hero

Technologijos

Parsisiųsti sąrašą:

Technologijos

Bendrosios nuostatos

Technologijų bendroji programa (toliau – Programa) apibrėžia technologijų dalyko paskirtį, tikslą ir uždavinius, dalyku ugdomas kompetencijas, pasiekimų sritis ir pasiekimų raidą, dalyko mokymo(si) turinį, pasiekimų lygių požymius ir mokinių pasiekimų vertinimą. Technologijų dalyku siekiama sudaryti sąlygas ugdytis asmenybei, pasižyminčiai technologiniu raštingumu, antreprenerišku požiūriu, sąmoningumu, savimone ir saviverte, savęs ugdymu, savigarba ir pagarba kitiems bei jų technologinei kūrybinei veiklai, pasitikėjimu savimi, kūrybiškumu, motyvacija, atsakomybe, imlumu naujovėms, atkaklumu siekiant tikslo, sveika gyvensena ir kitomis vertybinėmis nuostatomis ir gebėjimais, būtinais kiekvienam žmogui nuolat kintančioje sociokultūrinėje ir socioekonominėje aplinkoje.

Technologijų dalyko paskirtis – taikant aktyvaus mokymo ir mokymo(si) metodus, modernias darbo, informacijos valdymo, medžiagų pažinimo ir apdorojimo technologijas kūrybinėje veikloje, atsižvelgiant į mokinių poreikius ir gebėjimus, sudaryti sąlygas visiems mokiniams (neskirstant jų pagal lytį) įgyti gyvenimui būtinų praktinių, problemų sprendimo įgūdžių ir gebėjimų, mokytis įvairių technologijų, atrasti dominančią technologijų sritį ir vadovaujantis dizaino principais kurti, planuoti karjerą. Siekiama ugdyti kūrybingą, iniciatyvią, smalsią, kūrybiškai ir kritiškai, lateraliai mąstančią, kultūringą, komunikuojančią ir socialiai atsakingą asmenybę.

Technologinis ugdymas – sudedamoji holistinio, integrali gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos ir kūrybiškumo (toliau – STEAM) ugdymo dalis, ugdanti mokinių technologinį raštingumą, kūrybinį ir kritinį mąstymą bei gebėjimą pažvelgti į problemos sprendimą iš skirtingų perspektyvų, suprasti, įvertinti ir naudoti nuolatinę technologijų plėtrą kūrybiniame gamybiniame procese, formuojant pozityvią nuostatą į technologijų virsmą praeities, dabarties ir ateities kontekste. 

STEAM technologiniame ugdyme suprantamas kaip praktinis gamtos mokslų, matematikos, ekonomikos, meno, dizaino žinių ir dėsnių, inžinerinių sprendimų integralus taikymas, eksperimentavimas ir modeliavimas kūrybinėje praktinėje veikloje atliekant technologinius procesus reikalingus norimam rezultatui pasiekti. Šiam ugdymui pasitelkiami dizainu grįsto mąstymo metodai ir principai, mokantys atpažinti, suvokti problemas, generuoti į problemų sprendimą orientuotas idėjas, jas sisteminti, išgryninti bei įgyvendinti, testuoti ir pristatyti.

Technologinis raštingumas suprantamas kaip gebėjimai: atpažinti, įvertinti, naudoti, valdyti tradicines ir pažangias technologijas; siekti ir įgyti naujų technologinių žinių ir jas taikyti kūrybiniame-gamybiniame (praktiniame) procese kasdienio gyvenimo aplinkoje; spręsti technologines problemas ir atkakliai siekti kokybiško rezultato.

Programoje išskirtos keturios pasiekimų sritys: Problemos identifikavimas, aktualizavimas ir tikslinimas; Sprendimo idėjų generavimas, atrinkimas, vystymas; Sprendimo įgyvendinimas ar prototipavimas; Rezultato į(si)vertinimas ir pristatymas. Šios pasiekimų sritys yra bendros visoms klasėms nuo 1 iki 10 (II gimnazijos) klasės, kiekvienam koncentrui numatyti konkretūs kiekvienos srities pasiekimai, suformuluoti atsižvelgiant į vaiko raidos ypatumus ir įgytą patirtį. Skiriasi pasiekimų sričių apimtys: problemos identifikavimui, aktualizavimui ir tikslinimui ir sprendimo idėjų generavimui, atrinkimui, vystymui skiriama maždaug po lygiai (po 15–20 proc.), daugiausia turinio ir laiko numatyta sprendimo įgyvendinimui ar prototipavimui (apie 40–45 proc.), rezultato į(si)vertinimas ir pristatymui numatoma (5–10 proc.). Programoje aprašyti mokinių pasiekimai suprantami kaip žinių ir supratimo, gebėjimų ir nuostatų visuma. Tikimasi, kad jie bus pasiekti baigiant ugdymo programą. Kiekvienos pasiekimų srities pasiekimų raida atskleidžiama penkiuose ugdymo koncentruose (1–2 klasės, 3–4 klasės, 5–6 klasės, 7–8 klasės, 9–10 ir I–II gimnazijos klasės). Programoje pateikiami skirtingiems mokinių amžiaus tarpsniams numatyti pasiekimai – mokymo(si) rezultatai. Mokymo(si) turinys nusako kontekstus, kuriuose ugdomi mokinių pasiekimai ir mokymo(si) kontekstų pasirinkimo galimybes laipsniškam žinių ir supratimo įgijimui, gebėjimų ir vertybinių nuostatų ugdymui. Pasiekimai aprašomi keturiais pasiekimų lygiais: slenkstinis (1), patenkinamas (2), pagrindinis (3) ir aukštesnysis (4). Kiekvienas pasiekimo lygio požymis nurodo mokinio rodomus rezultatus. Aprašomos svarbiausios į(si)vertinimui reikšmingos įgytos žinios ir supratimas, išugdyti gebėjimai ir vertybinės nuostatos.

Dalyko tikslas ir uždaviniai

Tikslas

Technologijų dalyko tikslas – sudaryti prielaidas mokiniams išsiugdyti technologinio raštingumo, antreprenerystės pagrindus, dizaino mąstymą, puoselėti vertybines (saviugdos, savigarbos ir pagarbos kitiems bei jų technologinei kūrybinei veiklai, pasitikėjimo savimi, kūrybiškumo, motyvacijos, atsakomybės, imlumo naujovėms, atkaklumo siekiant tikslo, sveikos gyvensenos) nuostatas, naudojantis tradicinėmis ir pažangiomis technologijomis kurti ir patirti kūrybinį procesą būti atsakingais kūrėjais ir vartotojais. Kiekvienoje klasėje įgytos nuostatos, žinios ir gebėjimai yra pagrindas technologijų mokymuisi aukštesnėse klasėse.

Uždaviniai

Pradinio ugdymo programa

Pradinio ugdymo uždaviniai. Siekdami tikslo mokiniai:

 • stebėdami kasdienio gyvenimo aplinką identifikuoja paprastas, akivaizdžias technologines, sveikos gyvensenos ir darnaus vystymosi problemas, reikalaujančias sprendimų;
 • ieškodami problemų sprendimų analizuoja informaciją;
 • spręsdami problemas įgyja aktualių žinių, praktinių gebėjimų, įgūdžių ir juos pritaiko;
 • projektuodami tikslingai parenka aplinkoje esančias medžiagas (ar komponentus, sistemas) pagal jų savybes ir (ar) charakteristikas, įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus ir (ar) sekas ir naudodamiesi tradicinėmis ir pažangiomis technologijomis tvariai kuria, saugiai gamina ir prižiūri aplinką;
 • atlikdami technologines veiklas ugdosi vertybines nuostatas: savęs ugdymą, savigarbą ir pagarbą kitiems bei jų technologinei kūrybinei veiklai, pasitikėjimą savimi, kūrybiškumą, motyvaciją atsakomybę, sveiką gyvenseną, atkaklumą ir verslumą siekiant tikslo.
Pagrindinio ugdymo programa

Pagrindinio ugdymo uždaviniai. Siekdami tikslo mokiniai:

 • puoselėdami vertybines nuostatas ir gebėjimus, vertina sparčią technologijų kaitą, jų taikymo integralumą ir įtaką žmogaus sociokultūrinei ir socioekonominei aplinkai;
 • bendraudami ir bendradarbiaudami, stebėdami analizuoja kasdienio gyvenimo aplinką, paaiškina problemas, jų sprendimo principus, išreiškia socialiai atsakingą nuomonę išteklių naudojimo ir ekologinio tvarumo klausimais;
 • siekdami plėsti žinias apie technologijas, jas kūrybingai taiko praktiškai, naudojasi įvairiais informaciniais šaltiniais, randa informacijos apie istorines, kultūrines tautos amatų ir verslo tradicijas, sociokultūrinę ir socioekonominę aplinką, šiuolaikinių technologijų, medžiagų (ar komponentų, sistemų), jų savybių ir (ar) charakteristikų, įrankių (ar priemonių, įrangos), technologinių procesų ir (ar) sekų naudojimo galimybes, vartotojams teikiamas paslaugas, rinką;
 • naudodamiesi technologinio ugdymo žiniomis ir gebėjimais bei siekdami idėjų ir jų įgyvendinimo dermės, kuria, vysto, siūlo asmens, šeimos, bendruomenės gerovei ir problemų sprendimui skirtus projektus ar produktus;
 • planuodami ir įgyvendindami kūrybinę praktinę veiklą moka kūrybiškai, funkcionaliai, estetiškai, ekonomiškai projektuoti, tikslingai parinkti aplinkoje esančias medžiagas (ar komponentus, sistemas) pagal jų savybes ir (ar) charakteristikas, įrankius (ar priemones, įrangą), saugiai, tvariai, technologiškai, kokybiškai gaminti, kurti ir prižiūrėti aplinką;
 • siekdami suplanuoto rezultato ir atlikdami technologinius procesus geba naudotis pažangiomis technologijomis kaip atsakingi vartotojai ir kūrėjai, įgyja sveikos gyvensenos ir ekologiškų technologijų naudojimo nuostatas problemai spręsti ar produktui sukurti, nustato jų vertę, įvertina poveikį ir naudą žmogui, visuomenei, aplinkai.

Pradinio ugdymo uždaviniai. Siekdami tikslo mokiniai:

 • stebėdami kasdienio gyvenimo aplinką identifikuoja paprastas, akivaizdžias technologines, sveikos gyvensenos ir darnaus vystymosi problemas, reikalaujančias sprendimų;
 • ieškodami problemų sprendimų analizuoja informaciją;
 • spręsdami problemas įgyja aktualių žinių, praktinių gebėjimų, įgūdžių ir juos pritaiko;
 • projektuodami tikslingai parenka aplinkoje esančias medžiagas (ar komponentus, sistemas) pagal jų savybes ir (ar) charakteristikas, įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus ir (ar) sekas ir naudodamiesi tradicinėmis ir pažangiomis technologijomis tvariai kuria, saugiai gamina ir prižiūri aplinką;
 • atlikdami technologines veiklas ugdosi vertybines nuostatas: savęs ugdymą, savigarbą ir pagarbą kitiems bei jų technologinei kūrybinei veiklai, pasitikėjimą savimi, kūrybiškumą, motyvaciją atsakomybę, sveiką gyvenseną, atkaklumą ir verslumą siekiant tikslo.

Pagrindinio ugdymo uždaviniai. Siekdami tikslo mokiniai:

 • puoselėdami vertybines nuostatas ir gebėjimus, vertina sparčią technologijų kaitą, jų taikymo integralumą ir įtaką žmogaus sociokultūrinei ir socioekonominei aplinkai;
 • bendraudami ir bendradarbiaudami, stebėdami analizuoja kasdienio gyvenimo aplinką, paaiškina problemas, jų sprendimo principus, išreiškia socialiai atsakingą nuomonę išteklių naudojimo ir ekologinio tvarumo klausimais;
 • siekdami plėsti žinias apie technologijas, jas kūrybingai taiko praktiškai, naudojasi įvairiais informaciniais šaltiniais, randa informacijos apie istorines, kultūrines tautos amatų ir verslo tradicijas, sociokultūrinę ir socioekonominę aplinką, šiuolaikinių technologijų, medžiagų (ar komponentų, sistemų), jų savybių ir (ar) charakteristikų, įrankių (ar priemonių, įrangos), technologinių procesų ir (ar) sekų naudojimo galimybes, vartotojams teikiamas paslaugas, rinką;
 • naudodamiesi technologinio ugdymo žiniomis ir gebėjimais bei siekdami idėjų ir jų įgyvendinimo dermės, kuria, vysto, siūlo asmens, šeimos, bendruomenės gerovei ir problemų sprendimui skirtus projektus ar produktus;
 • planuodami ir įgyvendindami kūrybinę praktinę veiklą moka kūrybiškai, funkcionaliai, estetiškai, ekonomiškai projektuoti, tikslingai parinkti aplinkoje esančias medžiagas (ar komponentus, sistemas) pagal jų savybes ir (ar) charakteristikas, įrankius (ar priemones, įrangą), saugiai, tvariai, technologiškai, kokybiškai gaminti, kurti ir prižiūrėti aplinką;
 • siekdami suplanuoto rezultato ir atlikdami technologinius procesus geba naudotis pažangiomis technologijomis kaip atsakingi vartotojai ir kūrėjai, įgyja sveikos gyvensenos ir ekologiškų technologijų naudojimo nuostatas problemai spręsti ar produktui sukurti, nustato jų vertę, įvertina poveikį ir naudą žmogui, visuomenei, aplinkai.

Kompetencijų ugdymas

Įgyvendinant Programą ugdomos šios kompetencijos: pažinimo, kūrybiškumo, komunikavimo, skaitmeninė, pilietiškumo, socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos, kultūrinė. Jos pateiktos pagal kompetencijos ugdymo intensyvumą.

Technologijų pamokose sudaromos sąlygos praktiškai išbandyti įvairias idėjų kūrimo technikas ir kūrybiškus problemų sprendimo būdus, skatinama kūrybinė mokinių veikla, ugdomas gebėjimas veikti antrepreneriškai, kūryboje įžvelgti prasmę, galimus sunkumus, identifikuoti problemas ir kūrybines galimybes, etiškai veikti kuriant, analizuoti analogus ir alternatyvas, generuoti naujas, įvairias ir originalias sau ir kitiems reikšmingas idėjas ir sprendimus, valdyti technologinius procesus. Kuriant nebijoti rizikuoti ir klysti. Vertinti problemos sprendimo rezultato naujumą, išbaigtumą, kokybę ir estetiškumą, pritaikomumą ir vertingumą. Išradingai dalintis kūrybos rezultatais.

