hero

Etika

Parsisiųsti sąrašą:

Etika

Bendrosios nuostatos

Etikos bendroji programa (toliau – Programa) apibrėžia etikos dalyko paskirtį, tikslą, uždavinius, dalyku ugdomas kompetencijas, pasiekimų sritis ir pasiekimų raidą, dalyko mokymo(si) turinį, pasiekimų lygių požymius ir mokinių pasiekimų vertinimą.

Etikos dalyko paskirtis – ugdyti atsakingą, sąmoningą mokinių nuostatą savęs, kito asmens (toliau – Kito), visuomenės, gamtos ir pasaulio atžvilgiu. Etikos pamokose mokiniai mokosi kelti etinius, filosofinius klausimus, padedančius geriau pažinti savo emocijas, jausmus, mintis, atveriančius dialogo su Kitu galimybę bei norą suprasti buvimo mažose ir didelėse bendruomenėse, kuriose kasdien gyvenama ir veikiama, prasmę. Etika taip pat skirta analizuoti žmogaus bei gamtos santykį, ugdyti ekologinę savimonę.

Programoje išskirtos keturios pasiekimų sritys: Saviugda ir savisauga. Aš–Asmuo; Dialoginis bendravimas. Aš–Tu; Socialiniai santykiai. Aš–Mes; Santykis su pasauliu. Aš–Tai. Šios pasiekimų sritys yra bendros visoms klasėms nuo 1 iki IV gimnazijos klasės. Kiekvienam koncentrui numatyti konkretūs kiekvienos srities pasiekimai, suformuluoti atsižvelgiant į vaiko raidos ypatumus ir įgytą patirtį. Pasiekimų sričių apimtys nesiskiria. Programoje aprašyti mokinių pasiekimai suprantami kaip žinių ir supratimo, gebėjimų ir nuostatų visuma. Tikimasi, kad jie bus pasiekti baigiant ugdymo programą. Kiekvienos pasiekimų srities pasiekimų raida atskleidžiama šešiuose ugdymo koncentruose (1–2 klasės, 3–4 klasės, 5–6 klasės, 7–8 klasės, 9–10 ir I–II gimnazijos klasės ir III–IV gimnazijos klasės). Programoje pateikiami skirtingiems mokinių amžiaus tarpsniams numatyti pasiekimai – mokymosi rezultatai. Mokymo(si) turinys nusako kontekstus, kuriuose ugdomi mokinių pasiekimai ir mokymo(si) kontekstų pasirinkimo galimybės laipsniškai įgyti žinių ir supratimo, ugdyti gebėjimus ir vertybines nuostatas. Pasiekimai aprašomi keturiais pasiekimų lygiais: slenkstinis (1), patenkinamas (2), pagrindinis (3) ir aukštesnysis (4). Kiekvienas pasiekimo lygio požymis nurodo mokinio rodomus rezultatus. Aprašomos svarbiausios į(si)vertinimui reikšmingos įgytos žinios ir supratimas, išugdyti gebėjimai ir vertybinės nuostatos.

Dalyko tikslas ir uždaviniai

Tikslas

Etikos dalyko tikslas – sudaryti sąlygas, kad etikos pamokose mokiniai ugdytųsi atsakomybę už savo žodžius, veiksmus, santykius su kitais žmonėmis, visuomene, gamta ir pasauliu bei virtualia realybe, gebėjimą suprasti ir užjausti ne tik artimus, bet ir geografiškai bei patirtimi nutolusius asmenis, gebėjimą nesitaikstyti su prievarta, neteisingumu, patyčiomis, padėti kitam ištikus nelaimei. Mokiniai taip pat ugdosi asmenines savybes bei vertybes remdamiesi bendruomeniškumo, empatijos, atvirumo, aplinkosaugos idėjomis.

Uždaviniai

Pradinio ugdymo programa

Pradinio ugdymo uždaviniai. Siekdami tikslo mokiniai:

 • dialogiškai bendrauja su kitu žmogumi, girdi ir išmoksta priimti kito nuomonę ir suprasti gyvenimiškas situacijas;
 • atpažįsta savo jausmus ir randa tinkamą jų išraiškos būdą, taip pat atpažįsta kitų žmonių jausmus ir juos empatiškai priima. Iškilus problemoms ar krizėms kreipiasi pagalbos ar patarimo į artimiausius šeimos narius (globėjus) ir ar mokytojus;
 • mokosi dalyvauti pokalbyje su grupe, mokosi iš grupės, mokosi jausti socialinę atsakomybę už grupės narių problemas;
 • kelia klausimus apie save, Kitą bei buvimą gamtoje ir pasaulyje. Mokosi gerbti ir saugoti gamtą, gyvūnus, ugdosi kasdienius įpročius, kurie padeda tausoti gamtą;
 • geba virtualią erdvę naudoti pagal paskirtį, atsižvelgiant į poreikį (situaciją), geba taikyti saugaus ir atsakingo elgesio virtualioje erdvėje principus (taisykles).
Pagrindinio ugdymo programa

Pagrindinio ugdymo uždaviniai. Siekdami tikslo mokiniai:

 • svarsto paauglystėje kylančius konfliktus, įsisąmonina kreipimosi pagalbos galimybę ne kaip silpnumo, bet stiprybės išraišką (problemos įžvelgimas ir pripažinimas);
 • suvokdami ir įvertindami kito žmogaus asmenines ribas ir jo individualią atsakomybę ugdosi individualią ir socialinę atsakomybę;
 • ugdosi pagarbą ir empatiją ne tik artimiems, bet ir tolimiems asmenims (kitos socialinės grupės, kitos šalies gyventojams);
 • diskutuoja grupėje ir ieško bendro sutarimo, turi drąsos išreikšti nuomonę, nesutampančią su grupės nuomone. Mokosi kritiškai mąstyti, nebūtinai sutapti su dauguma, ugdosi individualumą;
 • apmąsto planetos ir gamtinės aplinkos problemas, kelia vertybinius, moralinius, egzistencinius klausimus;
 • randa tinkamą santykį su virtualia erdve, vengia priklausomybės nuo virtualios erdvės, vertina realybę. Nesitaiksto su prievarta ir destrukcija virtualioje erdvėje.
Vidurinio ugdymo programa

Vidurinio ugdymo uždaviniai. Siekdami tikslo mokiniai:

 • aptaria ir analizuoja įvairias gyvenimiškas situacijas, kuriose kyla dilemos ir ieškoma etiškai orientuotos pozicijos;
 • nagrinėja ir plėtoja etinių dilemų, pareigų, atsakomybių ir laisvių supratimo bei kritiško vertinimo diskursą;
 • gilina supratimą apie žmogų, sociumą ir pasaulį remdamiesi filosofinės etikos teoretikų ir praktikų, taip pat visuomenės veikėjų bei menininkų idėjomis, veikla, kūryba;
 • įsitraukia į mokinių ir visuomeninių (pilietinių) būrelių, bendrijų ar grupių veiklą, susijusią su pilietinių, tautinių, socialinės rūpybos ir žmogaus teisių vertybių puoselėjimu, brandžios pilietinės savimonės ugdymusi;
 • kuria ir palaiko su draugais, artimaisiais, mokytojais ir kitais asmenimis dialogiškus konstruktyvius santykius, pagrįstus mandagiu dėmesingu bendravimu, supratimu, pakantumu ir empatija;
 • palaiko etiškai konstruktyvius santykius virtualioje erdvėje, saugo asmeninę informaciją, planuoja laiką, kurį praleis virtualioje erdvėje.

Pradinio ugdymo uždaviniai. Siekdami tikslo mokiniai:

 • dialogiškai bendrauja su kitu žmogumi, girdi ir išmoksta priimti kito nuomonę ir suprasti gyvenimiškas situacijas;
 • atpažįsta savo jausmus ir randa tinkamą jų išraiškos būdą, taip pat atpažįsta kitų žmonių jausmus ir juos empatiškai priima. Iškilus problemoms ar krizėms kreipiasi pagalbos ar patarimo į artimiausius šeimos narius (globėjus) ir ar mokytojus;
 • mokosi dalyvauti pokalbyje su grupe, mokosi iš grupės, mokosi jausti socialinę atsakomybę už grupės narių problemas;
 • kelia klausimus apie save, Kitą bei buvimą gamtoje ir pasaulyje. Mokosi gerbti ir saugoti gamtą, gyvūnus, ugdosi kasdienius įpročius, kurie padeda tausoti gamtą;
 • geba virtualią erdvę naudoti pagal paskirtį, atsižvelgiant į poreikį (situaciją), geba taikyti saugaus ir atsakingo elgesio virtualioje erdvėje principus (taisykles).

Pagrindinio ugdymo uždaviniai. Siekdami tikslo mokiniai:

 • svarsto paauglystėje kylančius konfliktus, įsisąmonina kreipimosi pagalbos galimybę ne kaip silpnumo, bet stiprybės išraišką (problemos įžvelgimas ir pripažinimas);
 • suvokdami ir įvertindami kito žmogaus asmenines ribas ir jo individualią atsakomybę ugdosi individualią ir socialinę atsakomybę;
 • ugdosi pagarbą ir empatiją ne tik artimiems, bet ir tolimiems asmenims (kitos socialinės grupės, kitos šalies gyventojams);
 • diskutuoja grupėje ir ieško bendro sutarimo, turi drąsos išreikšti nuomonę, nesutampančią su grupės nuomone. Mokosi kritiškai mąstyti, nebūtinai sutapti su dauguma, ugdosi individualumą;
 • apmąsto planetos ir gamtinės aplinkos problemas, kelia vertybinius, moralinius, egzistencinius klausimus;
 • randa tinkamą santykį su virtualia erdve, vengia priklausomybės nuo virtualios erdvės, vertina realybę. Nesitaiksto su prievarta ir destrukcija virtualioje erdvėje.

Vidurinio ugdymo uždaviniai. Siekdami tikslo mokiniai:

 • aptaria ir analizuoja įvairias gyvenimiškas situacijas, kuriose kyla dilemos ir ieškoma etiškai orientuotos pozicijos;
 • nagrinėja ir plėtoja etinių dilemų, pareigų, atsakomybių ir laisvių supratimo bei kritiško vertinimo diskursą;
 • gilina supratimą apie žmogų, sociumą ir pasaulį remdamiesi filosofinės etikos teoretikų ir praktikų, taip pat visuomenės veikėjų bei menininkų idėjomis, veikla, kūryba;
 • įsitraukia į mokinių ir visuomeninių (pilietinių) būrelių, bendrijų ar grupių veiklą, susijusią su pilietinių, tautinių, socialinės rūpybos ir žmogaus teisių vertybių puoselėjimu, brandžios pilietinės savimonės ugdymusi;
 • kuria ir palaiko su draugais, artimaisiais, mokytojais ir kitais asmenimis dialogiškus konstruktyvius santykius, pagrįstus mandagiu dėmesingu bendravimu, supratimu, pakantumu ir empatija;
 • palaiko etiškai konstruktyvius santykius virtualioje erdvėje, saugo asmeninę informaciją, planuoja laiką, kurį praleis virtualioje erdvėje.

Kompetencijų ugdymas

Įgyvendinant Programą ugdomos šios kompetencijos: pažinimo, kūrybiškumo, komunikavimo, skaitmeninė, pilietiškumo, socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos, kultūrinė. Jos pateiktos pagal kompetencijos ugdymo intensyvumą.

Etikos dalykas skatina humanitarinį mokinių smalsumą, jų susidomėjimą asmens tapatumu ir įvairiomis jo raiškos formomis: požiūrį į save, santykius su kitu asmeniu, su visuomene ir gamta. Ugdomas kritinis mąstymas, kuris įgalintų savarankiškai tirti iškylančias problemas ir stiprintų saviugdos poreikį. Mokiniai mokosi reflektuoti savo elgesį, (įsi)vertinti patirtį ir moralinę pažangą, mokosi iš klaidų, išsikelia naujus tikslus.

Etikos dalyko veiklose mokiniai mokosi kelių pakopų komunikacijos lygmenų, kurie skiriasi pagal savas-svetimas kategorijas. Jie mokosi palaikyti empatiškus tarpusavio santykius ne tik su šeimos nariais ar draugais, bet ir suvokti ir realizuoti tolerantiškos komunikacijos galimybę su socialiai nutolusiais asmenimis bei grupėmis. Mokiniai palaipsniui ugdosi gebėjimą ne tik būti komunikacijos recipientai, bet ir aktyvūs jos kūrėjai, socialinių projektų iniciatoriai bei vykdytojai. Išskirtinis dėmesys skiriamas virtualiosios komunikacijos etiniams aspektams. Mokiniai skaito ir patys komunikuoja ne tik rašytinius, bet ir vizualiuosius ar garsinius ženklus, tobulina multimodalios komunikacijos įgūdžius.

Etikos dalyko veiklose ugdoma socialinė atsakomybė ne tik už artimuosius ar draugus, bet ir nepažįstamus, svetimus, už pasaulio likimą ir gamtą. Mokiniai ugdosi praktinius pagalbos kitiems įgūdžius. Gebėjimų srities aš–mes rakursu mokiniai ugdosi suvokti socialinio gyvenimo įvairovę, tapatumo ir kitybės dinamiką bei bendruomenės įtakos asmens tapatumui prasmę ir svarbą. Viena vertus, mokiniai ugdosi filotopijos (t. y. meilės vietai, kurioje gyveni), kita vertus – atviros visuomenės vertybinėje perspektyvoje.

Etikos dalyko veiklose mokiniai mokosi apmąstyti jausmų ir emocijų įvairovę bei jų prasmę, ugdosi empatiją bei gebėjimą suprasti emocijas, siekia mąstymo ir jausmų dermės, kuri stiprina psichinę ir fizinę sveikatą. Taip pat etikos dalyko veiklose mokiniai mokosi suvokti sveikos gyvensenos bei pačios gyvybės vertę ir prasmę, ugdosi jų tausojimo įgūdžius.

Etikos dalyko veiklose mokiniai, viena vertus, susipažįsta su kultūra kaip etnografiniu asmens tapatumo šaltiniu. Kita vertus, domisi ir kitomis šalies bei pasaulio kultūromis. Šiuo aspektu mokiniai ugdosi gebėjimą puoselėti ir vertinti ne tik savos, bet ir kitos etninės ar religinės grupės unikalumą: jie ugdomi savo šalies ir pasaulio piliečiais. Mokiniai ugdosi gebėjimą vertinti kultūrinius reiškinius kaip neišsenkamą prasmių šaltinį, reikšmingai praplečiantį jų pasaulio ir asmens tapatumo ribas.

Etikos dalyko veiklose ugdomas kūrybinis mąstymas, t. y. gebėjimas patiems kelti klausimus, gebėjimas inovatyviai, netradiciškai spręsti kylančius klausimus, drąsa kelti probleminius klausimas ir gebėjimas suvokti alternatyvių atsakymų galimybę (mano atsakymas nebūtinai yra pats geriausias). Ugdomasi ištvermė ir drąsa pasitikti gyvenimo sudėtingumą. Ugdomasi savarankiško mąstymo ir veikimo galia.

Etikos dalyko kontekste temų ir užduočių pagrindu mokiniai ugdosi gebėjimą kritiškai vertinti informaciją virtualioje erdvėje, pasirinkti tinkamiausias technologines priemones savo tikslams pasiekti, kūrybingai naudotis ir suvokti jų veikimo principus, intelektinės ir etinės veiklos aspektus bei atsakingai, saugiai ir etiškai veikti, bendrauti ir bendradarbiauti skaitmeninėje erdvėje.

Pasiekimų sritys ir pasiekimai

Pasiekimų sritys žymimos raide (pavyzdžiui, A, B), raide ir skaičiumi (pavyzdžiui, A1, A2) žymimas tos pasiekimų srities pasiekimas. Lentelėse kiekvienam klasių koncentrui pasiekimai aprašomi keturiais pasiekimų lygiais: slenkstinis (1), patenkinamas (2), pagrindinis (3) ir aukštesnysis (4). Raidės ir skaičių junginyje (pavyzdžiui, A1.2) raide žymima pasiekimų sritis (A), pirmu skaičiumi (1) nurodomas pasiekimas, o antru skaičiumi (2) – pasiekimų lygis.

Mokiniai ugdosi savęs, kaip unikalaus asmens, ir savo jausmų pažinimą, o taip pat savisaugos suvokimą tiek realioje, tiek virtualioje tikrovėje. Šios pasiekimų srities pasiekimai: A1–A4.
Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras Atsakydamas į mokytojo keliamus klausimus pasakoja apie savo pomėgius, kodėl šie pomėgiai jam svarbūs (A1.1). Išvardija ne tik savo pomėgius, bet ir kelia klausimus apie save, savo autentiškumą (A1.2). Kelia klausimus apie savo pomėgių skirtingumą nuo kito pomėgių (A1.3). Savarankiškai pasirinkdamas mokytojo pasiūlytus prisistatymo būdus, prisistato (A1.4).

Pažįsta savo unikalumą. Mano asmenybė: kas aš esu? 1–2 klasių koncentras.

1 klasė

Pasakoja apie save, savo pomėgius, aplinką, mokosi klausyti kitų. Mokosi savarankiško mąstymo (aš galiu). Kaip mokomės mąstyti keldami klausimus? Kuo skiriuosi nuo kitų ir kuo esu į kitus panašus? Kodėl kokia nors savybe išsiskirti nėra blogai? Savistaba – laikas sau. Ar skiriu laiko sau? Kodėl jis reikalingas?

Pažįsta savo unikalumą. Kuo kiti panašūs į mane ir kuo skiriasi? 1–2 klasių koncentras.

2 klasė

Pasakoja apie save, savo pomėgius, aplinką, mokosi klausyti kitų. Mokosi savarankiškai mąstyti (aš galiu). Kodėl esu toks, koks esu? Kokios mano asmeninės savybės? Kokie mano pomėgiai? Kodėl svarbu išklausyti kitus, kaip man tai sekasi?

3–4 klasių koncentras

Iš pasiūlytų verbalinių ir neverbalinių komunikacinių priemonių pasirenka būdą prisistatyti , pateikia pavyzdžių apie savo veiklas ir pomėgius (A1.1).

Nupiešia arba nubraižo schemą arba aprašo savo savybes, charakterį, unikalius bruožus (A1.2).

Pristato savo piešinį, papasakoja apie savo unikalumą ir išklauso kitų pristatymus bei išvardija keletą panašumų į kitus ir keletą skirtumų (A1.3).

Naudodamasis refleksiniais klausimais reflektuoja savo savitumą (kas aš esu ir kodėl aš toks?) ir kūrybiškai (verbaliai ir neverbaliai) jį atskleidžia draugų grupei (A1.4).

Pažįsta savo unikalumą. Kas būtų, jeigu būčiau kitoks? 3–4 klasių koncentras.

3 klasė

Kaip išreikšti savo savitumą per pomėgius, pasiekimus, gebėjimus, asmenines savybes? Mokosi klausyti kitų žmonių pasakojimų apie save. Demonstruoja savarankišką kūrybinį mąstymą. Ar norėčiau būti kitoks? Ar kasmet atrandu naujų pomėgių?

Pažįsta savo unikalumą. Kaip tapau toks, koks esu? 3–4 klasių koncentras.

4 klasė

Supranta ir reiškia savo savitumą per pomėgius, pasiekimus, gebėjimus, asmenines savybes. Mokosi klausyti kitų žmonių pasakojimų apie save. Savarankiškai demonstruoja kūrybinį mąstymą. Kas padėjo man tapti tuo, kuo esu? Kaip mokytis kurti? Kas yra kūrybingumas ir kaip jis manyje reiškiasi? Kokiais būdais galiu išreikšti savo mintis?

5–6 klasių koncentras

Kelia klausimus apie savo bei kitų žmonių savitumą. Svarsto saviraiškos galimybes ir ribas. Kelia tikslus ugdyti kritinį bei kūrybinį mąstymą (A1.1).

Pateikia savo asmenybės stipriąsias puses. Diskutuoja apie žmogaus savitumo reikšmę bei tai, kas sieja visus žmones. Pateikia 1–2 pavyzdžius, kaip galima ugdyti kritinį bei kūrybinį mąstymą (A1.2).

Apibrėžia savitumo (unikalumo) sąvoką bei savais žodžiais nusako jo reikšmę žmogui. Analizuoja kūrybiškumo sąvoką, diskutuoja apie kūrybiškumo svarbą, pateikia pavyzdžių, kur reikalingas kūrybiškas mąstymas (A1.3).

Reflektuoja savo asmenybės savitumo galimybes bei ribas. Analizuoja kritinio mąstymo sąvoką, diskutuoja apie kritinio mąstymo svarbą, pateikia 2–3 pavyzdžius, kur reikalingas kritinis mąstymas (A1.4).

Pažįsta savo unikalumą. Ar gerai save pažįstu? 5–6 klasių koncentras.

5 klasė

Suprasdamas savo savitumą ir jo raiškos ribas, jį išreiškia atitinkamu elgesiu (dėmesingai išklausydamas kitus), mąstymu, požiūriu į kitus. Tobulina savo kūrybinio ir kritinio mąstymo įgūdžius. Ar visada patinku pati (pats) sau? Kokios mano stipriosios pusės? Senekos posakis: „Pasitikėjimas savimi ugdo drąsą“. Kaip atskirti pasitikėjimą savimi nuo susireikšminimo?

Pažįsta savo unikalumą. Aš – pastovus ar kintantis? 5–6 klasių koncentras.

6 klasė

Suprasdamas savo savitumą ir jo raiškos ribas, jį išreiškia atitinkamu elgesiu (dėmesingai išklausydamas kitus), mąstymu, požiūriu į kitus. Tobulina savo kūrybinio ir kritinio mąstymo įgūdžius. Aš keičiuosi? Kodėl? Ar tai nuo manęs priklauso? O kas priklauso? Kodėl viskas tampa taip sudėtinga?

7–8 klasių koncentras

Kelia klausimus apie savo asmenybės išskirtinumą (unikalumą) ir panašumą į kitus. Pateikia pavyzdį apie asmens unikalumo svarbą, gali pateikti bent vieną pavyzdį iš literatūros ar kino (A1.1).

Analizuoja savo unikalumą, sugeba prisistatyti pasakodamas arba kitomis priemonėmis (fotonuotraukomis, vaizdo siužetais, autoportretu). Kelia žmogaus veiklos prasmės ir savęs ieškojimo problemas (A1.2).

Ne tik supranta asmens unikalumo idėjos esmę, bet ir geba pateikti 1–2 pavyzdžius apie asmens unikalumą iš kasdieninio gyvenimo, TV dokumentikos, literatūros, kino filmų ir kitų artefaktų. Kelia objektyvaus savęs vertinimo problemą. Ieško prasmingos saviraiškos formų (A1.3).

Kelia probleminius klausimus apie asmens unikalumą. Samprotauja ir diskutuoja veiklos (kūrybos) prasmės ir objektyvaus vertinimo klausimais. Suvokia asmens unikalumui kylančias grėsmes. Sugeba originaliai, objektyviai, kūrybiškai pristatyti savo asmenį bent keletu būdų (autoportretu, autobiografija, vaizdo siužetu, drama, pantomima ir kt.) (A1.4).

Pažįsta savo unikalumą. Kokiose gyvenimo situacijose galiu atrasti save kaip kuriantį, kuriančią? 7–8 klasių koncentras.

7 klasė

Analizuoja savo unikalumą: gebėjimus, mąstymą, kūrybiškumą, pomėgius, siekius. Atsargiai vertina savo kritines nuostatas savo paties mąstymo, pažiūrų, kūrybiškumo atžvilgiu (t. y. suvokia, kad pats sau negali būti objektyvus). Ar kartais neabejoju to, kas vyksta, prasme? Kai rašytojas rašo autobiografiją, ar jis neieško savęs? Kai dailininkas kuria autoportretą, ar jis kartu neieško savęs? Ar žinai, ką reiškia objektyvumas? Ar sunku būti objektyviam? Ar sutiktumėte, kad tradicinių amatų mokėjimas galėtų suteikti asmeniui unikalumo? Kodėl?

Pažįsta savo unikalumą. Koks mano santykis su savimi pačiu? 7–8 klasių koncentras.

8 klasė

Analizuoja savo unikalumą: gebėjimus, mąstymą, kūrybiškumą, pomėgius, siekius. Nuosaikiai vertina savo kritines nuostatas savo paties mąstymo, pažiūrų, kūrybiškumo atžvilgiu (t. y. suvokia, kad pats sau negali būti objektyvus). Ar sutariu pats su savimi, ar suprantu save? Ar kūrybiškumas padeda išreikšti save?

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Kelia klausimus apie savo asmens tapatumo problemą. Lygina save su kitais, apibūdina savo asmenybės ir klasės draugų unikalumą (kuo mes panašūs, kuo skirtingi?) (A1.1).

Diskutuoja su klasės draugais apie asmens tapatumo problemas. Įvardija keletą savo bruožų, kurie sąlygoja asmenybės unikalumą. Pasitelkia pavyzdžių iš gyvenimo, literatūros ar kino kūrinių (A1.2).

Suformuluoja asmenybės tapsmo tikslus, įvardija siektinus idealus, juos pagrindžia žmogaus (moralinės) raidos teoriniais duomenimis, taip pat vertingais pavyzdžiais iš literatūros, dramos, kino filmų ar žymių asmenų biografijų (A1.3).

Naudodamasis refleksiniais klausimais, reflektuoja unikalios asmenybės tapsmo galimybes ir kliūtis. Analizuoja, kaip šis tapsmas priklauso nuo santykio su savimi, gamta, kitais žmonėmis, visuomene, tauta, valstybe (A1.4).

Pažįsta savo unikalumą. Aš – pats sau ir Aš Kitiems 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

9 (I gimnazijos) klasė

Apmąsto save kaip autentišką, sąmoningai veikiančią ir savarankiškai mąstančią bei jaučiančią asmenybę. Analizuoja savo unikalumą ir kelia asmeninius tikslus, svarsto autentiškus ateities pasirinkimus, t. y. kuria savo gyvenimo projektą. Kelia klausimus dėl specialybės pasirinkimo. Suvokia savo kūrybinį ir kritinį mąstymą esant unikalius ir nepakartojamus, bei supranta savo ribotumą. Kaip manojo Aš tapatumą man padeda atskleisti kiti žmonės? Gal kitas žmogus yra manojo Aš veidrodis? Kaip mano stipriosios savybės galėtų pasitarnauti ateityje dirbant su kitais žmonėmis, kokie tai būtų darbai, specialybės? Ar keliu sau tikslus? Ar aš turiu idealų? Kaip atsiranda mūsų gyvenime idealai?

Pažįsta savo unikalumą: Kas aš esu iš tikrųjų? 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

10 (II gimnazijos) klasė

Jei noriu apibrėžti save, kokias išorines bei vidines savo savybes išvardinu kaip reikšmingas? Bet ar aš esu tik savybės? Ar kas nors daugiau? Kas? Kokias vertybes laikai svarbiausiomis? Kokius pozityvius savo asmens bruožus įvardiju kaip svarbius? Kokius kitus pozityvius asmenybės bruožus tikiuosi išsiugdyti? Kodėl taip sunku suprasti, kas aš esu? Bet kodėl taip svarbu? Kaip savo unikalumą, savo savybes, savo mąstymą, kūrybiškumą galiu panaudoti rinkdamasis profesiją, ateities kelius?

III–IV gimnazijos klasių koncentras

Kelia klausimus apie savo asmenybės unikalumą ir supranta bei kritiškai vertina savo kelio į dorinę brandą svarbumą, unikalumą. Pateikia keletą pavyzdžių apie dorinės brandos kertinius principus (A1.1).

Analizuoja savo asmenybės unikalumą, pateikia 2–3 pavyzdžius apie dorinės brandos kertinius principus. Analizuoja etikos filosofijos tekstus, pateikia pavyzdžių iš literatūros bei medijų (A1.2).

Argumentuotai diskutuoja apie savo bei kitų asmenybių unikalumą. Parašo esė apie dorinės brandos kertinius principus. Analizuoja etikos filosofijos tekstus, pateikia pavyzdžių iš literatūros bei medijų (A1.3).

Naudodamasis refleksijos klausimais, reflektuoja savo asmenybės unikalumą ir supranta bei kritiškai vertina savo kelio į dorinę brandą, jos svarbumą bei unikalumą. Reflektuoja dorinės brandos kertinius principus. Analizuoja etikos filosofijos tekstus ir nusako pagrindines teksto idėjas. Analizuojamą problemą sieja su šių dienų aktualijomis (A1.4).

Pažįsta savo unikalumą. Mano unikalumas ir jo svarba asmeniniame bei socialiniame gyvenime. III–IV gimnazijos klasių koncentras.

III gimnazijos klasė

Ar kuriant santykius su kitais norisi, kad kiti prisitaikytų prie manęs, ar pats labiau taikaisi prie kitų? Kokia pozicija būtų teisinga? Kaip manasis Aš kinta santykiuose su kitais?

Pažįsta savo unikalumą. Kokia yra mano gyvenimo prasmė? III–IV gimnazijos klasių koncentras.

IV gimnazijos klasė

Ar susimąstau, ko verta siekti? Ką reikia daryti, kad būčiau laimingas? Ar universalūs laimės receptai tinka kiekvienam?

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras Iš pateiktų pavyzdžių atrenka emocijas ir jausmus, apibūdina, kuo jie skiriasi. Kelia klausimus apie savistabą, kodėl ji svarbi (A2.1). Pateikia teigiamų ir neigiamų emocijų ir jausmų pavyzdžių (reakcijos į situacijas), nusako, kaip kylančios emocijos ar jausmai veikia mano santykį su artimiausiais žmonėmis. Paaiškina, kodėl svarbi savistaba (A2.2). Stebi (reflektuoja) savo emocijas ir jausmus, pastebi kylančias neigiamas emocijas, žino keletą būdų, kaip jas tinkamai (saugiai) išreikšti. Pateikia pavyzdžių, kodėl supykus svarbu nurimti ir kaip tai padaryti (A2.3). Praktikuoja savistabą (atpažįsta, supranta kylančias emocijas) ir palygina skirtingas emocines būsenas. Supranta susitaikymo svarbą (atsiprašo, gailisi, taikosi) (A2.4).

