hero

Paskelbti visi ilgalaikiai planai nelyginėms klasėms

Paskelbti visi ilgalaikiai planai nelyginėms klasėms

2023-06-26
Nacionalinė švietimo agentūra

Padėdama pasiruošti atnaujintų bendrųjų programų diegimui, Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kviečia naudotis parengtais ilgalaikių ugdymo planų pavyzdžiais.

Šiuo metu yra paskelbta 277 planų pavyzdžiai klasėms ir 45 koncentrams skirtingiems mokomiesiems dalykams. Visų klasių, kuriose 2023-2024 m.m. pradedamos diegti atnaujintos bendrosios programos, ilgalaikiai planai jau paskelbti. Planus rasite Švietimo portale prie atitinkamų bendrųjų programų (Dalyko bendroji programa > Ištekliai > Planai, kita).

Ilgalaikiuose planuose pateikiamas valandų paskirstymas mokymo(si) turinio temoms ir, priklausomai nuo dalyko, kita naudinga informacija.

Pavyzdžiai mokykloms padės planuoti ugdymo turinio pritaikymą pagal mokinių poreikius, kompetencijų ugdymą, integraciją, projektinius darbus, tvarkaraštį ir kitų galimybių panaudojimą.

Dalykui skirtų metinių ir savaitinių pamokų skaičius nurodytas Bendruosiuose ugdymo planuose. Atnaujintų bendrųjų programų dalykų turinys (išskyrus vidurinio ugdymo) pateiktas apimant 70 procentų numatytų metinių pamokų. Likusius 30 procentų mokytojas gali užpildyti pasirinktu turiniu, skirti laiko mokinių žinioms ir pasiekimams įtvirtinti, integruotoms pamokoms ir pan.

Siūlomus ilgalaikio planavimo principus, planų formas ir turinio struktūrą pasirenka ir nustato pačios mokyklos.