Technologinis raštingumas visose technologinio ugdymo kryptyse konstruojamas remiantis moksline, inžinerine praktika įvairiuose kontekstuose, pažįstant ir įvaldant medžiagas (ar komponentus, sistemas), jų savybes ir (ar) charakteristikas, įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus ir (ar) sekas. Identifikuojant, aktualizuojant ir tikslinant problemas mokiniai motyvuojami tinkamai vartoti technologines sąvokas, kelti probleminius klausimus, vertinti pokyčių ar idėjų alternatyvų sociokultūrines, socioekonomines ir ekologines pasekmes, pridėtinės vertės galimybių kūrimą bei naudojimą. Generuojant, atrenkant ir vystant problemos sprendimo idėjas mokiniai skatinami tyrinėti ir kurti, sieti įvairių sričių žinias ir įgūdžius, kritiškai reflektuoti patirtį ir pažangą, mokytis iš klaidų, išsikelti naujus tikslus ir jų siekti.

Ugdomas šiuolaikinių medijų galimybių ir poveikio žmogui ir visuomenei suvokimas. Skatinamas saugus ir etiškas naudojimasis šiuolaikinėmis technologijomis. Mokiniai, taikydami informacijos paieškos strategijas, skaitmenines technologijas naudoja duomenų, informacijos, skaitmeninio turinio paieškai, atrankai, kaupimui, apdorojimui. Ruošdami technologinius pranešimus ir (ar) pristatymus ugdosi gebėjimą rasti tinklalapius, tinklaraščius ir skaitmenines duomenų bazes, susipažinti su tema, naudoti įprastą ar naująją skaitmeninę aplinką. Naudojasi įvairiomis skaitmeninio turinio užduotimis, geba simuliuoti užduotyje pateiktas situacijas ir pateikti apibendrintus atsakymus. Spręsdami aiškiai apibrėžtas ir ne kasdienes problemas, gali pasirinkti skaitmeninius įrankius ir technologijas, skirtas bendrauti ir bendradarbiauti, modeliuoti ir (ar) projektuoti, fiksuoti darbo procesą ir rezultatą, rengti įvairiu skaitmeniniu formatu sukurto problemos sprendimo rezultato pristatymus.

Mokiniai skatinami pagarbiai bendrauti ir bendradarbiauti, pažinti ir valdyti savo ir kitų emocijas, elgesį, pasitikėti savo jėgomis, suvokti asmenines savybes, stiprybes ir gabumus, kelti trumpalaikius ir ilgalaikius aktualius tobulėjimo tikslus, realizuoti juos sprendžiant problemas, atliekant ir valdant technologinius procesus, tikslingai kuriant produktus, renkantis profesinio gyvenimo kryptį. Veikti atsakingai, racionaliai, džiaugtis pasiektais rezultatais, vadovaujantis saugaus darbo ir elgesio principais, formuotis sveikos mitybos, gyvensenos ir tvaraus elgesio nuostatas.

Mokiniai skatinami naudotis įvairiais informacijos šaltiniais ir priemonėmis, ugdytis gebėjimus tikslingai ieškoti ir rasti informaciją, ją atsirinkti ir taikyti, kurti naują pranešimą siekiant pristatyti save, problemos sprendimo rezultatą; pasirinkti raiškos priemones ir formas tinkamas komunikavimo situacijai ir adresatui; tikslingai, atsakingai ir saugiai pasirinkti komunikavimo kanalus ir priemones, interpretuoti ir kritiškai vertinti pranešimus.

Analizuodami Lietuvos ir pasaulio šalių etninės kultūros objektus, amatų ir technologijų raidos tendencijas, mokiniai formuojasi savo santykį su technologijomis, kultūros objektais, kūriniais ir reiškiniais. Demonstruoja norą tobulėti, empatiją ir supratingumą kitokiam, pasitikėjimą savimi, kūrybiškumą, motyvaciją, pagarbą įvairioms pasaulio kultūroms ir pasiekimams, tradicijoms, smalsumą ir atvirumą, imlumą naujovėms. Atsakingai dalyvauja kultūriškai įvairiuose veiklos kontekstuose kaip kūrėjai, interpretuotojai, vartotojai ar kritikai.

Demokratiją suvokia kaip kasdieninio gyvenimo būdą, demonstruoja pagarbą žmogaus teisėms ir laisvėms, įvairioms tautoms ir kitoms visuomenės grupėms, kitokiai nuomonei, prisiima atsakomybę už savo veiklą, pasirinkimus ir jų rezultatus asmeninėje, visuomeninėje veikloje. Susipažįsta su gamtos apsaugą, kultūros paveldo objektų saugojimą reglamentuojančiais dokumentais ir jais vadovaujasi. Mokiniai skatinami puoselėti tautinį identitetą, saugoti gamtos ir kultūros išteklius, juos gausinti, racionaliai ir atsakingai vartoti.

Pasiekimų sritys ir pasiekimai

Programoje pasiekimų sritys žymimos raide (pavyzdžiui, A, B), o raide ir skaičiumi (pavyzdžiui, A1, A2) žymimas tos pasiekimų srities pasiekimas.

Šioje pasiekimų srityje svarbiausia identifikuoti, tikslinti ir apibrėžti problemą grafine ir (ar) aprašomąja forma (pavyzdžiui, eskizas, schema, kt.), numatyti jos sprendimo poreikį, tikslingai vartoti sąvokas. Pasiekimų sritis susijusi su informacijos, aktualios ir reikalingos problemai apsibrėžti, tikslinti ir išgryninti (projektų užduotims atlikti, medžiagoms ar komponentams, priemonėms (įskaitant sistemas ir jų valdymą), įrankiams, įrangai pažinti ir technologiniams procesams atlikti), paieška įvairiuose informacijos šaltiniuose, jos atranka, kaupimu, atsakingu naudojimu, tinkamumo pagrindimu. Šios pasiekimų srities mokinių pasiekimai: A1–A3.
Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras

Stebėdamas objektus, artimą aplinką ir procesus, kelia klausimus, padedančius išsiaiškinti problemą, įvardija jos sprendimo poreikį. Skiria sąvokas (A1.1).

Stebėdamas objektus, artimą aplinką ir procesus, kelia klausimus, padedančius išsiaiškinti problemą, konsultuodamasis ją identifikuoja, įvardija jos sprendimo poreikį. Skiria sąvokas (A1.2).

Stebėdamas objektus, artimą aplinką ir procesus, kelia klausimus, padedančius išsiaiškinti problemą, ją identifikuoja, įvardija jos sprendimo poreikį. Skiria sąvokas (A1.3).

Tyrinėdamas objektus, kasdienę aplinką ir procesus, kelia klausimus, padedančius išsiaiškinti problemą, ją identifikuoja, įvardija jos sprendimo poreikį. Vartoja sąvokas (A1.4).

Maisto produktų asortimentas, laikymo sąlygos. 1–2 klasių koncentras.

Mokomasi atskirti perdirbtus, natūralius, augalinius, gyvulinius maisto produktus, juos grupuoti išvardinat pavyzdžius [...]

Užkandžiai, gėrimai. 1–2 klasių koncentras.

Aiškinamasi, koks vandens ar kitų gėrimų kiekis rekomenduojamas vieno valgymo, gėrimo metu, per parą [...].

Maisto gaminimo, valgymo vieta. 1–2 klasių koncentras.

Aiškinamasi, kokia yra ergonomiška, saugi darbo vieta maistui gaminti, valgyti, kokie yra švaros, tvarkos, dirbančiojo aprangos ar jos detalių reikalavimai [...].

Drabužių, aksesuarų, namų tekstilės asortimentas. 1–2 klasių koncentras.

Analizuojamas drabužių, aksesuarų, namų tekstilės asortimentas, paskirtis, raida, gamintojai. Susipažįstama su tautiniu kostiumu, jo elementais [...].

Elektros ir elektronikos prietaisai, jų paskirtis, raida. 1–2 klasių koncentras.

[...] Nagrinėjami elektros prietaisai artimiausioje aplinkoje (pavyzdžiui, šviestuvas, skalbimo mašina, telefonas), aiškinamasi jų paskirtis, funkcijos, sandaros ir (ar) konstrukcijos bei valdymo elementai: jungiklis, mygtukas, įjungimas ir išjungimas, maitinimo šaltinis, įkrovimas.

Konstrukcinės medžiagos aplink mus. 1–2 klasių koncentras.

[...] Išvardijamos ir apibūdinamos konstrukcinių medžiagų (popieriaus, kartono ir kt.) fizinės savybės (pavyzdžiui, lengva, sunki, minkšta, kieta, tvari, lengvai apdirbama).[...]

3–4 klasių koncentras

Stebėdamas objektus, artimą aplinką ir procesus, kelia klausimus, padedančius išsiaiškinti problemą, konsultuodamasis ją identifikuoja, įvardija jos sprendimo poreikį. Skiria sąvokas (A1.1).

Stebėdamas objektus, artimą aplinką ir procesus, kelia klausimus, padedančius išsiaiškinti problemą, ją identifikuoja, įvardija jos sprendimo poreikį. Skiria sąvokas (A1.2).

Tyrinėdamas objektus, kasdienę aplinką ir procesus, kelia klausimus, padedančius išsiaiškinti problemą, ją identifikuoja, įvardija jos sprendimo poreikį. Vartoja sąvokas (A1.3).

Tyrinėdamas įprastą aplinką ir procesus joje, formuluoja klausimus, identifikuoja problemą ir jos sprendimo poreikį. Tinkamai vartoja sąvokas (A1.4).

Priešpiečių dėžutė. 3–4 klasių koncentras.

Stebimas, fiksuojamas, analizuojamas (pasirinktą laikotarpį) priešpiečių dėžutės turinys, aptariami gauti duomenys ir sveikatai palankesnių produktų pasirinkimo alternatyvos, temperatūros svyravimų poveikis pasirinktiems produktams. Teikiamos įžvalgos priešpiečių dėžutės turinio formavimui atsižvelgiant į palankesnių sveikatai produktų pasirinkimą, maisto suvartojimo terminus, laikymo (temperatūros, laiko) sąlygas. Diskutuojama apie maisto stygių ir jo švaistymą. 

Elektrinių ir elektroninių prietaisų saugi eksploatacija. 3–4 klasių koncentras.

Aptariami ir nagrinėjami saugaus elektrinių ir elektroninių prietaisų naudojimo pavyzdžiai: virtuvės įranga, kiti namų aplinkoje naudojami prietaisai. Aiškinamasi, kam reikalinga vartojimo instrukcija.

Projektavimas. 3–4 klasių koncentras.

Aptariami žmonijos kuriami produktai, jų pavyzdžiai. Aptariamos ir apibūdinamos elementarios gaminio kūrimo taisyklės, konstravimo etapai [...].

Žaislų, interjero ar stalo tekstilės asortimentas. 3–4 klasių koncentras.

Aptariamas žaislų, interjero ar stalo tekstilės (tradicinės, modernios, vienetinės, serijinės) asortimentas, paskirtis (praktinė, estetinė), raida, kūrėjai (asmenys ar įmonės) [...].

5–6 klasių koncentras

Stebėdamas objektus, artimą aplinką ir procesus, kelia klausimus, padedančius išsiaiškinti problemą, ją identifikuoja, įvardija jos sprendimo poreikį. Skiria sąvokas (A1.1).

Tyrinėdamas objektus, kasdienę aplinką ir procesus, kelia klausimus, padedančius išsiaiškinti problemą, ją identifikuoja, įvardija jos sprendimo poreikį. Vartoja sąvokas (A1.2).

Tyrinėdamas įprastą aplinką ir procesus joje, formuluoja klausimus, identifikuoja problemą ir jos sprendimo poreikį. Tinkamai vartoja sąvokas (A1.3).

Tyrinėdamas kintančias aplinkas ir procesus jose, formuluoja tikslinius klausimus, identifikuoja problemą, jos sprendimo poreikį, naudą ir (ar) poveikį asmeniui, bendruomenei. Tinkamai vartoja sąvokas skirtinguose kontekstuose (A1.4).

Audinio dekoravimas ar marginimas. 5–6 klasių koncentras.

Analizuojama siuvinėjimo ar audinių marginimo atsiradimo istorija, jos kaitai įtaką turėjusios asmenybės, išradimai, kitos aplinkybės [...].

Audinių, drabužių asortimentas, paskirtis. 5–6 klasių koncentras.

Aptariama audinių, drabužių asortimento, paskirties kaita ir tam didžiausią įtaką turėjusios asmenybės, išradimai (medžiagų, įrankių, įrangos, sistemų) [...].

Darbo priemonės, įrankiai ar įranga. Tvarka, higiena, sauga. 5–6 klasių koncentras.

Analizuojama ir apibūdinama darbo priemonių, įrankių, įrangos (siuvimo, lyginimo ir kt.) kilmė, charakteristikos, priežiūra, veikimas, ergonomiškos, saugios, higieniškos darbo aplinkos sutvarkymo principai [...].

Elektriniai ir elektroniniai prietaisai, jų paskirtis, raida, saugi eksploatacija. 5–6 klasių koncentras.

Aptariama elektros srovė, jos veikimo požymiai (šiluminis, magnetinis, cheminis), tipai (nuolatinė ir kintamoji), elektros laidininkai ir izoliatoriai, srovės stipris; nuolatinė elektros srovė, jos šaltiniai (elementas, akumuliatorius, generatorius) ir taikymo pavyzdžiai, elementų (akumuliatorių baterija); elektrotechnikos ir elektronikos išradimų, inovacijų pavyzdžiai, jų išradėjai (pavyzdžiui, telefonas, A. G. Belas), raida Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje, nauda visuomenei, jos pažangai [...].

Konstravimo ir gamybos technologijos. Kūrybiniai projektai. 5–6 klasių koncentras.

Aptariamas įvairių konstrukcijų ir jų elementų panaudojimas gaminio gamyboje, nagrinėjami pavyzdžiai [...].

Maisto gaminimo įrankiai, indai, prietaisai ar įranga. 5–6 klasių koncentras.

[...] Analizuojama ir apibūdinama darbo priemonių (atsižvelgiant į atliekamus technologinius procesus įrankių ar įrangos) kilmė, charakteristikos, priežiūra [...].

Stalo įrankiai, indai. Pusryčių ir vakarienės stalo serviravimas. 5–6 klasių koncentras.

Išvardinami, apibūdinami ir klasifikuojami stalo įrankiai, indai (tarpe jų ir vienkartiniai), tekstilė. Aiškinamasi, kaip serviruojamas pusryčių ir vakarienės stalas. Aptariamos stalo estetikos, kultūros ištakos, įdomioji istorija, tradicijos.
7–8 klasių koncentras

Tyrinėdamas objektus, kasdienę aplinką ir procesus, kelia klausimus, padedančius išsiaiškinti problemą, ją identifikuoja, įvardija jos sprendimo poreikį. Vartoja sąvokas (A1.1).

Tyrinėdamas įprastą aplinką ir procesus joje, formuluoja klausimus, identifikuoja problemą ir jos sprendimo poreikį. Tinkamai vartoja sąvokas (A1.2).

Tyrinėdamas kintančias aplinkas ir procesus jose, formuluoja tikslinius klausimus, identifikuoja problemą, jos sprendimo poreikį, naudą ir (ar) poveikį asmeniui, bendruomenei. Tinkamai vartoja sąvokas skirtinguose kontekstuose (A1.3).