Pažįsta savo jausmus. Kas yra jausmai? 1–2 klasių koncentras.

1 klasė

Susipažįsta su emocijomis ir jausmais, mokosi juos skirti ir reikšti tinkamais būdais. Stebėdamas ir analizuodamas save bei kitus mokosi suprasti, kokia jausmų įtaka žmogui ir aplinkos suvokimui. Susipažįsta su savistaba. Pyktis ir švelnumas. Kada jie kyla? Kada aš supykstu? Kodėl? Kada aš būnu švelnus? Kodėl? Kas man padeda išsklaidyti pyktį?

Pažįsta savo jausmus. Kodėl svarbi savistaba, kaip šis įgūdis gali man padėti? 1–2 klasių koncentras.

2 klasė

Susipažįsta su emocijomis ir jausmais, mokosi juos atskirti ir juos išreikšti tinkamais būdais. Mokosi suprasti, kokia jausmų įtaka žmogui ir aplinkos suvokimui. Susipažįsta su savistaba. Liūdesys ir džiaugsmas: kodėl mano jausmai dažnai būna labai prieštaringi? Kodėl aš nuliūstu? Kaip pralinksmėju? Kodėl ir kada aš džiaugiuosi? Kas man padeda išsklaidyti liūdesį?

3–4 klasių koncentras

Atpažįsta ir geba įvardinti pagrindines teigiamas ir neigimas emocijas ir jausmus. Padedamas analizuoja, kas lemia jų atsiradimą. Kelia klausimus apie tai, kas yra savistaba (A2.1).

Analizuoja įvairias mokytojo pateikiamas simuliacines situacijas ir pateikia ne mažiau negu du pavyzdžių, kaip galima tinkamai išreikšti teigiamas ir neigiamas emocijas. Iš duotų pavyzdžių pasirenka sau tinkamą savistabos būdą (A2.2).

Mokytojo padedama apibūdina gyvenimo džiaugsmo sąvoką ir savarankiškai pateikia konkrečių pavyzdžių, kas jam kelia gyvenimo džiaugsmą. Taiko savistabos įgūdį (A2.3).

Pateikia pavyzdžių, kur galima kreiptis pagalbos, jei nesupranti savo jausmų ar nežinai, kaip tinkamai juos išreikšti. Moka taikyti keletą savistabos būdų (A2.4).

Pažįsta savo jausmus. Baimė ir drąsa. 3–4 klasių koncentras.

3 klasė

Ko aš bijau? Kodėl? Kada tampu drąsus? Mokosi taikyti savistabą. Vertina emocijas kaip svarbią savo asmenybės dalį. Mokosi kalbėti apie baimę ir baimių įvairovę, supranta išdavystės skausmą ir atleidimo svarbą. Vertina teigiamas emocijas ir gyvenimo džiaugsmą. Suvokia drąsaus poelgio išskirtinumą. Neigiamus jausmus (pyktį, agresiją) mokosi išreikšti tinkamais būdais. Kaip susidraugauju su baime? Kas yra baimė? Kaip jaučiamės bijodami? Ar galime jausti baimę vien tik įsivaizduodami? Kodėl bijome nežinios? Ar savistaba padėtų pastebėti, ko bijai, ir šias baimes įveikti?

Pažįsta savo jausmus. Išdavystė ir ištikimybė. 3–4 klasių koncentras.

4 klasė

Kas yra paslaptis? Ar paslaptį būtina saugoti? Kaip jautiesi, kai sužinai paslaptį? Ar galima paslaptį paviešinti? Ar tu norėtum turėti paslaptį? Ar tu išsaugotum paslaptį? Kam esu ištikimas? Ar nori būti ištikimas? Kodėl išdavystė taip skaudina? Ar buvai kada nors išduotas? Koks tai jausmas? Kaip elgtis su išdavusiu draugu? Kas padeda išgyventi išdavystę? Toliau mokosi taikyti savistabą.

5–6 klasių koncentras

Tyrinėja savistabos įgūdžio svarbą. Analizuoja ir paaiškina vidinio konflikto sąvoką, padedamas tyrinėja vidinio konflikto priežastis (A2.1).

Taiko savistabos įgūdį savo kasdienybėje, gali pateikti pavyzdžių. Padedamas tyrinėja paauglystės kaip pereinamojo laikotarpio iššūkius bei jų sprendimo būdus (A2.2).

Ne tik taiko savistabos įgūdį, bet ir diskutuoja su klasės draugais apie jo svarbą. Savarankiškai pateikia situacijų pavyzdžių, kuriose jautė diskomfortą, vidinius ar išorinius konfliktus. Padedamas analizuoja, kaip neigiamas emocijas, situacijas lengviau išgyventi ar pakeisti jas pozityviomis (A2.3).

Papasakoja apie labiausiai tinkamus savistabos būdus. Pristato būdus, kaip padėti sau vidinio konflikto atveju, kur kreiptis pagalbos, jei situacija neišsprendžiama savarankiškai (A2.4).

Pažįsta savo jausmus: Kas man padeda ar galėtų padėti ugdytis kantrybę? 5–6 klasių koncentras.

5 klasė

Taiko savistabos principus. Diskutuoja apie paauglystės kaip pereinamojo laikotarpio galimus asmens vidinius konfliktus. Ugdo pozityvų mąstymą apie savo gyvenimą, geba pateikti pavyzdžių iš savo patirties, kaip jautėsi įvairiose situacijose. Irzlumas ir kantrybė: ar kartais suirztu be priežasties? Kada būnu kantrus, o kada suirzęs? Kodėl? Kokiose gyvenimo situacijose ji man reikalinga? Kas nutiktų, jei žmonės šios savybės neturėtų?

Pažįsta savo jausmus. Įžūlumas ir santūrumas: kodėl santūrius žmonės gerbia, o įžūlių nemėgsta? 5–6 klasių koncentras.

6 klasė

Taiko savistabos principus. Diskutuoja apie paauglystės kaip pereinamojo laikotarpio galimus asmens vidinius konfliktus. Ugdo pozityvų mąstymą apie savo gyvenimą, geba pateikti pavyzdžių iš savo patirties, kaip jautėsi įvairiose situacijose. Kodėl kartais norisi būti įžūliam? Jei būčiau nuolatos įžūlus – ar sau toks patikčiau? Kaip išmokti elgtis santūriai?

7–8 klasių koncentras

Kelia klausimus (refleksinius) apie savo vidinį pasaulį, su suaugusių pagalba supranta savo emocijas ir jausmus, supranta vienišumo ir pykčio (agresyvumo) problemą, geba apibūdinti savo būseną ir žino, iš ko gali sulaukti pagalbos (jei reikalinga) (A2.1).

Supranta emocijų ir jausmų pažinimo svarbą, apibūdina, kaip jaučiasi vienišas arba pykčio apimtas žmogus. Domisi, supranta, aptaria vienišumo ir agresijos priežastis, geba pateikti tinkamą pavyzdį iš patirties, literatūros arba kino (A2.2).

Supranta ir gali draugams paaiškinti emocijų ir jausmų pažinimo svarbą. Geba suvaldyti, įvardinti pagrindines emocijas bei jausmus, pasidalina asmenine patirtimi ir pateikia pavyzdžių iš kitų žmonių patirties, literatūros, kino filmų (A2.3).

Kelia probleminius klausimus apie proto ir jausmų santykį. Taiko savistabą: atpažįsta, analizuoja, supranta savo emocijas ir jausmus, juos suvaldo ir įvardina. Kūrybiškai ir kritiškai reflektuoja saikingos jausmų raiškos ugdymo problemas (A2.4).

Pažįsta savo jausmus. Uždarumas ir atvirumas: ar dalinuosi savo mintimis ir jausmais su kitais žmonėmis? 7–8 klasių koncentras.

7 klasė

Randa sau labiausiai tinkantį savistabos būdą. Domisi ir mokosi atpažinti savo vidinius konfliktus, galimas psichologines krizes ir kreipiasi pagalbos. Žino įvairių būdų, kaip suvaldyti agresiją ir stresą. Ar manai, kad vienatvėje galima nugrimzti į juodžiausią tamsą? Ar turiu su kuo pasidalinti savo jausmais? Kas atsitinka, kai jausmus laikome užgniaužę savyje? Ar manai, kad kitų patarimai yra tau svarbūs? Ar neišpasakoji kitiems pernelyg daug savų paslapčių? Kaip surasti protingą ribą?

Pažįsta savo jausmus. Ar randu laiko stebėti save? 7–8 klasių koncentras.

8 klasė

Randa sau labiausiai tinkantį savistabos būdą. Domisi ir mokosi atpažinti savo asmens vidinius konfliktus, galimas psichologines krizes ir kreipiasi pagalbos. Žino įvairių būdų, kaip suvaldyti agresiją ir stresą. Kada labiausiai jaučiu jausmų audrą? Ar pavyksta išlikti ramiam sudėtingoje situacijoje? Kodėl kartais būnu agresyvus? Ar nuo mano agresijos būna blogai ir man pačiam, ar tik kitam, į kurį nukreiptas mano pyktis? Kaip suvaldau pyktį?

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Analizuoja žmogaus prigimties ir charakterio sąlygotus galimus jausmų kraštutinumus ir geba apie tai kalbėti (A2.1).

Kelia klausimus apie meilės ir neapykantos prigimtį, jų raišką individo gyvenime. Diskutuoja grupėje, remiasi pavyzdžiais iš patirties, literatūros ir kino kūrinių (A2.2).

Analizuoja ir interpretuoja galimus žmogaus prigimties jausmų kraštutinumus. Išvardija ir paaiškina konstruktyvius susivaldymo būdus. Remiasi įvairias pavyzdžiais iš literatūros, kino (A2.3).

Kūrybiškai taiko savistabos ir savikontrolės metodus. Kasdienėse situacijose pritaiko Aristotelio ir stoikų mąstytojų aprašytus saikingo jausmų reguliavimo proto pagalba metodus (A2.4).

Pažįsta savo jausmus. Kaip savistaba padeda man kasdienybėje? 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

9 (I gimnazijos) klasė

Naudoja įvairius refleksijos būdus kasdienėse situacijose. Priima jausmus kaip svarbią savo savarankiškos asmenybės dalį, geba juos analizuoti, suprasti, pateikti pavyzdžių iš savo patirties, moka suvaldyti stresą, nerimą, kitus destruktyvius jausmus sau labiausiai tinkančiu būdu. Ką darau, kai pajuntu kylantį nerimą? Kokia nerimo reikšmė žmogui?

Pažįsta savo jausmus. Neapykanta ir meilė. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

10 (II gimnazijos) klasė

Naudoja įvairius refleksijos būdus kasdienėse situacijose. Priima jausmus kaip svarbią savo savarankiškos asmenybės dalį, geba juos analizuoti, suprasti, pateikti pavyzdžių iš savo patirties, moka suvaldyti stresą, nerimą, kitus destruktyvius jausmus sau labiausiai tinkančiu būdu. Ar neapykanta yra man pažįstamas jausmas? Kaip ugdyti savyje meilę sau, meilę kitiems, meilę pasauliui? Kodėl nekęsdamas – liūdžiu, o mylėdamas – patiriu džiaugsmą? Ar visada? Kas man suteikia pagalbą, jei noriu pasikalbėti apie jausmus ar jų nesuprantu? Kodėl svarbu nebijoti paprašyti pagalbos? Kaip pasikeitė požiūris į meilę šiuolaikinėje visuomenėje?

III–IV gimnazijos klasių koncentras

Kelia klausimus apie savo jausmų ir pamatinių nuotaikų svarbą savęs ir pasaulio supratimui. Kelia klausimus apie jausmų įtaką vertinimui. Atpažįsta patiriamas emocijas bei jausmus, jų įtaką savo charakteriui. Pasakoja apie savo asmenybės kryptingumą, argumentuoja savo pasirinkimus (A2.1).

Analizuoja savo jausmų ir pamatinių nuotaikų svarbą savęs ir pasaulio supratimui. Analizuoja jausmų įtaką vertinimui. Analizuoja etikos filosofijos tekstus, pateikia pavyzdžių iš literatūros bei medijų. (A2.2).

Argumentuotai diskutuoja apie savo jausmų ir pamatinių nuotaikų svarbą savęs ir pasaulio supratimui bei jausmų įtaką vertinimui. Diskutuoja apie patiriamas emocijas bei jausmus, kurių padedamas sąmoningai formuoja savo charakterį. Analizuoja etikos filosofijos tekstus, pateikia pavyzdžių iš literatūros bei medijų, argumentuotai apie juos diskutuoja (A2.3).

Naudodamasis refleksijos klausimais, reflektuoja savo jausmų ir pamatinių nuotaikų svarbą savęs ir pasaulio supratimui bei jausmų įtaką vertinimui. Reflektuoja apie patiriamas emocijas bei jausmus, kurių padedamas sąmoningai formuoja savo charakterį. Reflektuoja etikos filosofijos tekstus bei pavyzdžius iš literatūros bei medijų. Analizuojamą problemą sieja su šių dienų aktualijomis (A2.4).

Pažįsta savo jausmus. Aš ir mano nuotaika (vok., – Stimmung kaip pamatinė ontologinė kategorija). III–IV gimnazijos klasių koncentras.

III gimnazijos klasė

Kaip mano „Aš“ ir pasaulis man atsiveria (yra duotas ar Aš duotas pasauliui) per nuotaiką (nerimą, pyktį, skausmą, laimę, džiaugsmą, laukimą, nuobodulį ir t.t.)? Kaip tada suprantu save ir pasaulį?

Pažįsta savo jausmus. Laimė ir kančia. III–IV gimnazijos klasių koncentras.

IV gimnazijos klasė

Ar kančia gali turėti prasmę? Kur slypi kančios ir egzistencinio nerimo šaltinis? Kaip mes suprantame laimę ir kaip ją skirtingai interpretuoja filosofai?

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras Iš pateiktų pavyzdžių atrenka, kokiose situacijose gali kilti pavojus sveikatai. Kelia klausimus, kodėl svarbu mokėti pasakyti „ne“, „stop“, „man nepatinka“ (A3.1). Analizuoja, kaip elgtis situacijose, kuriose gali kilti pavojus sveikatai. Atsakydamas į nukreipiamuosius klausimus, išvardija pavyzdžius, kada svarbu pasakyti „ne“, „stop“, „man nepatinka“ (A3.2). Pristato 2–3 situacijas, kuriose svarbu pasakyti „ne“, „stop“, „man nepatinka“ bei gali kilti pavojus sveikatai, ir svarsto, kaip jose elgtųsi (A3.3). Klasės draugams pristato keletą pavyzdžių, kaip elgtis situacijose, kuriose gali kilti pavojus sveikatai. Moka pasakyti „ne“, „stop“, „man nepatinka“ situacijose, kurios kelia pavojų (A3.4).

Rūpestis dėl savęs ir kitų. Ką darau, kad būčiau sveikas? 1–2 klasių koncentras.

1 klasė

Mokosi atpažinti sudėtingas situacijas ir domisi, kaip saugoti savo sveikatą. Padedamas kelia klausimus, kodėl svarbu rūpintis savo sveikata, kokia yra sveikatos reikšmė žmogui. Ugdosi praktinį įgūdį pasakyti „ne“, „stop“, „man nepatinka“. Susipažįsta su valia kaip asmens savybe. Sveikata: jei sergu ar blogai jaučiuosi, pajuntu skaudantį kūną, kurio būdamas sveikas tarytum nejaučiu. Kodėl? Kodėl man patinka būti sveikam, nors tada pamirštu savo kūną? Kas tas mano kūnas?

Rūpestis dėl savęs ir kitų. Ugdau valią. Ar žinau, kas yra valia? 1–2 klasių koncentras.

2 klasė

Mokosi atpažinti sudėtingas situacijas ir domisi, kaip saugoti savo sveikatą. Padedamas kelia klausimus, kodėl svarbu rūpintis savo sveikata, kokia yra sveikatos reikšmė žmogui. Ugdosi praktinį įgūdį pasakyti „ne“, „stop“, „man nepatinka“. Susipažįsta su valia kaip asmens savybe. Kas yra valingas žmogus? Ar noriu turėti stiprią valią? Kam ji reikalinga? Kodėl svarbu ugdyti sveikos gyvensenos įpročius? Kaip tai susiję su valia? Kas yra asmeninė erdvė? Kaip galėtum apibūdinti savo asmeninę erdvę?

3–4 klasių koncentras

Remdamasis savo kasdiene patirtimi, įgytomis žiniomis, atpažįsta sudėtingas situacijas, kuriose reikia saugotis, žino, kas yra valia, ir supranta valios svarbą veikloje ir mąstyme (A3.1).

Analizuoja ir savais žodžiais apibūdina valią (ką reiškia „aš galiu?“, „aš noriu“ ir pan.), pateikia pavyzdžių, kada kantrybė ir ištvermė yra labai reikalingos, supranta asmenines ribas (A3.2).

Išvardija 2–3 taisykles, kurios padėtų palaikyti emocinę pusiausvyrą (nepasiduoti impulsyviai reakcijai ir elgsenai) bei 5 taisykles, kurios padėtų palaikyti fizinį aktyvumą. Išsako 2–3 argumentus, kodėl žalingi įpročiai yra kenksmingi, ir pataria, kaip jų vengti (pvz., saldumynų ir gazuotų gėrimų) (A3.3).

Kontroliuoja savo emocijas ir neperkelia jų kitiems („jei pykstu – nešaukiu ant kito“ ir pan.), parodo savo nepritarimą žodiniam ir fiziniam smurtui; atlikdamas įvairias užduotis rodo valią ir ištvermingumą (užbaigia darbą iki galo) (A3.4).

Rūpestis dėl savęs ir kitų. Saugumas. 3–4 klasių koncentras.

3 klasė

Ar žinau, kas man kelia grėsmę? Ugdosi sveikos gyvensenos įpročius bei svarsto, kodėl tai svarbu. Svarsto, kodėl svarbu nubrėžti asmeninės erdvės ribas. Kaip saugau savo sveikatą ir savo gyvybę? Kodėl tai svarbu? Kaip saugau savo asmeninę erdvę?

Rūpestis dėl savęs ir kitų. Ištvermė. 3–4 klasių koncentras.

4 klasė

Kada būnu ištvermingas ir kada būnu silpnas? Domisi valios ugdymu bei kelia klausimą kodėl valia – svarbi savybė. Mokosi ištvermės kasdienėse situacijose. Ar noriu būti ištvermingas? Kodėl? Kokiose situacijose padeda ištvermė?

5–6 klasių koncentras

Analizuoja emocinės ir fizinės sveikatos sąvokas ir jų prasmę žmogaus gyvenime. Kelia klausimus apie žalingų įpročių žalą (A3.1).

Pateikia pavyzdžių, kaip kasdieniais veiksmais bei įpročiais palaikyti emocinę bei fizinę sveikatą. Diskutuoja apie žalingų įpročių žalą (A3.2).

Diskutuoja apie geros emocinės bei fizinės sveikatos palaikymo svarbą. Pristato žalingų įpročių padarinius žmogaus gyvenime (A3.3).

Pristato 1–-2 pavyzdžius, kaip ugdytis sveiko gyvenimo būdo įpročius, kartu su klasės draugais parengia patarimus, kaip pasakyti „ne“ žalingiems įpročiams (A3.4).

Rūpestis dėl savęs ir kitų. Bioetika: mano kūnas. 5–6 klasių koncentras.

5 klasė

Svarsto sveikos emocinės ir fizinės gyvensenos prasmę. Argumentuoja, kodėl svarbu vengti žalingų įpročių ir kodėl svarbu išmokti pasakyti „ne“. Praktikuoja valios ugdymą. Ugdo ištvermę kasdieniais veiksmais. Kokiose situacijose jaučiu savo kūną? Kada atkreipiu į jį dėmesį, kodėl? Mano kūnas keičiasi. Kas vyksta? Kodėl? Gal įdomu būtų pakalbėti apie tai su gydytoju?

Rūpestis dėl savęs ir kitų. Ką galvoju apie mirtį? 5–6 klasių koncentras.

6 klasė

Svarsto sveikos emocinės ir fizinės gyvensenos prasmę. Argumentuoja, kodėl svarbu vengti žalingų įpročių ir išmokti pasakyti „ne“. Praktikuoja valios ugdymą. Ugdo ištvermę kasdieniais veiksmais. Kaip elgiuosi per Vėlines? Ar esi patyręs netekties jausmą?

7–8 klasių koncentras

Pastebi, supranta liūdesio ir nepakankamo savęs vertinimo grėsmes asmens fizinei ir psichologinei sveikatai. Mokytojui ir tėvams padedant, ieško būdų mąstyti pozityviai ir apsisaugoti nuo šių grėsmių (A3.1).

Suvokia pozityvaus mąstymo apie gyvenimą ir savo charakterio stiprinimo svarbą. Geba ne tik įvardinti fizinei bei psichologinei sveikatai kylančias grėsmes, bet ir pateikti tinkamą pavyzdį iš patirties, literatūros, kino (A3.2).

Geba tinkamai argumentuoti diskutuodamas saugojimosi nuo liūdesio, nevilties, žalingų priklausomybių tema. Suvokia pozityvaus mąstymo, vertingų tikslų išsikėlimo svarbą. Domisi, kaip stiprinti savo valią ir kūną. Atranda, kad protas gali suvaldyti emocijas ir jausmus. Savo požiūrį pagrindžia pavyzdžiais iš literatūros, kino filmų (A3.3).

Savarankiškai, kūrybingai, įvairias būdais išreiškia nuostatas saugoti ir stiprinti savo kūną ir dvasią. Atsakingai svarsto sveikatos saugojimo, gyvybės ir mirties santykio problemas, jaučiasi atsakingi ne tik už savo, bet ir kitų asmenų sveikatą bei gyvybę (A3.4).

Rūpestis dėl savęs ir kitų. Kaip apsaugoti savo kūną ir psichiką nuo žalingų priklausomybių? 7–8 klasių koncentras.

7 klasė

Diskutuoja, kodėl svarbu saugoti savo ir kitų emocinę sveikatą, atpažįsta ir taikiai pasipriešina žodiniam ar fiziniam smurtui, kreipiasi pagalbos. Mokosi sveikos gyvensenos įpročių. Valingai vengia žalingų įpročių. Ugdo savo ištvermę kasdienėse situacijose. Ar domiuosi sveika gyvensena, mityba? Ar sportuoju? Ar saugau save nuo liūdesio ir nevilties? Ar saugau save nuo mirties? Kodėl svarbu prižiūrėti ne tik fizinę, bet ir psichologinę sveikatą, kokią įtaką ji turi mano asmenybei? Kokias lietuvių sveikatos palaikymo tradicijas galėtumėte pritaikyti sau?

Rūpestis dėl savęs ir kitų. Kada vadovaujuosi protu? O kada užvaldo jausmai? 7–8 klasių koncentras.

8 klasė

Diskutuoja, kodėl svarbu saugoti savo ir kitų emocinę sveikatą, atpažįsta ir geba taikiai pasipriešinti žodiniam ar fiziniam smurtui, geba kreiptis pagalbos. Mokosi sveikos gyvensenos įpročių. Valingai vengia žalingų įpročių. Ugdo savo ištvermę kasdienėse situacijose. Ar mano valia pakankamai stipri, kad galėčiau suvaldyti jausmus? Ar teko kada nors parodyti, koks esi stiprus? Kaip jautiesi, kai esi stiprus? Ar gerai kartais būti silpnam? Kodėl?

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Kalba apie sveiko kūno teikiamą džiaugsmo patirtį. Atpažįsta įvairiose situacijoje labai svarbų fizinės ir emocinės sveikatos vaidmenį (A3.1).

Paaiškina, kodėl negalima savęs žaloti ir naikinti. Kelia etinius klausimus apie gyvybės ir sveikatos vertę bei pareigą jas saugoti. Savo nuostatas pagrindžia 1–2 pavyzdžiais iš patirties, literatūros ar kino (A3.2).

Analizuoja ir diskutuoja emocinės sveikatos ir sielos ramybės (ataraksijos) klausimais. Ugdosi ištvermę, valią ir gebėjimą rūpintis savo bei kitų sveikata. Atsispiria pagundai sekti populiariais masinei kultūrai būdingais pavojingais modeliais. Įvardija daug pozityvių pavyzdžių (A3.3).

Savarankiškai tyrinėja, reflektuoja ir kūrybiškai interpretuoja žymių mąstytojų idėjas apie sveikatos ir žmogaus gyvenimo vertę bei savęs (ir kitų) tausojimo svarbą. Skaito saviugdos knygas ir žiūri egzistenciškai prasmingus filmus. Turi praktinių įgūdžių saugoti save ir rūpintis kitais, atranda, kaip tai įgyvendinti įvairiose situacijose (A3.4).

Rūpestis dėl savęs ir kitų. Kodėl svarbu mylėti ir rūpintis savimi? 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

9 (I gimnazijos) klasė

Praktikuoja sveiką gyvenseną ir mitybą, diskutuoja apie jų svarbą. Skiria laiko savo emocinei sveikatai ir savo savijautos refleksijai, saugo savo asmenines ribas. Reflektuoja ištvermę kasdienėse situacijose, įvardija situacijas, kada pritrūksta ištvermės, kelia klausimus kodėl. Ar nėra savanaudiška rūpintis savimi? Ar skiriu laiko savo emocinei sveikatai? Kodėl svarbu skirti tam laiko? Ar patiriu judėjimo teikiamą džiaugsmą? Kodėl negaliu savęs žaloti ir žudyti? Kodėl negaliu kito žaloti ir žudyti? Kodėl negaliu išlikti abejingas, jei kitas žaloja ir žudo save? Kodėl gyvybė turi absoliučią vertę? Kaip pasiekti ataraksiją – sielos ramybę? Ar galėtumėte nusakyti pagrindinių tradicinių lietuviškų patiekalų sudėtį ir tos sudėties santykį su sveika gyvensena?

Rūpestis dėl savęs ir kitų. Susikaupimas. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

10 (II gimnazijos) klasė

Praktikuoja sveiką gyvenseną ir mitybą, diskutuoja apie jų svarbą.Skiria laiko savo emocinei sveikatai ir savijautos refleksijai, saugo savo asmenines ribas. Ar verta rūpintis savo fizine bei emocine sveikata, kodėl? Reflektuoja ištvermę kasdienėse situacijose, aptaria situacijas, kada pritrūksta ištvermės, kelia klausimus kodėl. Stoikai ragina pasirengti pačioms netikėčiausioms gyvenimo akimirkoms suteikiant „savo refleksijoms deramą tvarką”. Ar pritari stoikams? Kaip manai, ar knygų skaitymas – tai susikaupimas ir meditacija? Ar pajėgiu susikaupti?

III–IV gimnazijos klasių koncentras

Kelia klausimus apie rizikas, su kuriomis pats ar kiti žmonės gali susidurti mokydamiesi, dirbdami, keliaudami, ilsėdamiesi ar pramogaudami. Kelia klausimus apie pamatuotos rizikos prisiėmimą bei pavojingų (nepriimtinų) socialinių kontaktų ir veiklų, taip pat sveikatai žalingų medžiagų bei jų vartojimo įpročių, neatsargaus ir pavojingo elgesio, keliančio pavojaus žmonių sveikatai ar gyvybei, vengimą (A3.1).

Analizuoja, kaip vertinti rizikas, su kuriomis pats ar kiti žmonės gali susidurti mokydamiesi, dirbdami, keliaudami, ilsėdamiesi ar pramogaudami. Analizuoja teiginius apie pamatuotos rizikos prisiėmimą bei pavojingų (nepriimtinų) socialinių kontaktų ir veiklų, taip pat sveikatai žalingų medžiagų bei jų vartojimo įpročių, neatsargaus ir pavojingo elgesio, galinčio kelti pavojų žmonių sveikatai ar gyvybei, vengimą. Analizuoja etikos filosofijos tekstus, pateikia pavyzdžių iš literatūros bei medijų (A3.2).

Argumentuotai diskutuoja apie tai, kaip vertinti rizikas, su kuriomis pats ar kiti žmonės gali susidurti mokydamiesi, dirbdami, keliaudami, ilsėdamiesi ar pramogaudami, kaip prisiimti pamatuotą riziką, tačiau vengti pavojingų (nepriimtinų) socialinių kontaktų ir veiklų, taip pat sveikatai žalingų medžiagų bei jų vartojimo įpročių, neatsargaus ir pavojingo elgesio, galinčio kelti pavojų žmonių sveikatai ar gyvybei. Argumentuotai diskutuoja apie etikos filosofijos tekstus, pateikia pavyzdžių iš literatūros bei medijų (A3.3).

Naudodamasis refleksijos klausimais, reflektuoja, kaip vertinti rizikas, su kuriomis pats ar kiti žmonės gali susidurti mokydamiesi, dirbdami, keliaudami, ilsėdamiesi ar pramogaudami, kaip prisiimti pamatuotą riziką, tačiau vengti pavojingų (nepriimtinų) socialinių kontaktų ir veiklų, taip pat sveikatai žalingų medžiagų bei jų vartojimo įpročių, neatsargaus ir pavojingo elgesio, galinčio kelti pavojų žmonių sveikatai ar gyvybei. Aptaria etikos filosofijos tekstus bei pavyzdžius iš literatūros bei medijų. Analizuojamą problemą sieja su šių dienų aktualijomis (A3.4).

