hero

Leidiniai mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti

Leidiniai mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti

2022-10-24
Nacionalinė švietimo agentūra

Nacionalinė švietimo agentūra įgyvendindama ESF projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (Pr. Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001) parengė tris leidinius mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti.

  1. Metodiniame leidinyje, skirtame socialinių mokslų ir dorinio ugdymo mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti, dalijamasi gerąja patirtimi, siūloma mokytojams aktualių temų, pateikiami kūrybinės ir tiriamosios veiklos planai, mokinių pasiekimų vertinimo pavyzdžiai. Leidinį sudaro dalys: „Dorinis ugdymas: etika ir tikyba“, „Geografija“, „Istorija“ ir „Pilietinis ugdymas“. Kiekvienoje iš dalių pateikiamas teorinis įvadas ir praktinė metodinė medžiaga, parengta iš projekto dalyvių pasiūlytų edukacinių veiklų bei pamokų planų. Sudarant leidinio turinį pirmiausia atsižvelgta, ar tam tikro dalyko medžiagos ugdymo tikslai atitinka Bendrosiose programose numatytus ugdymo tikslus ir gerintų bendrąsias bei dalykines kompetencijas.

 

  1. Metodinį leidinį, skirtą tiksliųjų mokslų ir informacinių technologijų mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti, sudaro 2 dalys. 1-oje leidinio dalyje (matematika) pateikiama teorinė dalis, kuri parašyta remiantis moksline literatūra ir patirtimi. Praktinėje dalyje pateikiami ugdymo pavyzdžiai: kompetencijomis grįstų veiklų aprašymai, integruotų pamokų pavyzdžiai, ilgalaikiai namų darbai, uždaviniai. Dalinamasi ir mokinių kūrybiniais darbais, mokytojų praktikių patarimais. 2-oje leidinio dalyje (informatika) pateikiama teorinė ir praktinė medžiaga – patarimai ir pavyzdžiai, apibendrintai ir koncentruotai aptariami projekto mokymų dalyvių veiklų aprašai, iliustruojami praktiniais pavyzdžiais, pastebėjimais, rekomendacijomis.

 

  1. Metodinis leidinys, skirtas gamtos mokslų ir fizinio ugdymo mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti, gali būti naudingas biologijos, fizikos ir fizinio ugdymo mokytojams. Leidinyje pateikiama medžiaga, parengta remiantis projekto vykdytų mokymų dalyvių sukurtais veiklų planavimo ir užduočių pavyzdžiais. Pateiktos rekomendacijos, pavyzdžiai ir jų paaiškinimai padės sėkmingai įgyvendinti į kompetencijų ugdymą orientuotas atnaujintas Bendrąsias programas, paskatins mokytojus taikyti individualius mokinių ugdymosi poreikius atliepiančias ugdymo strategijas, kurti naujas aplinkas, taikyti mokytis ir aukštesnių pasiekimų siekti padedantį vertinimą.

 

Leidiniai Švietimo portalo metodinės medžiagos saugykloje randami raktinių žodžių paieškos laukelyje suvedus projekto pavadinimą arba žodžius „kompetencijos“, „dalykinės kompetencijos“, „metodinis leidinys“.