Analizuodamas kritiškai vertina įvairias aplinkas ir procesus jose, išsiaiškina problemas, identifikuoja aktualiausią, jos sprendimo poreikį, naudą ir (ar) poveikį asmeniui, bendruomenei. Tinkamai vartoja sąvokas (įskaitant sudėtingas) skirtinguose kontekstuose (A1.4).

Darbo priemonės, įrankiai ar įranga. 7–8 klasių koncentras.

[...] Susipažįstama su dar nenaudotų darbo priemonių, įrankių, įrangos (atsižvelgiant į atliekamus technologinius procesus) kilme, charakteristikomis, alternatyvomis, veikimo principais, priežiūra, saugaus darbo taisyklėmis [...]

Elektros ir elektronikos prietaisai, jų paskirtis, raida ir saugi eksploatacija. 7–8 klasių koncentras.

[...] Nagrinėjama elektros sauga: tinklo perkrova ir įžeminimas. Analizuojamas elektronikos atliekų tvarkymas ir jų perdirbimas.

Grafinis dizainas maisto sektoriuje. 7–8 klasių koncentras.

Pakuočių dizaino, etikečių arba patiekalų gamybos technologinių aprašų, kortelių analizavimas ar kūrimas.

Konstrukcinės medžiagos, jų savybės, panaudojimas 7–8 klasių koncentras.

[...] Analizuojami detalių tvirtinimo elementai, jų taikymo konstrukcijose pavyzdžiai [...].

Lietuvos etnografinių regionų valgiai. Kalendorinių švenčių tradiciniai patiekalai. 7–8 klasių koncentras.

Įvertinamas Lietuvių tradicinės virtuvės sezoniškumas [...].

Maisto gaminimo įrankiai, indai, prietaisai ar įranga. Tvarka, higiena, sauga virtuvėje. 7–8 klasių koncentras.

[...] Palyginamos tradicinės ir modernios, mažos ir didelės virtuvės, aptariama šiuolaikinė įranga išvardinant skirtumus ir privalumus (pavyzdžiui, ergonominius, technologinius).

Maisto ženklinimas ir sauga. 7–8 klasių koncentras.

Analizuojami mėsos, žuvies ir jų pusgaminių ar gaminių šviežumo požymių nustatymo būdai, laikymo sąlygos ir terminai. Išskiriami, įvertinami dvejopi maisto standartai, maisto klastotės, veiksniai sudarantys prielaidas korupcijai, aptariama jų prevencija [...].

Mikrovaldiklių elektronika. 7–8 klasių koncentras.

[...] Analizuojami ir išbandomi elektronikos elementų ir komponentų (pavyzdžiui, šviesos diodai, mygtukai, garso signalizatoriai) programavimo pavyzdžiai [...].

Pietų stalo serviravimas ir etiketas. 7–8 klasių koncentras.

Aptariama kitų Europos šalių tradicijų įtaka lietuvių kultūrai (pavyzdžiui, stalo įrankių naudojimas, indų dizainas) [...]

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Tyrinėdamas įprastą aplinką ir procesus joje, formuluoja klausimus, identifikuoja problemą ir jos sprendimo poreikį. Tinkamai vartoja sąvokas (A1.1).

Tyrinėdamas kintančias aplinkas ir procesus jose, formuluoja tikslinius klausimus, identifikuoja problemą, jos sprendimo poreikį, naudą ir (ar) poveikį asmeniui, bendruomenei. Tinkamai vartoja sąvokas skirtinguose kontekstuose (A1.2).

Analizuodamas kritiškai vertina įvairias aplinkas ir procesus jose, išsiaiškina problemas, identifikuoja aktualiausią, jos sprendimo poreikį, naudą ir (ar) poveikį asmeniui, bendruomenei. Tinkamai vartoja sąvokas (įskaitant sudėtingas) skirtinguose kontekstuose (A1.3).

Tyrinėdamas, analizuodamas, kritiškai vertindamas neįprastą aplinką ir daugialypius, sudėtingus procesus joje, identifikuoja aktualiausią problemą, pagrindžia jos sprendimo poreikį, naudą ir (ar) poveikį asmeniui, bendruomenei. Tinkamai vartoja sąvokas (įskaitant sudėtingas, abstrakčias) skirtinguose kontekstuose (A1.4).

Dizainas ir aplinka. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

Analizuojamas interjero dizainas. Nagrinėjamas funkcinis erdvės planavimas, baldai, interjero detalės, aksesuarai, jų stilistika, dermė [...].

Dizaino konstravimo principai. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

Nagrinėjami dizaino principai, gaminio ar paslaugos paskirtis, konstrukcijos funkcionalumas ir ergonomika, formos plastinė raiška ir jos principai (pavyzdžiui, simetrija, pusiausvyra, kontrastas, mastelis, proporcija), medžiagų dermė, jų pritaikymo pavyzdžiai [...].

Elektroniniai prietaisai, jų paskirtis, raida ir inovacijos. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

Aptariami ir palyginami Lietuvoje ir užsienyje kuriamų inovatyvių elektronikos technologijų arba produktų pavyzdžiai (lazeriai, kosmoso technologijos Lietuvoje), išradimų patentai, intelektinės nuosavybės apsauga, teisiniai aspektai [...].

Inovacijos ir dizainas. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

Palyginami ir vertinami inovatyvaus dizaino produktų, paslaugų Lietuvoje ir pasaulyje pavyzdžiai [...].

Inovatyvūs, išmanūs, mišrūs pluoštai ir jų savybės. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

[...] Diskutuojama inovatyvios tekstilės kaitos, pritaikymo perspektyvų, atsakingo bei tikslingo pasirinkimo galimybių, su šiomis inovacijomis susijusių verslų kūrimo tendencijų Lietuvoje ir pasaulyje bei intelektinės nuosavybės apsaugos ir su ja susijusiais klausimais.

Konditerijos gaminiai, kepiniai. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

Analizuojama konditerijos raida, jai įtaką turėjusios asmenybės, išradimai. Išskiriami ir aptariami žinomiausi Lietuvos ir kitų šalių konditerijos gaminiai, kepiniai [...].

Lietuvos ir pasaulio virtuvės patiekalai. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

Analizuojama įvairių patiekalų raida, jai įtaką turėjusios asmenybės, išradimai, kitos aplinkybės [...].

Taikomoji mikrovaldiklių elektronika. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

Nagrinėjami mikrovaldiklių taikymo elektroniniuose prietaisuose ar sistemose (pavyzdžiui, nagrinėjama sistema: įvestis – procesas – išvestis) pavyzdžiai [...].

Trikotažas. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

Nagrinėjama nėrimo, mezgimo, įrankių ar įrangos, megztų, nertų gaminių raida (mezgimas rankomis ar mašina), išskiriamos ir aptariamos kaitai įtaką turėjusios asmenybės, išradimai, kiti veiksniai [...].

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras

Nurodytame informacijos šaltinyje, konkrečiai nurodytoje vietoje ieško, randa informaciją problemai spręsti (A2.1).

Nurodytame informacijos šaltinyje, konkrečiai nurodytoje vietoje, ieško, randa ir kaupia informaciją problemai spręsti (A2.2).

Nurodytame informacijos šaltinyje, pagal aiškius nurodymus ieško, randa, atrenka ir kaupia informaciją problemai spręsti (A2.3).

Nurodytame informacijos šaltinyje pagal kriterijus ieško randa, atrenka ir kaupia informaciją reikalingą problemai spręsti (A2.4).

Maisto gaminimo, valgymo vieta. 1–2 klasių koncentras.

Aiškinamasi, kokia yra ergonomiška, saugi darbo vieta maistui gaminti, valgyti, kokie yra švaros, tvarkos, dirbančiojo aprangos ar jos detalių reikalavimai [...].

Maisto produktų asortimentas, laikymo sąlygos. 1–2 klasių koncentras.

[...] Aiškinamasi apie daržovių, vaisių, uogų, riešutų, pieno ir pieno produktų ar kt. kasdienių maisto produktų, patiekalų laikymo sąlygas, pavojus kintančios temperatūros režimu (šaldiklyje, šaldytuve, kambario temperatūroje, karštyje)[...].

Užkandžiai, gėrimai. 1–2 klasių koncentras.

Aiškinamasi, koks vandens ar kitų gėrimų kiekis rekomenduojamas vieno valgymo, gėrimo metu, per parą [...].

Drabužių, aksesuarų, namų tekstilės asortimentas. 1–2 klasių koncentras.

Analizuojamas drabužių, aksesuarų, namų tekstilės asortimentas, paskirtis, raida, gamintojai [...].

Drabužių, avalynės priežiūra. 1–2 klasių koncentras.

[...] Drabužių lankstymo, susagstymo ar avalynės išvarstymo ir surišimo, diržų ir skarelių, kaklaraiščių užrišimo būdai [...].

Lino „kelias“, augalo pritaikymo įvairiapusiškumas 1–2 klasių koncentras.

[...] Surandama informacija apie artimiausius ar žinomiausius Lietuvoje amatininkus, ūkius ar įmones, užsiimančias bent vienu lino „gyvenimo“ etapu (pavyzdžiui, augalo auginimu, audinio gaminimu, aliejaus spaudimu ir kt.), apibūdinama jų veikla. Susipažįstama su smulkiąja tautosaka apie liną ar jo apdirbimą.

Tekstilės gaminių furnitūra. 1–2 klasių koncentras.

Analizuojamas tekstilės gaminių furnitūros asortimentas (sagos, kibtukinės juostelės, sagtys ir kt.), raida ir jų pritaikymas tekstilės gaminiuose arba avalynėje [...].

Konstrukcinės medžiagos aplink mus. 1–2 klasių koncentras.

Palyginami daiktai iš konstrukcinių medžiagų, nagrinėjamos jų savybės pagal išorinius požymius. Išvardijamos ir apibūdinamos konstrukcinių medžiagų (popieriaus, kartono ir kt.) fizinės savybės (pavyzdžiui, lengva, sunki, minkšta, kieta, tvari, lengvai apdirbama). Aptariamos gamtoje randamos (pavyzdžiui, akmenėliai, šiaudai) ir lengvai apdirbamos antrinės žaliavos (pavyzdžiui, iešmeliai, vienkartiniai indai ir įrankiai, gofro kartonas), jų panaudojimas.

Elektros ir elektronikos prietaisai, jų paskirtis, raida. 1–2 klasių koncentras.

[...] Nagrinėjami elektros prietaisai artimiausioje aplinkoje (pavyzdžiui, šviestuvas, skalbimo mašina, telefonas), aiškinamasi jų paskirtis, funkcijos, sandaros ir (ar) konstrukcijos bei valdymo elementai: jungiklis, mygtukas, įjungimas ir išjungimas, maitinimo šaltinis, įkrovimas.

Elektros ir elektronikos prietaisų saugi eksploatacija. 1–2 klasių koncentras.

[...] Aptariamas senų elementų, baterijų surinkimas ir perdirbimas.

3–4 klasių koncentras

Nurodytame informacijos šaltinyje, konkrečiai nurodytoje vietoje, ieško, randa ir kaupia informaciją problemai spręsti (A2.1).

Nurodytame informacijos šaltinyje, pagal aiškius nurodymus ieško, randa, atrenka ir kaupia informaciją problemai spręsti (A2.2).

Nurodytame informacijos šaltinyje pagal kriterijus ieško randa, atrenka ir kaupia informaciją reikalingą problemai spręsti (A2.3).

Nurodytuose ir pasirinktuose informacijos šaltiniuose pagal kriterijus ieško, randa, atrenka ir kaupia informaciją, reikalingą problemai spręsti (A2.4).

Užkandžiai gamtoje ir namie. Pusgaminiai. 3–4 klasių koncentras.

Analizuojama, kokie turimi įrankiai, indai, įranga, stalo ir kt. tekstilė tinkamiausi technologiniams procesams atlikti [...].

Drabužių, avalynės priežiūra. 3–4 klasių koncentras.

Drabužių, tekstilės gaminių, avalynės etiketėse nagrinėjama sudėties, priežiūros ir kita informacija (tekstas, ženklai) [...].

Elektrinių ir elektroninių prietaisų saugi eksploatacija. 3–4 klasių koncentras.

[...] Aiškinamasi, kam reikalinga vartojimo instrukcija.

Projektavimas. 3–4 klasių koncentras.

Aptariami žmonijos kuriami produktai, jų pavyzdžiai [...].

5–6 klasių koncentras

Nurodytame informacijos šaltinyje, pagal aiškius nurodymus ieško, randa, atrenka ir kaupia informaciją problemai spręsti (A2.1).

Nurodytame informacijos šaltinyje pagal kriterijus ieško randa, atrenka ir kaupia informaciją reikalingą problemai spręsti (A2.2).

Nurodytuose ir pasirinktuose informacijos šaltiniuose pagal kriterijus ieško, randa, atrenka ir kaupia informaciją, reikalingą problemai spręsti (A2.3).

Įvairiuose informacijos šaltiniuose remdamasis tiesioginėmis užuominomis, ieško, randa informaciją, patikrina ir įvertina informacijos šaltinių patikimumą, atrenka, apibendrina ir sistemingai kaupia informaciją, reikalingą problemai spręsti (A2.4).

Natūralūs pluoštai ir jų savybės. 5–6 klasių koncentras.

Natūralūs pluoštai palyginami, apibūdinami ir klasifikuojami pagal kilmę, nagrinėjamos pluoštų, verpalų, siūlų, audinių savybės (mechanines, fizines), aptariama pluoštų apdirbimo raida ir pritaikymas, paplitimas, perdirbimas skirtingais laikotarpiais. Įvardinami ir įvertinami šaltiniai kuriuose galima rasti patikimą informaciją šiomis temomis.

Tekstilės gaminių iš natūralių pluoštų priežiūra. 5–6 klasių koncentras.

Analizuojama tekstilės gaminių iš natūralių pluoštų sudėties, priežiūros, perdirbimo galimybių ir kt. informacija, nurodyta etiketėse, randama internete, vertinama, kiek ji išsami, suprantama [...].

Darbo priemonės, įrankiai ar įranga. Tvarka, higiena, sauga. 5–6 klasių koncentras.

Analizuojama ir apibūdinama darbo priemonių, įrankių, įrangos (siuvimo, lyginimo ir kt.) kilmė, charakteristikos, priežiūra, veikimas, ergonomiškos, saugios, higieniškos darbo aplinkos sutvarkymo principai [...].

Elektriniai ir elektroniniai prietaisai, jų paskirtis, raida, saugi eksploatacija. 5–6 klasių koncentras.

Aptariama [...] elektrotechnikos ir elektronikos išradimų, inovacijų pavyzdžiai, jų išradėjai (pavyzdžiui, telefonas, A. G. Belas), raida Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje, nauda visuomenei, jos pažangai [...].

Maisto ženklinimas ir sauga. Atsakingas vartojimas. 5–6 klasių koncentras.

Analizuojama informacija maisto produktų etiketėse, maisto produktų ir patiekalų šviežumo požymių nustatymo būdai, laikymo sąlygos ir terminai, su maistu besiliečiančios pakuočių medžiagos (bendrieji reikalavimai, ženklinimas), jų poveikis produktams, aplinkai [...].