Rūpestis dėl savęs ir kitų. Egoistinis šių laikų individualizmas ir „buvimas-su“ (su kitais). III–IV gimnazijos klasių koncentras.

III gimnazijos klasė

Stoikų filosofijos pagrindiniai akcentai (pirma rūpinuosi kitais, o tik paskui savimi) ir kaip tai dera su buvimu kartu?

Rūpestis dėl savęs ir kitų. Kaip susijusi asmens laisvė ir vertybės? III–IV gimnazijos klasių koncentras.

IV gimnazijos klasė

Kodėl krizinių situacijų metu apribojama asmens laisvė? Ar tai teisinga?

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras Padedamas kelia klausimus, kas yra virtuali erdvė, kokia jos svarba žmogui (A4.1). Pateikia 1–2 naudojimosi virtualia erdve kasdienybėje pavyzdžius (A4.2). Pateikia 2–3 pavyzdžius, kodėl svarbu planuoti laiką, praleidžiamą virtualioje erdvėje (A4.3). Reflektuoja (atsako į refleksinius klausimus) naudojimosi virtualia erdve laiką, stebi, kiek laiko per dieną praleidžia virtualioje erdvėje (A4.4).

Aš ir virtualumas. Ar man smalsu sužinoti, kaip veikia internetas? 1–2 klasių koncentras.

1 klasė

Susipažįsta su virtualia erdve ir jos galimybėmis. Padedamas kelia klausimus apie virtualią erdvę. Padedamas mokosi tikslingai planuoti naudojimosi virtualia erdve laiką ir laikytis susitarimų. Kuo jis man naudingas, kuo pavojingas? Kokių taisyklių svarbu laikytis virtualioje erdvėje?

Aš ir virtualumas. Kas man padėtų planuoti laiką, kurį praleidžiu virtualioje erdvėje? 1–2 klasių koncentras.

2 klasė

Susipažįsta su virtualia erdve ir jos galimybėmis. Padedamas kelia klausimus apie virtualią erdvę. Padedamas mokosi tikslingai planuoti naudojimosi virtualia erdve laiką ir laikytis susitarimų. Ar susimąstau, kodėl žmogus išrado kompiuterį? Ar galiu be jo apsieiti? Ar moku planuoti darbo su juo laiką?

3–4 klasių koncentras

Kelia klausimus, kas yra virtuali erdvė, kokios jos galimybės, kaip planuoti naudojimosi kompiuteriu laiką (A4.1).

Elementarius virtualios erdvės veikimo principus suvokia pats, o sudėtingesnius su mokytojo pagalba, žino bei orientuojasi virtualioje erdvėje (kur yra saugu man, kur yra reikalinga medžiaga mokymuisi) (A4.2).

Mokydamasis saugiai naudojasi virtualios erdvės galimybėmis (suranda reikiamą vaizdą, mokomąjį tekstą), savarankiškai suplanuoja užduočių atlikimo laiką virtualioje erdvėje (A4.3).

Mokytojo padedamas įvertina savo santykį su virtualia erdve: ar ji skatina užmiršti laiko pojūtį? Ar kenkia mano buvimui ir santykiams su šeima, draugais tikrovėje? Neatskleidžia asmeninės informacijos apie save, šeimą ir draugus internete (A4.4).

Aš ir virtualumas. Ar moku mandagiai bendrauti virtualioje erdvėje? 3–4 klasių koncentras.

3 klasė

Mokosi suprasti, kaip veikia virtuali erdvė, bei domisi, kaip saugiai naudotis jos teikiamomis galimybėmis, tačiau supranta ir saikingo medijų naudojimo (laikantis susitarimų) svarbą, suaugusiųjų padedami planuoja laiką virtualioje erdvėje. Svarsto besaikio naudojimosi virtualia erdve žalą. Ar man įdomu, kodėl žmonės bendrauja internetu? Kuo virtualus bendravimas skiriasi nuo kitų bendravimo formų? Ar saugau savo asmeninius duomenis?

Aš ir virtualumas. 3–4 klasių koncentras.

4 klasė

Kuo kompiuteriniai žaidimai skiriasi nuo kitų žaidimų? Mokosi suprasti, kaip veikia virtuali erdvė, bei domisi, kaip saugiai naudotis jos teikiamomis galimybėmis, tačiau supranta ir saikingo medijų naudojimo (laikantis susitarimų) svarbą, su suaugusiųjų pagalba planuoja laiką virtualioje erdvėje. Kartu su mokytoju ir klasės draugais kelia klausimus apie besaikio naudojimosi virtualia erdve žalą. Ar žaidžiu kompiuterinius žaidimus? Ar įdomu? Kokį žaidimą norėčiau sukurti? Ar skaičiuoju žaidimų laiką?

5–6 klasių koncentras

Kelia klausimus apie išmaniųjų technologijų svarbą žmogaus gyvenime. Diskutuoja, kodėl virtualioje erdvėje svarbu laikytis asmens duomenų apsaugos reikalavimų (A4.1).

Paaiškina, kokių taisyklių būtina laikytis norint saugiai ir mandagiai bendrauti, mokytis virtualioje erdvėje. Pateikia pavyzdžių, kodėl svarbu laikytis duomenų apsaugos reikalavimų (A4.2).

Pateikia mokymosi virtualioje erdvėje pavyzdžių, geba rasti ir naudotis skirtingus mokymosi šaltinius virtualioje erdvėje. Pristato pagrindines taisykles, kurios padės laikytis duomenų apsaugos reikalavimų virtualioje erdvėje (A4.3).

Virtualioje erdvėje esančiais šaltiniais naudojasi etiškai, moka tinkamai cituoti, įvardiją šaltinį, kuriuo naudojosi. Reflektuoja virtualios erdvės reikšmę savo gyvenime, jos atveriamas galimybes bei kaip saugiai jomis naudotis (A4.4).

Aš ir virtualumas. Kaip galėčiau gyventi pasaulyje, kuriame dar nebūtų išrastas kompiuteris? 5–6 klasių koncentras.

5 klasė

Mokosi saugiai panaudoti savo asmens intelektiniam tobulėjimui technologijų atveriamas galimybes. Diskutuoja apie realybės svarbą, kaip virtuali erdvė dera su realybe. Mokosi savarankiškai planuoti laiką virtualioje erdvėje. Kelia klausimus, kodėl svarbu saugoti savo asmeninius duomenis virtualioje erdvėje.

Aš ir virtualumas. Kodėl svarbu planuoti savo laiką? 5–6 klasių koncentras.

6 klasė

Mokosi saugiai panaudoti savo asmens intelektiniam tobulėjimui technologijų atveriamas galimybes. Diskutuoja apie realybės svarbą, kaip virtuali erdvė dera su realybe. Mokosi savarankiškai planuoti laiką virtualioje erdvėje. Kelia klausimus, kodėl svarbu saugoti savo asmeninius duomenis virtualioje erdvėje. Ar praleistas laikas virtualybėje yra prarastas laikas? Kaip jaučiuosi švaistydamas laiką? Kodėl virtualioje erdvėje lengva prarasti laiko pojūtį? Kokiose situacijose laiką paskirstau netinkamai?

7–8 klasių koncentras

Tyrinėja virtualios erdvės ir technologijų teikiamą naudą ir keliamas grėsmes. Žino svarbiausias saugaus darbo virtualioje erdvėje taisykles (pirmiausia, kaip saugoti savo asmens duomenis) (A4.1).

Supranta virtualios erdvės keliamas grėsmes ir išvardija keletą būdų, kaip nuo jų apsisaugoti. Diskutuoja apie virtualios erdvės galimybes ir pavojus. Savo požiūrį pagrindžia faktais iš savo (arba kitų žmonių) patirties (A4.2).

Savarankiškai arba padedamas labiau patyrusių asmenų gilinasi į saugaus darbo virtualioje aplinkoje problemas. Kelia ir svarsto kompiuterinių žaidimų etikos problemas. Domisi dirbtinio intelekto taikymo galimybėmis. Apibūdina savo nuostatas virtualios erdvės atžvilgiu, jas pagrindžia pavyzdžiais iš literatūros, kino filmų (A4.3).

Virtualią erdvę kūrybingai ir saugiai naudoja ugdymosi procesui pagilinti ir praplėsti. Geba atsakingai saugoti save ir kitus nuo destruktyvaus kompiuterinių žaidimų poveikio. Virtualiosios erdvės galimybes ir IT panaudoja išradingai saviraiškai, prasmingai komunikacijai, meninei veiklai, mokymuisi ir saviugdai (A4.4).

Aš ir virtualumas. Kaip saugoti savo asmeninius duomenis virtualioje erdvėje? 7–8 klasių koncentras.

7 klasė

Mokosi kritiškai įvertinti priklausomybę nuo virtualios erdvės. Svarsto apie dirbtinio intelekto specifiką. Diskutuoja apie laiko virtualioje erdvėje planavimo svarbą. Mokosi saugoti savo asmeninius duomenis naudodamasis medijomis. Kas yra priklausomybė nuo virtualios erdvės, kaip elgtis turint tokią priklausomybę? Kaip jos išvengti?

Aš ir virtualumas. Ką žinau apie dirbtinį intelektą? 7–8 klasių koncentras.

8 klasė

Mokosi kritiškai įvertinti priklausomybę nuo virtualios erdvės. Svarsto dirbtinio intelekto privalumus ir neigiamą poveikį. Diskutuoja apie laiko virtualioje erdvėje planavimo svarbą. Ką apie tai galvoji? Kokiose srityse jau naudojamas dirbtinis intelektas ir kokį poveikį tai daro žmonėms?

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Atpažįsta virtualios erdvės turinio savęs tobulinimo galimybes, o taip pat ir keliamas grėsmes (A4.1).

Išvardija keletą būdų, kaip panaudoti virtualiosios erdvės galimybes mokymuisi ir saviugdai. Taip pat nurodo svarbesnes internetinio saugumo spragas ir piktnaudžiavimo internetu grėsmes (A4.2).

Diskutuoja su bendraamžiais, tyrinėja ir aptaria galimybes panaudoti virtualią realybę bei IT saviugdos tikslais. Pasidalina patirtimi, pateikia konkrečių pavyzdžių, kaip tai padaryti. Taip pat aptaria principus bei būdus, kaip išvengti neigiamo virtualybės poveikio (A4.3).

Savarankiškai domisi, išsikelia tikslus, susiranda papildomą literatūrą ar kitą informaciją, žiūri mokslinės fantastikos filmus, kritiškai reflektuoja savo santykį su virtualybe. Ugdosi saikingo, saugaus ir asmenybės saviugdai palankaus darbo virtualioje aplinkoje įgūdžius. Geba kūrybiškai išnaudoti virtualios erdvės atveriamas ugdymosi galimybes įvairiuose kontekstuose (A4.4).

Aš ir virtualumas. Ar pajėgiu suvokti priklausomybės nuo virtualios erdvės grėsmę? 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

9 (I gimnazijos) klasė

Diskutuoja apie neatsakingo virtualios erdvės naudojimo pasekmes. Diskutuoja apie dirbtinio intelekto įtaką žmogui. Taiko saugaus naudojimosi virtualia erdve principus, saugo asmeninius duomenis. Kaip ir kiek galėčiau sutrumpinti virtualioje erdvėje praleidžiamą laiką? Ar norėčiau jį trumpinti? Kuo pakeisčiau?

Aš ir virtualumas. Kada ir kuo mokomoji interneto medžiaga yra man naudinga? 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

10 (II gimnazijos) klasė

Diskutuoja apie neatsakingo virtualios erdvės naudojimo pasekmes. Diskutuoja apie dirbtinio intelekto įtaką žmogui. Taiko saugaus naudojimosi virtualia erdve principus, saugo savo duomenis.

III–IV gimnazijos klasių koncentras

Kelia klausimą, kaip technologijos konstruoja tapatybę, kritiškai vertina tokią šiuolaikinių technologijų įtaką. Išvardija taisykles, kaip saugiai, kūrybingai ir prasmingai veikti virtualiojoje erdvėje, kaip tinkamai naudotis informacinėmis technologijomis nepažeidžiant asmens duomenų apsaugos, intelektinės nuosavybės ir kitų teisės aktų nustatytų apribojimų, taip pat saugant asmens orumą ir saviraiškos bei kūrybos galimybes (A4.1).

Analizuoja, kaip technologijos konstruoja tapatybę, kritiškai vertina tokią šiuolaikinių technologijų įtaką. Analizuoja, kaip kūrybingai ir prasmingai veikti virtualiojoje erdvėje, kaip tinkamai naudotis informacinėmis technologijomis nepažeidžiant asmens duomenų apsaugos, intelektinės nuosavybės ir kitų teisės aktų nustatytų apribojimų, taip pat saugant asmens orumą ir saviraiškos bei kūrybos galimybes. Analizuoja etikos filosofijos tekstus, pateikia pavyzdžių iš literatūros bei medijų (A4.2).

Argumentuotai diskutuoja, kaip technologijos konstruoja tapatybę, kritiškai vertina tokią šiuolaikinių technologijų įtaką, svarsto, kaip saugiai, kūrybingai ir prasmingai veikti virtualiojoje erdvėje, ką patarti kitiems mokiniams bei vyresnio amžiaus asmenims apie tinkamą naudojimąsi informacinėmis technologijomis nepažeidžiant asmens duomenų apsaugos, intelektinės nuosavybės ir kitų teisės aktų nustatytų apribojimų, taip pat saugant asmens orumą ir saviraiškos bei kūrybos galimybes. Argumentuotai diskutuoja apie etikos filosofijos tekstus, pateikia pavyzdžių iš literatūros bei medijų (A4.3).

Naudodamasis refleksijos klausimais, svarsto, kaip technologijos konstruoja tapatybę, kritiškai vertina tokią šiuolaikinių technologijų įtaką, aptaria, kaip saugiai, kūrybingai ir prasmingai veikti virtualiojoje erdvėje, ką patarti kitiems mokiniams bei vyresnio amžiaus asmenims apie tinkamą naudojimąsi informacinėmis technologijomis nepažeidžiant asmens duomenų apsaugos, intelektinės nuosavybės ir kitų teisės aktų nustatytų apribojimų, taip pat saugant asmens orumą ir saviraiškos bei kūrybos galimybes. Naudodamasis refleksiniais klausimais, studijuoja etikos filosofijos tekstus, pateikia pavyzdžių iš literatūros bei medijų. Analizuojamą problemą sieja su šių dienų aktualijomis (A4.4).

Aš ir virtualumas. Mano unikalumas ir šiuolaikinės technologijos. III–IV gimnazijos klasių koncentras.

III gimnazijos klasė

Tapatybių virtualumas ir performatyvumas. Kaip technologijos (profilis socialiniame tinkle ar pan.) formuoja mano tikrąją tapatybę? Ar žiūriu kritiškai į tokias virtualias tapatybes? Ar nėra taip, kad mano tapatybė visada yra kintanti (augu, pakeičiu gyvenamą vietą, užsiimu vis kita veikla)?

Aš ir virtualumas. Ar esu sekamas, ką veikiu virtualybėje? III–IV gimnazijos klasių koncentras.

IV gimnazijos klasė

Kiek ši problema aktuali globaliu mastu? Ar įmanoma asmens sekimą sumažinti?

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras Atsakydamas į mokytojo keliamus klausimus pasakoja apie savo pomėgius, kodėl šie pomėgiai jam svarbūs (A1.1). Išvardija ne tik savo pomėgius, bet ir kelia klausimus apie save, savo autentiškumą (A1.2). Kelia klausimus apie savo pomėgių skirtingumą nuo kito pomėgių (A1.3). Savarankiškai pasirinkdamas mokytojo pasiūlytus prisistatymo būdus, prisistato (A1.4).

Pažįsta savo unikalumą. Mano asmenybė: kas aš esu? 1–2 klasių koncentras.

1 klasė

Pasakoja apie save, savo pomėgius, aplinką, mokosi klausyti kitų. Mokosi savarankiško mąstymo (aš galiu). Kaip mokomės mąstyti keldami klausimus? Kuo skiriuosi nuo kitų ir kuo esu į kitus panašus? Kodėl kokia nors savybe išsiskirti nėra blogai? Savistaba – laikas sau. Ar skiriu laiko sau? Kodėl jis reikalingas?

Pažįsta savo unikalumą. Kuo kiti panašūs į mane ir kuo skiriasi? 1–2 klasių koncentras.

2 klasė

Pasakoja apie save, savo pomėgius, aplinką, mokosi klausyti kitų. Mokosi savarankiškai mąstyti (aš galiu). Kodėl esu toks, koks esu? Kokios mano asmeninės savybės? Kokie mano pomėgiai? Kodėl svarbu išklausyti kitus, kaip man tai sekasi?

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras Iš pateiktų pavyzdžių atrenka emocijas ir jausmus, apibūdina, kuo jie skiriasi. Kelia klausimus apie savistabą, kodėl ji svarbi (A2.1). Pateikia teigiamų ir neigiamų emocijų ir jausmų pavyzdžių (reakcijos į situacijas), nusako, kaip kylančios emocijos ar jausmai veikia mano santykį su artimiausiais žmonėmis. Paaiškina, kodėl svarbi savistaba (A2.2). Stebi (reflektuoja) savo emocijas ir jausmus, pastebi kylančias neigiamas emocijas, žino keletą būdų, kaip jas tinkamai (saugiai) išreikšti. Pateikia pavyzdžių, kodėl supykus svarbu nurimti ir kaip tai padaryti (A2.3). Praktikuoja savistabą (atpažįsta, supranta kylančias emocijas) ir palygina skirtingas emocines būsenas. Supranta susitaikymo svarbą (atsiprašo, gailisi, taikosi) (A2.4).

Pažįsta savo jausmus. Kas yra jausmai? 1–2 klasių koncentras.

1 klasė

Susipažįsta su emocijomis ir jausmais, mokosi juos skirti ir reikšti tinkamais būdais. Stebėdamas ir analizuodamas save bei kitus mokosi suprasti, kokia jausmų įtaka žmogui ir aplinkos suvokimui. Susipažįsta su savistaba. Pyktis ir švelnumas. Kada jie kyla? Kada aš supykstu? Kodėl? Kada aš būnu švelnus? Kodėl? Kas man padeda išsklaidyti pyktį?

Pažįsta savo jausmus. Kodėl svarbi savistaba, kaip šis įgūdis gali man padėti? 1–2 klasių koncentras.

2 klasė

Susipažįsta su emocijomis ir jausmais, mokosi juos atskirti ir juos išreikšti tinkamais būdais. Mokosi suprasti, kokia jausmų įtaka žmogui ir aplinkos suvokimui. Susipažįsta su savistaba. Liūdesys ir džiaugsmas: kodėl mano jausmai dažnai būna labai prieštaringi? Kodėl aš nuliūstu? Kaip pralinksmėju? Kodėl ir kada aš džiaugiuosi? Kas man padeda išsklaidyti liūdesį?

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras Iš pateiktų pavyzdžių atrenka, kokiose situacijose gali kilti pavojus sveikatai. Kelia klausimus, kodėl svarbu mokėti pasakyti „ne“, „stop“, „man nepatinka“ (A3.1). Analizuoja, kaip elgtis situacijose, kuriose gali kilti pavojus sveikatai. Atsakydamas į nukreipiamuosius klausimus, išvardija pavyzdžius, kada svarbu pasakyti „ne“, „stop“, „man nepatinka“ (A3.2). Pristato 2–3 situacijas, kuriose svarbu pasakyti „ne“, „stop“, „man nepatinka“ bei gali kilti pavojus sveikatai, ir svarsto, kaip jose elgtųsi (A3.3). Klasės draugams pristato keletą pavyzdžių, kaip elgtis situacijose, kuriose gali kilti pavojus sveikatai. Moka pasakyti „ne“, „stop“, „man nepatinka“ situacijose, kurios kelia pavojų (A3.4).

Rūpestis dėl savęs ir kitų. Ką darau, kad būčiau sveikas? 1–2 klasių koncentras.

1 klasė

Mokosi atpažinti sudėtingas situacijas ir domisi, kaip saugoti savo sveikatą. Padedamas kelia klausimus, kodėl svarbu rūpintis savo sveikata, kokia yra sveikatos reikšmė žmogui. Ugdosi praktinį įgūdį pasakyti „ne“, „stop“, „man nepatinka“. Susipažįsta su valia kaip asmens savybe. Sveikata: jei sergu ar blogai jaučiuosi, pajuntu skaudantį kūną, kurio būdamas sveikas tarytum nejaučiu. Kodėl? Kodėl man patinka būti sveikam, nors tada pamirštu savo kūną? Kas tas mano kūnas?

Rūpestis dėl savęs ir kitų. Ugdau valią. Ar žinau, kas yra valia? 1–2 klasių koncentras.

2 klasė

Mokosi atpažinti sudėtingas situacijas ir domisi, kaip saugoti savo sveikatą. Padedamas kelia klausimus, kodėl svarbu rūpintis savo sveikata, kokia yra sveikatos reikšmė žmogui. Ugdosi praktinį įgūdį pasakyti „ne“, „stop“, „man nepatinka“. Susipažįsta su valia kaip asmens savybe. Kas yra valingas žmogus? Ar noriu turėti stiprią valią? Kam ji reikalinga? Kodėl svarbu ugdyti sveikos gyvensenos įpročius? Kaip tai susiję su valia? Kas yra asmeninė erdvė? Kaip galėtum apibūdinti savo asmeninę erdvę?

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras Padedamas kelia klausimus, kas yra virtuali erdvė, kokia jos svarba žmogui (A4.1). Pateikia 1–2 naudojimosi virtualia erdve kasdienybėje pavyzdžius (A4.2). Pateikia 2–3 pavyzdžius, kodėl svarbu planuoti laiką, praleidžiamą virtualioje erdvėje (A4.3). Reflektuoja (atsako į refleksinius klausimus) naudojimosi virtualia erdve laiką, stebi, kiek laiko per dieną praleidžia virtualioje erdvėje (A4.4).

Aš ir virtualumas. Ar man smalsu sužinoti, kaip veikia internetas? 1–2 klasių koncentras.

1 klasė

Susipažįsta su virtualia erdve ir jos galimybėmis. Padedamas kelia klausimus apie virtualią erdvę. Padedamas mokosi tikslingai planuoti naudojimosi virtualia erdve laiką ir laikytis susitarimų. Kuo jis man naudingas, kuo pavojingas? Kokių taisyklių svarbu laikytis virtualioje erdvėje?

Aš ir virtualumas. Kas man padėtų planuoti laiką, kurį praleidžiu virtualioje erdvėje? 1–2 klasių koncentras.

2 klasė

Susipažįsta su virtualia erdve ir jos galimybėmis. Padedamas kelia klausimus apie virtualią erdvę. Padedamas mokosi tikslingai planuoti naudojimosi virtualia erdve laiką ir laikytis susitarimų. Ar susimąstau, kodėl žmogus išrado kompiuterį? Ar galiu be jo apsieiti? Ar moku planuoti darbo su juo laiką?

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
3–4 klasių koncentras

Iš pasiūlytų verbalinių ir neverbalinių komunikacinių priemonių pasirenka būdą prisistatyti , pateikia pavyzdžių apie savo veiklas ir pomėgius (A1.1).

Nupiešia arba nubraižo schemą arba aprašo savo savybes, charakterį, unikalius bruožus (A1.2).

Pristato savo piešinį, papasakoja apie savo unikalumą ir išklauso kitų pristatymus bei išvardija keletą panašumų į kitus ir keletą skirtumų (A1.3).

Naudodamasis refleksiniais klausimais reflektuoja savo savitumą (kas aš esu ir kodėl aš toks?) ir kūrybiškai (verbaliai ir neverbaliai) jį atskleidžia draugų grupei (A1.4).

Pažįsta savo unikalumą. Kas būtų, jeigu būčiau kitoks? 3–4 klasių koncentras.

3 klasė

Kaip išreikšti savo savitumą per pomėgius, pasiekimus, gebėjimus, asmenines savybes? Mokosi klausyti kitų žmonių pasakojimų apie save. Demonstruoja savarankišką kūrybinį mąstymą. Ar norėčiau būti kitoks? Ar kasmet atrandu naujų pomėgių?

Pažįsta savo unikalumą. Kaip tapau toks, koks esu? 3–4 klasių koncentras.

4 klasė

Supranta ir reiškia savo savitumą per pomėgius, pasiekimus, gebėjimus, asmenines savybes. Mokosi klausyti kitų žmonių pasakojimų apie save. Savarankiškai demonstruoja kūrybinį mąstymą. Kas padėjo man tapti tuo, kuo esu? Kaip mokytis kurti? Kas yra kūrybingumas ir kaip jis manyje reiškiasi? Kokiais būdais galiu išreikšti savo mintis?

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
3–4 klasių koncentras

Atpažįsta ir geba įvardinti pagrindines teigiamas ir neigimas emocijas ir jausmus. Padedamas analizuoja, kas lemia jų atsiradimą. Kelia klausimus apie tai, kas yra savistaba (A2.1).

Analizuoja įvairias mokytojo pateikiamas simuliacines situacijas ir pateikia ne mažiau negu du pavyzdžių, kaip galima tinkamai išreikšti teigiamas ir neigiamas emocijas. Iš duotų pavyzdžių pasirenka sau tinkamą savistabos būdą (A2.2).

Mokytojo padedama apibūdina gyvenimo džiaugsmo sąvoką ir savarankiškai pateikia konkrečių pavyzdžių, kas jam kelia gyvenimo džiaugsmą. Taiko savistabos įgūdį (A2.3).

Pateikia pavyzdžių, kur galima kreiptis pagalbos, jei nesupranti savo jausmų ar nežinai, kaip tinkamai juos išreikšti. Moka taikyti keletą savistabos būdų (A2.4).

Pažįsta savo jausmus. Baimė ir drąsa. 3–4 klasių koncentras.

3 klasė

Ko aš bijau? Kodėl? Kada tampu drąsus? Mokosi taikyti savistabą. Vertina emocijas kaip svarbią savo asmenybės dalį. Mokosi kalbėti apie baimę ir baimių įvairovę, supranta išdavystės skausmą ir atleidimo svarbą. Vertina teigiamas emocijas ir gyvenimo džiaugsmą. Suvokia drąsaus poelgio išskirtinumą. Neigiamus jausmus (pyktį, agresiją) mokosi išreikšti tinkamais būdais. Kaip susidraugauju su baime? Kas yra baimė? Kaip jaučiamės bijodami? Ar galime jausti baimę vien tik įsivaizduodami? Kodėl bijome nežinios? Ar savistaba padėtų pastebėti, ko bijai, ir šias baimes įveikti?

Pažįsta savo jausmus. Išdavystė ir ištikimybė. 3–4 klasių koncentras.

4 klasė

Kas yra paslaptis? Ar paslaptį būtina saugoti? Kaip jautiesi, kai sužinai paslaptį? Ar galima paslaptį paviešinti? Ar tu norėtum turėti paslaptį? Ar tu išsaugotum paslaptį? Kam esu ištikimas? Ar nori būti ištikimas? Kodėl išdavystė taip skaudina? Ar buvai kada nors išduotas? Koks tai jausmas? Kaip elgtis su išdavusiu draugu? Kas padeda išgyventi išdavystę? Toliau mokosi taikyti savistabą.

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
3–4 klasių koncentras

Remdamasis savo kasdiene patirtimi, įgytomis žiniomis, atpažįsta sudėtingas situacijas, kuriose reikia saugotis, žino, kas yra valia, ir supranta valios svarbą veikloje ir mąstyme (A3.1).

Analizuoja ir savais žodžiais apibūdina valią (ką reiškia „aš galiu?“, „aš noriu“ ir pan.), pateikia pavyzdžių, kada kantrybė ir ištvermė yra labai reikalingos, supranta asmenines ribas (A3.2).

Išvardija 2–3 taisykles, kurios padėtų palaikyti emocinę pusiausvyrą (nepasiduoti impulsyviai reakcijai ir elgsenai) bei 5 taisykles, kurios padėtų palaikyti fizinį aktyvumą. Išsako 2–3 argumentus, kodėl žalingi įpročiai yra kenksmingi, ir pataria, kaip jų vengti (pvz., saldumynų ir gazuotų gėrimų) (A3.3).

Kontroliuoja savo emocijas ir neperkelia jų kitiems („jei pykstu – nešaukiu ant kito“ ir pan.), parodo savo nepritarimą žodiniam ir fiziniam smurtui; atlikdamas įvairias užduotis rodo valią ir ištvermingumą (užbaigia darbą iki galo) (A3.4).

Rūpestis dėl savęs ir kitų. Saugumas. 3–4 klasių koncentras.

3 klasė

Ar žinau, kas man kelia grėsmę? Ugdosi sveikos gyvensenos įpročius bei svarsto, kodėl tai svarbu. Svarsto, kodėl svarbu nubrėžti asmeninės erdvės ribas. Kaip saugau savo sveikatą ir savo gyvybę? Kodėl tai svarbu? Kaip saugau savo asmeninę erdvę?

Rūpestis dėl savęs ir kitų. Ištvermė. 3–4 klasių koncentras.

4 klasė

Kada būnu ištvermingas ir kada būnu silpnas? Domisi valios ugdymu bei kelia klausimą kodėl valia – svarbi savybė. Mokosi ištvermės kasdienėse situacijose. Ar noriu būti ištvermingas? Kodėl? Kokiose situacijose padeda ištvermė?

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
3–4 klasių koncentras

Kelia klausimus, kas yra virtuali erdvė, kokios jos galimybės, kaip planuoti naudojimosi kompiuteriu laiką (A4.1).

Elementarius virtualios erdvės veikimo principus suvokia pats, o sudėtingesnius su mokytojo pagalba, žino bei orientuojasi virtualioje erdvėje (kur yra saugu man, kur yra reikalinga medžiaga mokymuisi) (A4.2).

