veikėjo“ prie mentoriaus, instruktoriaus vaidmenų, leidžiančių mokiniams prisiimti daugiau atsakomybės už savo mokymosi veiklas, o mokytojui daugiau susitelkti prie kitų klausimų sprendimo, pavyzdžiui, daugiau dėmesio skiriant mokiniams, kuriems to reikia.
 • Stiprina mokinių kritinį mąstymą, nes sudaro galimybę mokiniams patiems susirasti, įvertinti ir atsirinkti informaciją, ieškant jos internete ar naudojantis dirbtinio intelekto pagalba. Todėl mokytojas turi mokinius supažindinti, aptarti ir reikalauti išmokti pagrindines kritinio mąstymo taisykles. Galima rasti įvairių rekomendacijų, kaip ugdyti kritinį mąstymą. Keletas organizacijų jas pateikia lietuvių kalba čia arba čia.
 • Palengvina mokinio kuprinę. Tai ypač svarbu mokiniams, turintiems laikysenos problemų ar kenčiantiems nugaros skausmus. Taip pat nebelieka pasiteisinimo, kad pamiršo pasiimti priemones.
 • Ypač tinkamos mokiniams, turintiems regėjimo ar klausos sutrikimų, nes modernios SMP atliepia universalaus dizaino keliamus reikalavimus.
 • Neužima papildomos vietos kabinetuose ir mokyklų bibliotekose, taip pat jos nereikalauja tokios sudėtingos apskaitos, jas lengva rasti internete, pasinaudojant paieškos sistemomis arba www.emokykla.lt. Ir kas ne mažiau svarbu - prisidedama prie ekologinių problemų sprendimų.
 • Skaitmeninis SMP dizainas yra patrauklesnis ir suprantamesnis mokiniams, nes jame daugiau vizualumo, grafinio dizaino ir kitų technologinių sprendimų, įskaitant ir virtualiosios realybės akinių ir dirbtinio intelekto sprendimų panaudojimą. Tai stiprina mokinių susidomėjimą, motyvaciją ir palengvina dalykų, kuriems reikalinga vizualizacija, mokymąsi.
 • Turi daugiau funkcijų, kurių neturi spausdintos mokymo priemonės: integruoti žodynai, kitos reikalingos šaltinių, pokalbių svetainių nuorodos, padedančios geriau perprasti mokymosi medžiagą ir skatinančios mokymosi motyvaciją.
 • Modernios skaitmeninės priemonės turi integraciją su duomenų bazėmis ir leidžia tiek mokiniams, tiek mokytojams lengvai rasti papildomos medžiagos, taip pat mokytojai turi galimybę gauti sugeneruotas mokinių užduočių ataskaitas, kurios palengvina darbą, vertinant mokinių pasiekimus.

Galimi trūkumai

 • Mokiniams, neturintiems savikontrolės įgūdžių, mokymasis su SMP gali blaškyti, nes atsiranda pagunda vietoj darbo su mokymosi medžiaga naršyti internete asmeniniais tikslais. Čia labai svarbus mokytojo vaidmuo stebėti ir kontroliuoti mokinių užimtumą ir veiklą pamokoje, taip pat galimybė leisti naudotis kompiuteriu tik atliekant užduotis, labai aiškiai nustatant užduočiai skirtą laiką.
 • Singer ir P. Alexander (2016) savo straipsnyje „Reading across mediums: Effects of reading digital and print texts on comprehension and calibration“ pastebėjo, kad mokiniai ilgesnį nei vieno lapo tekstą geriau supranta popierinėje versijoje nei skaitmeninėje, galbūt taip yra dėl to, kad paslenkant tekstą nutrūksta dėmesys ir susikaupimas. Vertinant šią riziką pamokoje, kurioje naudojamos skaitmeninės priemonės, būtina su mokiniais reflektuoti apie tai, kaip jie supranta tiek tekstą, tiek užduotis, tiek medžiagos visumą, užduodant klausimus, surengiant trumpus aptarimus, kas buvo mokytasi tiek individualiai, grupėmis ar su visa klase. Svarbu planuojant pamoką numatyti laiko šiai veiklai.
 • Nuolatinis ir ilgalaikis kompiuterio ir mobiliųjų ekranų naudojimas gali turėti įtakos regėjimo blogėjimui, todėl mokytojui rekomenduotina reguliuoti darbo su skaitmeninėmis priemonėmis laiką tiek pamokoje, tiek skiriant namų užduotis, be to, labai svarbu daryti pertraukas, kad mokiniai galėtų pailsinti akis.
 • Norint organizuoti ugdymą naudojant SMP mokykloje turi būti bent minimalios sąlygos, t. y. kompiuteriai, planšetės, užtikrintas nuolatinis interneto ryšys, prieiga prie mokamų SMP. Jei nėra šių sąlygų, SMP naudojimas neduos pedagoginio efekto, o kartais gali net suerzinti tiek mokytoją, tiek mokinius ir sutrikdyti darbą pamokoje, todėl mokytojui labai svarbu tinkamai įsivertinti turimas galimybes naudoti SMP pamokoje.
 • SMP naudojimą gali apsunkinti tai, kad dalis SMP yra mokamos arba ne lietuvių kalba.
 • Mokytojui, turinčiam mažiau SMP naudojimo patirties, gali reikėti daugiau laiko susipažinti su technologijomis, pateiktomis tokio tipo mokymo priemonėje.

Mokytojus, įsivertinus savo galimybes, kviečiame išbandyti skaitmenines mokymo priemones, esančias Švietimo portale, ir patiems patirti jų teikiamus privalumus, galimybes ir trūkumus.

Naudoti šaltiniai:

 1. Skaitmeninio švietimo gairės. Bendrojo ugdymo mokyklų vadovams. Kas yra skaitmeniškai pasirengusi mokykla. Prieiga per internetą: https://www.emokykla.lt/upload/media/public/Kita-aktuali-medziaga/Skaitmeninio%20%C5%A1vietimo%20gair%C4%97s%20_%20galutinis%20(2).pdf.
 2. Singer, L., & Alexander, P. (2016). Reading across mediums: Effects of reading digital and print texts on comprehension and calibration. The Journal o Experimental Education, 85(1), 155–172. Prieiga per internetą: https://doi.org/10.1080/00220973.2016.1143794.
 3. Aslam, H., & Saeed, M. (2022). Effect of digitized textbooks on secondary school students' domains of learning. International Journal of Technology in Education (IJTE), 5(2), 369–382. Prieiga per internetą:
  https://doi.org/10.46328/ijte.226.