Sveikatai palanki mityba. 5–6 klasių koncentras.

[...] Aptariamos nacionalinės virtuvės prieskonių, maistinių augalų ir vaistažolių sveikatai naudingos savybės. Išvardinami galimi informacijos šaltiniai, įvertinamas jų patikimumas. Diskutuojama, kaip legaliai su kitais galima dalinantis rasta aktualia informacija.

7–8 klasių koncentras

Nurodytame informacijos šaltinyje pagal kriterijus ieško randa, atrenka ir kaupia informaciją reikalingą problemai spręsti (A2.1).

Nurodytuose ir pasirinktuose informacijos šaltiniuose pagal kriterijus ieško, randa, atrenka ir kaupia informaciją, reikalingą problemai spręsti (A2.2).

Įvairiuose informacijos šaltiniuose remdamasis tiesioginėmis užuominomis, ieško, randa informaciją, patikrina ir įvertina informacijos šaltinių patikimumą, atrenka, apibendrina ir sistemingai kaupia informaciją, reikalingą problemai spręsti (A2.3).

Įvairiuose informacijos šaltiniuose, remdamasis tiesioginėmis ir netiesioginėmis užuominomis, ieško, randa, patikrina ir įvertina informacijos šaltinių ir informacijos patikimumą, atrenka, apibendrina ir sistemingai kaupia informaciją, reikalingą problemai spręsti (A2.4).

Maisto ženklinimas ir sauga. 7–8 klasių koncentras.

[...] Aiškinamasi kokia informacija apie nefasuotus maisto produktus yra privaloma. Palyginama ir įvertinama reali situacija parduotuvėse ir lauko prekyboje.

Tekstilės gaminių iš cheminių ar mišrių pluoštų priežiūra. 7–8 klasių koncentras.

Analizuojama tekstilės gaminių iš cheminių ar mišrių pluoštų sudėties, priežiūros, perdirbimo galimybių, saugaus naudojimo instrukcijos ir kita informacija, esanti ant pakuočių ar etikečių [...].

Racionali ir sveikatai palanki mityba. 7–8 klasių koncentras.

Analizuojami valgiaraščio sudarymo principai, įvairios mitybos teorijos ir dietos, valgymo sutrikimai [...].

Cheminiai, mišrūs pluoštai ir jų savybės. 7–8 klasių koncentras.

Analizuojama cheminių, mišrių pluoštų atsiradimo istorija ir raida, išskiriamos ir aptariamos kaitai įtaką turėjusios asmenybės, išradimai [...].

Elektros ir elektronikos prietaisai, jų paskirtis, raida ir saugi eksploatacija. 7–8 klasių koncentras.

Aptariami elektronikos išradimų, inovacijų pavyzdžiai, išradėjai (pavyzdžiui, analoginė ir skaitmeninė elektronika, puslaidininkių elektronika, tranzistoriaus, integrinių grandynų, mikroprocesorių sukūrimas ir panaudojimas), raida Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje, nauda visuomenei, jos pažangai, išradimų patentai, intelektinė nuosavybė [...].

Tekstilės tradicijos ir jų vieta šiuolaikinėje aplinkoje. 7–8 klasių koncentras.

Susipažįstama su Lietuvos respublikos tautinio paveldo produktų įstatymu. Nagrinėjama tradicinių dirbinių raida, reikšmė seniau ir dabar, išsaugojimo aktualumas, esama situacija ir siūlomos iniciatyvos, kaip išsaugoti paveldą [...].

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Nurodytuose ir pasirinktuose informacijos šaltiniuose pagal kriterijus ieško, randa, atrenka ir kaupia informaciją, reikalingą problemai spręsti (A2.1).

Įvairiuose informacijos šaltiniuose remdamasis tiesioginėmis užuominomis, ieško, randa informaciją, patikrina ir įvertina informacijos šaltinių patikimumą, atrenka, apibendrina ir sistemingai kaupia informaciją, reikalingą problemai spręsti (A2.2).

Įvairiuose informacijos šaltiniuose, remdamasis tiesioginėmis ir netiesioginėmis užuominomis, ieško, randa, patikrina ir įvertina informacijos šaltinių ir informacijos patikimumą, atrenka, apibendrina ir sistemingai kaupia informaciją, reikalingą problemai spręsti (A2.3).

Įvairiuose informacijos šaltiniuose, remdamasis tiesioginėmis ir netiesioginėmis užuominomis ieško, randa, atrenka, patikrina ir įvertina informacijos ir jos šaltinių patikimumą ir naujumą, susieja skirtingus informacijos šaltinius, interpretuoja, apibendrina, suskirsto į kategorijas ir sistemingai kaupia (A2.4).

Pramonės, paslaugų šakos. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

[...] Įvertinamas patikimos informacijos sklaidos trūkumas ar perteklius, jų įtaka verslų plėtrai, vartojimo tendencijų formavimui, kaitai [...].

Modifikuoti produktai, maisto inžinerija, molekulinė gastronomija, mityba. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

[...] Susipažįstama su maisto inžinerija. Aptariamos molekulinės gastronomijos, mitybos idėjos, jų kilmė, vystymo perspektyvos kasdienybėje ir moksle. Įvertinama patikimos informacijos šiomis temomis sklaidos trūkumas ar perteklius, jos įtaka vartotojų įpročių tendencijų kaitai.

Reprezentatyvios vaišės. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

Gilinamasi į estetiško šventinio stalo serviravimo, aplinkos apipavidalinimo galimybes, meniu sudarymo strategijas (meniu inžinerija), išskiriamos ir aptariamos tendencijos, dabarties prioritetai [...].

Profesionali tekstilės gaminių priežiūra 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

Susipažįstama su cheminio valymo kaita, inovacijomis. Aptariama teikiamų paslaugų įvairovė, jų prieinamumas, kainos, informacijos sklaida apie paslaugas [...].

Rankdarbiai. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

Analizuojama pasirinkta rankdarbių technika, ja atliktų gaminių raida, kūrėjai [...].

Lietuvos ir pasaulio virtuvės patiekalai. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

Analizuojama įvairių patiekalų raida, jai įtaką turėjusios asmenybės, išradimai, kitos aplinkybės [...].

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras

Taiko informaciją problemai spręsti, atvaizduoja problemą grafine ir (ar) aprašomąja forma (A3.1).

Taiko informaciją problemai spręsti, konsultuodamasis tikslina problemą, pavaizduoja grafine ir (ar) aprašomąja forma (A3.2).

Taiko informaciją problemai spręsti, tikslina problemą, atvaizduoja grafine ir (ar) aprašomąja forma (A3.3).

Taiko informaciją problemai spręsti, tikslina ir apsibrėžia problemą, pavaizduoja sutarta grafine ir (ar) aprašomąja forma (A3.4).

Drabužių, aksesuarų, namų tekstilės asortimentas. 1–2 klasių koncentras.

[...] Pateikiami, komentuojami pavyzdžiai iš artimiausios aplinkos palyginant šiuolaikinių ir tradicinių tekstilės gaminių artimiausioje aplinkoje formas, spalvų derinius, ornamentiką [...].

Elektros ir elektronikos prietaisų saugi eksploatacija. 1–2 klasių koncentras.

Aptariamas saugus elektrinių ir elektroninių prietaisų naudojimas ir tai, ką svarbu žinoti [...].

Įrankiai, priemonės ir įranga. 1–2 klasių koncentras.

[...] Aptariamas saugios, ergonomiškos darbo aplinkos parengimas, tvarka darbo vietoje.

Maisto gaminimo, valgymo vieta. 1–2 klasių koncentras.

[...] Analizuojami kokie turimi stalo įrankiai, indai ar įranga, stalo ir kt. tekstilė (pavyzdžiui, medžiaginiai ar vienkartiniai rankšluosčiai, šluostės) tinkamiausi numatytiems technologiniams procesams atlikti, kokios galimos alternatyvos, kaip juos tinkamai ir saugiai naudoti, prižiūrėti, laikyti. Aptariamos maisto gaminimo, tiekimo, degustavimo higienos ir kultūros, elgesio prie stalo taisyklės, jų kaita ir joms įtaką darantys veiksniai [...].

Maisto produktų asortimentas, laikymo sąlygos. 1–2 klasių koncentras.

[...] Nagrinėjama informacija maisto produktų etiketėse (galiojimo terminai, svoris ir kt.), įvertinamas jos aktualumas priimant sprendimus perkant, sandėliuojant. Aptariamas maisto produktų pirkimo laikas (pavyzdžiui, prireikus, akcijų metu), dažnumas, kiekis, atsakingo vartojimo požymiai.

3–4 klasių koncentras

Taiko informaciją problemai spręsti, konsultuodamasis tikslina problemą, pavaizduoja grafine ir (ar) aprašomąja forma (A3.1).

Taiko informaciją problemai spręsti, tikslina problemą, atvaizduoja grafine ir (ar) aprašomąja forma (A3.2).

Taiko informaciją problemai spręsti, tikslina ir apsibrėžia problemą, pavaizduoja sutarta grafine ir (ar) aprašomąja forma (A3.3).

Taiko ir paaiškina informaciją problemai spręsti, tikslina ir apsibrėžia problemą, pavaizduoja ją pasirinkta grafine ir (ar) aprašomąja forma (A3.4).

Elektros grandinės ir jų elementai. 3–4 klasių koncentras.

Aptariamos ir nagrinėjamos elektros schemos: kas yra elektros schema, kam ji naudojama, jos simboliai [...]

Užkandžiai gamtoje ir namie. Pusgaminiai. 3–4 klasių koncentras.

[...] Apibrėžiamas terminio apdorojimo poveikis produktams. Sveikatai palankesnių produktų pasirinkimas užkandžiui, jo gaminimas, pusgaminio pasišildymas namų ar lauko sąlygomis (pavyzdžiui, mikrobangų krosnelėje, ant laužo ir kt.) [...].

Žaislų, interjero ar stalo tekstilės asortimentas. 3–4 klasių koncentras.

Aptariamas žaislų, interjero ar stalo tekstilės (tradicinės, modernios, vienetinės, serijinės) asortimentas, paskirtis (praktinė, estetinė), raida, kūrėjai (asmenys ar įmonės), naudojamos medžiagos – visa tai iliustruojant pavyzdžiais iš artimiausios aplinkos.

Konstrukcinės medžiagos. 3–4 klasių koncentras.

[...] Aptariamas gamtinių ir antrinių žaliavų panaudojimas (pavyzdžiui, remiantis technologinėmis savybėmis kurti įvairias erdvines figūras – klijuoti, rišti, pinti) [...].

5–6 klasių koncentras

Taiko informaciją problemai spręsti, tikslina problemą, atvaizduoja grafine ir (ar) aprašomąja forma (A3.1).

Taiko informaciją problemai spręsti, tikslina ir apsibrėžia problemą, pavaizduoja sutarta grafine ir (ar) aprašomąja forma (A3.2).

Taiko ir paaiškina informaciją problemai spręsti, tikslina ir apsibrėžia problemą, pavaizduoja ją pasirinkta grafine ir (ar) aprašomąja forma (A3.3).

Taiko ir paaiškina informaciją problemai spręsti, tikslina ir apsibrėžia problemą, vadovaudamasis kriterijais pavaizduoja ją pasirinkta grafine ir (ar) aprašomąja forma (A3.4).

Tekstilės gaminių iš natūralių pluoštų priežiūra. 5–6 klasių koncentras.

Analizuojama tekstilės gaminių iš natūralių pluoštų sudėties, priežiūros, perdirbimo galimybių ir kt. informacija, nurodyta etiketėse, randama internete, vertinama, kiek ji išsami, suprantama. Palyginamos senesnės ir dabartinės natūralios tekstilės gaminių priežiūros priemonės.

Audinio dekoravimas ar marginimas. 5–6 klasių koncentras.

Analizuojama siuvinėjimo ar audinių marginimo atsiradimo istorija, jos kaitai įtaką turėjusios asmenybės, išradimai, kitos aplinkybės [...].

Darbo priemonės, įrankiai ar įranga. Tvarka, higiena, sauga. 5–6 klasių koncentras.

[...] Išsiaiškinami reikalavimai darbo aprangai ar jos detalėms, susitariama dėl tvarkos ir higienos palaikymo.

Elektrinių ir elektroninių gaminių konstravimas ir technologijos, darbo priemonės ir įrankiai. 5–6 klasių koncentras.

[...] Aptariamas saugus darbas su elektriniais įrankiais (pavyzdžiui, karšti klijai).

Konstravimo ir gamybos technologijos. Kūrybiniai projektai. 5–6 klasių koncentras.

Aptariamas įvairių konstrukcijų ir jų elementų panaudojimas gaminio gamyboje, nagrinėjami pavyzdžiai [...].

Maisto gaminimo įrankiai, indai, prietaisai ar įranga. 5–6 klasių koncentras.

[...] Analizuojama ir apibūdinama darbo priemonių (atsižvelgiant į atliekamus technologinius procesus įrankių ar įrangos) kilmė, charakteristikos, priežiūra. Apibūdinami veikimo, ergonomiškos, saugios, higieniškos darbo aplinkos organizavimo principai. Išsiaiškinami reikalavimai darbo aprangai ar jos detalėms, sukuriama, kaip bus palaikoma tvarka ir higiena.

Maisto ženklinimas ir sauga. Atsakingas vartojimas. 5–6 klasių koncentras.

[...] Aptariamos neaiškios kilmės (nenustatytos) medžiagos ir saugus elgesys su jomis, įvardinami patikimi, šią tema informuojantys šaltiniai [...].

Stalo įrankiai, indai. Pusryčių ir vakarienės stalo serviravimas. 5–6 klasių koncentras.

[...] Aiškinamasi, kaip serviruojamas pusryčių ir vakarienės stalas. Aptariamos stalo estetikos, kultūros ištakos, įdomioji istorija, tradicijos.

Sveikatai palanki mityba. 5–6 klasių koncentras.

[...] Išvardinami galimi informacijos šaltiniai, įvertinamas jų patikimumas. Diskutuojama, kaip legaliai su kitais galima dalinantis rasta aktualia informacija.

7–8 klasių koncentras

Taiko informaciją problemai spręsti, tikslina ir apsibrėžia problemą, pavaizduoja sutarta grafine ir (ar) aprašomąja forma (A3.1).

Taiko ir paaiškina informaciją problemai spręsti, tikslina ir apsibrėžia problemą, pavaizduoja ją pasirinkta grafine ir (ar) aprašomąja forma (A3.2).

Taiko ir paaiškina informaciją problemai spręsti, tikslina ir apsibrėžia problemą, vadovaudamasis kriterijais pavaizduoja ją pasirinkta grafine ir (ar) aprašomąja forma (A3.3).

Taiko ir pagrindžia informaciją problemai spręsti, tikslina ir apsibrėžia problemą, vadovaudamasis kriterijais pavaizduoja ją pasirinkta grafine ir (ar) aprašomąja forma (A3.4).