Mokydamasis saugiai naudojasi virtualios erdvės galimybėmis (suranda reikiamą vaizdą, mokomąjį tekstą), savarankiškai suplanuoja užduočių atlikimo laiką virtualioje erdvėje (A4.3).

Mokytojo padedamas įvertina savo santykį su virtualia erdve: ar ji skatina užmiršti laiko pojūtį? Ar kenkia mano buvimui ir santykiams su šeima, draugais tikrovėje? Neatskleidžia asmeninės informacijos apie save, šeimą ir draugus internete (A4.4).

Aš ir virtualumas. Ar moku mandagiai bendrauti virtualioje erdvėje? 3–4 klasių koncentras.

3 klasė

Mokosi suprasti, kaip veikia virtuali erdvė, bei domisi, kaip saugiai naudotis jos teikiamomis galimybėmis, tačiau supranta ir saikingo medijų naudojimo (laikantis susitarimų) svarbą, suaugusiųjų padedami planuoja laiką virtualioje erdvėje. Svarsto besaikio naudojimosi virtualia erdve žalą. Ar man įdomu, kodėl žmonės bendrauja internetu? Kuo virtualus bendravimas skiriasi nuo kitų bendravimo formų? Ar saugau savo asmeninius duomenis?

Aš ir virtualumas. 3–4 klasių koncentras.

4 klasė

Kuo kompiuteriniai žaidimai skiriasi nuo kitų žaidimų? Mokosi suprasti, kaip veikia virtuali erdvė, bei domisi, kaip saugiai naudotis jos teikiamomis galimybėmis, tačiau supranta ir saikingo medijų naudojimo (laikantis susitarimų) svarbą, su suaugusiųjų pagalba planuoja laiką virtualioje erdvėje. Kartu su mokytoju ir klasės draugais kelia klausimus apie besaikio naudojimosi virtualia erdve žalą. Ar žaidžiu kompiuterinius žaidimus? Ar įdomu? Kokį žaidimą norėčiau sukurti? Ar skaičiuoju žaidimų laiką?

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
5–6 klasių koncentras

Kelia klausimus apie savo bei kitų žmonių savitumą. Svarsto saviraiškos galimybes ir ribas. Kelia tikslus ugdyti kritinį bei kūrybinį mąstymą (A1.1).

Pateikia savo asmenybės stipriąsias puses. Diskutuoja apie žmogaus savitumo reikšmę bei tai, kas sieja visus žmones. Pateikia 1–2 pavyzdžius, kaip galima ugdyti kritinį bei kūrybinį mąstymą (A1.2).

Apibrėžia savitumo (unikalumo) sąvoką bei savais žodžiais nusako jo reikšmę žmogui. Analizuoja kūrybiškumo sąvoką, diskutuoja apie kūrybiškumo svarbą, pateikia pavyzdžių, kur reikalingas kūrybiškas mąstymas (A1.3).

Reflektuoja savo asmenybės savitumo galimybes bei ribas. Analizuoja kritinio mąstymo sąvoką, diskutuoja apie kritinio mąstymo svarbą, pateikia 2–3 pavyzdžius, kur reikalingas kritinis mąstymas (A1.4).

Pažįsta savo unikalumą. Ar gerai save pažįstu? 5–6 klasių koncentras.

5 klasė

Suprasdamas savo savitumą ir jo raiškos ribas, jį išreiškia atitinkamu elgesiu (dėmesingai išklausydamas kitus), mąstymu, požiūriu į kitus. Tobulina savo kūrybinio ir kritinio mąstymo įgūdžius. Ar visada patinku pati (pats) sau? Kokios mano stipriosios pusės? Senekos posakis: „Pasitikėjimas savimi ugdo drąsą“. Kaip atskirti pasitikėjimą savimi nuo susireikšminimo?

Pažįsta savo unikalumą. Aš – pastovus ar kintantis? 5–6 klasių koncentras.

6 klasė

Suprasdamas savo savitumą ir jo raiškos ribas, jį išreiškia atitinkamu elgesiu (dėmesingai išklausydamas kitus), mąstymu, požiūriu į kitus. Tobulina savo kūrybinio ir kritinio mąstymo įgūdžius. Aš keičiuosi? Kodėl? Ar tai nuo manęs priklauso? O kas priklauso? Kodėl viskas tampa taip sudėtinga?

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
5–6 klasių koncentras

Tyrinėja savistabos įgūdžio svarbą. Analizuoja ir paaiškina vidinio konflikto sąvoką, padedamas tyrinėja vidinio konflikto priežastis (A2.1).

Taiko savistabos įgūdį savo kasdienybėje, gali pateikti pavyzdžių. Padedamas tyrinėja paauglystės kaip pereinamojo laikotarpio iššūkius bei jų sprendimo būdus (A2.2).

Ne tik taiko savistabos įgūdį, bet ir diskutuoja su klasės draugais apie jo svarbą. Savarankiškai pateikia situacijų pavyzdžių, kuriose jautė diskomfortą, vidinius ar išorinius konfliktus. Padedamas analizuoja, kaip neigiamas emocijas, situacijas lengviau išgyventi ar pakeisti jas pozityviomis (A2.3).

Papasakoja apie labiausiai tinkamus savistabos būdus. Pristato būdus, kaip padėti sau vidinio konflikto atveju, kur kreiptis pagalbos, jei situacija neišsprendžiama savarankiškai (A2.4).

Pažįsta savo jausmus: Kas man padeda ar galėtų padėti ugdytis kantrybę? 5–6 klasių koncentras.

5 klasė

Taiko savistabos principus. Diskutuoja apie paauglystės kaip pereinamojo laikotarpio galimus asmens vidinius konfliktus. Ugdo pozityvų mąstymą apie savo gyvenimą, geba pateikti pavyzdžių iš savo patirties, kaip jautėsi įvairiose situacijose. Irzlumas ir kantrybė: ar kartais suirztu be priežasties? Kada būnu kantrus, o kada suirzęs? Kodėl? Kokiose gyvenimo situacijose ji man reikalinga? Kas nutiktų, jei žmonės šios savybės neturėtų?

Pažįsta savo jausmus. Įžūlumas ir santūrumas: kodėl santūrius žmonės gerbia, o įžūlių nemėgsta? 5–6 klasių koncentras.

6 klasė

Taiko savistabos principus. Diskutuoja apie paauglystės kaip pereinamojo laikotarpio galimus asmens vidinius konfliktus. Ugdo pozityvų mąstymą apie savo gyvenimą, geba pateikti pavyzdžių iš savo patirties, kaip jautėsi įvairiose situacijose. Kodėl kartais norisi būti įžūliam? Jei būčiau nuolatos įžūlus – ar sau toks patikčiau? Kaip išmokti elgtis santūriai?

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
5–6 klasių koncentras

Analizuoja emocinės ir fizinės sveikatos sąvokas ir jų prasmę žmogaus gyvenime. Kelia klausimus apie žalingų įpročių žalą (A3.1).

Pateikia pavyzdžių, kaip kasdieniais veiksmais bei įpročiais palaikyti emocinę bei fizinę sveikatą. Diskutuoja apie žalingų įpročių žalą (A3.2).

Diskutuoja apie geros emocinės bei fizinės sveikatos palaikymo svarbą. Pristato žalingų įpročių padarinius žmogaus gyvenime (A3.3).

Pristato 1–-2 pavyzdžius, kaip ugdytis sveiko gyvenimo būdo įpročius, kartu su klasės draugais parengia patarimus, kaip pasakyti „ne“ žalingiems įpročiams (A3.4).

Rūpestis dėl savęs ir kitų. Bioetika: mano kūnas. 5–6 klasių koncentras.

5 klasė

Svarsto sveikos emocinės ir fizinės gyvensenos prasmę. Argumentuoja, kodėl svarbu vengti žalingų įpročių ir kodėl svarbu išmokti pasakyti „ne“. Praktikuoja valios ugdymą. Ugdo ištvermę kasdieniais veiksmais. Kokiose situacijose jaučiu savo kūną? Kada atkreipiu į jį dėmesį, kodėl? Mano kūnas keičiasi. Kas vyksta? Kodėl? Gal įdomu būtų pakalbėti apie tai su gydytoju?

Rūpestis dėl savęs ir kitų. Ką galvoju apie mirtį? 5–6 klasių koncentras.

6 klasė

Svarsto sveikos emocinės ir fizinės gyvensenos prasmę. Argumentuoja, kodėl svarbu vengti žalingų įpročių ir išmokti pasakyti „ne“. Praktikuoja valios ugdymą. Ugdo ištvermę kasdieniais veiksmais. Kaip elgiuosi per Vėlines? Ar esi patyręs netekties jausmą?

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
5–6 klasių koncentras

Kelia klausimus apie išmaniųjų technologijų svarbą žmogaus gyvenime. Diskutuoja, kodėl virtualioje erdvėje svarbu laikytis asmens duomenų apsaugos reikalavimų (A4.1).

Paaiškina, kokių taisyklių būtina laikytis norint saugiai ir mandagiai bendrauti, mokytis virtualioje erdvėje. Pateikia pavyzdžių, kodėl svarbu laikytis duomenų apsaugos reikalavimų (A4.2).

Pateikia mokymosi virtualioje erdvėje pavyzdžių, geba rasti ir naudotis skirtingus mokymosi šaltinius virtualioje erdvėje. Pristato pagrindines taisykles, kurios padės laikytis duomenų apsaugos reikalavimų virtualioje erdvėje (A4.3).

Virtualioje erdvėje esančiais šaltiniais naudojasi etiškai, moka tinkamai cituoti, įvardiją šaltinį, kuriuo naudojosi. Reflektuoja virtualios erdvės reikšmę savo gyvenime, jos atveriamas galimybes bei kaip saugiai jomis naudotis (A4.4).

Aš ir virtualumas. Kaip galėčiau gyventi pasaulyje, kuriame dar nebūtų išrastas kompiuteris? 5–6 klasių koncentras.

5 klasė

Mokosi saugiai panaudoti savo asmens intelektiniam tobulėjimui technologijų atveriamas galimybes. Diskutuoja apie realybės svarbą, kaip virtuali erdvė dera su realybe. Mokosi savarankiškai planuoti laiką virtualioje erdvėje. Kelia klausimus, kodėl svarbu saugoti savo asmeninius duomenis virtualioje erdvėje.

Aš ir virtualumas. Kodėl svarbu planuoti savo laiką? 5–6 klasių koncentras.

6 klasė

Mokosi saugiai panaudoti savo asmens intelektiniam tobulėjimui technologijų atveriamas galimybes. Diskutuoja apie realybės svarbą, kaip virtuali erdvė dera su realybe. Mokosi savarankiškai planuoti laiką virtualioje erdvėje. Kelia klausimus, kodėl svarbu saugoti savo asmeninius duomenis virtualioje erdvėje. Ar praleistas laikas virtualybėje yra prarastas laikas? Kaip jaučiuosi švaistydamas laiką? Kodėl virtualioje erdvėje lengva prarasti laiko pojūtį? Kokiose situacijose laiką paskirstau netinkamai?

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
7–8 klasių koncentras

Kelia klausimus apie savo asmenybės išskirtinumą (unikalumą) ir panašumą į kitus. Pateikia pavyzdį apie asmens unikalumo svarbą, gali pateikti bent vieną pavyzdį iš literatūros ar kino (A1.1).

Analizuoja savo unikalumą, sugeba prisistatyti pasakodamas arba kitomis priemonėmis (fotonuotraukomis, vaizdo siužetais, autoportretu). Kelia žmogaus veiklos prasmės ir savęs ieškojimo problemas (A1.2).

Ne tik supranta asmens unikalumo idėjos esmę, bet ir geba pateikti 1–2 pavyzdžius apie asmens unikalumą iš kasdieninio gyvenimo, TV dokumentikos, literatūros, kino filmų ir kitų artefaktų. Kelia objektyvaus savęs vertinimo problemą. Ieško prasmingos saviraiškos formų (A1.3).

Kelia probleminius klausimus apie asmens unikalumą. Samprotauja ir diskutuoja veiklos (kūrybos) prasmės ir objektyvaus vertinimo klausimais. Suvokia asmens unikalumui kylančias grėsmes. Sugeba originaliai, objektyviai, kūrybiškai pristatyti savo asmenį bent keletu būdų (autoportretu, autobiografija, vaizdo siužetu, drama, pantomima ir kt.) (A1.4).

Pažįsta savo unikalumą. Kokiose gyvenimo situacijose galiu atrasti save kaip kuriantį, kuriančią? 7–8 klasių koncentras.

7 klasė

Analizuoja savo unikalumą: gebėjimus, mąstymą, kūrybiškumą, pomėgius, siekius. Atsargiai vertina savo kritines nuostatas savo paties mąstymo, pažiūrų, kūrybiškumo atžvilgiu (t. y. suvokia, kad pats sau negali būti objektyvus). Ar kartais neabejoju to, kas vyksta, prasme? Kai rašytojas rašo autobiografiją, ar jis neieško savęs? Kai dailininkas kuria autoportretą, ar jis kartu neieško savęs? Ar žinai, ką reiškia objektyvumas? Ar sunku būti objektyviam? Ar sutiktumėte, kad tradicinių amatų mokėjimas galėtų suteikti asmeniui unikalumo? Kodėl?

Pažįsta savo unikalumą. Koks mano santykis su savimi pačiu? 7–8 klasių koncentras.

8 klasė

Analizuoja savo unikalumą: gebėjimus, mąstymą, kūrybiškumą, pomėgius, siekius. Nuosaikiai vertina savo kritines nuostatas savo paties mąstymo, pažiūrų, kūrybiškumo atžvilgiu (t. y. suvokia, kad pats sau negali būti objektyvus). Ar sutariu pats su savimi, ar suprantu save? Ar kūrybiškumas padeda išreikšti save?

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
7–8 klasių koncentras

Kelia klausimus (refleksinius) apie savo vidinį pasaulį, su suaugusių pagalba supranta savo emocijas ir jausmus, supranta vienišumo ir pykčio (agresyvumo) problemą, geba apibūdinti savo būseną ir žino, iš ko gali sulaukti pagalbos (jei reikalinga) (A2.1).

Supranta emocijų ir jausmų pažinimo svarbą, apibūdina, kaip jaučiasi vienišas arba pykčio apimtas žmogus. Domisi, supranta, aptaria vienišumo ir agresijos priežastis, geba pateikti tinkamą pavyzdį iš patirties, literatūros arba kino (A2.2).

Supranta ir gali draugams paaiškinti emocijų ir jausmų pažinimo svarbą. Geba suvaldyti, įvardinti pagrindines emocijas bei jausmus, pasidalina asmenine patirtimi ir pateikia pavyzdžių iš kitų žmonių patirties, literatūros, kino filmų (A2.3).

Kelia probleminius klausimus apie proto ir jausmų santykį. Taiko savistabą: atpažįsta, analizuoja, supranta savo emocijas ir jausmus, juos suvaldo ir įvardina. Kūrybiškai ir kritiškai reflektuoja saikingos jausmų raiškos ugdymo problemas (A2.4).

Pažįsta savo jausmus. Uždarumas ir atvirumas: ar dalinuosi savo mintimis ir jausmais su kitais žmonėmis? 7–8 klasių koncentras.

7 klasė

Randa sau labiausiai tinkantį savistabos būdą. Domisi ir mokosi atpažinti savo vidinius konfliktus, galimas psichologines krizes ir kreipiasi pagalbos. Žino įvairių būdų, kaip suvaldyti agresiją ir stresą. Ar manai, kad vienatvėje galima nugrimzti į juodžiausią tamsą? Ar turiu su kuo pasidalinti savo jausmais? Kas atsitinka, kai jausmus laikome užgniaužę savyje? Ar manai, kad kitų patarimai yra tau svarbūs? Ar neišpasakoji kitiems pernelyg daug savų paslapčių? Kaip surasti protingą ribą?

Pažįsta savo jausmus. Ar randu laiko stebėti save? 7–8 klasių koncentras.

8 klasė

Randa sau labiausiai tinkantį savistabos būdą. Domisi ir mokosi atpažinti savo asmens vidinius konfliktus, galimas psichologines krizes ir kreipiasi pagalbos. Žino įvairių būdų, kaip suvaldyti agresiją ir stresą. Kada labiausiai jaučiu jausmų audrą? Ar pavyksta išlikti ramiam sudėtingoje situacijoje? Kodėl kartais būnu agresyvus? Ar nuo mano agresijos būna blogai ir man pačiam, ar tik kitam, į kurį nukreiptas mano pyktis? Kaip suvaldau pyktį?

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
7–8 klasių koncentras

Pastebi, supranta liūdesio ir nepakankamo savęs vertinimo grėsmes asmens fizinei ir psichologinei sveikatai. Mokytojui ir tėvams padedant, ieško būdų mąstyti pozityviai ir apsisaugoti nuo šių grėsmių (A3.1).

Suvokia pozityvaus mąstymo apie gyvenimą ir savo charakterio stiprinimo svarbą. Geba ne tik įvardinti fizinei bei psichologinei sveikatai kylančias grėsmes, bet ir pateikti tinkamą pavyzdį iš patirties, literatūros, kino (A3.2).

Geba tinkamai argumentuoti diskutuodamas saugojimosi nuo liūdesio, nevilties, žalingų priklausomybių tema. Suvokia pozityvaus mąstymo, vertingų tikslų išsikėlimo svarbą. Domisi, kaip stiprinti savo valią ir kūną. Atranda, kad protas gali suvaldyti emocijas ir jausmus. Savo požiūrį pagrindžia pavyzdžiais iš literatūros, kino filmų (A3.3).

Savarankiškai, kūrybingai, įvairias būdais išreiškia nuostatas saugoti ir stiprinti savo kūną ir dvasią. Atsakingai svarsto sveikatos saugojimo, gyvybės ir mirties santykio problemas, jaučiasi atsakingi ne tik už savo, bet ir kitų asmenų sveikatą bei gyvybę (A3.4).

Rūpestis dėl savęs ir kitų. Kaip apsaugoti savo kūną ir psichiką nuo žalingų priklausomybių? 7–8 klasių koncentras.

7 klasė

Diskutuoja, kodėl svarbu saugoti savo ir kitų emocinę sveikatą, atpažįsta ir taikiai pasipriešina žodiniam ar fiziniam smurtui, kreipiasi pagalbos. Mokosi sveikos gyvensenos įpročių. Valingai vengia žalingų įpročių. Ugdo savo ištvermę kasdienėse situacijose. Ar domiuosi sveika gyvensena, mityba? Ar sportuoju? Ar saugau save nuo liūdesio ir nevilties? Ar saugau save nuo mirties? Kodėl svarbu prižiūrėti ne tik fizinę, bet ir psichologinę sveikatą, kokią įtaką ji turi mano asmenybei? Kokias lietuvių sveikatos palaikymo tradicijas galėtumėte pritaikyti sau?

Rūpestis dėl savęs ir kitų. Kada vadovaujuosi protu? O kada užvaldo jausmai? 7–8 klasių koncentras.

8 klasė

Diskutuoja, kodėl svarbu saugoti savo ir kitų emocinę sveikatą, atpažįsta ir geba taikiai pasipriešinti žodiniam ar fiziniam smurtui, geba kreiptis pagalbos. Mokosi sveikos gyvensenos įpročių. Valingai vengia žalingų įpročių. Ugdo savo ištvermę kasdienėse situacijose. Ar mano valia pakankamai stipri, kad galėčiau suvaldyti jausmus? Ar teko kada nors parodyti, koks esi stiprus? Kaip jautiesi, kai esi stiprus? Ar gerai kartais būti silpnam? Kodėl?

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
7–8 klasių koncentras

Tyrinėja virtualios erdvės ir technologijų teikiamą naudą ir keliamas grėsmes. Žino svarbiausias saugaus darbo virtualioje erdvėje taisykles (pirmiausia, kaip saugoti savo asmens duomenis) (A4.1).

Supranta virtualios erdvės keliamas grėsmes ir išvardija keletą būdų, kaip nuo jų apsisaugoti. Diskutuoja apie virtualios erdvės galimybes ir pavojus. Savo požiūrį pagrindžia faktais iš savo (arba kitų žmonių) patirties (A4.2).

Savarankiškai arba padedamas labiau patyrusių asmenų gilinasi į saugaus darbo virtualioje aplinkoje problemas. Kelia ir svarsto kompiuterinių žaidimų etikos problemas. Domisi dirbtinio intelekto taikymo galimybėmis. Apibūdina savo nuostatas virtualios erdvės atžvilgiu, jas pagrindžia pavyzdžiais iš literatūros, kino filmų (A4.3).

Virtualią erdvę kūrybingai ir saugiai naudoja ugdymosi procesui pagilinti ir praplėsti. Geba atsakingai saugoti save ir kitus nuo destruktyvaus kompiuterinių žaidimų poveikio. Virtualiosios erdvės galimybes ir IT panaudoja išradingai saviraiškai, prasmingai komunikacijai, meninei veiklai, mokymuisi ir saviugdai (A4.4).

Aš ir virtualumas. Kaip saugoti savo asmeninius duomenis virtualioje erdvėje? 7–8 klasių koncentras.

7 klasė

Mokosi kritiškai įvertinti priklausomybę nuo virtualios erdvės. Svarsto apie dirbtinio intelekto specifiką. Diskutuoja apie laiko virtualioje erdvėje planavimo svarbą. Mokosi saugoti savo asmeninius duomenis naudodamasis medijomis. Kas yra priklausomybė nuo virtualios erdvės, kaip elgtis turint tokią priklausomybę? Kaip jos išvengti?

Aš ir virtualumas. Ką žinau apie dirbtinį intelektą? 7–8 klasių koncentras.

8 klasė

Mokosi kritiškai įvertinti priklausomybę nuo virtualios erdvės. Svarsto dirbtinio intelekto privalumus ir neigiamą poveikį. Diskutuoja apie laiko virtualioje erdvėje planavimo svarbą. Ką apie tai galvoji? Kokiose srityse jau naudojamas dirbtinis intelektas ir kokį poveikį tai daro žmonėms?

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Kelia klausimus apie savo asmens tapatumo problemą. Lygina save su kitais, apibūdina savo asmenybės ir klasės draugų unikalumą (kuo mes panašūs, kuo skirtingi?) (A1.1).

Diskutuoja su klasės draugais apie asmens tapatumo problemas. Įvardija keletą savo bruožų, kurie sąlygoja asmenybės unikalumą. Pasitelkia pavyzdžių iš gyvenimo, literatūros ar kino kūrinių (A1.2).

Suformuluoja asmenybės tapsmo tikslus, įvardija siektinus idealus, juos pagrindžia žmogaus (moralinės) raidos teoriniais duomenimis, taip pat vertingais pavyzdžiais iš literatūros, dramos, kino filmų ar žymių asmenų biografijų (A1.3).

Naudodamasis refleksiniais klausimais, reflektuoja unikalios asmenybės tapsmo galimybes ir kliūtis. Analizuoja, kaip šis tapsmas priklauso nuo santykio su savimi, gamta, kitais žmonėmis, visuomene, tauta, valstybe (A1.4).

Pažįsta savo unikalumą. Aš – pats sau ir Aš Kitiems 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

9 (I gimnazijos) klasė

Apmąsto save kaip autentišką, sąmoningai veikiančią ir savarankiškai mąstančią bei jaučiančią asmenybę. Analizuoja savo unikalumą ir kelia asmeninius tikslus, svarsto autentiškus ateities pasirinkimus, t. y. kuria savo gyvenimo projektą. Kelia klausimus dėl specialybės pasirinkimo. Suvokia savo kūrybinį ir kritinį mąstymą esant unikalius ir nepakartojamus, bei supranta savo ribotumą. Kaip manojo Aš tapatumą man padeda atskleisti kiti žmonės? Gal kitas žmogus yra manojo Aš veidrodis? Kaip mano stipriosios savybės galėtų pasitarnauti ateityje dirbant su kitais žmonėmis, kokie tai būtų darbai, specialybės? Ar keliu sau tikslus? Ar aš turiu idealų? Kaip atsiranda mūsų gyvenime idealai?

Pažįsta savo unikalumą: Kas aš esu iš tikrųjų? 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

10 (II gimnazijos) klasė

Jei noriu apibrėžti save, kokias išorines bei vidines savo savybes išvardinu kaip reikšmingas? Bet ar aš esu tik savybės? Ar kas nors daugiau? Kas? Kokias vertybes laikai svarbiausiomis? Kokius pozityvius savo asmens bruožus įvardiju kaip svarbius? Kokius kitus pozityvius asmenybės bruožus tikiuosi išsiugdyti? Kodėl taip sunku suprasti, kas aš esu? Bet kodėl taip svarbu? Kaip savo unikalumą, savo savybes, savo mąstymą, kūrybiškumą galiu panaudoti rinkdamasis profesiją, ateities kelius?

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Analizuoja žmogaus prigimties ir charakterio sąlygotus galimus jausmų kraštutinumus ir geba apie tai kalbėti (A2.1).

Kelia klausimus apie meilės ir neapykantos prigimtį, jų raišką individo gyvenime. Diskutuoja grupėje, remiasi pavyzdžiais iš patirties, literatūros ir kino kūrinių (A2.2).

Analizuoja ir interpretuoja galimus žmogaus prigimties jausmų kraštutinumus. Išvardija ir paaiškina konstruktyvius susivaldymo būdus. Remiasi įvairias pavyzdžiais iš literatūros, kino (A2.3).

Kūrybiškai taiko savistabos ir savikontrolės metodus. Kasdienėse situacijose pritaiko Aristotelio ir stoikų mąstytojų aprašytus saikingo jausmų reguliavimo proto pagalba metodus (A2.4).

Pažįsta savo jausmus. Kaip savistaba padeda man kasdienybėje? 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

9 (I gimnazijos) klasė

Naudoja įvairius refleksijos būdus kasdienėse situacijose. Priima jausmus kaip svarbią savo savarankiškos asmenybės dalį, geba juos analizuoti, suprasti, pateikti pavyzdžių iš savo patirties, moka suvaldyti stresą, nerimą, kitus destruktyvius jausmus sau labiausiai tinkančiu būdu. Ką darau, kai pajuntu kylantį nerimą? Kokia nerimo reikšmė žmogui?

Pažįsta savo jausmus. Neapykanta ir meilė. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

10 (II gimnazijos) klasė

Naudoja įvairius refleksijos būdus kasdienėse situacijose. Priima jausmus kaip svarbią savo savarankiškos asmenybės dalį, geba juos analizuoti, suprasti, pateikti pavyzdžių iš savo patirties, moka suvaldyti stresą, nerimą, kitus destruktyvius jausmus sau labiausiai tinkančiu būdu. Ar neapykanta yra man pažįstamas jausmas? Kaip ugdyti savyje meilę sau, meilę kitiems, meilę pasauliui? Kodėl nekęsdamas – liūdžiu, o mylėdamas – patiriu džiaugsmą? Ar visada? Kas man suteikia pagalbą, jei noriu pasikalbėti apie jausmus ar jų nesuprantu? Kodėl svarbu nebijoti paprašyti pagalbos? Kaip pasikeitė požiūris į meilę šiuolaikinėje visuomenėje?

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Kalba apie sveiko kūno teikiamą džiaugsmo patirtį. Atpažįsta įvairiose situacijoje labai svarbų fizinės ir emocinės sveikatos vaidmenį (A3.1).

Paaiškina, kodėl negalima savęs žaloti ir naikinti. Kelia etinius klausimus apie gyvybės ir sveikatos vertę bei pareigą jas saugoti. Savo nuostatas pagrindžia 1–2 pavyzdžiais iš patirties, literatūros ar kino (A3.2).

Analizuoja ir diskutuoja emocinės sveikatos ir sielos ramybės (ataraksijos) klausimais. Ugdosi ištvermę, valią ir gebėjimą rūpintis savo bei kitų sveikata. Atsispiria pagundai sekti populiariais masinei kultūrai būdingais pavojingais modeliais. Įvardija daug pozityvių pavyzdžių (A3.3).

Savarankiškai tyrinėja, reflektuoja ir kūrybiškai interpretuoja žymių mąstytojų idėjas apie sveikatos ir žmogaus gyvenimo vertę bei savęs (ir kitų) tausojimo svarbą. Skaito saviugdos knygas ir žiūri egzistenciškai prasmingus filmus. Turi praktinių įgūdžių saugoti save ir rūpintis kitais, atranda, kaip tai įgyvendinti įvairiose situacijose (A3.4).

Rūpestis dėl savęs ir kitų. Kodėl svarbu mylėti ir rūpintis savimi? 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

9 (I gimnazijos) klasė

Praktikuoja sveiką gyvenseną ir mitybą, diskutuoja apie jų svarbą. Skiria laiko savo emocinei sveikatai ir savo savijautos refleksijai, saugo savo asmenines ribas. Reflektuoja ištvermę kasdienėse situacijose, įvardija situacijas, kada pritrūksta ištvermės, kelia klausimus kodėl. Ar nėra savanaudiška rūpintis savimi? Ar skiriu laiko savo emocinei sveikatai? Kodėl svarbu skirti tam laiko? Ar patiriu judėjimo teikiamą džiaugsmą? Kodėl negaliu savęs žaloti ir žudyti? Kodėl negaliu kito žaloti ir žudyti? Kodėl negaliu išlikti abejingas, jei kitas žaloja ir žudo save? Kodėl gyvybė turi absoliučią vertę? Kaip pasiekti ataraksiją – sielos ramybę? Ar galėtumėte nusakyti pagrindinių tradicinių lietuviškų patiekalų sudėtį ir tos sudėties santykį su sveika gyvensena?