Racionali ir sveikatai palanki mityba. 7–8 klasių koncentras.

Analizuojami valgiaraščio sudarymo principai, įvairios mitybos teorijos ir dietos, valgymo sutrikimai [...].

Maisto ženklinimas ir sauga. 7–8 klasių koncentras.

[...] Aiškinamasi kokia informacija apie nefasuotus maisto produktus yra privaloma. Palyginama ir įvertinama reali situacija parduotuvėse ir lauko prekyboje.

Cheminiai, mišrūs pluoštai ir jų savybės. 7–8 klasių koncentras.

Analizuojama cheminių, mišrių pluoštų atsiradimo istorija ir raida, išskiriamos ir aptariamos kaitai įtaką turėjusios asmenybės, išradimai [...].

Tekstilės tradicijos ir jų vieta šiuolaikinėje aplinkoje. 7–8 klasių koncentras.

Nagrinėjama tradicinių dirbinių raida, reikšmė seniau ir dabar, išsaugojimo aktualumas, esama situacija ir siūlomos iniciatyvos, kaip išsaugoti paveldą. Aptaria intelektinės nuosavybės apsaugą [...].

Elektros ir elektronikos prietaisai, jų paskirtis, raida ir saugi eksploatacija. 7–8 klasių koncentras.

[...] Nagrinėjama elektros sauga: tinklo perkrova ir įžeminimas. Analizuojamas elektronikos atliekų tvarkymas ir jų perdirbimas.

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Taiko ir paaiškina informaciją problemai spręsti, tikslina ir apsibrėžia problemą, pavaizduoja ją pasirinkta grafine ir (ar) aprašomąja forma (A3.1).

Taiko ir paaiškina informaciją problemai spręsti, tikslina ir apsibrėžia problemą, vadovaudamasis kriterijais pavaizduoja ją pasirinkta grafine ir (ar) aprašomąja forma (A3.2).

Taiko ir pagrindžia informaciją problemai spręsti, tikslina ir apsibrėžia problemą, vadovaudamasis kriterijais pavaizduoja ją pasirinkta grafine ir (ar) aprašomąja forma (A3.3).

Taiko ir pagrindžia problemai spręsti aktualią informaciją, samprotauja priežasties-pasekmės kategorijomis, tikslina ir apsibrėžia problemą, vadovaudamasis kriterijais pavaizduoja ją pasirinkta grafine ir (ar) aprašomąja forma (A3.4).

Konditerijos gaminiai, kepiniai. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

[...] Išskiriami ir aptariami žinomiausi Lietuvos ir kitų šalių konditerijos gaminiai, kepiniai. Nagrinėjami jų paplitimui ir modifikacijoms įtaką darantys veiksniai [...].

Reprezentatyvios vaišės. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

Gilinamasi į estetiško šventinio stalo serviravimo, aplinkos apipavidalinimo galimybes, meniu sudarymo strategijas (meniu inžinerija), išskiriamos ir aptariamos tendencijos, dabarties prioritetai [...].

Modifikuoti produktai, maisto inžinerija, molekulinė gastronomija, mityba. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

Tyrinėjama, įvardinama, komentuojama modifikuotų produktų pasiūla, išskiriami tam įtaką darantys veiksniai, galimi pasirinkimai, alternatyvos [...].

Inovatyvūs, išmanūs, mišrūs pluoštai ir jų savybės. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

[...] Išskiriamos ir aptariamos kaitai įtaką turėjusios asmenybės, išradimai, kiti veiksniai [...].

Audinio ar pusgaminio dekoravimas, marginimas. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

[...] Apibendrinama medžiagų (natūralių, cheminių), naudojamų tekstilei dažyti, tekstilės marginimo technologijų raida ir išskiriamos inovacijos, jas siūlantys kūrėjais [...].

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras

Stebėdamas objektus, artimą aplinką ir procesus, kelia klausimus, padedančius išsiaiškinti problemą, įvardija jos sprendimo poreikį. Skiria sąvokas (A1.1).

Stebėdamas objektus, artimą aplinką ir procesus, kelia klausimus, padedančius išsiaiškinti problemą, konsultuodamasis ją identifikuoja, įvardija jos sprendimo poreikį. Skiria sąvokas (A1.2).

Stebėdamas objektus, artimą aplinką ir procesus, kelia klausimus, padedančius išsiaiškinti problemą, ją identifikuoja, įvardija jos sprendimo poreikį. Skiria sąvokas (A1.3).

Tyrinėdamas objektus, kasdienę aplinką ir procesus, kelia klausimus, padedančius išsiaiškinti problemą, ją identifikuoja, įvardija jos sprendimo poreikį. Vartoja sąvokas (A1.4).

Maisto produktų asortimentas, laikymo sąlygos. 1–2 klasių koncentras.

Mokomasi atskirti perdirbtus, natūralius, augalinius, gyvulinius maisto produktus, juos grupuoti išvardinat pavyzdžius [...]

Užkandžiai, gėrimai. 1–2 klasių koncentras.

Aiškinamasi, koks vandens ar kitų gėrimų kiekis rekomenduojamas vieno valgymo, gėrimo metu, per parą [...].

Maisto gaminimo, valgymo vieta. 1–2 klasių koncentras.

Aiškinamasi, kokia yra ergonomiška, saugi darbo vieta maistui gaminti, valgyti, kokie yra švaros, tvarkos, dirbančiojo aprangos ar jos detalių reikalavimai [...].

Drabužių, aksesuarų, namų tekstilės asortimentas. 1–2 klasių koncentras.

Analizuojamas drabužių, aksesuarų, namų tekstilės asortimentas, paskirtis, raida, gamintojai. Susipažįstama su tautiniu kostiumu, jo elementais [...].

Elektros ir elektronikos prietaisai, jų paskirtis, raida. 1–2 klasių koncentras.

[...] Nagrinėjami elektros prietaisai artimiausioje aplinkoje (pavyzdžiui, šviestuvas, skalbimo mašina, telefonas), aiškinamasi jų paskirtis, funkcijos, sandaros ir (ar) konstrukcijos bei valdymo elementai: jungiklis, mygtukas, įjungimas ir išjungimas, maitinimo šaltinis, įkrovimas.

Konstrukcinės medžiagos aplink mus. 1–2 klasių koncentras.

[...] Išvardijamos ir apibūdinamos konstrukcinių medžiagų (popieriaus, kartono ir kt.) fizinės savybės (pavyzdžiui, lengva, sunki, minkšta, kieta, tvari, lengvai apdirbama).[...]

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras

Nurodytame informacijos šaltinyje, konkrečiai nurodytoje vietoje ieško, randa informaciją problemai spręsti (A2.1).

Nurodytame informacijos šaltinyje, konkrečiai nurodytoje vietoje, ieško, randa ir kaupia informaciją problemai spręsti (A2.2).

Nurodytame informacijos šaltinyje, pagal aiškius nurodymus ieško, randa, atrenka ir kaupia informaciją problemai spręsti (A2.3).

Nurodytame informacijos šaltinyje pagal kriterijus ieško randa, atrenka ir kaupia informaciją reikalingą problemai spręsti (A2.4).

Maisto gaminimo, valgymo vieta. 1–2 klasių koncentras.

Aiškinamasi, kokia yra ergonomiška, saugi darbo vieta maistui gaminti, valgyti, kokie yra švaros, tvarkos, dirbančiojo aprangos ar jos detalių reikalavimai [...].

Maisto produktų asortimentas, laikymo sąlygos. 1–2 klasių koncentras.

[...] Aiškinamasi apie daržovių, vaisių, uogų, riešutų, pieno ir pieno produktų ar kt. kasdienių maisto produktų, patiekalų laikymo sąlygas, pavojus kintančios temperatūros režimu (šaldiklyje, šaldytuve, kambario temperatūroje, karštyje)[...].

Užkandžiai, gėrimai. 1–2 klasių koncentras.

Aiškinamasi, koks vandens ar kitų gėrimų kiekis rekomenduojamas vieno valgymo, gėrimo metu, per parą [...].

Drabužių, aksesuarų, namų tekstilės asortimentas. 1–2 klasių koncentras.

Analizuojamas drabužių, aksesuarų, namų tekstilės asortimentas, paskirtis, raida, gamintojai [...].

Drabužių, avalynės priežiūra. 1–2 klasių koncentras.

[...] Drabužių lankstymo, susagstymo ar avalynės išvarstymo ir surišimo, diržų ir skarelių, kaklaraiščių užrišimo būdai [...].

Lino „kelias“, augalo pritaikymo įvairiapusiškumas 1–2 klasių koncentras.

[...] Surandama informacija apie artimiausius ar žinomiausius Lietuvoje amatininkus, ūkius ar įmones, užsiimančias bent vienu lino „gyvenimo“ etapu (pavyzdžiui, augalo auginimu, audinio gaminimu, aliejaus spaudimu ir kt.), apibūdinama jų veikla. Susipažįstama su smulkiąja tautosaka apie liną ar jo apdirbimą.

Tekstilės gaminių furnitūra. 1–2 klasių koncentras.

Analizuojamas tekstilės gaminių furnitūros asortimentas (sagos, kibtukinės juostelės, sagtys ir kt.), raida ir jų pritaikymas tekstilės gaminiuose arba avalynėje [...].

Konstrukcinės medžiagos aplink mus. 1–2 klasių koncentras.

Palyginami daiktai iš konstrukcinių medžiagų, nagrinėjamos jų savybės pagal išorinius požymius. Išvardijamos ir apibūdinamos konstrukcinių medžiagų (popieriaus, kartono ir kt.) fizinės savybės (pavyzdžiui, lengva, sunki, minkšta, kieta, tvari, lengvai apdirbama). Aptariamos gamtoje randamos (pavyzdžiui, akmenėliai, šiaudai) ir lengvai apdirbamos antrinės žaliavos (pavyzdžiui, iešmeliai, vienkartiniai indai ir įrankiai, gofro kartonas), jų panaudojimas.

Elektros ir elektronikos prietaisai, jų paskirtis, raida. 1–2 klasių koncentras.

[...] Nagrinėjami elektros prietaisai artimiausioje aplinkoje (pavyzdžiui, šviestuvas, skalbimo mašina, telefonas), aiškinamasi jų paskirtis, funkcijos, sandaros ir (ar) konstrukcijos bei valdymo elementai: jungiklis, mygtukas, įjungimas ir išjungimas, maitinimo šaltinis, įkrovimas.

Elektros ir elektronikos prietaisų saugi eksploatacija. 1–2 klasių koncentras.

[...] Aptariamas senų elementų, baterijų surinkimas ir perdirbimas.

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras

Taiko informaciją problemai spręsti, atvaizduoja problemą grafine ir (ar) aprašomąja forma (A3.1).

Taiko informaciją problemai spręsti, konsultuodamasis tikslina problemą, pavaizduoja grafine ir (ar) aprašomąja forma (A3.2).

Taiko informaciją problemai spręsti, tikslina problemą, atvaizduoja grafine ir (ar) aprašomąja forma (A3.3).

Taiko informaciją problemai spręsti, tikslina ir apsibrėžia problemą, pavaizduoja sutarta grafine ir (ar) aprašomąja forma (A3.4).

Drabužių, aksesuarų, namų tekstilės asortimentas. 1–2 klasių koncentras.

[...] Pateikiami, komentuojami pavyzdžiai iš artimiausios aplinkos palyginant šiuolaikinių ir tradicinių tekstilės gaminių artimiausioje aplinkoje formas, spalvų derinius, ornamentiką [...].

Elektros ir elektronikos prietaisų saugi eksploatacija. 1–2 klasių koncentras.

Aptariamas saugus elektrinių ir elektroninių prietaisų naudojimas ir tai, ką svarbu žinoti [...].

Įrankiai, priemonės ir įranga. 1–2 klasių koncentras.

[...] Aptariamas saugios, ergonomiškos darbo aplinkos parengimas, tvarka darbo vietoje.

Maisto gaminimo, valgymo vieta. 1–2 klasių koncentras.

[...] Analizuojami kokie turimi stalo įrankiai, indai ar įranga, stalo ir kt. tekstilė (pavyzdžiui, medžiaginiai ar vienkartiniai rankšluosčiai, šluostės) tinkamiausi numatytiems technologiniams procesams atlikti, kokios galimos alternatyvos, kaip juos tinkamai ir saugiai naudoti, prižiūrėti, laikyti. Aptariamos maisto gaminimo, tiekimo, degustavimo higienos ir kultūros, elgesio prie stalo taisyklės, jų kaita ir joms įtaką darantys veiksniai [...].

Maisto produktų asortimentas, laikymo sąlygos. 1–2 klasių koncentras.

[...] Nagrinėjama informacija maisto produktų etiketėse (galiojimo terminai, svoris ir kt.), įvertinamas jos aktualumas priimant sprendimus perkant, sandėliuojant. Aptariamas maisto produktų pirkimo laikas (pavyzdžiui, prireikus, akcijų metu), dažnumas, kiekis, atsakingo vartojimo požymiai.

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
3–4 klasių koncentras

Stebėdamas objektus, artimą aplinką ir procesus, kelia klausimus, padedančius išsiaiškinti problemą, konsultuodamasis ją identifikuoja, įvardija jos sprendimo poreikį. Skiria sąvokas (A1.1).

Stebėdamas objektus, artimą aplinką ir procesus, kelia klausimus, padedančius išsiaiškinti problemą, ją identifikuoja, įvardija jos sprendimo poreikį. Skiria sąvokas (A1.2).

Tyrinėdamas objektus, kasdienę aplinką ir procesus, kelia klausimus, padedančius išsiaiškinti problemą, ją identifikuoja, įvardija jos sprendimo poreikį. Vartoja sąvokas (A1.3).

Tyrinėdamas įprastą aplinką ir procesus joje, formuluoja klausimus, identifikuoja problemą ir jos sprendimo poreikį. Tinkamai vartoja sąvokas (A1.4).

Priešpiečių dėžutė. 3–4 klasių koncentras.

Stebimas, fiksuojamas, analizuojamas (pasirinktą laikotarpį) priešpiečių dėžutės turinys, aptariami gauti duomenys ir sveikatai palankesnių produktų pasirinkimo alternatyvos, temperatūros svyravimų poveikis pasirinktiems produktams. Teikiamos įžvalgos priešpiečių dėžutės turinio formavimui atsižvelgiant į palankesnių sveikatai produktų pasirinkimą, maisto suvartojimo terminus, laikymo (temperatūros, laiko) sąlygas. Diskutuojama apie maisto stygių ir jo švaistymą. 

Elektrinių ir elektroninių prietaisų saugi eksploatacija. 3–4 klasių koncentras.

Aptariami ir nagrinėjami saugaus elektrinių ir elektroninių prietaisų naudojimo pavyzdžiai: virtuvės įranga, kiti namų aplinkoje naudojami prietaisai. Aiškinamasi, kam reikalinga vartojimo instrukcija.

Projektavimas. 3–4 klasių koncentras.

Aptariami žmonijos kuriami produktai, jų pavyzdžiai. Aptariamos ir apibūdinamos elementarios gaminio kūrimo taisyklės, konstravimo etapai [...].