Rūpestis dėl savęs ir kitų. Susikaupimas. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

10 (II gimnazijos) klasė

Praktikuoja sveiką gyvenseną ir mitybą, diskutuoja apie jų svarbą.Skiria laiko savo emocinei sveikatai ir savijautos refleksijai, saugo savo asmenines ribas. Ar verta rūpintis savo fizine bei emocine sveikata, kodėl? Reflektuoja ištvermę kasdienėse situacijose, aptaria situacijas, kada pritrūksta ištvermės, kelia klausimus kodėl. Stoikai ragina pasirengti pačioms netikėčiausioms gyvenimo akimirkoms suteikiant „savo refleksijoms deramą tvarką”. Ar pritari stoikams? Kaip manai, ar knygų skaitymas – tai susikaupimas ir meditacija? Ar pajėgiu susikaupti?

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Atpažįsta virtualios erdvės turinio savęs tobulinimo galimybes, o taip pat ir keliamas grėsmes (A4.1).

Išvardija keletą būdų, kaip panaudoti virtualiosios erdvės galimybes mokymuisi ir saviugdai. Taip pat nurodo svarbesnes internetinio saugumo spragas ir piktnaudžiavimo internetu grėsmes (A4.2).

Diskutuoja su bendraamžiais, tyrinėja ir aptaria galimybes panaudoti virtualią realybę bei IT saviugdos tikslais. Pasidalina patirtimi, pateikia konkrečių pavyzdžių, kaip tai padaryti. Taip pat aptaria principus bei būdus, kaip išvengti neigiamo virtualybės poveikio (A4.3).

Savarankiškai domisi, išsikelia tikslus, susiranda papildomą literatūrą ar kitą informaciją, žiūri mokslinės fantastikos filmus, kritiškai reflektuoja savo santykį su virtualybe. Ugdosi saikingo, saugaus ir asmenybės saviugdai palankaus darbo virtualioje aplinkoje įgūdžius. Geba kūrybiškai išnaudoti virtualios erdvės atveriamas ugdymosi galimybes įvairiuose kontekstuose (A4.4).

Aš ir virtualumas. Ar pajėgiu suvokti priklausomybės nuo virtualios erdvės grėsmę? 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

9 (I gimnazijos) klasė

Diskutuoja apie neatsakingo virtualios erdvės naudojimo pasekmes. Diskutuoja apie dirbtinio intelekto įtaką žmogui. Taiko saugaus naudojimosi virtualia erdve principus, saugo asmeninius duomenis. Kaip ir kiek galėčiau sutrumpinti virtualioje erdvėje praleidžiamą laiką? Ar norėčiau jį trumpinti? Kuo pakeisčiau?

Aš ir virtualumas. Kada ir kuo mokomoji interneto medžiaga yra man naudinga? 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

10 (II gimnazijos) klasė

Diskutuoja apie neatsakingo virtualios erdvės naudojimo pasekmes. Diskutuoja apie dirbtinio intelekto įtaką žmogui. Taiko saugaus naudojimosi virtualia erdve principus, saugo savo duomenis.

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
III–IV gimnazijos klasių koncentras

Kelia klausimus apie savo asmenybės unikalumą ir supranta bei kritiškai vertina savo kelio į dorinę brandą svarbumą, unikalumą. Pateikia keletą pavyzdžių apie dorinės brandos kertinius principus (A1.1).

Analizuoja savo asmenybės unikalumą, pateikia 2–3 pavyzdžius apie dorinės brandos kertinius principus. Analizuoja etikos filosofijos tekstus, pateikia pavyzdžių iš literatūros bei medijų (A1.2).

Argumentuotai diskutuoja apie savo bei kitų asmenybių unikalumą. Parašo esė apie dorinės brandos kertinius principus. Analizuoja etikos filosofijos tekstus, pateikia pavyzdžių iš literatūros bei medijų (A1.3).

Naudodamasis refleksijos klausimais, reflektuoja savo asmenybės unikalumą ir supranta bei kritiškai vertina savo kelio į dorinę brandą, jos svarbumą bei unikalumą. Reflektuoja dorinės brandos kertinius principus. Analizuoja etikos filosofijos tekstus ir nusako pagrindines teksto idėjas. Analizuojamą problemą sieja su šių dienų aktualijomis (A1.4).

Pažįsta savo unikalumą. Mano unikalumas ir jo svarba asmeniniame bei socialiniame gyvenime. III–IV gimnazijos klasių koncentras.

III gimnazijos klasė

Ar kuriant santykius su kitais norisi, kad kiti prisitaikytų prie manęs, ar pats labiau taikaisi prie kitų? Kokia pozicija būtų teisinga? Kaip manasis Aš kinta santykiuose su kitais?

Pažįsta savo unikalumą. Kokia yra mano gyvenimo prasmė? III–IV gimnazijos klasių koncentras.

IV gimnazijos klasė

Ar susimąstau, ko verta siekti? Ką reikia daryti, kad būčiau laimingas? Ar universalūs laimės receptai tinka kiekvienam?

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
III–IV gimnazijos klasių koncentras

Kelia klausimus apie savo jausmų ir pamatinių nuotaikų svarbą savęs ir pasaulio supratimui. Kelia klausimus apie jausmų įtaką vertinimui. Atpažįsta patiriamas emocijas bei jausmus, jų įtaką savo charakteriui. Pasakoja apie savo asmenybės kryptingumą, argumentuoja savo pasirinkimus (A2.1).

Analizuoja savo jausmų ir pamatinių nuotaikų svarbą savęs ir pasaulio supratimui. Analizuoja jausmų įtaką vertinimui. Analizuoja etikos filosofijos tekstus, pateikia pavyzdžių iš literatūros bei medijų. (A2.2).

Argumentuotai diskutuoja apie savo jausmų ir pamatinių nuotaikų svarbą savęs ir pasaulio supratimui bei jausmų įtaką vertinimui. Diskutuoja apie patiriamas emocijas bei jausmus, kurių padedamas sąmoningai formuoja savo charakterį. Analizuoja etikos filosofijos tekstus, pateikia pavyzdžių iš literatūros bei medijų, argumentuotai apie juos diskutuoja (A2.3).

Naudodamasis refleksijos klausimais, reflektuoja savo jausmų ir pamatinių nuotaikų svarbą savęs ir pasaulio supratimui bei jausmų įtaką vertinimui. Reflektuoja apie patiriamas emocijas bei jausmus, kurių padedamas sąmoningai formuoja savo charakterį. Reflektuoja etikos filosofijos tekstus bei pavyzdžius iš literatūros bei medijų. Analizuojamą problemą sieja su šių dienų aktualijomis (A2.4).

Pažįsta savo jausmus. Aš ir mano nuotaika (vok., – Stimmung kaip pamatinė ontologinė kategorija). III–IV gimnazijos klasių koncentras.

III gimnazijos klasė

Kaip mano „Aš“ ir pasaulis man atsiveria (yra duotas ar Aš duotas pasauliui) per nuotaiką (nerimą, pyktį, skausmą, laimę, džiaugsmą, laukimą, nuobodulį ir t.t.)? Kaip tada suprantu save ir pasaulį?

Pažįsta savo jausmus. Laimė ir kančia. III–IV gimnazijos klasių koncentras.

IV gimnazijos klasė

Ar kančia gali turėti prasmę? Kur slypi kančios ir egzistencinio nerimo šaltinis? Kaip mes suprantame laimę ir kaip ją skirtingai interpretuoja filosofai?

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
III–IV gimnazijos klasių koncentras

Kelia klausimus apie rizikas, su kuriomis pats ar kiti žmonės gali susidurti mokydamiesi, dirbdami, keliaudami, ilsėdamiesi ar pramogaudami. Kelia klausimus apie pamatuotos rizikos prisiėmimą bei pavojingų (nepriimtinų) socialinių kontaktų ir veiklų, taip pat sveikatai žalingų medžiagų bei jų vartojimo įpročių, neatsargaus ir pavojingo elgesio, keliančio pavojaus žmonių sveikatai ar gyvybei, vengimą (A3.1).

Analizuoja, kaip vertinti rizikas, su kuriomis pats ar kiti žmonės gali susidurti mokydamiesi, dirbdami, keliaudami, ilsėdamiesi ar pramogaudami. Analizuoja teiginius apie pamatuotos rizikos prisiėmimą bei pavojingų (nepriimtinų) socialinių kontaktų ir veiklų, taip pat sveikatai žalingų medžiagų bei jų vartojimo įpročių, neatsargaus ir pavojingo elgesio, galinčio kelti pavojų žmonių sveikatai ar gyvybei, vengimą. Analizuoja etikos filosofijos tekstus, pateikia pavyzdžių iš literatūros bei medijų (A3.2).

Argumentuotai diskutuoja apie tai, kaip vertinti rizikas, su kuriomis pats ar kiti žmonės gali susidurti mokydamiesi, dirbdami, keliaudami, ilsėdamiesi ar pramogaudami, kaip prisiimti pamatuotą riziką, tačiau vengti pavojingų (nepriimtinų) socialinių kontaktų ir veiklų, taip pat sveikatai žalingų medžiagų bei jų vartojimo įpročių, neatsargaus ir pavojingo elgesio, galinčio kelti pavojų žmonių sveikatai ar gyvybei. Argumentuotai diskutuoja apie etikos filosofijos tekstus, pateikia pavyzdžių iš literatūros bei medijų (A3.3).

Naudodamasis refleksijos klausimais, reflektuoja, kaip vertinti rizikas, su kuriomis pats ar kiti žmonės gali susidurti mokydamiesi, dirbdami, keliaudami, ilsėdamiesi ar pramogaudami, kaip prisiimti pamatuotą riziką, tačiau vengti pavojingų (nepriimtinų) socialinių kontaktų ir veiklų, taip pat sveikatai žalingų medžiagų bei jų vartojimo įpročių, neatsargaus ir pavojingo elgesio, galinčio kelti pavojų žmonių sveikatai ar gyvybei. Aptaria etikos filosofijos tekstus bei pavyzdžius iš literatūros bei medijų. Analizuojamą problemą sieja su šių dienų aktualijomis (A3.4).

Rūpestis dėl savęs ir kitų. Egoistinis šių laikų individualizmas ir „buvimas-su“ (su kitais). III–IV gimnazijos klasių koncentras.

III gimnazijos klasė

Stoikų filosofijos pagrindiniai akcentai (pirma rūpinuosi kitais, o tik paskui savimi) ir kaip tai dera su buvimu kartu?

Rūpestis dėl savęs ir kitų. Kaip susijusi asmens laisvė ir vertybės? III–IV gimnazijos klasių koncentras.

IV gimnazijos klasė

Kodėl krizinių situacijų metu apribojama asmens laisvė? Ar tai teisinga?

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
III–IV gimnazijos klasių koncentras

Kelia klausimą, kaip technologijos konstruoja tapatybę, kritiškai vertina tokią šiuolaikinių technologijų įtaką. Išvardija taisykles, kaip saugiai, kūrybingai ir prasmingai veikti virtualiojoje erdvėje, kaip tinkamai naudotis informacinėmis technologijomis nepažeidžiant asmens duomenų apsaugos, intelektinės nuosavybės ir kitų teisės aktų nustatytų apribojimų, taip pat saugant asmens orumą ir saviraiškos bei kūrybos galimybes (A4.1).

Analizuoja, kaip technologijos konstruoja tapatybę, kritiškai vertina tokią šiuolaikinių technologijų įtaką. Analizuoja, kaip kūrybingai ir prasmingai veikti virtualiojoje erdvėje, kaip tinkamai naudotis informacinėmis technologijomis nepažeidžiant asmens duomenų apsaugos, intelektinės nuosavybės ir kitų teisės aktų nustatytų apribojimų, taip pat saugant asmens orumą ir saviraiškos bei kūrybos galimybes. Analizuoja etikos filosofijos tekstus, pateikia pavyzdžių iš literatūros bei medijų (A4.2).

Argumentuotai diskutuoja, kaip technologijos konstruoja tapatybę, kritiškai vertina tokią šiuolaikinių technologijų įtaką, svarsto, kaip saugiai, kūrybingai ir prasmingai veikti virtualiojoje erdvėje, ką patarti kitiems mokiniams bei vyresnio amžiaus asmenims apie tinkamą naudojimąsi informacinėmis technologijomis nepažeidžiant asmens duomenų apsaugos, intelektinės nuosavybės ir kitų teisės aktų nustatytų apribojimų, taip pat saugant asmens orumą ir saviraiškos bei kūrybos galimybes. Argumentuotai diskutuoja apie etikos filosofijos tekstus, pateikia pavyzdžių iš literatūros bei medijų (A4.3).

Naudodamasis refleksijos klausimais, svarsto, kaip technologijos konstruoja tapatybę, kritiškai vertina tokią šiuolaikinių technologijų įtaką, aptaria, kaip saugiai, kūrybingai ir prasmingai veikti virtualiojoje erdvėje, ką patarti kitiems mokiniams bei vyresnio amžiaus asmenims apie tinkamą naudojimąsi informacinėmis technologijomis nepažeidžiant asmens duomenų apsaugos, intelektinės nuosavybės ir kitų teisės aktų nustatytų apribojimų, taip pat saugant asmens orumą ir saviraiškos bei kūrybos galimybes. Naudodamasis refleksiniais klausimais, studijuoja etikos filosofijos tekstus, pateikia pavyzdžių iš literatūros bei medijų. Analizuojamą problemą sieja su šių dienų aktualijomis (A4.4).

Aš ir virtualumas. Mano unikalumas ir šiuolaikinės technologijos. III–IV gimnazijos klasių koncentras.

III gimnazijos klasė

Tapatybių virtualumas ir performatyvumas. Kaip technologijos (profilis socialiniame tinkle ar pan.) formuoja mano tikrąją tapatybę? Ar žiūriu kritiškai į tokias virtualias tapatybes? Ar nėra taip, kad mano tapatybė visada yra kintanti (augu, pakeičiu gyvenamą vietą, užsiimu vis kita veikla)?

Aš ir virtualumas. Ar esu sekamas, ką veikiu virtualybėje? III–IV gimnazijos klasių koncentras.

IV gimnazijos klasė

Kiek ši problema aktuali globaliu mastu? Ar įmanoma asmens sekimą sumažinti?

Mokiniai ugdosi dialoginio komunikavimo gebėjimus su įvairiais komunikavimo subjektais (draugais, artimaisiais, svetimais). Šios pasiekimų srities pasiekimai: B1–B4.
Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras Kelia klausimus, kas yra draugystė, kodėl ji svarbi bei kaip palaikyti gerą santykį su draugu. Kelia klausimus, kaip spręsti nedideles konfliktines situacijas (B1.1). Mokosi suprasti ir priimti kito kitoniškumą (kitokie pomėgiai, išvaizda, būdo savybės). Išvardija keletą būdų, kaip spręsti nedideles konfliktines situacijas (B1.2). Pateikia 2–3 pavyzdžius, kaip palaikyti draugystės ryšį. Klasės draugams pasakoja, kodėl svarbus geras tarpusavio ryšys ir kaip spręsti tarp draugų kylančius konfliktus (B1.3). Moka keletą konflikto sprendimo būdų, juos pritaiko kasdienėse situacijose. Puoselėja draugystės santykius kasdienybėje (su klasės draugais), reflektuoja draugystės teikiamą džiaugsmą (B1.4).

Kitas kaip draugas: ką reiškia turėti draugą? 1–2 klasių koncentras.

1 klasė

Mokosi suprasti ir analizuoti gero santykio su Kitu kaip draugu vertę, taip pat suprasti, „ką reiškia turėti draugą“ ir „kodėl reikia draugų?“, „kas yra draugas?“, „kodėl reikia išlaikyti gerą santykį su Kitu kaip draugu?“ Mokosi suprasti, kodėl simpatizuoja draugui ir jo pomėgiams, elgsenai. Mokosi išspręsti nesudėtingą konfliktinę situaciją (ar nesusipratimą) su draugu, mokosi neskriausti draugo nei žodžiu, nei fiziškai.

Kitas kaip draugas. Kaip sprendžiu konfliktinę situaciją? 1–2 klasių koncentras.

2 klasė

Mokosi suprasti gero santykio su Kitu kaip draugu vertę, taip pat suprasti „ką reiškia turėti draugą“ ir „kodėl reikia draugų?“, „kas yra draugas?“, „kodėl reikia išlaikyti gerą santykį su Kitu kaip draugu?“ Mokosi suprasti, kodėl simpatizuoja draugui ir jo pomėgiams, elgsenai. Mokosi išspręsti nesudėtingą konfliktinę situaciją (ar nesusipratimą) su draugu, mokosi neskriausti draugo nei žodžiu, nei fiziškai. Ką darau, kai draugas nuliūsta? Kaip paguodžiu draugą? Kaip taikausi su draugu, jeigu kartais susipykstu?

3–4 klasių koncentras

Kelia klausimą, ką reiškia būti empatišku, kodėl tai svarbu. Svarsto, kada santykis tarp draugų gali peraugti į manipuliacijas, domisi tokio santykio žala (B1.1).

Paaiškina, kodėl svarbu Kitą atjausti, supranta empatijos, atjautos reikšmę santykiuose. Padedamas pateikia keletą manipuliacijų (draugystės santykyje) pavyzdžių (B1.2).

Savarankiškai pateikia empatijos kasdienybėje pavyzdžių, papasakoja, kokia empatijos reikšmė žmogui. Savarankiškai apibūdina manipuliacijų atvejus (draugystės santykiuose), svarsto, kokia tokio santykio žala (B1.3).

Reflektuoja empatijos reikšmę savo gyvenime, pasakoja klasės draugams, kodėl svarbu būti empatiškam. Pateikia 2–3 pavyzdžius, kaip pasipriešinti manipuliacijoms (draugystės santykiuose) (B1.4).

Kitas kaip draugas. Kaip susidraugauju? 3–4 klasių koncentras.

3 klasė

Mokosi užmegzti ir palaikyti draugystę su suolo, savo ir kitos klasės bendraamžiais; mokosi empatiškai suprasti draugą ir jo situacijas klasėje, užklasinėje veikloje ir pan. Kartu su mokytoju ir klasės draugais kelia klausimus, kas yra manipuliacija, kada ir kodėl draugas gali imtis manipuliacijų, svarsto, kokia tokio santykio žala. Ką daryti, jei draugas išduoda? Kaip mokausi pažinti draugą? Kaip mokausi jai (jam) atleisti? Kaip mokausi užjausti? Ar atpažįstu, kada draugas manipuliuoja mūsų draugyste?

Kitas kaip draugas. Ar visada lengva suprasti Kitą? 3–4 klasių koncentras.

4 klasė

Mokosi užmegzti ir palaikyti draugystę su suolo, klasės ir kitos klasės bendraamžiais; mokosi suprasti draugą ir jo situacijas klasėje, užklasinėje veikloje ir pan., kalbasi su draugu apie tai. Kaip mokausi suprasti draugą? Kodėl draugas panašus į mane, bet vis dėlto – kitoks? Kuo mes skiriamės? Kodėl svarbu priimti mano ir draugo skirtumus? Ar žinau, kas yra empatija? Kodėl svarbu būti empatiškam?

5–6 klasių koncentras

Kelia klausimus apie draugystės santykius bei analizuoja kartais kylančių konfliktų bei manipuliacijų priežastis, ieško skirtingų konfliktų sprendimo būdų (B1.1).

Paaiškina išdavystės sąvoką, įvardija kokios emocijos kyla patyrus išdavystę. Diskutuoja, kaip draugaujant išvengti konfliktų arba jiems įvykus, kaip išspręsti. Svarsto, kaip atpažinti manipuliacijas (B1.2).

Paaiškina empatijos sąvoką ir jos svarbą žmogaus gyvenime. Pateikia pavyzdžių, kuomet įsijautimas į Kito situaciją buvo svarbus ir prasmingas. Pateikia manipuliacijų pavyzdžių (B1.3).

Reflektuoja empatijos svarbą savo draugystės santykiuose, pateikia pavyzdžių, kai pavyko išspręsti konfliktą ar atpažinti manipuliaciją ir jai pasipriešinti (B1.4).

Kitas kaip draugas. Vienatvė ir bičiulystė. 5–6 klasių koncentras.

5 klasė

Ar galiu pasijausti vienišas, nors aplinkui mane daugybė žmonių? Ar tai nekeista? Kodėl taip nutinka? Ar man yra svarbi draugystė? Kodėl? Ar galiu įsijausti į draugo džiaugsmus ir bėdas? Ar teko patirti išdavystę? Kodėl reikia apie tai kalbėtis su draugu?

Kitas kaip draugas. Ar tu kada nors jauteisi vieniša ar vienišas? 5–6 klasių koncentras.

6 klasė

Mokosi vertinti draugystę ir išdavystės pavojų. Ar moki save nuraminti? Kokia vienatvės spalva? Ką darote, kad nebūtumėte vieniši? Ar galima pamilti savo vienatvę? Ar būna linksma vienatvė? Ar tik liūdna?

7–8 klasių koncentras

Kelia klausimus apie draugystės vertę bei kaip galėtų geriau pažinti savo draugus. Apibūdina savo geriausią draugą (B1.1).

Apibūdina savo draugystę, iškelia ir nagrinėja draugavimo etines problemas. Pateikia 1–2 pavyzdžius apie draugystę iš patirties, literatūros arba kino (B1.2).

Diskutuoja su draugais, analizuoja ir interpretuoja moralinius draugystės aspektus. Pagrindžia savo įžvalgas pavyzdžiais iš literatūros, kino filmų (B1.3).

Naudodamasis refleksiniais klausimais, apibūdina draugystę kaip autentišką ryšį su kitu žmogumi. Kelia probleminius klausimus apie draugystę ir meilę (B1.4).

Kitas kaip draugas. Ar turi draugą, kuriuo besąlygiškai pasitiki? 7–8 klasių koncentras.

7 klasė

Kuriamas draugystės ryšys su Kitu atliekant užduotis klasėje, žaidžiant ir bendraujant užklasinėje veikloje, stengiamasi į draugą kreiptis atvirai, klausiama dėl pašlijusių santykių, bandoma suprasti posakį „Draugas – tai mano kitas „Aš“. Kelia klausimą, kada draugystė pereina į meilę. Ar gerai pažįstu savo draugą? 

Kitas kaip draugas. Kas yra tikra draugystė? 7–8 klasių koncentras.

8 klasė

Ar dalinatės su draugais svajonėmis ir tikslais? Jei neturi draugo – kokio draugo norėtum? Su kokiais literatūros ar istorijos veikėjais norėtum draugauti? Ar svarstei, kada draugystė perauga į meilę?

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Ieško atsakymų į draugaujant iškylančius klausimus: kuo remiasi tikra draugystė? Kokios apgaulės ir išdavystės priežastys? Nurodo nuoširdumo ir pasitikėjimo svarbą (B1.1).

Kelia papildomus klausimus, diskutuoja teoriniais ir praktiniais draugystės aspektais. Nagrinėja apgaulės ir išdavystės atvejus, remiasi pavyzdžiais iš patirties, literatūros arba kino (B1.2).

Analizuoja, kritiškai reflektuoja santykyje su draugais kylančias problemas: pasitikėjimo svarbą ir išdavystės galimybę, problemą, kaip derinti duotą žodį su teisingumu. Pagrindžia savo įžvalgas pavyzdžiais iš literatūros, kino filmų (B1.3).

Savarankiškai domisi, tyrinėja, gilinasi į filosofinius ir grožinės literatūros kūrinius draugystės tematika. Kūrybiškai interpretuoja santykyje su draugais kylančias problemas. Kritiškai, tačiau konstruktyviai įvertina savo ir draugų poelgius bei laikyseną įvairiose situacijose (B1.4).

Kitas kaip draugas. Ar niekada nesi išdavęs draugo? 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

9 (I gimnazijos) klasė

Reflektuoja draugystės santykio su Kitu prasmę ir jo svarbą gyvenime. Dialogiškai aptaria tarpusavio konkurencijos problemas. Suklydęs pripažįsta klaidą, atsiprašo. Atsakingai vertina užsimezgusius meilės ryšius. Ar turėtume draugų, jei nebūtų pasitikėjimo? Ar tikri draugai gali apgaudinėti vienas kitą? Ar draugystė visada būna nuoširdi? Kuo skiriasi Tu nuo Aš? Kodėl jaučiu savyje troškimą dominuoti, aplenkti Kitus?

Kitas kaip draugas. Tvirta draugystė. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

10 (II gimnazijos) klasė

Aristotelis rašė, kad tikra draugystė yra galima tik tarp kilnių lygiaverčių sielų. Ar sutinki? Kodėl labai svarbu laikytis draugui duoto žodžio? Kodėl sunku laikytis duoto pažado? Ką reikia daryti, kad išlaikytum duotą pažadą? Ką daryti, jei pažadėta buvo neteisingai?

III–IV gimnazijos klasių koncentras

Kelia klausimus apie Kito kaip draugo svarbą asmens, bendruomenės, valstybės gyvenime (pvz., draugiška valstybė) (B1.1).

Analizuoja Kito kaip draugo svarbą asmens, bendruomenės, valstybės gyvenime (pvz., draugiška valstybė). Analizuoja etikos filosofijos tekstus, pateikia pavyzdžių iš literatūros bei medijų (B1.2).

Argumentuotai diskutuoja apie Kito kaip draugo svarbą asmens, bendruomenės, valstybės gyvenime (pvz., draugiška valstybė). Argumentuotai diskutuoja apie etikos filosofijos tekstus, pateikia pavyzdžių iš literatūros bei medijų (B1.3).

Naudodamasis refleksijos klausimais, svarsto Kito kaip draugo svarbą asmens, bendruomenės, valstybės gyvenime (pvz., draugiška valstybė). Naudodamasis refleksijos klausimais, analizuoja etikos filosofijos tekstus, pateikia pavyzdžių iš literatūros bei medijų. Analizuojamą problemą sieja su šių dienų aktualijomis (B1.4).

Kitas kaip draugas. Draugystė asmeniniame gyvenime ir jos vertinimas šiuolaikinėje kultūroje. III–IV gimnazijos klasių koncentras.

III gimnazijos klasė

Kuo nepotizmas (šeimos narių ir giminaičių protegavimas) bei romėniškas „klientelos“ (klientai) reiškinys skiriasi nuo draugystės? Ar tokie reiškiniai kenkia draugystės sampratai visuomenėje?

Kitas kaip draugas. III–IV gimnazijos klasių koncentras.

IV gimnazijos klasė

 Ar pamatinis Aš – Tu santykis yra tavo draugystės pagrindas? Ar draugas, kuris manimi tik naudojasi, jau ne draugas? Ar draugystę sugadina naudos siekimas?

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras Paaiškina, kodėl svarbūs geri santykiai su šeimos nariais bei mokytojais. Kelia klausimus apie pagarbos svarbą santykiuose su šeimos nariais bei mokytojais (B2.1). Papasakoja, kodėl vertina ir brangina santykius su šeimos nariais. Pateikia 1–2 pavyzdžius kaip palaikyti mandagų pokalbį su vyresniu šeimos nariu bei mokytoju. Paaiškina, kodėl svarbi pagarba santykiuose su šeimos nariais bei mokytojais (B2.2). Mandagiai ir pagarbiai bendrauja su šeimos nariais bei mokytojais, diskutuoja apie tokio bendravimo svarbą (B2.3). Reflektuoja, kodėl svarbu su šeimos nariais bei mokytojais bendrauti mandagiai ir pagarbiai. Atsakydamas į refleksinius klausimus stebi savo kasdienį bendravimą su šeimos nariais ir mokytojais (B2.4).

Kitas kaip artimas: šeima ir mokytojai. 1–2 klasių koncentras.

1 klasė

Kodėl man svarbus geras santykis su kiekvienu šeimos nariu? Mokosi suprasti gero santykio su Kitu kaip kiekvienu iš šeimos narių vertę. Mokosi pasakyti, kokie sunkumai kyla bendraujant su suaugusiu artimuoju. Ar stengiuosi padėti savo šeimos nariams? Ar jie padeda man? Domisi, kodėl svarbu gerbti mokytoją (klasės, neformalių veiklų ir pan.), kartu su mokytoju ir klasės draugais atpažįsta pagarbaus elgesio pavyzdžius. Kodėl svarbi pagarba mokytojui? Ar žinai, kas yra pagarba?

Kitas kaip artimas. Kodėl mano santykis su skirtingais šeimos nariais yra skirtingas? 1–2 klasių koncentras.

2 klasė

Mokosi suprasti gero santykio su Kitu kaip kiekvienu iš šeimos narių vertę. Mokosi nusakyti bendraujant su suaugusiu artimuoju kylančius sunkumus. Kam pasiguodžiu, jei susipykstu su kuriuo nors iš šeimos narių? Domisi, kodėl svarbu gerbti mokytoją (klasės, neformalių veiklų ir pan.), padedamas svarsto, kas yra pagarba. Kodėl man svarbus geras santykis su mokytoju? Kaip jis atsiranda?

3–4 klasių koncentras

Paaiškina, kodėl svarbu vertinti meilės ryšį tarp artimųjų. Kelia klausimus apie tarpusavio pagalbą šeimose. Svarsto, kokios problemos (konfliktinės situacijos) gali kilti santykiuose su suaugusiais šeimos nariais, taip pat su mokytojais (B2.1).

Pateikia meilės išraiškos pavyzdžių šeimos santykiuose (pagalba, išklausymas, rūpestis ir pan.). Pateikia 2–3 pavyzdžius, kaip žmonės padeda vieni kitiems šeimose ir kodėl tai yra svarbu. Pasako 2–3 pavyzdžius, kaip spręsti konfliktus su suaugusiais šeimos nariais bei mokytojais (B2.2).