Žaislų, interjero ar stalo tekstilės asortimentas. 3–4 klasių koncentras.

Aptariamas žaislų, interjero ar stalo tekstilės (tradicinės, modernios, vienetinės, serijinės) asortimentas, paskirtis (praktinė, estetinė), raida, kūrėjai (asmenys ar įmonės) [...].

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
3–4 klasių koncentras

Nurodytame informacijos šaltinyje, konkrečiai nurodytoje vietoje, ieško, randa ir kaupia informaciją problemai spręsti (A2.1).

Nurodytame informacijos šaltinyje, pagal aiškius nurodymus ieško, randa, atrenka ir kaupia informaciją problemai spręsti (A2.2).

Nurodytame informacijos šaltinyje pagal kriterijus ieško randa, atrenka ir kaupia informaciją reikalingą problemai spręsti (A2.3).

Nurodytuose ir pasirinktuose informacijos šaltiniuose pagal kriterijus ieško, randa, atrenka ir kaupia informaciją, reikalingą problemai spręsti (A2.4).

Užkandžiai gamtoje ir namie. Pusgaminiai. 3–4 klasių koncentras.

Analizuojama, kokie turimi įrankiai, indai, įranga, stalo ir kt. tekstilė tinkamiausi technologiniams procesams atlikti [...].

Drabužių, avalynės priežiūra. 3–4 klasių koncentras.

Drabužių, tekstilės gaminių, avalynės etiketėse nagrinėjama sudėties, priežiūros ir kita informacija (tekstas, ženklai) [...].

Elektrinių ir elektroninių prietaisų saugi eksploatacija. 3–4 klasių koncentras.

[...] Aiškinamasi, kam reikalinga vartojimo instrukcija.

Projektavimas. 3–4 klasių koncentras.

Aptariami žmonijos kuriami produktai, jų pavyzdžiai [...].

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
3–4 klasių koncentras

Taiko informaciją problemai spręsti, konsultuodamasis tikslina problemą, pavaizduoja grafine ir (ar) aprašomąja forma (A3.1).

Taiko informaciją problemai spręsti, tikslina problemą, atvaizduoja grafine ir (ar) aprašomąja forma (A3.2).

Taiko informaciją problemai spręsti, tikslina ir apsibrėžia problemą, pavaizduoja sutarta grafine ir (ar) aprašomąja forma (A3.3).

Taiko ir paaiškina informaciją problemai spręsti, tikslina ir apsibrėžia problemą, pavaizduoja ją pasirinkta grafine ir (ar) aprašomąja forma (A3.4).

Elektros grandinės ir jų elementai. 3–4 klasių koncentras.

Aptariamos ir nagrinėjamos elektros schemos: kas yra elektros schema, kam ji naudojama, jos simboliai [...]

Užkandžiai gamtoje ir namie. Pusgaminiai. 3–4 klasių koncentras.

[...] Apibrėžiamas terminio apdorojimo poveikis produktams. Sveikatai palankesnių produktų pasirinkimas užkandžiui, jo gaminimas, pusgaminio pasišildymas namų ar lauko sąlygomis (pavyzdžiui, mikrobangų krosnelėje, ant laužo ir kt.) [...].

Žaislų, interjero ar stalo tekstilės asortimentas. 3–4 klasių koncentras.

Aptariamas žaislų, interjero ar stalo tekstilės (tradicinės, modernios, vienetinės, serijinės) asortimentas, paskirtis (praktinė, estetinė), raida, kūrėjai (asmenys ar įmonės), naudojamos medžiagos – visa tai iliustruojant pavyzdžiais iš artimiausios aplinkos.

Konstrukcinės medžiagos. 3–4 klasių koncentras.

[...] Aptariamas gamtinių ir antrinių žaliavų panaudojimas (pavyzdžiui, remiantis technologinėmis savybėmis kurti įvairias erdvines figūras – klijuoti, rišti, pinti) [...].

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
5–6 klasių koncentras

Stebėdamas objektus, artimą aplinką ir procesus, kelia klausimus, padedančius išsiaiškinti problemą, ją identifikuoja, įvardija jos sprendimo poreikį. Skiria sąvokas (A1.1).

Tyrinėdamas objektus, kasdienę aplinką ir procesus, kelia klausimus, padedančius išsiaiškinti problemą, ją identifikuoja, įvardija jos sprendimo poreikį. Vartoja sąvokas (A1.2).

Tyrinėdamas įprastą aplinką ir procesus joje, formuluoja klausimus, identifikuoja problemą ir jos sprendimo poreikį. Tinkamai vartoja sąvokas (A1.3).

Tyrinėdamas kintančias aplinkas ir procesus jose, formuluoja tikslinius klausimus, identifikuoja problemą, jos sprendimo poreikį, naudą ir (ar) poveikį asmeniui, bendruomenei. Tinkamai vartoja sąvokas skirtinguose kontekstuose (A1.4).

Audinio dekoravimas ar marginimas. 5–6 klasių koncentras.

Analizuojama siuvinėjimo ar audinių marginimo atsiradimo istorija, jos kaitai įtaką turėjusios asmenybės, išradimai, kitos aplinkybės [...].

Audinių, drabužių asortimentas, paskirtis. 5–6 klasių koncentras.

Aptariama audinių, drabužių asortimento, paskirties kaita ir tam didžiausią įtaką turėjusios asmenybės, išradimai (medžiagų, įrankių, įrangos, sistemų) [...].

Darbo priemonės, įrankiai ar įranga. Tvarka, higiena, sauga. 5–6 klasių koncentras.

Analizuojama ir apibūdinama darbo priemonių, įrankių, įrangos (siuvimo, lyginimo ir kt.) kilmė, charakteristikos, priežiūra, veikimas, ergonomiškos, saugios, higieniškos darbo aplinkos sutvarkymo principai [...].

Elektriniai ir elektroniniai prietaisai, jų paskirtis, raida, saugi eksploatacija. 5–6 klasių koncentras.

Aptariama elektros srovė, jos veikimo požymiai (šiluminis, magnetinis, cheminis), tipai (nuolatinė ir kintamoji), elektros laidininkai ir izoliatoriai, srovės stipris; nuolatinė elektros srovė, jos šaltiniai (elementas, akumuliatorius, generatorius) ir taikymo pavyzdžiai, elementų (akumuliatorių baterija); elektrotechnikos ir elektronikos išradimų, inovacijų pavyzdžiai, jų išradėjai (pavyzdžiui, telefonas, A. G. Belas), raida Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje, nauda visuomenei, jos pažangai [...].

Konstravimo ir gamybos technologijos. Kūrybiniai projektai. 5–6 klasių koncentras.

Aptariamas įvairių konstrukcijų ir jų elementų panaudojimas gaminio gamyboje, nagrinėjami pavyzdžiai [...].

Maisto gaminimo įrankiai, indai, prietaisai ar įranga. 5–6 klasių koncentras.

[...] Analizuojama ir apibūdinama darbo priemonių (atsižvelgiant į atliekamus technologinius procesus įrankių ar įrangos) kilmė, charakteristikos, priežiūra [...].

Stalo įrankiai, indai. Pusryčių ir vakarienės stalo serviravimas. 5–6 klasių koncentras.

Išvardinami, apibūdinami ir klasifikuojami stalo įrankiai, indai (tarpe jų ir vienkartiniai), tekstilė. Aiškinamasi, kaip serviruojamas pusryčių ir vakarienės stalas. Aptariamos stalo estetikos, kultūros ištakos, įdomioji istorija, tradicijos.
Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
5–6 klasių koncentras

Nurodytame informacijos šaltinyje, pagal aiškius nurodymus ieško, randa, atrenka ir kaupia informaciją problemai spręsti (A2.1).

Nurodytame informacijos šaltinyje pagal kriterijus ieško randa, atrenka ir kaupia informaciją reikalingą problemai spręsti (A2.2).

Nurodytuose ir pasirinktuose informacijos šaltiniuose pagal kriterijus ieško, randa, atrenka ir kaupia informaciją, reikalingą problemai spręsti (A2.3).

Įvairiuose informacijos šaltiniuose remdamasis tiesioginėmis užuominomis, ieško, randa informaciją, patikrina ir įvertina informacijos šaltinių patikimumą, atrenka, apibendrina ir sistemingai kaupia informaciją, reikalingą problemai spręsti (A2.4).

Natūralūs pluoštai ir jų savybės. 5–6 klasių koncentras.

Natūralūs pluoštai palyginami, apibūdinami ir klasifikuojami pagal kilmę, nagrinėjamos pluoštų, verpalų, siūlų, audinių savybės (mechanines, fizines), aptariama pluoštų apdirbimo raida ir pritaikymas, paplitimas, perdirbimas skirtingais laikotarpiais. Įvardinami ir įvertinami šaltiniai kuriuose galima rasti patikimą informaciją šiomis temomis.

Tekstilės gaminių iš natūralių pluoštų priežiūra. 5–6 klasių koncentras.

Analizuojama tekstilės gaminių iš natūralių pluoštų sudėties, priežiūros, perdirbimo galimybių ir kt. informacija, nurodyta etiketėse, randama internete, vertinama, kiek ji išsami, suprantama [...].

Darbo priemonės, įrankiai ar įranga. Tvarka, higiena, sauga. 5–6 klasių koncentras.

Analizuojama ir apibūdinama darbo priemonių, įrankių, įrangos (siuvimo, lyginimo ir kt.) kilmė, charakteristikos, priežiūra, veikimas, ergonomiškos, saugios, higieniškos darbo aplinkos sutvarkymo principai [...].

Elektriniai ir elektroniniai prietaisai, jų paskirtis, raida, saugi eksploatacija. 5–6 klasių koncentras.

Aptariama [...] elektrotechnikos ir elektronikos išradimų, inovacijų pavyzdžiai, jų išradėjai (pavyzdžiui, telefonas, A. G. Belas), raida Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje, nauda visuomenei, jos pažangai [...].

Maisto ženklinimas ir sauga. Atsakingas vartojimas. 5–6 klasių koncentras.

Analizuojama informacija maisto produktų etiketėse, maisto produktų ir patiekalų šviežumo požymių nustatymo būdai, laikymo sąlygos ir terminai, su maistu besiliečiančios pakuočių medžiagos (bendrieji reikalavimai, ženklinimas), jų poveikis produktams, aplinkai [...].

Sveikatai palanki mityba. 5–6 klasių koncentras.

[...] Aptariamos nacionalinės virtuvės prieskonių, maistinių augalų ir vaistažolių sveikatai naudingos savybės. Išvardinami galimi informacijos šaltiniai, įvertinamas jų patikimumas. Diskutuojama, kaip legaliai su kitais galima dalinantis rasta aktualia informacija.

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
5–6 klasių koncentras

Taiko informaciją problemai spręsti, tikslina problemą, atvaizduoja grafine ir (ar) aprašomąja forma (A3.1).

Taiko informaciją problemai spręsti, tikslina ir apsibrėžia problemą, pavaizduoja sutarta grafine ir (ar) aprašomąja forma (A3.2).

Taiko ir paaiškina informaciją problemai spręsti, tikslina ir apsibrėžia problemą, pavaizduoja ją pasirinkta grafine ir (ar) aprašomąja forma (A3.3).

Taiko ir paaiškina informaciją problemai spręsti, tikslina ir apsibrėžia problemą, vadovaudamasis kriterijais pavaizduoja ją pasirinkta grafine ir (ar) aprašomąja forma (A3.4).

Tekstilės gaminių iš natūralių pluoštų priežiūra. 5–6 klasių koncentras.

Analizuojama tekstilės gaminių iš natūralių pluoštų sudėties, priežiūros, perdirbimo galimybių ir kt. informacija, nurodyta etiketėse, randama internete, vertinama, kiek ji išsami, suprantama. Palyginamos senesnės ir dabartinės natūralios tekstilės gaminių priežiūros priemonės.

Audinio dekoravimas ar marginimas. 5–6 klasių koncentras.

Analizuojama siuvinėjimo ar audinių marginimo atsiradimo istorija, jos kaitai įtaką turėjusios asmenybės, išradimai, kitos aplinkybės [...].

Darbo priemonės, įrankiai ar įranga. Tvarka, higiena, sauga. 5–6 klasių koncentras.

[...] Išsiaiškinami reikalavimai darbo aprangai ar jos detalėms, susitariama dėl tvarkos ir higienos palaikymo.

Elektrinių ir elektroninių gaminių konstravimas ir technologijos, darbo priemonės ir įrankiai. 5–6 klasių koncentras.

[...] Aptariamas saugus darbas su elektriniais įrankiais (pavyzdžiui, karšti klijai).

Konstravimo ir gamybos technologijos. Kūrybiniai projektai. 5–6 klasių koncentras.

Aptariamas įvairių konstrukcijų ir jų elementų panaudojimas gaminio gamyboje, nagrinėjami pavyzdžiai [...].

Maisto gaminimo įrankiai, indai, prietaisai ar įranga. 5–6 klasių koncentras.

[...] Analizuojama ir apibūdinama darbo priemonių (atsižvelgiant į atliekamus technologinius procesus įrankių ar įrangos) kilmė, charakteristikos, priežiūra. Apibūdinami veikimo, ergonomiškos, saugios, higieniškos darbo aplinkos organizavimo principai. Išsiaiškinami reikalavimai darbo aprangai ar jos detalėms, sukuriama, kaip bus palaikoma tvarka ir higiena.

Maisto ženklinimas ir sauga. Atsakingas vartojimas. 5–6 klasių koncentras.

[...] Aptariamos neaiškios kilmės (nenustatytos) medžiagos ir saugus elgesys su jomis, įvardinami patikimi, šią tema informuojantys šaltiniai [...].

Stalo įrankiai, indai. Pusryčių ir vakarienės stalo serviravimas. 5–6 klasių koncentras.

[...] Aiškinamasi, kaip serviruojamas pusryčių ir vakarienės stalas. Aptariamos stalo estetikos, kultūros ištakos, įdomioji istorija, tradicijos.

Sveikatai palanki mityba. 5–6 klasių koncentras.

[...] Išvardinami galimi informacijos šaltiniai, įvertinamas jų patikimumas. Diskutuojama, kaip legaliai su kitais galima dalinantis rasta aktualia informacija.

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
7–8 klasių koncentras

Tyrinėdamas objektus, kasdienę aplinką ir procesus, kelia klausimus, padedančius išsiaiškinti problemą, ją identifikuoja, įvardija jos sprendimo poreikį. Vartoja sąvokas (A1.1).

Tyrinėdamas įprastą aplinką ir procesus joje, formuluoja klausimus, identifikuoja problemą ir jos sprendimo poreikį. Tinkamai vartoja sąvokas (A1.2).

Tyrinėdamas kintančias aplinkas ir procesus jose, formuluoja tikslinius klausimus, identifikuoja problemą, jos sprendimo poreikį, naudą ir (ar) poveikį asmeniui, bendruomenei. Tinkamai vartoja sąvokas skirtinguose kontekstuose (A1.3).