Pateikia 3–4 pavyzdžius iš savo kasdienybės, kada šeimos nariai padeda vieni kitiems. Pateikia pavyzdžių, kaip išspręsti nedidelę konfliktinę situaciją su suaugusiu šeimos nariu, taip pat su mokytoju (B2.3).

Reflektuoja meilės ryšio, tarpusavio pagalbos šeimoje svarbą. Padedamas reflektuoja gerų santykių šeimoje svarbą, domisi, kaip išvengti nedidelių konfliktinių situacijų su suaugusiais šeimos nariais, taip pat su mokytojais (B2.4).

Kitas kaip artimas. Kodėl myliu savo šeimos narius? 3–4 klasių koncentras.

3 klasė

 Mokosi vertinti šeimos narių tarpusavio meilės jausmą. Mokosi suprasti tarpusavio pagalbos būtinumą, ypač atsakomybės už jaunesnį šeimos narį svarbą. Mokosi apibūdinti su suaugusiu artimuoju kylančias problemas. Supranta pagarbos mokytojui (klasės, neformalių veiklų ir pan.) svarbą. Mokosi dialogiškai paaiškinti savo problemas. Kuo meilė skiriasi nuo draugystės? O kuo panaši? Kaip dažnai kalbuosi su savo šeimos nariais? Su kuriais daugiausia? Apie ką? Ar moku tinkamai bendrauti su mokytoju kaip su vyresniu žmogumi? Kokių bendravimo taisyklių laikausi?

Kitas kaip artimas. Kaip tinkamai išsakyti savo nuomonę? 3–4 klasių koncentras.

4 klasė

Mokosi vertinti meilės jausmą kitam šeimos nariui. Mokosi suprasti tarpusavio pagalbos būtinumą, atsakomybės už jaunesnį šeimos narį svarbą. Mokosi pasakyti su suaugusiu artimuoju kylančias problemas. Supranta pagarbos mokytojui (klasės, neformalių veiklų ir pan.) svarbą. Mokosi dialogu aptarti savo problemas. Ar moku mandagiai šeimos nariams ar mokytojui pasakyti savo nuomonę, jei manau kitaip, priešingai? Kaip priimti kito nuomonę, kuri nėra panaši į mano?

5–6 klasių koncentras

Išvardija keletą situacijų, kada gali kilti konfliktas tarp vaikų ir tėvų arba tarp mokinių ir mokytojų (B2.1).

Diskutuoja, kas yra konfliktas, kokios jo priežastys, kada jis kyla tarp vaikų ir kitų šeimos narių ar tarp mokinių ir mokytojų (B2.2).

Pateikia pasiūlymų, kaip spręsti konfliktinę situaciją tarp vaikų ir kitų šeimos narių ar tarp mokinių ir mokytojų (B2.3).

Apmąsto autoriteto sąvoką, diskutuoja, kodėl kartais norisi prieštarauti šeimos nariams, pateikia pavyzdį, kokį konflikto sprendimo būdą pritaikytų konfliktinėje situacijoje tarp vaikų ir kitų šeimos narių ar tarp mokinių ir mokytojų (B2.4).

Kitas kaip artimas. Konfliktas. 5–6 klasių koncentras.

5 klasė

Mokosi suprasti konflikto su suaugusiuoju artimuoju ar mokytoju galimybę bei apmąsto jo priežastis, pavojus ir galimas išeitis. Susipažįsta su įvairiais konflikto sprendimo būdais, mokosi juos pritaikyti bei taktiškai, ramiai spręsti konfliktines situacijas. Ar konfliktas su suaugusiu artimuoju ir svetimu yra toks pats? Kartais tu mieliau būni su šeima, o kartais mėgsti pabūti viena arba vienas. Kodėl? Kaip manai? Kodėl kyla konfliktai su suaugusiais? Jei ne, tai kodėl? Kaip galima spręsti tokius konfliktus?

Kitas kaip artimas. Kaip pajuntame meilę tėvams? 5–6 klasių koncentras.

6 klasė

Mokosi suprasti konflikto su suaugusiu artimuoju ar mokytoju galimybę bei apmąsto jo priežastis, pavojus ir galimas išeitis. Susipažįsta su įvairiais konflikto sprendimo būdais, mokosi juos pritaikyti bei taktiškai, ramiai spręsti konfliktines situacijas. Kaip jautiesi konflikto su tėvais atveju? Dėl kokių priežasčių jie įvyksta? Kaip juos spręsti?

7–8 klasių koncentras

Kelia klausimą apie jautrumo artimam žmogui svarbą. Mokosi užjausti ir empatiškai reaguoti (B2.1).

Analizuoja svarbiausius artimo žmogaus poreikius. Apibūdina atjautos artimajam svarbą ir reikšmę. Pateikia empatiškų poelgių pavyzdžių iš patirties, literatūros arba kino (B2.2).

Išklauso artimo žmogaus. Mokosi geriau suprasti savo tėvus (globėjus) ir kitus artimus šeimos narius. Pasidalina patirtimi, kaip pavyko įsijausti į jų padėtį, atjausti, išspręsti konfliktus. Analizuoja atjautos artimajam svarbą ir reikšmę. Pagrindžia savo įžvalgas pavyzdžiais iš literatūros, kino filmų (B2.3).

Naudodamasis refleksiniais klausimais, pabrėžia atjautos ir empatijos svarbą, kelia klausimus apie artimųjų jausmus ir stengiasi jiems padėti. Kūrybiškai interpretuoja gebėjimą empatiškai jausti, dalinasi savo patirtimi ir įžvalgomis su draugais. Kelia klausimus apie atjautą ir artimo meilę, gali pateikti daug pavyzdžių iš patirties, literatūros, kino ir kitų artefaktų (B2.4).

Kitas kaip artimas: Kodėl svarbu būti empatiškam esančiam šalia? 7–8 klasių koncentras.

7 klasė

Įsisąmonina konflikto su suaugusiu artimuoju ar mokytoju galimybę. Apmąsto priežastis, pavojus ir praktiškai ieško galimų išeičių. Supranta, kad lūkesčiai, galimybės, jausmų raiška skiriasi priklausomai nuo amžiaus. Empatiškas kitų amžiaus tarpsnių Kito problemoms. Ieško bendradarbiavimo, kreipiasi pagalbos. Mokosi argumentuoti savo poziciją konfliktinėje situacijoje ir išklausyti Kito argumentų, mokosi logiškai rasti tinkamiausią konflikto sprendimo būdą. Ar kasdienybėje bandai įsijausti į Kitą? Ar man reikalingos žinios apie kitų tautų etiketą ir kitų religijų kalendorines šventes?

Kitas kaip artimas. Pagarba tėvams. 7–8 klasių koncentras.

8 klasė

Įsisąmonina su suaugusiu artimuoju ar mokytoju konflikto galimybę. Apmąsto jo priežastis, pavojus ir praktiškai ieško galimų išeičių. Supranta, kuo skiriasi lūkesčiai, galimybės ir jausmų raiška priklausomai nuo amžiaus. Empatiškai atliepia kitų amžiaus tarpsnių Kito problemas. Ieško bendradarbiavimo, kreipiasi pagalbos. Mokosi argumentuoti savo poziciją konfliktinėje situacijoje ir išklausyti Kito argumentų, mokosi logiškai rasti tinkamiausią konflikto sprendimo būdą. Kas sukelia mano pagarbą tėvams: jų išmintingas griežtumas, atlaidumas, supratingumas? Kas dar? Ar seneliai gali būti artimesni nei tėvai?

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Kelia klausimus apie pagarbių, supratingų santykių su tėvais svarbą ir vertę (B2.1).

Apibūdina etinėmis vertybėmis pagrįstą santykį su tėvais. Pasakoja, diskutuoja, pateikia pavyzdžių iš patirties, literatūros arba kino (B2.2).

Analizuoja pagarbaus ir supratingo tarpusavio santykio su tėvais svarbą ir vertę. Analizuoja, svarsto savo ir tėvų atsakomybes vienų kitiems. Savo nuostatas pagrindžia moraliniais principais ir geriausiais pavyzdžiais iš istorijos, literatūros, kino (B2.3).

Tyrinėja ir interpretuoja savo ir tėvų panašumus bei skirtumus. Kritiškai vertinti savo poelgius. Iškilus santykių su tėvais problemoms ieško konstruktyvaus sprendimo (B2.4).

Kitas kaip artimas. Mano santykis su tėvais. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

9 (I gimnazijos) klasė

Mokosi suprasti ir atjausti kitos amžiaus grupės narį bei praktiškai padėti, globoti, prisiimti atsakomybę pagal savo galimybes. Mokosi suprasti santykių autentiškumą su tėvu, mama, ar mokytoju (klasės, neformalių veiklų ir pan.). Diskutuoja, argumentuoja savo požiūrį, priima Kito kaip suaugusiojo požiūrį, geba atsiprašyti, jei yra neteisus. Michelis Montaigne’is rašo, kad tėvai negali būti vaikų draugai, nes vaikai turi turėti savų paslapčių. Ar sutinkate su šia mintimi? Kuo skiriasi motinos meilė ir tėvo meilė? Kodėl esame labai pažeisti, jei kurios nors iš jų netenkame?

Kitas kaip artimas. Ar galima vaikų ir tėvų draugystė? 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

10 (II gimnazijos) klasė

Ar seneliai gali būti vaikų draugai? Ką jūs apie tai manote? Ar lengva suprasti vyresnius už save žmones? Ar vyresni visada teisūs? Ar lengva suprasti jaunesnius? Kodėl?

III–IV gimnazijos klasių koncentras

Kelia klausimą, ką reiškia Kito kaip artimojo turėjimas, taiko šį supratimą savo kasdienėje veikloje (B2.1).

Analizuoja, ką reiškia Kito kaip artimojo turėjimas, taiko šį supratimą savo kasdienėje veikloje. Analizuoja etikos filosofijos tekstus, pateikia pavyzdžių iš literatūros bei medijų (B2.2).

Argumentuotai diskutuoja apie tai, ką reiškia Kito kaip artimojo turėjimas, taiko šį supratimą savo kasdienėje veikloje. Argumentuotai diskutuoja apie etikos filosofijos tekstus, pateikia pavyzdžių iš literatūros bei medijų (B2.3).

Naudodamasis refleksijos klausimais, svarsto, ką reiškia Kito kaip artimojo turėjimas, taiko šį supratimą savo kasdienėje veikloje. Naudodamasis refleksijos klausimais, analizuoja etikos filosofijos tekstus, pateikia pavyzdžių iš literatūros bei medijų. Analizuojamą problemą sieja su šių dienų aktualijomis (B2.4).

Kitas kaip artimas. Atsivėrimas Kitam kaip pamatinė etinė bei fenomenologinė procedūra III–IV gimnazijos klasių koncentras.

III gimnazijos klasė

Kaip Kitas atsiveria man? Ar galiu jį apžiūrėti kaip daiktą? Ar dažnai Kitą paverčiame „objektu“? Ar teko pačiam pasijausti „objektu“ (pvz., sužinau, kad esu apkalbėtas už akių)?

Kitas kaip artimas. Kas lemia gebėjimą susikalbėti su Kitu? III–IV gimnazijos klasių koncentras.

IV gimnazijos klasė

Ar mėginimai vienas kitam išaiškinti savo vartojamų sąvokų, nuostatų ir pan. prasmes padeda geriau suprasti vienas kitą? O gal tokiu būdu įsileidžiame į painų racionalumą ir netenkame tiesioginio santykio, kuomet „kalba širdies balsas“?

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras Kelia klausimus, kaip palaikyti trumpą pokalbį su Kitu. Padedamas svarsto, kada konfliktas gali peraugti į patyčias (B3.1). Padedamas palaiko dialogišką santykį su Kitu, pavyzdžiui, užduoda mandagius klausimus. Savarankiškai išvardija skirtumus tarp konflikto ir patyčių (B3.2). Savarankiškai palaiko mandagų ir pagarbų ryšį su Kitu, priimdamas Kito kitoniškumą. Svarsto būdus, kaip bendrauti, kad konfliktinės situacijos neperaugtų į patyčias (B3.3). Reflektuoja mandagaus bendravimo svarbą su Kitu. Skiria patyčias kaip netinkamą bendravimo būdą (B3.4).

Kitas kaip svetimas: Kodėl svarbu domėtis Kitu? 1–2 klasių koncentras.

1 klasė

Mokosi paprastai, bet nuoširdžiai kalbėtis su Kitu (kaimynu, kitos klasės mokiniu, kitos klasės mokytoju ir pan.). Mokosi priimti Kito kitoniškumą. Paaiškina, kuo patyčios skiriasi nuo konflikto. Kaip klausimu parodyti nuoširdų domėjimąsi Kitu? Kaip elgiuosi, kai sutinku nepažįstamą bendraamžį ir jis man patinka? O jei nepatinka? Kaip palaikyti trumpą pokalbį su kitu?

Kitas kaip svetimas. Ar būtų įdomu, jei visi žmonės atrodytų vienodai? 1–2 klasių koncentras.

2 klasė

Mokosi palaikyti trumpą pokalbį su Kitu (kaimynu, kitos klasės mokiniu, kitos klasės mokytoju ir pan.). Mokosi priimti Kito kitoniškumą. Paaiškina, kuo patyčios skiriasi nuo konflikto. Jei į klasę ateitų naujokas, išoriškai kitoks negu aš – ar būčiau jam draugiškas?

3–4 klasių koncentras

Užduoda mandagų klausimą Kitam (kaimynui, kitos klasės mokiniui, kitos klasės mokytojui ir pan.). Kelia klausimus apie žmonių kitoniškumą, savitumą, svarsto, kodėl svarbu juos priimti tokius, kokie jie yra. Svarsto, kodėl kartais dėl to kyla konfliktai (B3.1).

Palaiko mandagų pokalbį su Kitu (kaimynu, kitos klasės mokiniu, kitos klasės mokytoju ir pan.). Paaiškina, kodėl svarbu priimti Kito kitoniškumą. Svarsto, kada konfliktas perauga į patyčias (B3.2).

Savarankiškai palaiko mandagų pokalbį su Kitu (kaimynu, kitos klasės mokiniu, kitos klasės mokytoju ir pan.). Su klasės draugais diskutuoja apie visų žmonių savitumą (kitoniškumą). Kelia klausimus apie patyčias, svarsto jų žalą žmogui (B3.3).

Mandagiai diskutuoja su Kitu (kaimynu, kitos klasės mokiniu, kitos klasės mokytoju ir pan.). Reflektuoja žmonių savitumo (kitoniškumo) svarbą. Siūlo būdų, kaip būtų galima išvengti patyčių konkrečioje situacijoje (B3.4).

Kitas kaip svetimas. Kokiais neartimais ar nepažįstamais suaugusiais žmonėmis pasitikiu? 3–4 klasių koncentras.

3 klasė

Apmąsto priešiškumo kitam kaip nepažįstamajam pavyzdžius. Mokosi suprasti santykio su Kitu kaip nepažįstamu suaugusiu sudėtingumą, mokosi pasitikėjimo ir atsargumo. Svarsto, kokia patyčių daroma žala. Ar moku atpažinti, kada suaugęs nepažįstamas žmogus yra tiesiog draugiškas, o kada – kelia grėsmę? Kokie suaugę gali kelti grėsmę vaikams? Kaip apsisaugoti ir vengti nepažįstamo suaugusiojo grėsmės?

Kitas kaip svetimas. Apmąsto atsargumo su Kitu kaip nepažįstamuoju pavyzdžius. 3–4 klasių koncentras.

4 klasė

Mokosi suprasti santykio su Kitu kaip nepažįstamu suaugusiu sudėtingumą: mokosi pasitikėjimo ir atsargumo. Svarsto, kokia patyčių daroma žala. Kas yra pasitikėjimas? Kodėl gali kilti noras nuskriausti kitą bendraamžį? Ar visais žmonėmis galima pasitikėti?

5–6 klasių koncentras

Kelia klausimus, kokie iššūkiai kyla bendraujant su nepažįstamu žmogumi, kodėl kartais sunku palaikyti dialogišką pokalbį (B3.1).

Tyrinėja agresijos sąvoką, svarsto, kokios jos atsiradimo priežastys (B3.2).

Reflektuoja patyčių klausimą, svarsto situacijas, kai susidūrė su patyčiomis, ieško sprendimų, kaip tokių situacijų išvengti.(B3.3).

Diskutuodami grupėse sukuria dialogiško bendravimo taisykles, kuriomis vadovaujanti pašnekovas yra išklausomas ir gerbiamas. Reflektuoja dialogiško bendravimo svarbą (B3.4).

Kitas kaip svetimas. Kodėl kartais taip nutinka, kad Kitas tampa agresijos objektu? 5–6 klasių koncentras.

5 klasė

Mokosi suprasti pozityvaus ir tolerantiško santykio su Kitu kaip nepažįstamu bendraamžiu vertę. Svarsto agresijos ištakas ir pakantumą Kitam, kitoniškumui apskritai. Diskutuoja apie destruktyvią patyčių prigimtį, ieško pozityvių išeičių. Mokosi diskutuoti su Kitu įvairiomis temomis ir geba siekti bendro tikslo. Kodėl turiu būti pagarbus su svetimu, gal tik praeiviu ir pan.? Ar galiu dirbti ir siekti bendro tikslo su Kitu kaip svetimu? Ar lengva susipažinti su svetimu žmogumi? Kodėl kartais baisu užmegzti pokalbį su svetimu žmogumi?

 Kitas kaip svetimas. Ar sunku kreiptis pagalbos į nepažįstamą žmogų? Kodėl? 5–6 klasių koncentras.

6 klasė

Mokosi suprasti pozityvaus ir tolerantiško santykio su Kitu kaip nepažįstamu bendraamžiu vertę. Svarsto agresijos ištakas ir pakantumą Kitam, kitoniškumui apskritai. Diskutuoja apie patyčių destrukciją, ieško pozityvių išeičių. Kokie pavojai slypi per daug pasitikint svetimu žmogumi?

7–8 klasių koncentras

Kelia klausimus apie pagarbaus ir mandagaus bendravimo su svetimu žmogumi principus. Mokytojo padedamas kelia klausimus apie santykio su svetimu problemas (B3.1).

Analizuoja galimo abejingumo arba priešiškumo kitam kaip svetimam kilmės šaltinius. Pateikia pavyzdį iš patirties, literatūros arba kino (B3.2).

Kelia klausimus apie santykį su pažįstamu (artimu) ir su svetimu žmogumi. Analizuoja nejautrumo, priešiškumo ar net žiaurumo kitam svetimam priežastis. Pagrindžia savo įžvalgas pavyzdžiais iš literatūros, kino (B3.3).

Naudodamasis refleksiniais klausimais, reflektuoja geranorišką santykio su svetimu žmogumi nuostatą. Kritiškai ir kūrybiškai reflektuoja galimo priešiškumo svetimam fenomeną. Pasiūlo keletą originalių būdų, kaip spręsti priešiškumo nepažįstamiems žmonėms problemą (B3.4).

Kitas kaip svetimas. Jaučiu pyktį Kitam, ką daryti? 7–8 klasių koncentras.

7 klasė

Mokosi diskutuoti su Kitu kaip nepažįstamuoju. Suvokia agresijos ištakas ir galimybę Kitam, kitoniškumui apskritai. Apmąsto ir supranta, pripažįsta patyčių destrukciją, geba joms pasipriešinti, ieško pozityvių išeičių. Kodėl svarbu ne tik apskritai priimti, bet ir kaip priimi kitą žmogų?

Kitas kaip svetimas. Kaip jaučiuosi, kai mane ignoruoja ir atstumia? 7–8 klasių koncentras.

8 klasė

Mokosi diskutuoti su Kitu kaip nepažįstamuoju. Suvokia agresijos ištakas ir jos tikimybę Kitam, kitoniškumui apskritai. Apmąsto ir supranta, pripažįsta patyčių destruktyvią žalą, geba joms pasipriešinti, ieško pozityvių išeičių. Dėl kokių priežasčių kyla pašaipos (vertinant iš kurstančio pašaipas ir to, iš kurio šaipomasi, perspektyvos)? Kodėl svarbu turėti šalia žmogų ar žmones, kuriems iš tiesų rūpiu?

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Kelia klausimą apie savo atsakomybę už kitą, galbūt netgi nepažįstamą žmogų (B3.1).

Analizuoja rūpesčio Kitu, netgi nepažįstamu žmogumi, svarbą ir vertę. Savo nuostatą Kito atžvilgiu pagrindžia atjauta ir moraline pareiga (B3.2).

Analizuoja, diskutuoja santykio su svetimu Kitu teorinius pagrindus ir praktines nuostatas. Pateikia kilnių, nesavanaudiškų poelgių Kito atžvilgiu pavyzdžių iš patirties, istorijos, literatūros arba kino (B3.3).

Savarankiškai tiria ir interpretuoja probleminius klausimus apie rūpesčio etikos ir teisingumo santykio svarbą. Reflektuoja apie santykį su svetimu Kitu įvairiuose kontekstuose. Pateikia pavyzdžių, kaip savo praktines nuostatas grindžia moraliniais principais ir realiais kilnaus elgesio pavyzdžiais (B3.4).

 Kitas kaip svetimas. Kas paskatina einant gatve duoti prašančiam išmaldą? 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

9 (I gimnazijos) klasė

Kuria konstruktyvius santykius su Kitu kaip nepažįstamuoju. Suvokia Savas – Svetimas skirties svarbą ir mokosi iš tos skirties. Savo empatijos pavyzdžiu daro įtaką Kitam. Vertina Kitą kaip savaiminę vertybę ir konstruktyviai sprendžia iškylančius konfliktus. Ar išmaldos davimas yra užuojauta, įsijautimas į Kito situaciją, ar noras pačiam sau atrodyti geram? O gal padedu todėl, kad man gera padėti be jokio „kodėl“?

Kitas kaip svetimas. Rūpesčio etika. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

10 (II gimnazijos) klasė

Kodėl konkretūs santykiai su kitais žmonėmis formuoja asmens moralinius veiksmus? Kas yra rūpestis? Kokia yra rūpestinga kalba? Kuo ji skiriasi nuo teisingos kalbos? Rūpesčio etika –- biologinė ar moralinė kategorija?

III–IV gimnazijos klasių koncentras

Kelia klausimą apie susvetimėjimą, Svetimo problemiškumą asmeniniame ir socialiniame gyvenime. Kelia klausimus apie šiuolaikinį individualizmą ir jo susiformavimo kultūrinį kontekstą, individualizmo ir bendruomeniškumo dermę (B3.1).

Analizuoja susvetimėjimo, Svetimo problemiškumą asmeniniame ir socialiniame gyvenime. Analizuoja, kritiškai vertina šiuolaikinį individualizmą ir jo susiformavimo kultūrinį kontekstą, suvokia individualizmo ir bendruomeniškumo dermės svarbą. Analizuoja etikos filosofijos tekstus, pateikia pavyzdžių iš literatūros bei medijų (B3.2).

Argumentuotai diskutuoja apie susvetimėjimo, Svetimo problemiškumą asmeniniame ir socialiniame gyvenime. Analizuoja, kritiškai vertina šiuolaikinį individualizmą ir jo susiformavimo kultūrinį kontekstą, suvokia individualizmo ir bendruomeniškumo dermės svarbą.

Argumentuotai diskutuoja apie etikos filosofijos tekstus, pateikia pavyzdžių iš literatūros bei medijų (B3.3).

Naudodamasis refleksijos klausimais, svarsto susvetimėjimo, Svetimo problemiškumą asmeniniame ir socialiniame gyvenime. Analizuoja, kritiškai vertina šiuolaikinį individualizmą ir jo susiformavimo kultūrinį kontekstą, suvokia individualizmo ir bendruomeniškumo dermės svarbą. Naudodamasis refleksijos klausimais, analizuoja etikos filosofijos tekstus, pateikia pavyzdžių iš literatūros bei medijų. Analizuojamą problemą sieja su šių dienų aktualijomis (B3.4).

Kitas kaip svetimas. Svetimas asmens ir bendruomenės gyvenime. III–IV gimnazijos klasių koncentras.

III gimnazijos klasė

Kada jaučiamas susvetimėjimas Kitų ir pasaulio atžvilgiu? Kaip Svetimas yra duotas mano prasmių horizonte? Kaip galima įveikti susvetimėjimo jausmą? Kada atsiranda šis jausmas? Kokiose situacijose teko susidurti su susvetimėjimo jausmu? Ar A. Kamiu romanas „Svetimas“ gali mums ką nors šiuo klausimu paaiškinti?

Kitas kaip svetimas. Kur slypi agresijos, kovos, destruktyvaus elgesio, pavydo ir neapykantos šaknys? III–IV gimnazijos klasių koncentras.

IV gimnazijos klasė

Kur galima rasti atlaidumo, gerumo šaltinį? Kaip atkurti nutrūkusį santykį su Kitu?

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras Padedamas išvardija keletą pagrindinių naudojimosi virtualia erdve taisyklių. Kelia klausimus, kodėl su draugu bendraujant virtualioje erdvėje svarbu išlikti mandagiam (B4.1). Savarankiškai išvardija keletą pagrindinių naudojimosi virtualia erdve taisyklių. Savarankiškai svarsto kodėl svarbu išlikti mandagiam bendraujant virtualioje erdvėje (B4.2). Bendraudamas ar mokydamasis virtualioje erdvėje taiko mandagaus bendravimo taisykles. Savarankiškai parašo mandagią žinutę (keleto sakinių) draugui virtualioje erdvėje (B4.3). Reflektuoja mandagaus bendravimo virtualioje erdvėje svarbą, savarankiškai išvardija svarbiausias naudojimosi virtualia erdve taisykles. Savarankiškai parašo mandagią žinutę mokytojui virtualioje erdvėje (B4.4).

Virtualus Kitas: ar žinau, kaip mandagiai bendrauti su kitu virtualioje erdvėje? 1–2 klasių koncentras.

1 klasė

Susipažįsta su bendravimo su kitu taisyklėmis mokymosi bei bendravimo platformose. Mokosi virtualaus bendravimo etikos ir etiketo. Padedamas kelia klausimus, kaip vertinti santykį su virtualiu draugu.

Virtualus Kitas. Ar prisimenu taisykles, kaip mandagiai bendrauti su savo draugu virtualioje realybėje? 1–2 klasių koncentras.

2 klasė

Mokosi bendravimo taisyklių mokymosi bei bendravimo platformose. Mokosi virtualaus bendravimo etikos ir etiketo. Kartu su mokytoju ir klasės draugais kelia klausimus, kaip vertinti santykį su virtualiu draugu.

3–4 klasių koncentras

Išvardija bendravimo virtualioje erdvėje taisykles, jas užrašo (taisyklių rinkinys). Kelia klausimą, kodėl svarbi pagarba Kitam virtualioje erdvėje (B4.1).

Pateikia keletą nemandagaus elgesio pavyzdžių, su kuriais susidūrė virtualioje erdvėje (mokymosi ar laisvalaikio metu) , pateikia siūlymų, kaip būtų galima to išvengti. Su klasės draugais diskutuoja, kokia pagarbos virtualioje erdvėje reikšmė (B4.2).

Parašo mandagų laišką mokytojui virtualioje erdvėje (pavyzdžiui, atsiųsdamas atliktą užduotį). Pateikia pagarbaus elgesio virtualioje erdvėje pavyzdžių, jais remdamasis savarankiškai ar padedamas suformuluoja pagarbaus elgesio apibrėžimą (B4.3).

Reflektuoja mandagaus bendravimo (žodžiu ar raštu) virtualioje erdvėje svarbą. Pateikia 2–3 pavyzdžius, kaip jis (ji) gerbia Kitus virtualios erdvės dalyvius (pavyzdžiui, nuotolinės pamokos metu) (B4.4).

Virtualus Kitas. Ar bendraudamas su draugu virtualioje erdvėje neišduodu savų paslapčių? O draugo? 3–4 klasių koncentras.

3 klasė

Mokosi taikyti bendravimo virtualioje erdvėje taisykles, bendrauti mandagiai, gerbti virtualų Kitą. Svarsto, kas yra pagarba, kodėl ji svarbi ir virtualioje erdvėje. Kodėl svarbu laikytis pagarbaus santykio su žmonėmis bendraujant virtualioje erdvėje?

Virtualus Kitas. Kuo skiriasi bendravimas virtualioje erdvėje ir tikrovėje? 3–4 klasių koncentras.

4 klasė

Mokosi taikyti bendravimo virtualioje erdvėje taisykles, bendrauja mandagiai, gerbia virtualų Kitą. Svarsto, kas yra pagarba, kodėl ji svarbi ir virtualioje erdvėje. Ar skiriasi bendravimo taisyklės virtualioje erdvėje ir realybėje? Ar nebūnu agresyvus ir piktas virtualiai bendraudamas su draugu? Kaip reaguoju į agresyvų bendravimą virtualioje erdvėje?

5–6 klasių koncentras

Kelia klausimą, kodėl svarbus mandagus bendravimas virtualioje erdvėje. Paaiškina patyčių virtualioje erdvėje žalą. Kelia klausimus, kaip parašyti mandagią žinutę, kaip „slengą“ pakeisti bendrinės lietuvių kalbos žodžiais (B4.1).

Stebi ir tiria bendravimą virtualioje erdvėje (mokymosi platformose, socialiniuose tinkluose) bei pristato, kokių taisyklių reikia laikytis bendraujant virtualioje erdvėje (B4.2).

Savarankiškai parašo mandagų laišką draugui virtualioje erdvėje, laikosi mandagaus bendravimo virtualioje erdvėje taisyklių mokymosi platformose, socialiniuose tinkluose (B4.3).

Savarankiškai parašo mandagų laišką mokytojui virtualioje erdvėje. Reflektuoja mandagaus bendravimo virtualioje erdvėje svarbą savo gyvenime (B4.4).

Virtualus Kitas. Kuo skiriasi realus gyvenimas nuo virtualios realybės? 5–6 klasių koncentras.

5 klasė

Svarsto gyvenimo vertę virtualybės atžvilgiu. Virtualioje erdvėje vengia patyčių. Mokosi rašyti mandagias, pagarbias žinutes, laiškus, vengia necenzūrinių žodžių, svarsto mandagumo reikšmę gyvenime. Kartu su mokytoju ir klasės draugais diskutuoja, kuri realybė yra tikresnė? Kuri įdomesnė? Kodėl? Ar būtų įdomu gyventi tik virtualioje realybėje? Ar moku parašyti mandagų laišką draugui ar mokytojui, ar kitam suaugusiam žmogui?

Virtualus Kitas: Kodėl virtualioje realybėje turiu išlikti toks pat jautrus ir pagarbus kitam kaip ir realybėje? 5–6 klasių koncentras.

6 klasė

Svarsto gyvenimo vertę virtualybės atžvilgiu. Virtualioje erdvėje vengia patyčių. Mokosi rašyti mandagias, pagarbias žinutes, laiškus, vengia necenzūrinių žodžių, svarsto mandagumo reikšmę gyvenime. Kaip bendrauju virtualiose platformose, kuriose vyksta nuotolinis mokymasis: ar esu mandagus, kokią nuotrauką įsikeliu, kaip komentuoju klasės draugų parašymus arba darbus (pavyzdžiui, kai visi šeštokai sukelia savo pieštus darbus į vieną bendrą erdvę).

7–8 klasių koncentras

Kelia klausimus apie tinkamo (mandagaus) komunikavimo virtualioje erdvėje taisykles (B4.1).

Kelia klausimus apie saugaus, tinkamo bendravimo virtualioje erdvėje ribas. Pasako tinkamo ir netinkamo bendravimo virtualioje erdvėje taisykles. Pateikia pavyzdžių iš patirties (B4.2).

Analizuoja virtualaus Kito ne tik tekstą, bet ir kontekstą (jei tai dirbtinis intelektas – siekia suprasti jo paskirtį ir parametrus). Diskutuoja apie bendravimo su virtualiu Kitu etines normas. Pateikia įvairių pavyzdžių iš patirties, literatūros, kino (B4.3).

Kelia etinius klausimus, susijusius su virtualybės galimybėmis ir dirbtinio intelekto taikymu. Kritiškai ir kūrybiškai reflektuoja virtualiame bendravime kylančias problemas. Demonstruoja geranoriško ir konstruktyvaus bendravimo virtualioje erdvėje įgūdžius (B4.4).

Virtualus Kitas. Kodėl įdomu diskutuoti virtualioje erdvėje net su nepažįstamais žmonėmis? 7–8 klasių koncentras.

7 klasė

Mokosi diskutuoti su virtualiu Kitu socialiniuose tinkluose, virtualiose bendravimo platformose, gerbia Kito nuomonę, privatumą. Virtualioje erdvėje ne tik vengia patyčių, necenzūrinių žodžių, bet ir priešinasi pastebėtoms patyčioms Kito atžvilgiu. Kritiškai mąsto, atpažįsta ir vengia asmenines ribas pažeidžiančio elgesio virtualioje erdvėje. Kokios yra virtualios diskusijos nerašytos taisyklės? Ko turėčiau vengti? Į ką turiu atkreipti dėmesį?

Virtualus Kitas. Kaip elgtis susidūrus su patyčiomis virtualioje erdvėje? 7–8 klasių koncentras.

8 klasė

Mokosi diskutuoti su virtualiu Kitu socialiniuose tinkluose, virtualiose bendravimo platformose, gerbia Kito nuomonę, privatumą. Virtualioje erdvėje ne tik vengia patyčių, necenzūrinių žodžių, bet ir priešinasi pastebėtoms patyčioms Kito atžvilgiu. Geba kritiškai mąstyti, atpažinti ir vengti įtartino elgesio virtualioje erdvėje. Ar turėsiu drąsos pasipriešinti patyčioms, jei pastebėsiu kurį nors iš virtualių draugų psichologiškai terorizuojamą?

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Svarsto tinkamos distancijos su Kitu virtualioje erdvėje problemą (B4.1).

Analizuoja tinkamos distancijos su Kitu virtualioje erdvėje svarbą, išvardija keletą būdų, kaip tai praktiškai įgyvendinti (B4.2).

Kelia papildomus patirtimi pagrįstus klausimus apie tinkamos distancijos su Kitu virtualioje erdvėje nustatymą. Pateikia konkrečių pavyzdžių, kodėl svarbu tai padaryti (B4.3).

Savarankiškai domisi ir tiria tinkamos distancijos su Kitu virtualioje erdvėje išlaikymo problemą. Įgytus praktinius įgūdžius kūrybiškai pritaiko saugiam darbui kartu plėsdamas akiratį ir atrasdamas naujas ugdymosi galimybes virtualioje erdvėje (B4.4).

Virtualus Kitas. Kokios ribos turiu neperžengti, kad nepažeisčiau savo ir kitų privatumo bendraudamas virtualioje erdvėje? 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

9 (I gimnazijos) klasė

Sumaniai (išmintingai, protingai, atvirai, lanksčiai), empatiškai ir pagarbiai saugo tiek savo, tiek Kito privatumą dialogiškai bendraudamas su Kitu virtualioje erdvėje. Reflektuoja virtualios erdvės reikšmę savo gyvenime.

Virtualus Kitas. Kaip išlaikyti tinkamą distanciją nuo Kito? 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

10 (II gimnazijos) klasė

Kaip plėsti akiratį, ugdyti kritinį ir kūrybinį mąstymą diskutuojant įvairiais klausimais su kitu virtualioje erdvėje?

III–IV gimnazijos klasių koncentras

Kelia klausimą, kaip konstruojama virtuali Kitybė, kritiškai vertina technologijų poveikį. Dalinasi patirtimi, analizuoja, svarsto, apibendrina, kritiškai vertina santykio su virtualiu Kitu plėtojimą įvairių informacinių (ar skaitmeninių) technologijų terpėje. Kelia klausimą apie moralinių ir teisinių ribų apibrėžimą bendraujant su virtualiu kitu, domisi ir supranta dirbtinio intelekto informacines, komunikacines ir kūrybos galimybes (B4.1).

Analizuoja, kaip konstruojama virtuali Kitybė, kritiškai vertina technologijų poveikį. Dalinasi patirtimi, analizuoja, svarsto, apibendrina, kritiškai vertina santykio su virtualiu Kitu plėtojimą įvairių informacinių (ar skaitmeninių) technologijų terpėje. Apibrėžia moralines ir teisines ribas bendraujant su virtualiu kitu, analizuoja dirbtinio intelekto informacines, komunikacines ir kūrybines galimybes. Analizuoja etikos filosofijos tekstus, pateikia pavyzdžių iš literatūros bei medijų (B4.2).

Argumentuotai diskutuoja, kaip konstruojama virtuali Kitybė, kritiškai vertina technologijų poveikį. Dalinasi patirtimi, analizuoja, svarsto, apibendrina, kritiškai vertina santykio su virtualiu Kitu plėtojimą įvairių informacinių (ar skaitmeninių) technologijų terpėje. Argumentuotai diskutuoja, kaip apibrėžti moralines ir teisines ribas bendraujant su virtualiu kitu, diskutuoja apie dirbtinio intelekto informacines, komunikacines ir kūrybines galimybes. Argumentuotai diskutuoja apie etikos filosofijos tekstus, pateikia pavyzdžių iš literatūros bei medijų (B4.3).

Naudodamasis refleksijos klausimais, paaiškina, kaip konstruojama virtuali Kitybė, kritiškai vertina technologijų poveikį. Reflektuoja, kaip vertina santykio su virtualiu Kitu plėtojimą įvairių informacinių (ar skaitmeninių) technologijų terpėje. Nurodo moralines ir teisines ribas bendraujant su virtualiu kitu. Naudodamasis refleksijos klausimais, analizuoja etikos filosofijos tekstus, pateikia pavyzdžių iš literatūros bei medijų. Analizuojamą problemą sieja su šių dienų aktualijomis (B4.4).

Virtualus Kitas. Virtualaus Kito ontologinis statusas. III–IV gimnazijos klasių koncentras.

III gimnazijos klasė

Ar jis panašus į vaiduoklį – „nei gyvas, nei miręs“? Koks mano santykis su tokiomis „Kitybėmis“? Ar dar jaučiu skirtumą tarp tikro Kito ir virtualus Kito?

Virtualus Kitas. III–IV gimnazijos klasių koncentras.

IV gimnazijos klasė

Kodėl virtualybė yra palanki terpė sukčiavimui ir apgavystėms? Ar įmanoma šiuos dalykus sumažinti? Kaip tai padaryti?

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras Kelia klausimus, kas yra draugystė, kodėl ji svarbi bei kaip palaikyti gerą santykį su draugu. Kelia klausimus, kaip spręsti nedideles konfliktines situacijas (B1.1). Mokosi suprasti ir priimti kito kitoniškumą (kitokie pomėgiai, išvaizda, būdo savybės). Išvardija keletą būdų, kaip spręsti nedideles konfliktines situacijas (B1.2). Pateikia 2–3 pavyzdžius, kaip palaikyti draugystės ryšį. Klasės draugams pasakoja, kodėl svarbus geras tarpusavio ryšys ir kaip spręsti tarp draugų kylančius konfliktus (B1.3). Moka keletą konflikto sprendimo būdų, juos pritaiko kasdienėse situacijose. Puoselėja draugystės santykius kasdienybėje (su klasės draugais), reflektuoja draugystės teikiamą džiaugsmą (B1.4).

Kitas kaip draugas: ką reiškia turėti draugą? 1–2 klasių koncentras.

1 klasė

Mokosi suprasti ir analizuoti gero santykio su Kitu kaip draugu vertę, taip pat suprasti, „ką reiškia turėti draugą“ ir „kodėl reikia draugų?“, „kas yra draugas?“, „kodėl reikia išlaikyti gerą santykį su Kitu kaip draugu?“ Mokosi suprasti, kodėl simpatizuoja draugui ir jo pomėgiams, elgsenai. Mokosi išspręsti nesudėtingą konfliktinę situaciją (ar nesusipratimą) su draugu, mokosi neskriausti draugo nei žodžiu, nei fiziškai.

Kitas kaip draugas. Kaip sprendžiu konfliktinę situaciją? 1–2 klasių koncentras.

2 klasė

Mokosi suprasti gero santykio su Kitu kaip draugu vertę, taip pat suprasti „ką reiškia turėti draugą“ ir „kodėl reikia draugų?“, „kas yra draugas?“, „kodėl reikia išlaikyti gerą santykį su Kitu kaip draugu?“ Mokosi suprasti, kodėl simpatizuoja draugui ir jo pomėgiams, elgsenai. Mokosi išspręsti nesudėtingą konfliktinę situaciją (ar nesusipratimą) su draugu, mokosi neskriausti draugo nei žodžiu, nei fiziškai. Ką darau, kai draugas nuliūsta? Kaip paguodžiu draugą? Kaip taikausi su draugu, jeigu kartais susipykstu?

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras Paaiškina, kodėl svarbūs geri santykiai su šeimos nariais bei mokytojais. Kelia klausimus apie pagarbos svarbą santykiuose su šeimos nariais bei mokytojais (B2.1). Papasakoja, kodėl vertina ir brangina santykius su šeimos nariais. Pateikia 1–2 pavyzdžius kaip palaikyti mandagų pokalbį su vyresniu šeimos nariu bei mokytoju. Paaiškina, kodėl svarbi pagarba santykiuose su šeimos nariais bei mokytojais (B2.2). Mandagiai ir pagarbiai bendrauja su šeimos nariais bei mokytojais, diskutuoja apie tokio bendravimo svarbą (B2.3). Reflektuoja, kodėl svarbu su šeimos nariais bei mokytojais bendrauti mandagiai ir pagarbiai. Atsakydamas į refleksinius klausimus stebi savo kasdienį bendravimą su šeimos nariais ir mokytojais (B2.4).

Kitas kaip artimas: šeima ir mokytojai. 1–2 klasių koncentras.

1 klasė

Kodėl man svarbus geras santykis su kiekvienu šeimos nariu? Mokosi suprasti gero santykio su Kitu kaip kiekvienu iš šeimos narių vertę. Mokosi pasakyti, kokie sunkumai kyla bendraujant su suaugusiu artimuoju. Ar stengiuosi padėti savo šeimos nariams? Ar jie padeda man? Domisi, kodėl svarbu gerbti mokytoją (klasės, neformalių veiklų ir pan.), kartu su mokytoju ir klasės draugais atpažįsta pagarbaus elgesio pavyzdžius. Kodėl svarbi pagarba mokytojui? Ar žinai, kas yra pagarba?

Kitas kaip artimas. Kodėl mano santykis su skirtingais šeimos nariais yra skirtingas? 1–2 klasių koncentras.

2 klasė

Mokosi suprasti gero santykio su Kitu kaip kiekvienu iš šeimos narių vertę. Mokosi nusakyti bendraujant su suaugusiu artimuoju kylančius sunkumus. Kam pasiguodžiu, jei susipykstu su kuriuo nors iš šeimos narių? Domisi, kodėl svarbu gerbti mokytoją (klasės, neformalių veiklų ir pan.), padedamas svarsto, kas yra pagarba. Kodėl man svarbus geras santykis su mokytoju? Kaip jis atsiranda?

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras Kelia klausimus, kaip palaikyti trumpą pokalbį su Kitu. Padedamas svarsto, kada konfliktas gali peraugti į patyčias (B3.1). Padedamas palaiko dialogišką santykį su Kitu, pavyzdžiui, užduoda mandagius klausimus. Savarankiškai išvardija skirtumus tarp konflikto ir patyčių (B3.2). Savarankiškai palaiko mandagų ir pagarbų ryšį su Kitu, priimdamas Kito kitoniškumą. Svarsto būdus, kaip bendrauti, kad konfliktinės situacijos neperaugtų į patyčias (B3.3). Reflektuoja mandagaus bendravimo svarbą su Kitu. Skiria patyčias kaip netinkamą bendravimo būdą (B3.4).

Kitas kaip svetimas: Kodėl svarbu domėtis Kitu? 1–2 klasių koncentras.

1 klasė

Mokosi paprastai, bet nuoširdžiai kalbėtis su Kitu (kaimynu, kitos klasės mokiniu, kitos klasės mokytoju ir pan.). Mokosi priimti Kito kitoniškumą. Paaiškina, kuo patyčios skiriasi nuo konflikto. Kaip klausimu parodyti nuoširdų domėjimąsi Kitu? Kaip elgiuosi, kai sutinku nepažįstamą bendraamžį ir jis man patinka? O jei nepatinka? Kaip palaikyti trumpą pokalbį su kitu?

Kitas kaip svetimas. Ar būtų įdomu, jei visi žmonės atrodytų vienodai? 1–2 klasių koncentras.

2 klasė

Mokosi palaikyti trumpą pokalbį su Kitu (kaimynu, kitos klasės mokiniu, kitos klasės mokytoju ir pan.). Mokosi priimti Kito kitoniškumą. Paaiškina, kuo patyčios skiriasi nuo konflikto. Jei į klasę ateitų naujokas, išoriškai kitoks negu aš – ar būčiau jam draugiškas?

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras Padedamas išvardija keletą pagrindinių naudojimosi virtualia erdve taisyklių. Kelia klausimus, kodėl su draugu bendraujant virtualioje erdvėje svarbu išlikti mandagiam (B4.1). Savarankiškai išvardija keletą pagrindinių naudojimosi virtualia erdve taisyklių. Savarankiškai svarsto kodėl svarbu išlikti mandagiam bendraujant virtualioje erdvėje (B4.2). Bendraudamas ar mokydamasis virtualioje erdvėje taiko mandagaus bendravimo taisykles. Savarankiškai parašo mandagią žinutę (keleto sakinių) draugui virtualioje erdvėje (B4.3). Reflektuoja mandagaus bendravimo virtualioje erdvėje svarbą, savarankiškai išvardija svarbiausias naudojimosi virtualia erdve taisykles. Savarankiškai parašo mandagią žinutę mokytojui virtualioje erdvėje (B4.4).

Virtualus Kitas: ar žinau, kaip mandagiai bendrauti su kitu virtualioje erdvėje? 1–2 klasių koncentras.

1 klasė

Susipažįsta su bendravimo su kitu taisyklėmis mokymosi bei bendravimo platformose. Mokosi virtualaus bendravimo etikos ir etiketo. Padedamas kelia klausimus, kaip vertinti santykį su virtualiu draugu.

Virtualus Kitas. Ar prisimenu taisykles, kaip mandagiai bendrauti su savo draugu virtualioje realybėje? 1–2 klasių koncentras.

2 klasė

Mokosi bendravimo taisyklių mokymosi bei bendravimo platformose. Mokosi virtualaus bendravimo etikos ir etiketo. Kartu su mokytoju ir klasės draugais kelia klausimus, kaip vertinti santykį su virtualiu draugu.

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
3–4 klasių koncentras

Kelia klausimą, ką reiškia būti empatišku, kodėl tai svarbu. Svarsto, kada santykis tarp draugų gali peraugti į manipuliacijas, domisi tokio santykio žala (B1.1).

Paaiškina, kodėl svarbu Kitą atjausti, supranta empatijos, atjautos reikšmę santykiuose. Padedamas pateikia keletą manipuliacijų (draugystės santykyje) pavyzdžių (B1.2).

Savarankiškai pateikia empatijos kasdienybėje pavyzdžių, papasakoja, kokia empatijos reikšmė žmogui. Savarankiškai apibūdina manipuliacijų atvejus (draugystės santykiuose), svarsto, kokia tokio santykio žala (B1.3).

Reflektuoja empatijos reikšmę savo gyvenime, pasakoja klasės draugams, kodėl svarbu būti empatiškam. Pateikia 2–3 pavyzdžius, kaip pasipriešinti manipuliacijoms (draugystės santykiuose) (B1.4).

Kitas kaip draugas. Kaip susidraugauju? 3–4 klasių koncentras.

3 klasė

Mokosi užmegzti ir palaikyti draugystę su suolo, savo ir kitos klasės bendraamžiais; mokosi empatiškai suprasti draugą ir jo situacijas klasėje, užklasinėje veikloje ir pan. Kartu su mokytoju ir klasės draugais kelia klausimus, kas yra manipuliacija, kada ir kodėl draugas gali imtis manipuliacijų, svarsto, kokia tokio santykio žala. Ką daryti, jei draugas išduoda? Kaip mokausi pažinti draugą? Kaip mokausi jai (jam) atleisti? Kaip mokausi užjausti? Ar atpažįstu, kada draugas manipuliuoja mūsų draugyste?

Kitas kaip draugas. Ar visada lengva suprasti Kitą? 3–4 klasių koncentras.

4 klasė

Mokosi užmegzti ir palaikyti draugystę su suolo, klasės ir kitos klasės bendraamžiais; mokosi suprasti draugą ir jo situacijas klasėje, užklasinėje veikloje ir pan., kalbasi su draugu apie tai. Kaip mokausi suprasti draugą? Kodėl draugas panašus į mane, bet vis dėlto – kitoks? Kuo mes skiriamės? Kodėl svarbu priimti mano ir draugo skirtumus? Ar žinau, kas yra empatija? Kodėl svarbu būti empatiškam?

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
3–4 klasių koncentras

Paaiškina, kodėl svarbu vertinti meilės ryšį tarp artimųjų. Kelia klausimus apie tarpusavio pagalbą šeimose. Svarsto, kokios problemos (konfliktinės situacijos) gali kilti santykiuose su suaugusiais šeimos nariais, taip pat su mokytojais (B2.1).

Pateikia meilės išraiškos pavyzdžių šeimos santykiuose (pagalba, išklausymas, rūpestis ir pan.). Pateikia 2–3 pavyzdžius, kaip žmonės padeda vieni kitiems šeimose ir kodėl tai yra svarbu. Pasako 2–3 pavyzdžius, kaip spręsti konfliktus su suaugusiais šeimos nariais bei mokytojais (B2.2).

Pateikia 3–4 pavyzdžius iš savo kasdienybės, kada šeimos nariai padeda vieni kitiems. Pateikia pavyzdžių, kaip išspręsti nedidelę konfliktinę situaciją su suaugusiu šeimos nariu, taip pat su mokytoju (B2.3).

Reflektuoja meilės ryšio, tarpusavio pagalbos šeimoje svarbą. Padedamas reflektuoja gerų santykių šeimoje svarbą, domisi, kaip išvengti nedidelių konfliktinių situacijų su suaugusiais šeimos nariais, taip pat su mokytojais (B2.4).

Kitas kaip artimas. Kodėl myliu savo šeimos narius? 3–4 klasių koncentras.

3 klasė

 Mokosi vertinti šeimos narių tarpusavio meilės jausmą. Mokosi suprasti tarpusavio pagalbos būtinumą, ypač atsakomybės už jaunesnį šeimos narį svarbą. Mokosi apibūdinti su suaugusiu artimuoju kylančias problemas. Supranta pagarbos mokytojui (klasės, neformalių veiklų ir pan.) svarbą. Mokosi dialogiškai paaiškinti savo problemas. Kuo meilė skiriasi nuo draugystės? O kuo panaši? Kaip dažnai kalbuosi su savo šeimos nariais? Su kuriais daugiausia? Apie ką? Ar moku tinkamai bendrauti su mokytoju kaip su vyresniu žmogumi? Kokių bendravimo taisyklių laikausi?

Kitas kaip artimas. Kaip tinkamai išsakyti savo nuomonę? 3–4 klasių koncentras.

4 klasė

Mokosi vertinti meilės jausmą kitam šeimos nariui. Mokosi suprasti tarpusavio pagalbos būtinumą, atsakomybės už jaunesnį šeimos narį svarbą. Mokosi pasakyti su suaugusiu artimuoju kylančias problemas. Supranta pagarbos mokytojui (klasės, neformalių veiklų ir pan.) svarbą. Mokosi dialogu aptarti savo problemas. Ar moku mandagiai šeimos nariams ar mokytojui pasakyti savo nuomonę, jei manau kitaip, priešingai? Kaip priimti kito nuomonę, kuri nėra panaši į mano?

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
3–4 klasių koncentras

Užduoda mandagų klausimą Kitam (kaimynui, kitos klasės mokiniui, kitos klasės mokytojui ir pan.). Kelia klausimus apie žmonių kitoniškumą, savitumą, svarsto, kodėl svarbu juos priimti tokius, kokie jie yra. Svarsto, kodėl kartais dėl to kyla konfliktai (B3.1).

Palaiko mandagų pokalbį su Kitu (kaimynu, kitos klasės mokiniu, kitos klasės mokytoju ir pan.). Paaiškina, kodėl svarbu priimti Kito kitoniškumą. Svarsto, kada konfliktas perauga į patyčias (B3.2).

Savarankiškai palaiko mandagų pokalbį su Kitu (kaimynu, kitos klasės mokiniu, kitos klasės mokytoju ir pan.). Su klasės draugais diskutuoja apie visų žmonių savitumą (kitoniškumą). Kelia klausimus apie patyčias, svarsto jų žalą žmogui (B3.3).

Mandagiai diskutuoja su Kitu (kaimynu, kitos klasės mokiniu, kitos klasės mokytoju ir pan.). Reflektuoja žmonių savitumo (kitoniškumo) svarbą. Siūlo būdų, kaip būtų galima išvengti patyčių konkrečioje situacijoje (B3.4).

Kitas kaip svetimas. Kokiais neartimais ar nepažįstamais suaugusiais žmonėmis pasitikiu? 3–4 klasių koncentras.

3 klasė

Apmąsto priešiškumo kitam kaip nepažįstamajam pavyzdžius. Mokosi suprasti santykio su Kitu kaip nepažįstamu suaugusiu sudėtingumą, mokosi pasitikėjimo ir atsargumo. Svarsto, kokia patyčių daroma žala. Ar moku atpažinti, kada suaugęs nepažįstamas žmogus yra tiesiog draugiškas, o kada – kelia grėsmę? Kokie suaugę gali kelti grėsmę vaikams? Kaip apsisaugoti ir vengti nepažįstamo suaugusiojo grėsmės?

Kitas kaip svetimas. Apmąsto atsargumo su Kitu kaip nepažįstamuoju pavyzdžius. 3–4 klasių koncentras.

4 klasė

Mokosi suprasti santykio su Kitu kaip nepažįstamu suaugusiu sudėtingumą: mokosi pasitikėjimo ir atsargumo. Svarsto, kokia patyčių daroma žala. Kas yra pasitikėjimas? Kodėl gali kilti noras nuskriausti kitą bendraamžį? Ar visais žmonėmis galima pasitikėti?

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
3–4 klasių koncentras

Išvardija bendravimo virtualioje erdvėje taisykles, jas užrašo (taisyklių rinkinys). Kelia klausimą, kodėl svarbi pagarba Kitam virtualioje erdvėje (B4.1).

Pateikia keletą nemandagaus elgesio pavyzdžių, su kuriais susidūrė virtualioje erdvėje (mokymosi ar laisvalaikio metu) , pateikia siūlymų, kaip būtų galima to išvengti. Su klasės draugais diskutuoja, kokia pagarbos virtualioje erdvėje reikšmė (B4.2).

Parašo mandagų laišką mokytojui virtualioje erdvėje (pavyzdžiui, atsiųsdamas atliktą užduotį). Pateikia pagarbaus elgesio virtualioje erdvėje pavyzdžių, jais remdamasis savarankiškai ar padedamas suformuluoja pagarbaus elgesio apibrėžimą (B4.3).

Reflektuoja mandagaus bendravimo (žodžiu ar raštu) virtualioje erdvėje svarbą. Pateikia 2–3 pavyzdžius, kaip jis (ji) gerbia Kitus virtualios erdvės dalyvius (pavyzdžiui, nuotolinės pamokos metu) (B4.4).

Virtualus Kitas. Ar bendraudamas su draugu virtualioje erdvėje neišduodu savų paslapčių? O draugo? 3–4 klasių koncentras.

3 klasė

Mokosi taikyti bendravimo virtualioje erdvėje taisykles, bendrauti mandagiai, gerbti virtualų Kitą. Svarsto, kas yra pagarba, kodėl ji svarbi ir virtualioje erdvėje. Kodėl svarbu laikytis pagarbaus santykio su žmonėmis bendraujant virtualioje erdvėje?

Virtualus Kitas. Kuo skiriasi bendravimas virtualioje erdvėje ir tikrovėje? 3–4 klasių koncentras.

4 klasė

Mokosi taikyti bendravimo virtualioje erdvėje taisykles, bendrauja mandagiai, gerbia virtualų Kitą. Svarsto, kas yra pagarba, kodėl ji svarbi ir virtualioje erdvėje. Ar skiriasi bendravimo taisyklės virtualioje erdvėje ir realybėje? Ar nebūnu agresyvus ir piktas virtualiai bendraudamas su draugu? Kaip reaguoju į agresyvų bendravimą virtualioje erdvėje?

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
5–6 klasių koncentras

Kelia klausimus apie draugystės santykius bei analizuoja kartais kylančių konfliktų bei manipuliacijų priežastis, ieško skirtingų konfliktų sprendimo būdų (B1.1).

Paaiškina išdavystės sąvoką, įvardija kokios emocijos kyla patyrus išdavystę. Diskutuoja, kaip draugaujant išvengti konfliktų arba jiems įvykus, kaip išspręsti. Svarsto, kaip atpažinti manipuliacijas (B1.2).

Paaiškina empatijos sąvoką ir jos svarbą žmogaus gyvenime. Pateikia pavyzdžių, kuomet įsijautimas į Kito situaciją buvo svarbus ir prasmingas. Pateikia manipuliacijų pavyzdžių (B1.3).

Reflektuoja empatijos svarbą savo draugystės santykiuose, pateikia pavyzdžių, kai pavyko išspręsti konfliktą ar atpažinti manipuliaciją ir jai pasipriešinti (B1.4).

Kitas kaip draugas. Vienatvė ir bičiulystė. 5–6 klasių koncentras.

5 klasė

Ar galiu pasijausti vienišas, nors aplinkui mane daugybė žmonių? Ar tai nekeista? Kodėl taip nutinka? Ar man yra svarbi draugystė? Kodėl? Ar galiu įsijausti į draugo džiaugsmus ir bėdas? Ar teko patirti išdavystę? Kodėl reikia apie tai kalbėtis su draugu?

Kitas kaip draugas. Ar tu kada nors jauteisi vieniša ar vienišas? 5–6 klasių koncentras.

6 klasė

Mokosi vertinti draugystę ir išdavystės pavojų. Ar moki save nuraminti? Kokia vienatvės spalva? Ką darote, kad nebūtumėte vieniši? Ar galima pamilti savo vienatvę? Ar būna linksma vienatvė? Ar tik liūdna?

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
5–6 klasių koncentras

Išvardija keletą situacijų, kada gali kilti konfliktas tarp vaikų ir tėvų arba tarp mokinių ir mokytojų (B2.1).

Diskutuoja, kas yra konfliktas, kokios jo priežastys, kada jis kyla tarp vaikų ir kitų šeimos narių ar tarp mokinių ir mokytojų (B2.2).

Pateikia pasiūlymų, kaip spręsti konfliktinę situaciją tarp vaikų ir kitų šeimos narių ar tarp mokinių ir mokytojų (B2.3).

Apmąsto autoriteto sąvoką, diskutuoja, kodėl kartais norisi prieštarauti šeimos nariams, pateikia pavyzdį, kokį konflikto sprendimo būdą pritaikytų konfliktinėje situacijoje tarp vaikų ir kitų šeimos narių ar tarp mokinių ir mokytojų (B2.4).