Analizuodamas kritiškai vertina įvairias aplinkas ir procesus jose, išsiaiškina problemas, identifikuoja aktualiausią, jos sprendimo poreikį, naudą ir (ar) poveikį asmeniui, bendruomenei. Tinkamai vartoja sąvokas (įskaitant sudėtingas) skirtinguose kontekstuose (A1.4).

Darbo priemonės, įrankiai ar įranga. 7–8 klasių koncentras.

[...] Susipažįstama su dar nenaudotų darbo priemonių, įrankių, įrangos (atsižvelgiant į atliekamus technologinius procesus) kilme, charakteristikomis, alternatyvomis, veikimo principais, priežiūra, saugaus darbo taisyklėmis [...]

Elektros ir elektronikos prietaisai, jų paskirtis, raida ir saugi eksploatacija. 7–8 klasių koncentras.

[...] Nagrinėjama elektros sauga: tinklo perkrova ir įžeminimas. Analizuojamas elektronikos atliekų tvarkymas ir jų perdirbimas.

Grafinis dizainas maisto sektoriuje. 7–8 klasių koncentras.

Pakuočių dizaino, etikečių arba patiekalų gamybos technologinių aprašų, kortelių analizavimas ar kūrimas.

Konstrukcinės medžiagos, jų savybės, panaudojimas 7–8 klasių koncentras.

[...] Analizuojami detalių tvirtinimo elementai, jų taikymo konstrukcijose pavyzdžiai [...].

Lietuvos etnografinių regionų valgiai. Kalendorinių švenčių tradiciniai patiekalai. 7–8 klasių koncentras.

Įvertinamas Lietuvių tradicinės virtuvės sezoniškumas [...].

Maisto gaminimo įrankiai, indai, prietaisai ar įranga. Tvarka, higiena, sauga virtuvėje. 7–8 klasių koncentras.

[...] Palyginamos tradicinės ir modernios, mažos ir didelės virtuvės, aptariama šiuolaikinė įranga išvardinant skirtumus ir privalumus (pavyzdžiui, ergonominius, technologinius).

Maisto ženklinimas ir sauga. 7–8 klasių koncentras.

Analizuojami mėsos, žuvies ir jų pusgaminių ar gaminių šviežumo požymių nustatymo būdai, laikymo sąlygos ir terminai. Išskiriami, įvertinami dvejopi maisto standartai, maisto klastotės, veiksniai sudarantys prielaidas korupcijai, aptariama jų prevencija [...].

Mikrovaldiklių elektronika. 7–8 klasių koncentras.

[...] Analizuojami ir išbandomi elektronikos elementų ir komponentų (pavyzdžiui, šviesos diodai, mygtukai, garso signalizatoriai) programavimo pavyzdžiai [...].

Pietų stalo serviravimas ir etiketas. 7–8 klasių koncentras.

Aptariama kitų Europos šalių tradicijų įtaka lietuvių kultūrai (pavyzdžiui, stalo įrankių naudojimas, indų dizainas) [...]

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
7–8 klasių koncentras

Nurodytame informacijos šaltinyje pagal kriterijus ieško randa, atrenka ir kaupia informaciją reikalingą problemai spręsti (A2.1).

Nurodytuose ir pasirinktuose informacijos šaltiniuose pagal kriterijus ieško, randa, atrenka ir kaupia informaciją, reikalingą problemai spręsti (A2.2).

Įvairiuose informacijos šaltiniuose remdamasis tiesioginėmis užuominomis, ieško, randa informaciją, patikrina ir įvertina informacijos šaltinių patikimumą, atrenka, apibendrina ir sistemingai kaupia informaciją, reikalingą problemai spręsti (A2.3).

Įvairiuose informacijos šaltiniuose, remdamasis tiesioginėmis ir netiesioginėmis užuominomis, ieško, randa, patikrina ir įvertina informacijos šaltinių ir informacijos patikimumą, atrenka, apibendrina ir sistemingai kaupia informaciją, reikalingą problemai spręsti (A2.4).

Maisto ženklinimas ir sauga. 7–8 klasių koncentras.

[...] Aiškinamasi kokia informacija apie nefasuotus maisto produktus yra privaloma. Palyginama ir įvertinama reali situacija parduotuvėse ir lauko prekyboje.

Tekstilės gaminių iš cheminių ar mišrių pluoštų priežiūra. 7–8 klasių koncentras.

Analizuojama tekstilės gaminių iš cheminių ar mišrių pluoštų sudėties, priežiūros, perdirbimo galimybių, saugaus naudojimo instrukcijos ir kita informacija, esanti ant pakuočių ar etikečių [...].

Racionali ir sveikatai palanki mityba. 7–8 klasių koncentras.

Analizuojami valgiaraščio sudarymo principai, įvairios mitybos teorijos ir dietos, valgymo sutrikimai [...].

Cheminiai, mišrūs pluoštai ir jų savybės. 7–8 klasių koncentras.

Analizuojama cheminių, mišrių pluoštų atsiradimo istorija ir raida, išskiriamos ir aptariamos kaitai įtaką turėjusios asmenybės, išradimai [...].

Elektros ir elektronikos prietaisai, jų paskirtis, raida ir saugi eksploatacija. 7–8 klasių koncentras.

Aptariami elektronikos išradimų, inovacijų pavyzdžiai, išradėjai (pavyzdžiui, analoginė ir skaitmeninė elektronika, puslaidininkių elektronika, tranzistoriaus, integrinių grandynų, mikroprocesorių sukūrimas ir panaudojimas), raida Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje, nauda visuomenei, jos pažangai, išradimų patentai, intelektinė nuosavybė [...].

Tekstilės tradicijos ir jų vieta šiuolaikinėje aplinkoje. 7–8 klasių koncentras.

Susipažįstama su Lietuvos respublikos tautinio paveldo produktų įstatymu. Nagrinėjama tradicinių dirbinių raida, reikšmė seniau ir dabar, išsaugojimo aktualumas, esama situacija ir siūlomos iniciatyvos, kaip išsaugoti paveldą [...].

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
7–8 klasių koncentras

Taiko informaciją problemai spręsti, tikslina ir apsibrėžia problemą, pavaizduoja sutarta grafine ir (ar) aprašomąja forma (A3.1).

Taiko ir paaiškina informaciją problemai spręsti, tikslina ir apsibrėžia problemą, pavaizduoja ją pasirinkta grafine ir (ar) aprašomąja forma (A3.2).

Taiko ir paaiškina informaciją problemai spręsti, tikslina ir apsibrėžia problemą, vadovaudamasis kriterijais pavaizduoja ją pasirinkta grafine ir (ar) aprašomąja forma (A3.3).

Taiko ir pagrindžia informaciją problemai spręsti, tikslina ir apsibrėžia problemą, vadovaudamasis kriterijais pavaizduoja ją pasirinkta grafine ir (ar) aprašomąja forma (A3.4).

Racionali ir sveikatai palanki mityba. 7–8 klasių koncentras.

Analizuojami valgiaraščio sudarymo principai, įvairios mitybos teorijos ir dietos, valgymo sutrikimai [...].

Maisto ženklinimas ir sauga. 7–8 klasių koncentras.

[...] Aiškinamasi kokia informacija apie nefasuotus maisto produktus yra privaloma. Palyginama ir įvertinama reali situacija parduotuvėse ir lauko prekyboje.

Cheminiai, mišrūs pluoštai ir jų savybės. 7–8 klasių koncentras.

Analizuojama cheminių, mišrių pluoštų atsiradimo istorija ir raida, išskiriamos ir aptariamos kaitai įtaką turėjusios asmenybės, išradimai [...].

Tekstilės tradicijos ir jų vieta šiuolaikinėje aplinkoje. 7–8 klasių koncentras.

Nagrinėjama tradicinių dirbinių raida, reikšmė seniau ir dabar, išsaugojimo aktualumas, esama situacija ir siūlomos iniciatyvos, kaip išsaugoti paveldą. Aptaria intelektinės nuosavybės apsaugą [...].

Elektros ir elektronikos prietaisai, jų paskirtis, raida ir saugi eksploatacija. 7–8 klasių koncentras.

[...] Nagrinėjama elektros sauga: tinklo perkrova ir įžeminimas. Analizuojamas elektronikos atliekų tvarkymas ir jų perdirbimas.

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Tyrinėdamas įprastą aplinką ir procesus joje, formuluoja klausimus, identifikuoja problemą ir jos sprendimo poreikį. Tinkamai vartoja sąvokas (A1.1).

Tyrinėdamas kintančias aplinkas ir procesus jose, formuluoja tikslinius klausimus, identifikuoja problemą, jos sprendimo poreikį, naudą ir (ar) poveikį asmeniui, bendruomenei. Tinkamai vartoja sąvokas skirtinguose kontekstuose (A1.2).

Analizuodamas kritiškai vertina įvairias aplinkas ir procesus jose, išsiaiškina problemas, identifikuoja aktualiausią, jos sprendimo poreikį, naudą ir (ar) poveikį asmeniui, bendruomenei. Tinkamai vartoja sąvokas (įskaitant sudėtingas) skirtinguose kontekstuose (A1.3).

Tyrinėdamas, analizuodamas, kritiškai vertindamas neįprastą aplinką ir daugialypius, sudėtingus procesus joje, identifikuoja aktualiausią problemą, pagrindžia jos sprendimo poreikį, naudą ir (ar) poveikį asmeniui, bendruomenei. Tinkamai vartoja sąvokas (įskaitant sudėtingas, abstrakčias) skirtinguose kontekstuose (A1.4).

Dizainas ir aplinka. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

Analizuojamas interjero dizainas. Nagrinėjamas funkcinis erdvės planavimas, baldai, interjero detalės, aksesuarai, jų stilistika, dermė [...].

Dizaino konstravimo principai. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

Nagrinėjami dizaino principai, gaminio ar paslaugos paskirtis, konstrukcijos funkcionalumas ir ergonomika, formos plastinė raiška ir jos principai (pavyzdžiui, simetrija, pusiausvyra, kontrastas, mastelis, proporcija), medžiagų dermė, jų pritaikymo pavyzdžiai [...].

Elektroniniai prietaisai, jų paskirtis, raida ir inovacijos. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

Aptariami ir palyginami Lietuvoje ir užsienyje kuriamų inovatyvių elektronikos technologijų arba produktų pavyzdžiai (lazeriai, kosmoso technologijos Lietuvoje), išradimų patentai, intelektinės nuosavybės apsauga, teisiniai aspektai [...].

Inovacijos ir dizainas. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

Palyginami ir vertinami inovatyvaus dizaino produktų, paslaugų Lietuvoje ir pasaulyje pavyzdžiai [...].

Inovatyvūs, išmanūs, mišrūs pluoštai ir jų savybės. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

[...] Diskutuojama inovatyvios tekstilės kaitos, pritaikymo perspektyvų, atsakingo bei tikslingo pasirinkimo galimybių, su šiomis inovacijomis susijusių verslų kūrimo tendencijų Lietuvoje ir pasaulyje bei intelektinės nuosavybės apsaugos ir su ja susijusiais klausimais.

Konditerijos gaminiai, kepiniai. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

Analizuojama konditerijos raida, jai įtaką turėjusios asmenybės, išradimai. Išskiriami ir aptariami žinomiausi Lietuvos ir kitų šalių konditerijos gaminiai, kepiniai [...].

Lietuvos ir pasaulio virtuvės patiekalai. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

Analizuojama įvairių patiekalų raida, jai įtaką turėjusios asmenybės, išradimai, kitos aplinkybės [...].

Taikomoji mikrovaldiklių elektronika. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

Nagrinėjami mikrovaldiklių taikymo elektroniniuose prietaisuose ar sistemose (pavyzdžiui, nagrinėjama sistema: įvestis – procesas – išvestis) pavyzdžiai [...].

Trikotažas. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

Nagrinėjama nėrimo, mezgimo, įrankių ar įrangos, megztų, nertų gaminių raida (mezgimas rankomis ar mašina), išskiriamos ir aptariamos kaitai įtaką turėjusios asmenybės, išradimai, kiti veiksniai [...].

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Nurodytuose ir pasirinktuose informacijos šaltiniuose pagal kriterijus ieško, randa, atrenka ir kaupia informaciją, reikalingą problemai spręsti (A2.1).

Įvairiuose informacijos šaltiniuose remdamasis tiesioginėmis užuominomis, ieško, randa informaciją, patikrina ir įvertina informacijos šaltinių patikimumą, atrenka, apibendrina ir sistemingai kaupia informaciją, reikalingą problemai spręsti (A2.2).

Įvairiuose informacijos šaltiniuose, remdamasis tiesioginėmis ir netiesioginėmis užuominomis, ieško, randa, patikrina ir įvertina informacijos šaltinių ir informacijos patikimumą, atrenka, apibendrina ir sistemingai kaupia informaciją, reikalingą problemai spręsti (A2.3).

Įvairiuose informacijos šaltiniuose, remdamasis tiesioginėmis ir netiesioginėmis užuominomis ieško, randa, atrenka, patikrina ir įvertina informacijos ir jos šaltinių patikimumą ir naujumą, susieja skirtingus informacijos šaltinius, interpretuoja, apibendrina, suskirsto į kategorijas ir sistemingai kaupia (A2.4).

Pramonės, paslaugų šakos. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

[...] Įvertinamas patikimos informacijos sklaidos trūkumas ar perteklius, jų įtaka verslų plėtrai, vartojimo tendencijų formavimui, kaitai [...].

Modifikuoti produktai, maisto inžinerija, molekulinė gastronomija, mityba. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

[...] Susipažįstama su maisto inžinerija. Aptariamos molekulinės gastronomijos, mitybos idėjos, jų kilmė, vystymo perspektyvos kasdienybėje ir moksle. Įvertinama patikimos informacijos šiomis temomis sklaidos trūkumas ar perteklius, jos įtaka vartotojų įpročių tendencijų kaitai.

Reprezentatyvios vaišės. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

Gilinamasi į estetiško šventinio stalo serviravimo, aplinkos apipavidalinimo galimybes, meniu sudarymo strategijas (meniu inžinerija), išskiriamos ir aptariamos tendencijos, dabarties prioritetai [...].

Profesionali tekstilės gaminių priežiūra 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

Susipažįstama su cheminio valymo kaita, inovacijomis. Aptariama teikiamų paslaugų įvairovė, jų prieinamumas, kainos, informacijos sklaida apie paslaugas [...].

Rankdarbiai. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

Analizuojama pasirinkta rankdarbių technika, ja atliktų gaminių raida, kūrėjai [...].

Lietuvos ir pasaulio virtuvės patiekalai. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

Analizuojama įvairių patiekalų raida, jai įtaką turėjusios asmenybės, išradimai, kitos aplinkybės [...].

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Taiko ir paaiškina informaciją problemai spręsti, tikslina ir apsibrėžia problemą, pavaizduoja ją pasirinkta grafine ir (ar) aprašomąja forma (A3.1).

Taiko ir paaiškina informaciją problemai spręsti, tikslina ir apsibrėžia problemą, vadovaudamasis kriterijais pavaizduoja ją pasirinkta grafine ir (ar) aprašomąja forma (A3.2).