Kitas kaip artimas. Konfliktas. 5–6 klasių koncentras.

5 klasė

Mokosi suprasti konflikto su suaugusiuoju artimuoju ar mokytoju galimybę bei apmąsto jo priežastis, pavojus ir galimas išeitis. Susipažįsta su įvairiais konflikto sprendimo būdais, mokosi juos pritaikyti bei taktiškai, ramiai spręsti konfliktines situacijas. Ar konfliktas su suaugusiu artimuoju ir svetimu yra toks pats? Kartais tu mieliau būni su šeima, o kartais mėgsti pabūti viena arba vienas. Kodėl? Kaip manai? Kodėl kyla konfliktai su suaugusiais? Jei ne, tai kodėl? Kaip galima spręsti tokius konfliktus?

Kitas kaip artimas. Kaip pajuntame meilę tėvams? 5–6 klasių koncentras.

6 klasė

Mokosi suprasti konflikto su suaugusiu artimuoju ar mokytoju galimybę bei apmąsto jo priežastis, pavojus ir galimas išeitis. Susipažįsta su įvairiais konflikto sprendimo būdais, mokosi juos pritaikyti bei taktiškai, ramiai spręsti konfliktines situacijas. Kaip jautiesi konflikto su tėvais atveju? Dėl kokių priežasčių jie įvyksta? Kaip juos spręsti?

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
5–6 klasių koncentras

Kelia klausimus, kokie iššūkiai kyla bendraujant su nepažįstamu žmogumi, kodėl kartais sunku palaikyti dialogišką pokalbį (B3.1).

Tyrinėja agresijos sąvoką, svarsto, kokios jos atsiradimo priežastys (B3.2).

Reflektuoja patyčių klausimą, svarsto situacijas, kai susidūrė su patyčiomis, ieško sprendimų, kaip tokių situacijų išvengti.(B3.3).

Diskutuodami grupėse sukuria dialogiško bendravimo taisykles, kuriomis vadovaujanti pašnekovas yra išklausomas ir gerbiamas. Reflektuoja dialogiško bendravimo svarbą (B3.4).

Kitas kaip svetimas. Kodėl kartais taip nutinka, kad Kitas tampa agresijos objektu? 5–6 klasių koncentras.

5 klasė

Mokosi suprasti pozityvaus ir tolerantiško santykio su Kitu kaip nepažįstamu bendraamžiu vertę. Svarsto agresijos ištakas ir pakantumą Kitam, kitoniškumui apskritai. Diskutuoja apie destruktyvią patyčių prigimtį, ieško pozityvių išeičių. Mokosi diskutuoti su Kitu įvairiomis temomis ir geba siekti bendro tikslo. Kodėl turiu būti pagarbus su svetimu, gal tik praeiviu ir pan.? Ar galiu dirbti ir siekti bendro tikslo su Kitu kaip svetimu? Ar lengva susipažinti su svetimu žmogumi? Kodėl kartais baisu užmegzti pokalbį su svetimu žmogumi?

 Kitas kaip svetimas. Ar sunku kreiptis pagalbos į nepažįstamą žmogų? Kodėl? 5–6 klasių koncentras.

6 klasė

Mokosi suprasti pozityvaus ir tolerantiško santykio su Kitu kaip nepažįstamu bendraamžiu vertę. Svarsto agresijos ištakas ir pakantumą Kitam, kitoniškumui apskritai. Diskutuoja apie patyčių destrukciją, ieško pozityvių išeičių. Kokie pavojai slypi per daug pasitikint svetimu žmogumi?

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
5–6 klasių koncentras

Kelia klausimą, kodėl svarbus mandagus bendravimas virtualioje erdvėje. Paaiškina patyčių virtualioje erdvėje žalą. Kelia klausimus, kaip parašyti mandagią žinutę, kaip „slengą“ pakeisti bendrinės lietuvių kalbos žodžiais (B4.1).

Stebi ir tiria bendravimą virtualioje erdvėje (mokymosi platformose, socialiniuose tinkluose) bei pristato, kokių taisyklių reikia laikytis bendraujant virtualioje erdvėje (B4.2).

Savarankiškai parašo mandagų laišką draugui virtualioje erdvėje, laikosi mandagaus bendravimo virtualioje erdvėje taisyklių mokymosi platformose, socialiniuose tinkluose (B4.3).

Savarankiškai parašo mandagų laišką mokytojui virtualioje erdvėje. Reflektuoja mandagaus bendravimo virtualioje erdvėje svarbą savo gyvenime (B4.4).

Virtualus Kitas. Kuo skiriasi realus gyvenimas nuo virtualios realybės? 5–6 klasių koncentras.

5 klasė

Svarsto gyvenimo vertę virtualybės atžvilgiu. Virtualioje erdvėje vengia patyčių. Mokosi rašyti mandagias, pagarbias žinutes, laiškus, vengia necenzūrinių žodžių, svarsto mandagumo reikšmę gyvenime. Kartu su mokytoju ir klasės draugais diskutuoja, kuri realybė yra tikresnė? Kuri įdomesnė? Kodėl? Ar būtų įdomu gyventi tik virtualioje realybėje? Ar moku parašyti mandagų laišką draugui ar mokytojui, ar kitam suaugusiam žmogui?

Virtualus Kitas: Kodėl virtualioje realybėje turiu išlikti toks pat jautrus ir pagarbus kitam kaip ir realybėje? 5–6 klasių koncentras.

6 klasė

Svarsto gyvenimo vertę virtualybės atžvilgiu. Virtualioje erdvėje vengia patyčių. Mokosi rašyti mandagias, pagarbias žinutes, laiškus, vengia necenzūrinių žodžių, svarsto mandagumo reikšmę gyvenime. Kaip bendrauju virtualiose platformose, kuriose vyksta nuotolinis mokymasis: ar esu mandagus, kokią nuotrauką įsikeliu, kaip komentuoju klasės draugų parašymus arba darbus (pavyzdžiui, kai visi šeštokai sukelia savo pieštus darbus į vieną bendrą erdvę).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
7–8 klasių koncentras

Kelia klausimus apie draugystės vertę bei kaip galėtų geriau pažinti savo draugus. Apibūdina savo geriausią draugą (B1.1).

Apibūdina savo draugystę, iškelia ir nagrinėja draugavimo etines problemas. Pateikia 1–2 pavyzdžius apie draugystę iš patirties, literatūros arba kino (B1.2).

Diskutuoja su draugais, analizuoja ir interpretuoja moralinius draugystės aspektus. Pagrindžia savo įžvalgas pavyzdžiais iš literatūros, kino filmų (B1.3).

Naudodamasis refleksiniais klausimais, apibūdina draugystę kaip autentišką ryšį su kitu žmogumi. Kelia probleminius klausimus apie draugystę ir meilę (B1.4).

Kitas kaip draugas. Ar turi draugą, kuriuo besąlygiškai pasitiki? 7–8 klasių koncentras.

7 klasė

Kuriamas draugystės ryšys su Kitu atliekant užduotis klasėje, žaidžiant ir bendraujant užklasinėje veikloje, stengiamasi į draugą kreiptis atvirai, klausiama dėl pašlijusių santykių, bandoma suprasti posakį „Draugas – tai mano kitas „Aš“. Kelia klausimą, kada draugystė pereina į meilę. Ar gerai pažįstu savo draugą? 

Kitas kaip draugas. Kas yra tikra draugystė? 7–8 klasių koncentras.

8 klasė

Ar dalinatės su draugais svajonėmis ir tikslais? Jei neturi draugo – kokio draugo norėtum? Su kokiais literatūros ar istorijos veikėjais norėtum draugauti? Ar svarstei, kada draugystė perauga į meilę?

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
7–8 klasių koncentras

Kelia klausimą apie jautrumo artimam žmogui svarbą. Mokosi užjausti ir empatiškai reaguoti (B2.1).

Analizuoja svarbiausius artimo žmogaus poreikius. Apibūdina atjautos artimajam svarbą ir reikšmę. Pateikia empatiškų poelgių pavyzdžių iš patirties, literatūros arba kino (B2.2).

Išklauso artimo žmogaus. Mokosi geriau suprasti savo tėvus (globėjus) ir kitus artimus šeimos narius. Pasidalina patirtimi, kaip pavyko įsijausti į jų padėtį, atjausti, išspręsti konfliktus. Analizuoja atjautos artimajam svarbą ir reikšmę. Pagrindžia savo įžvalgas pavyzdžiais iš literatūros, kino filmų (B2.3).

Naudodamasis refleksiniais klausimais, pabrėžia atjautos ir empatijos svarbą, kelia klausimus apie artimųjų jausmus ir stengiasi jiems padėti. Kūrybiškai interpretuoja gebėjimą empatiškai jausti, dalinasi savo patirtimi ir įžvalgomis su draugais. Kelia klausimus apie atjautą ir artimo meilę, gali pateikti daug pavyzdžių iš patirties, literatūros, kino ir kitų artefaktų (B2.4).

Kitas kaip artimas: Kodėl svarbu būti empatiškam esančiam šalia? 7–8 klasių koncentras.

7 klasė

Įsisąmonina konflikto su suaugusiu artimuoju ar mokytoju galimybę. Apmąsto priežastis, pavojus ir praktiškai ieško galimų išeičių. Supranta, kad lūkesčiai, galimybės, jausmų raiška skiriasi priklausomai nuo amžiaus. Empatiškas kitų amžiaus tarpsnių Kito problemoms. Ieško bendradarbiavimo, kreipiasi pagalbos. Mokosi argumentuoti savo poziciją konfliktinėje situacijoje ir išklausyti Kito argumentų, mokosi logiškai rasti tinkamiausią konflikto sprendimo būdą. Ar kasdienybėje bandai įsijausti į Kitą? Ar man reikalingos žinios apie kitų tautų etiketą ir kitų religijų kalendorines šventes?

Kitas kaip artimas. Pagarba tėvams. 7–8 klasių koncentras.

8 klasė

Įsisąmonina su suaugusiu artimuoju ar mokytoju konflikto galimybę. Apmąsto jo priežastis, pavojus ir praktiškai ieško galimų išeičių. Supranta, kuo skiriasi lūkesčiai, galimybės ir jausmų raiška priklausomai nuo amžiaus. Empatiškai atliepia kitų amžiaus tarpsnių Kito problemas. Ieško bendradarbiavimo, kreipiasi pagalbos. Mokosi argumentuoti savo poziciją konfliktinėje situacijoje ir išklausyti Kito argumentų, mokosi logiškai rasti tinkamiausią konflikto sprendimo būdą. Kas sukelia mano pagarbą tėvams: jų išmintingas griežtumas, atlaidumas, supratingumas? Kas dar? Ar seneliai gali būti artimesni nei tėvai?

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
7–8 klasių koncentras

Kelia klausimus apie pagarbaus ir mandagaus bendravimo su svetimu žmogumi principus. Mokytojo padedamas kelia klausimus apie santykio su svetimu problemas (B3.1).

Analizuoja galimo abejingumo arba priešiškumo kitam kaip svetimam kilmės šaltinius. Pateikia pavyzdį iš patirties, literatūros arba kino (B3.2).

Kelia klausimus apie santykį su pažįstamu (artimu) ir su svetimu žmogumi. Analizuoja nejautrumo, priešiškumo ar net žiaurumo kitam svetimam priežastis. Pagrindžia savo įžvalgas pavyzdžiais iš literatūros, kino (B3.3).

Naudodamasis refleksiniais klausimais, reflektuoja geranorišką santykio su svetimu žmogumi nuostatą. Kritiškai ir kūrybiškai reflektuoja galimo priešiškumo svetimam fenomeną. Pasiūlo keletą originalių būdų, kaip spręsti priešiškumo nepažįstamiems žmonėms problemą (B3.4).

Kitas kaip svetimas. Jaučiu pyktį Kitam, ką daryti? 7–8 klasių koncentras.

7 klasė

Mokosi diskutuoti su Kitu kaip nepažįstamuoju. Suvokia agresijos ištakas ir galimybę Kitam, kitoniškumui apskritai. Apmąsto ir supranta, pripažįsta patyčių destrukciją, geba joms pasipriešinti, ieško pozityvių išeičių. Kodėl svarbu ne tik apskritai priimti, bet ir kaip priimi kitą žmogų?

Kitas kaip svetimas. Kaip jaučiuosi, kai mane ignoruoja ir atstumia? 7–8 klasių koncentras.

8 klasė

Mokosi diskutuoti su Kitu kaip nepažįstamuoju. Suvokia agresijos ištakas ir jos tikimybę Kitam, kitoniškumui apskritai. Apmąsto ir supranta, pripažįsta patyčių destruktyvią žalą, geba joms pasipriešinti, ieško pozityvių išeičių. Dėl kokių priežasčių kyla pašaipos (vertinant iš kurstančio pašaipas ir to, iš kurio šaipomasi, perspektyvos)? Kodėl svarbu turėti šalia žmogų ar žmones, kuriems iš tiesų rūpiu?

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
7–8 klasių koncentras

Kelia klausimus apie tinkamo (mandagaus) komunikavimo virtualioje erdvėje taisykles (B4.1).

Kelia klausimus apie saugaus, tinkamo bendravimo virtualioje erdvėje ribas. Pasako tinkamo ir netinkamo bendravimo virtualioje erdvėje taisykles. Pateikia pavyzdžių iš patirties (B4.2).

Analizuoja virtualaus Kito ne tik tekstą, bet ir kontekstą (jei tai dirbtinis intelektas – siekia suprasti jo paskirtį ir parametrus). Diskutuoja apie bendravimo su virtualiu Kitu etines normas. Pateikia įvairių pavyzdžių iš patirties, literatūros, kino (B4.3).

Kelia etinius klausimus, susijusius su virtualybės galimybėmis ir dirbtinio intelekto taikymu. Kritiškai ir kūrybiškai reflektuoja virtualiame bendravime kylančias problemas. Demonstruoja geranoriško ir konstruktyvaus bendravimo virtualioje erdvėje įgūdžius (B4.4).

Virtualus Kitas. Kodėl įdomu diskutuoti virtualioje erdvėje net su nepažįstamais žmonėmis? 7–8 klasių koncentras.

7 klasė

Mokosi diskutuoti su virtualiu Kitu socialiniuose tinkluose, virtualiose bendravimo platformose, gerbia Kito nuomonę, privatumą. Virtualioje erdvėje ne tik vengia patyčių, necenzūrinių žodžių, bet ir priešinasi pastebėtoms patyčioms Kito atžvilgiu. Kritiškai mąsto, atpažįsta ir vengia asmenines ribas pažeidžiančio elgesio virtualioje erdvėje. Kokios yra virtualios diskusijos nerašytos taisyklės? Ko turėčiau vengti? Į ką turiu atkreipti dėmesį?

Virtualus Kitas. Kaip elgtis susidūrus su patyčiomis virtualioje erdvėje? 7–8 klasių koncentras.

8 klasė

Mokosi diskutuoti su virtualiu Kitu socialiniuose tinkluose, virtualiose bendravimo platformose, gerbia Kito nuomonę, privatumą. Virtualioje erdvėje ne tik vengia patyčių, necenzūrinių žodžių, bet ir priešinasi pastebėtoms patyčioms Kito atžvilgiu. Geba kritiškai mąstyti, atpažinti ir vengti įtartino elgesio virtualioje erdvėje. Ar turėsiu drąsos pasipriešinti patyčioms, jei pastebėsiu kurį nors iš virtualių draugų psichologiškai terorizuojamą?

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Ieško atsakymų į draugaujant iškylančius klausimus: kuo remiasi tikra draugystė? Kokios apgaulės ir išdavystės priežastys? Nurodo nuoširdumo ir pasitikėjimo svarbą (B1.1).

Kelia papildomus klausimus, diskutuoja teoriniais ir praktiniais draugystės aspektais. Nagrinėja apgaulės ir išdavystės atvejus, remiasi pavyzdžiais iš patirties, literatūros arba kino (B1.2).

Analizuoja, kritiškai reflektuoja santykyje su draugais kylančias problemas: pasitikėjimo svarbą ir išdavystės galimybę, problemą, kaip derinti duotą žodį su teisingumu. Pagrindžia savo įžvalgas pavyzdžiais iš literatūros, kino filmų (B1.3).

Savarankiškai domisi, tyrinėja, gilinasi į filosofinius ir grožinės literatūros kūrinius draugystės tematika. Kūrybiškai interpretuoja santykyje su draugais kylančias problemas. Kritiškai, tačiau konstruktyviai įvertina savo ir draugų poelgius bei laikyseną įvairiose situacijose (B1.4).

Kitas kaip draugas. Ar niekada nesi išdavęs draugo? 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

9 (I gimnazijos) klasė

Reflektuoja draugystės santykio su Kitu prasmę ir jo svarbą gyvenime. Dialogiškai aptaria tarpusavio konkurencijos problemas. Suklydęs pripažįsta klaidą, atsiprašo. Atsakingai vertina užsimezgusius meilės ryšius. Ar turėtume draugų, jei nebūtų pasitikėjimo? Ar tikri draugai gali apgaudinėti vienas kitą? Ar draugystė visada būna nuoširdi? Kuo skiriasi Tu nuo Aš? Kodėl jaučiu savyje troškimą dominuoti, aplenkti Kitus?

Kitas kaip draugas. Tvirta draugystė. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

10 (II gimnazijos) klasė

Aristotelis rašė, kad tikra draugystė yra galima tik tarp kilnių lygiaverčių sielų. Ar sutinki? Kodėl labai svarbu laikytis draugui duoto žodžio? Kodėl sunku laikytis duoto pažado? Ką reikia daryti, kad išlaikytum duotą pažadą? Ką daryti, jei pažadėta buvo neteisingai?

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Kelia klausimus apie pagarbių, supratingų santykių su tėvais svarbą ir vertę (B2.1).

Apibūdina etinėmis vertybėmis pagrįstą santykį su tėvais. Pasakoja, diskutuoja, pateikia pavyzdžių iš patirties, literatūros arba kino (B2.2).

Analizuoja pagarbaus ir supratingo tarpusavio santykio su tėvais svarbą ir vertę. Analizuoja, svarsto savo ir tėvų atsakomybes vienų kitiems. Savo nuostatas pagrindžia moraliniais principais ir geriausiais pavyzdžiais iš istorijos, literatūros, kino (B2.3).

Tyrinėja ir interpretuoja savo ir tėvų panašumus bei skirtumus. Kritiškai vertinti savo poelgius. Iškilus santykių su tėvais problemoms ieško konstruktyvaus sprendimo (B2.4).

Kitas kaip artimas. Mano santykis su tėvais. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

9 (I gimnazijos) klasė

Mokosi suprasti ir atjausti kitos amžiaus grupės narį bei praktiškai padėti, globoti, prisiimti atsakomybę pagal savo galimybes. Mokosi suprasti santykių autentiškumą su tėvu, mama, ar mokytoju (klasės, neformalių veiklų ir pan.). Diskutuoja, argumentuoja savo požiūrį, priima Kito kaip suaugusiojo požiūrį, geba atsiprašyti, jei yra neteisus. Michelis Montaigne’is rašo, kad tėvai negali būti vaikų draugai, nes vaikai turi turėti savų paslapčių. Ar sutinkate su šia mintimi? Kuo skiriasi motinos meilė ir tėvo meilė? Kodėl esame labai pažeisti, jei kurios nors iš jų netenkame?

Kitas kaip artimas. Ar galima vaikų ir tėvų draugystė? 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

10 (II gimnazijos) klasė

Ar seneliai gali būti vaikų draugai? Ką jūs apie tai manote? Ar lengva suprasti vyresnius už save žmones? Ar vyresni visada teisūs? Ar lengva suprasti jaunesnius? Kodėl?

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Kelia klausimą apie savo atsakomybę už kitą, galbūt netgi nepažįstamą žmogų (B3.1).

Analizuoja rūpesčio Kitu, netgi nepažįstamu žmogumi, svarbą ir vertę. Savo nuostatą Kito atžvilgiu pagrindžia atjauta ir moraline pareiga (B3.2).

Analizuoja, diskutuoja santykio su svetimu Kitu teorinius pagrindus ir praktines nuostatas. Pateikia kilnių, nesavanaudiškų poelgių Kito atžvilgiu pavyzdžių iš patirties, istorijos, literatūros arba kino (B3.3).

Savarankiškai tiria ir interpretuoja probleminius klausimus apie rūpesčio etikos ir teisingumo santykio svarbą. Reflektuoja apie santykį su svetimu Kitu įvairiuose kontekstuose. Pateikia pavyzdžių, kaip savo praktines nuostatas grindžia moraliniais principais ir realiais kilnaus elgesio pavyzdžiais (B3.4).

 Kitas kaip svetimas. Kas paskatina einant gatve duoti prašančiam išmaldą? 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

9 (I gimnazijos) klasė

Kuria konstruktyvius santykius su Kitu kaip nepažįstamuoju. Suvokia Savas – Svetimas skirties svarbą ir mokosi iš tos skirties. Savo empatijos pavyzdžiu daro įtaką Kitam. Vertina Kitą kaip savaiminę vertybę ir konstruktyviai sprendžia iškylančius konfliktus. Ar išmaldos davimas yra užuojauta, įsijautimas į Kito situaciją, ar noras pačiam sau atrodyti geram? O gal padedu todėl, kad man gera padėti be jokio „kodėl“?

Kitas kaip svetimas. Rūpesčio etika. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

10 (II gimnazijos) klasė

Kodėl konkretūs santykiai su kitais žmonėmis formuoja asmens moralinius veiksmus? Kas yra rūpestis? Kokia yra rūpestinga kalba? Kuo ji skiriasi nuo teisingos kalbos? Rūpesčio etika –- biologinė ar moralinė kategorija?

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Svarsto tinkamos distancijos su Kitu virtualioje erdvėje problemą (B4.1).

Analizuoja tinkamos distancijos su Kitu virtualioje erdvėje svarbą, išvardija keletą būdų, kaip tai praktiškai įgyvendinti (B4.2).

Kelia papildomus patirtimi pagrįstus klausimus apie tinkamos distancijos su Kitu virtualioje erdvėje nustatymą. Pateikia konkrečių pavyzdžių, kodėl svarbu tai padaryti (B4.3).

Savarankiškai domisi ir tiria tinkamos distancijos su Kitu virtualioje erdvėje išlaikymo problemą. Įgytus praktinius įgūdžius kūrybiškai pritaiko saugiam darbui kartu plėsdamas akiratį ir atrasdamas naujas ugdymosi galimybes virtualioje erdvėje (B4.4).

Virtualus Kitas. Kokios ribos turiu neperžengti, kad nepažeisčiau savo ir kitų privatumo bendraudamas virtualioje erdvėje? 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

9 (I gimnazijos) klasė

Sumaniai (išmintingai, protingai, atvirai, lanksčiai), empatiškai ir pagarbiai saugo tiek savo, tiek Kito privatumą dialogiškai bendraudamas su Kitu virtualioje erdvėje. Reflektuoja virtualios erdvės reikšmę savo gyvenime.

Virtualus Kitas. Kaip išlaikyti tinkamą distanciją nuo Kito? 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

10 (II gimnazijos) klasė

Kaip plėsti akiratį, ugdyti kritinį ir kūrybinį mąstymą diskutuojant įvairiais klausimais su kitu virtualioje erdvėje?

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
III–IV gimnazijos klasių koncentras

Kelia klausimus apie Kito kaip draugo svarbą asmens, bendruomenės, valstybės gyvenime (pvz., draugiška valstybė) (B1.1).

Analizuoja Kito kaip draugo svarbą asmens, bendruomenės, valstybės gyvenime (pvz., draugiška valstybė). Analizuoja etikos filosofijos tekstus, pateikia pavyzdžių iš literatūros bei medijų (B1.2).

Argumentuotai diskutuoja apie Kito kaip draugo svarbą asmens, bendruomenės, valstybės gyvenime (pvz., draugiška valstybė). Argumentuotai diskutuoja apie etikos filosofijos tekstus, pateikia pavyzdžių iš literatūros bei medijų (B1.3).

Naudodamasis refleksijos klausimais, svarsto Kito kaip draugo svarbą asmens, bendruomenės, valstybės gyvenime (pvz., draugiška valstybė). Naudodamasis refleksijos klausimais, analizuoja etikos filosofijos tekstus, pateikia pavyzdžių iš literatūros bei medijų. Analizuojamą problemą sieja su šių dienų aktualijomis (B1.4).

Kitas kaip draugas. Draugystė asmeniniame gyvenime ir jos vertinimas šiuolaikinėje kultūroje. III–IV gimnazijos klasių koncentras.

III gimnazijos klasė

Kuo nepotizmas (šeimos narių ir giminaičių protegavimas) bei romėniškas „klientelos“ (klientai) reiškinys skiriasi nuo draugystės? Ar tokie reiškiniai kenkia draugystės sampratai visuomenėje?

Kitas kaip draugas. III–IV gimnazijos klasių koncentras.

IV gimnazijos klasė

 Ar pamatinis Aš – Tu santykis yra tavo draugystės pagrindas? Ar draugas, kuris manimi tik naudojasi, jau ne draugas? Ar draugystę sugadina naudos siekimas?

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
III–IV gimnazijos klasių koncentras

Kelia klausimą, ką reiškia Kito kaip artimojo turėjimas, taiko šį supratimą savo kasdienėje veikloje (B2.1).

Analizuoja, ką reiškia Kito kaip artimojo turėjimas, taiko šį supratimą savo kasdienėje veikloje. Analizuoja etikos filosofijos tekstus, pateikia pavyzdžių iš literatūros bei medijų (B2.2).

Argumentuotai diskutuoja apie tai, ką reiškia Kito kaip artimojo turėjimas, taiko šį supratimą savo kasdienėje veikloje. Argumentuotai diskutuoja apie etikos filosofijos tekstus, pateikia pavyzdžių iš literatūros bei medijų (B2.3).

Naudodamasis refleksijos klausimais, svarsto, ką reiškia Kito kaip artimojo turėjimas, taiko šį supratimą savo kasdienėje veikloje. Naudodamasis refleksijos klausimais, analizuoja etikos filosofijos tekstus, pateikia pavyzdžių iš literatūros bei medijų. Analizuojamą problemą sieja su šių dienų aktualijomis (B2.4).

Kitas kaip artimas. Atsivėrimas Kitam kaip pamatinė etinė bei fenomenologinė procedūra III–IV gimnazijos klasių koncentras.

III gimnazijos klasė

Kaip Kitas atsiveria man? Ar galiu jį apžiūrėti kaip daiktą? Ar dažnai Kitą paverčiame „objektu“? Ar teko pačiam pasijausti „objektu“ (pvz., sužinau, kad esu apkalbėtas už akių)?

Kitas kaip artimas. Kas lemia gebėjimą susikalbėti su Kitu? III–IV gimnazijos klasių koncentras.

IV gimnazijos klasė

Ar mėginimai vienas kitam išaiškinti savo vartojamų sąvokų, nuostatų ir pan. prasmes padeda geriau suprasti vienas kitą? O gal tokiu būdu įsileidžiame į painų racionalumą ir netenkame tiesioginio santykio, kuomet „kalba širdies balsas“?

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
III–IV gimnazijos klasių koncentras

Kelia klausimą apie susvetimėjimą, Svetimo problemiškumą asmeniniame ir socialiniame gyvenime. Kelia klausimus apie šiuolaikinį individualizmą ir jo susiformavimo kultūrinį kontekstą, individualizmo ir bendruomeniškumo dermę (B3.1).

Analizuoja susvetimėjimo, Svetimo problemiškumą asmeniniame ir socialiniame gyvenime. Analizuoja, kritiškai vertina šiuolaikinį individualizmą ir jo susiformavimo kultūrinį kontekstą, suvokia individualizmo ir bendruomeniškumo dermės svarbą. Analizuoja etikos filosofijos tekstus, pateikia pavyzdžių iš literatūros bei medijų (B3.2).

Argumentuotai diskutuoja apie susvetimėjimo, Svetimo problemiškumą asmeniniame ir socialiniame gyvenime. Analizuoja, kritiškai vertina šiuolaikinį individualizmą ir jo susiformavimo kultūrinį kontekstą, suvokia individualizmo ir bendruomeniškumo dermės svarbą.

Argumentuotai diskutuoja apie etikos filosofijos tekstus, pateikia pavyzdžių iš literatūros bei medijų (B3.3).

Naudodamasis refleksijos klausimais, svarsto susvetimėjimo, Svetimo problemiškumą asmeniniame ir socialiniame gyvenime. Analizuoja, kritiškai vertina šiuolaikinį individualizmą ir jo susiformavimo kultūrinį kontekstą, suvokia individualizmo ir bendruomeniškumo dermės svarbą. Naudodamasis refleksijos klausimais, analizuoja etikos filosofijos tekstus, pateikia pavyzdžių iš literatūros bei medijų. Analizuojamą problemą sieja su šių dienų aktualijomis (B3.4).

Kitas kaip svetimas. Svetimas asmens ir bendruomenės gyvenime. III–IV gimnazijos klasių koncentras.

III gimnazijos klasė

Kada jaučiamas susvetimėjimas Kitų ir pasaulio atžvilgiu? Kaip Svetimas yra duotas mano prasmių horizonte? Kaip galima įveikti susvetimėjimo jausmą? Kada atsiranda šis jausmas? Kokiose situacijose teko susidurti su susvetimėjimo jausmu? Ar A. Kamiu romanas „Svetimas“ gali mums ką nors šiuo klausimu paaiškinti?

Kitas kaip svetimas. Kur slypi agresijos, kovos, destruktyvaus elgesio, pavydo ir neapykantos šaknys? III–IV gimnazijos klasių koncentras.

IV gimnazijos klasė

Kur galima rasti atlaidumo, gerumo šaltinį? Kaip atkurti nutrūkusį santykį su Kitu?