Taiko ir pagrindžia informaciją problemai spręsti, tikslina ir apsibrėžia problemą, vadovaudamasis kriterijais pavaizduoja ją pasirinkta grafine ir (ar) aprašomąja forma (A3.3).

Taiko ir pagrindžia problemai spręsti aktualią informaciją, samprotauja priežasties-pasekmės kategorijomis, tikslina ir apsibrėžia problemą, vadovaudamasis kriterijais pavaizduoja ją pasirinkta grafine ir (ar) aprašomąja forma (A3.4).

Konditerijos gaminiai, kepiniai. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

[...] Išskiriami ir aptariami žinomiausi Lietuvos ir kitų šalių konditerijos gaminiai, kepiniai. Nagrinėjami jų paplitimui ir modifikacijoms įtaką darantys veiksniai [...].

Reprezentatyvios vaišės. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

Gilinamasi į estetiško šventinio stalo serviravimo, aplinkos apipavidalinimo galimybes, meniu sudarymo strategijas (meniu inžinerija), išskiriamos ir aptariamos tendencijos, dabarties prioritetai [...].

Modifikuoti produktai, maisto inžinerija, molekulinė gastronomija, mityba. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

Tyrinėjama, įvardinama, komentuojama modifikuotų produktų pasiūla, išskiriami tam įtaką darantys veiksniai, galimi pasirinkimai, alternatyvos [...].

Inovatyvūs, išmanūs, mišrūs pluoštai ir jų savybės. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

[...] Išskiriamos ir aptariamos kaitai įtaką turėjusios asmenybės, išradimai, kiti veiksniai [...].

Audinio ar pusgaminio dekoravimas, marginimas. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

[...] Apibendrinama medžiagų (natūralių, cheminių), naudojamų tekstilei dažyti, tekstilės marginimo technologijų raida ir išskiriamos inovacijos, jas siūlantys kūrėjais [...].

Identifikavus problemą ieškomos ir generuojamos jos sprendimo idėjos. Pasiekimų sritis susijusi su atliekama analogų analize (apibrėžiama, kas yra galutinis vartotojas, kokie jo poreikiai, projekto sėkmės ir (ar) rezultato kokybės kriterijai), geriausios problemos sprendimui idėjos atrinkimu, detalizavimu ir paaiškinimu, įgyvendinimo etapų ir plano numatymu, vadovaujantis antrepreneriškos veiklos plėtojimu, idėjos apibendrinimu grafine ir (ar) aprašomąja forma ir jos pristatymu. Šios pasiekimų srities mokinių pasiekimai: B1–B3.
Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras

Pateikia idėją problemai spręsti (B1.1).

Konsultuodamasis pateikia idėjų problemai spręsti, įvardina jų naudingumą (B1.2).

Pateikia idėjų problemai spręsti, nurodo jų naudą asmeniui ir šeimai (B1.3).

Pateikia ir apibūdina idėjas problemai spręsti, nurodo jų naudą asmeniui ir kasdienei aplinkai (B1.4).

Drabužių, aksesuarų, namų tekstilės asortimentas. 1–2 klasių koncentras.

[...] Remiantis pasaulio pažinimo pamokose įgytomis žinioms apie įvairius pluoštus ir jų fizines (laidumas orui, šilumai), geometrines (storis) savybes, mokomasi skirstyti drabužius pagal sezoną, sudaryti jų komplektus [...].

Maisto gaminimo, valgymo vieta. 1–2 klasių koncentras.

Aiškinamasi, kokia yra ergonomiška, saugi darbo vieta maistui gaminti, valgyti, kokie yra švaros, tvarkos, dirbančiojo aprangos ar jos detalių reikalavimai. Analizuojami kokie turimi stalo įrankiai, indai ar įranga, stalo ir kt. tekstilė (pavyzdžiui, medžiaginiai ar vienkartiniai rankšluosčiai, šluostės) tinkamiausi numatytiems technologiniams procesams atlikti, kokios galimos alternatyvos, kaip juos tinkamai ir saugiai naudoti, prižiūrėti, laikyti [...].

Elektros ir elektronikos prietaisų saugi eksploatacija. 1–2 klasių koncentras.

[...] Aiškinamasi, kaip tinkamai įjungti ir išjungti prietaisą, naudoti įkroviklį. Aptariamas senų elementų, baterijų surinkimas ir perdirbimas.

Įrankiai, priemonės ir įranga. 1–2 klasių koncentras.

[...] Aptariami ir išbandomi matavimo, braižymo įrankiai, priemonės (pavyzdžiui, pieštukas, liniuotė, kampainis), jų taikymo pavyzdžiai [...].

Lino „kelias“, augalo pritaikymo įvairiapusiškumas 1–2 klasių koncentras.

[...] Ragaujant linų sėmenis, sėmenų aliejų ar patiekalus su šiais ingredientais, aptariamas augalo pritaikymo žmogaus reikmėms įvairiapusiškumas seniau ir dabar, profesijos ir amatai susiję su lino apdirbimu, produktų iš jo gaminimu ar pardavimu [...].

Užkandžiai, gėrimai. 1–2 klasių koncentras.

[...] Aptariamas geriamojo vandens tiekimas, kaip elgtis, jei vanduo netiekiamas ilgiau negu parą [...].

3–4 klasių koncentras

Konsultuodamasis pateikia idėjų problemai spręsti, įvardina jų naudingumą (B1.1).

Pateikia idėjų problemai spręsti, nurodo jų naudą asmeniui ir šeimai (B1.2).

Pateikia ir apibūdina idėjas problemai spręsti, nusako jų naudą asmeniui ir kasdienei aplinkai (B1.3).

Pateikia ir paaiškina idėjas problemai spręsti, nurodo jų naudą asmeniui, bendruomenei (B1.4).

Pusgaminio dekoravimas ar marginimas. 3–4 klasių koncentras.

[...] Analizuojama, kokie turimi įrankiai, priemonės, medžiagos tinkamiausios numatytiems technologiniams procesams atlikti, kaip su jomis saugiai elgtis. Atpažįsta ir apibūdina būdingus lietuviškus tradicinius ornamentus ir taiko juos savo kūryboje [...].

Elektriniai ir elektroniniai prietaisai, jų paskirtis, raida. 3–4 klasių koncentras.

[...] Aptariami elektrotechnikos ir elektronikos išradimai, inovacijos, jų pavyzdžiai išradėjai (pavyzdžiui, elektros lemputė, T. Edisonas).

Konstrukcinės medžiagos. 3–4 klasių koncentras.

[...] Aptariamas gamtinių ir antrinių žaliavų panaudojimas (pavyzdžiui, remiantis technologinėmis savybėmis kurti įvairias erdvines figūras – klijuoti, rišti, pinti) [...].

Užkandžiai gamtoje ir namie. Pusgaminiai. 3–4 klasių koncentras.

[...] Sveikatai palankesnių produktų pasirinkimas užkandžiui [...].

5–6 klasių koncentras

Pateikia idėjų problemai spręsti, nurodo jų naudą asmeniui ir šeimai (B1.1).

Pateikia ir apibūdina idėjas problemai spręsti, nusako jų naudą asmeniui ir kasdienei aplinkai (B1.2).

Pateikia ir paaiškina idėjas problemai spręsti, nurodo jų naudą asmeniui, bendruomenei (B1.3).

Pateikia ir paaiškina idėjas problemai spręsti, nurodo jų naudą ar poveikį asmeniui, bendruomenei ir aplinkai (B1.4).

Maisto ženklinimas ir sauga. Atsakingas vartojimas. 5–6 klasių koncentras.

[...] Diskutuojama apie atsakingą vartojimą (racionalus, impulsyvus pirkimas, tinkamas kaupimas, sandėliavimas, maisto produktų kokybės išsaugojimas ekstremaliomis sąlygomis, pavyzdžiui, nutrūkus elektros energijai ir kt.), reklamos įtaką mūsų pasirinkimui, tvaraus gyvenimo būdą [...].

Audinio dekoravimas ar marginimas. 5–6 klasių koncentras.

[...] Išskiriamos siuvinėtų ar margintų tekstilės gaminių, jų detalių pritaikymo buityje arba aprangoje tradicijos, aptariama jų kaita, įtaką darantys veiksniai [...]. 

Elektriniai ir elektroniniai prietaisai, jų paskirtis, raida, saugi eksploatacija. 5–6 klasių koncentras.

[...] Elektrotechnikos ir elektronikos išradimų, inovacijų pavyzdžiai, jų išradėjai (pavyzdžiui, telefonas, A. G. Belas), raida Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje, nauda visuomenei, jos pažangai [...].

Stalo įrankiai, indai. Pusryčių ir vakarienės stalo serviravimas. 5–6 klasių koncentras.

[...] Aptariamos stalo estetikos, kultūros ištakos, įdomioji istorija, tradicijos.

Projektavimas ir braižybos pagrindai. 5–6 klasių koncentras.

Nagrinėjami lietuvių liaudies tradiciniai ir šiuolaikiniai gaminiai, apibūdinamos ir palyginamos jų savybės: paskirtis, forma, medžiaga, spalva, dizaino kaita [...].

Audinių, drabužių asortimentas, paskirtis. 5–6 klasių koncentras.

Aptariama audinių, drabužių asortimento, paskirties kaita ir tam didžiausią įtaką turėjusios asmenybės, išradimai (medžiagų, įrankių, įrangos, sistemų). Analizuojami, klasifikuojami turimi pavyzdžiai [...].

7–8 klasių koncentras

Pateikia ir apibūdina idėjas problemai spręsti, nusako jų naudą asmeniui ir kasdienei aplinkai (B1.1).

Pateikia ir paaiškina idėjas problemai spręsti, nurodo jų naudą asmeniui, bendruomenei (B1.2).

Pateikia ir paaiškina idėjas problemai spręsti, nurodo jų naudą ar poveikį asmeniui, bendruomenei ir aplinkai (B1.3).

Pateikia ir argumentuoja idėjas problemai spręsti, paaiškina naudą ar poveikį asmeniui, bendruomenei ir aplinkai (B1.4).

Racionali ir sveikatai palanki mityba. 7–8 klasių koncentras.

[...] Aptariami ir palyginami mitybos ir sveikatos tausojimo papročiai Lietuvoje skirtingais laikotarpiais, išskiriant ir išsamiau nagrinėjant aktualiausius besimokantiems (pavyzdžiui, atsižvelgiant į amžių, fizinį aktyvumą).

Konstrukcinės medžiagos, jų savybės, panaudojimas 7–8 klasių koncentras.

[...] Apibūdinamas konstrukcinių medžiagų apdirbimo atliekų poveikis gamtai, žmogaus sveikatai, jų perdirbimas.

Elektros ir elektronikos prietaisai, jų paskirtis, raida ir saugi eksploatacija. 7–8 klasių koncentras.

Aptariami elektronikos išradimų, inovacijų pavyzdžiai, išradėjai (pavyzdžiui, analoginė ir skaitmeninė elektronika, puslaidininkių elektronika, tranzistoriaus, integrinių grandynų, mikroprocesorių sukūrimas ir panaudojimas), raida Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje, nauda visuomenei, jos pažangai, išradimų patentai, intelektinė nuosavybė [...].

Darbo priemonės, įrankiai ar įranga. 7–8 klasių koncentras.

[...] Aptariami ergonomiškos, saugios, higieniškos darbo aplinkos paruošimo principai, reikalavimai darbo aprangai ar jos detalėms [...].

Pietų stalo serviravimas ir etiketas. 7–8 klasių koncentras.

Aptariama kitų Europos šalių tradicijų įtaka lietuvių kultūrai (pavyzdžiui, stalo įrankių naudojimas, indų dizainas) [...].

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Pateikia ir paaiškina idėjas problemai spręsti, nurodo jų naudą asmeniui, bendruomenei (B1.1).

Pateikia ir paaiškina idėjas problemai spręsti, nurodo jų naudą ar poveikį asmeniui, bendruomenei ir aplinkai (B1.2).

Pateikia ir argumentuoja idėjas problemai spręsti, paaiškina naudą ar poveikį asmeniui, bendruomenei ir aplinkai (B1.3).

Pateikia ir pagrindžia idėjas problemai spręsti, argumentuoja sprendimų naujumą, naudingumą, poveikį asmeniui, bendruomenei ir aplinkai (B1.4).

Audinio ar pusgaminio dekoravimas, marginimas. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

[...] Palyginami tradicinių, inovatyvių medžiagų, marginimo technikų privalumai, trūkumai kainos, pasiekiamumo, tvarumo aspektais.

Dizainas ir aplinka. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

[...] Nagrinėjamas funkcinis erdvės planavimas, baldai, interjero detalės, aksesuarai, jų stilistika, dermė. 

[...] Palyginama ir vertinama drabužių gamybos technologijos poveikis aplinkai, stilistika, estetikos ir funkcionalumo santykis. 

[...] Aptariami ekologinio dizaino aspektai, tradicijos, Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslai. Nagrinėjamas tvarių, perdirbamų medžiagų (pavyzdžiui, plastikas, popierius, kartonas) naudojimas, poveikio aplinkai sumažinimas, pavyzdžiai. Analizuojamas antrinis gaminių panaudojimas (pavyzdžiui, drabužiai, baldai, pakuotė), paskirties ir funkcijų transformavimas. Kuriamas funkcionalus gaminio prototipas.

Konstrukcinės medžiagos, jų savybės, panaudojimas. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

[...] Pagrindžiamas konstrukcinių medžiagų apdirbimo atliekų poveikis gamtai, žmogaus sveikatai, jų perdirbimas, utilizavimas.

Pramonės ir paslaugų šakos. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

[...] Apibūdinami tvarią gamybą, skaidrų verslą skatinantys veiksniai, dabartinė situacija, tendencijos.

Pramonės ir paslaugų šakos. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

[....] Aptariamos inovatyvios įmonės (startuoliai) – šiuolaikinės technologijų, inovacijų ir verslumo laboratorijos, jų kūrimo galimybės [...].

Lietuvos ir pasaulio virtuvės patiekalai. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

Analizuojama įvairių patiekalų raida, jai įtaką turėjusios asmenybės, išradimai, kitos aplinkybės [...] siūlant idėjas verslui.

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras

Konsultuojamas pasako problemos sprendimą (B2.1).

Konsultuodamasis atrenka ir paaiškina problemos sprendimą (B2.2).

Atrenka problemos sprendimą (B2.3).

Atrenka ir paaiškina problemos sprendimą (B2.4).

Maisto gaminimo, valgymo vieta. 1–2 klasių koncentras.

[...] Analizuojami kokie turimi stalo įrankiai, indai ar įranga, stalo ir kt. tekstilė (pavyzdžiui, medžiaginiai ar vienkartiniai rankšluosčiai, šluostės) tinkamiausi numatytiems technologiniams procesams atlikti, kokios galimos alternatyvos, kaip juos tinkamai ir saugiai naudoti, prižiūrėti, laikyti [...].

Drabužių, aksesuarų, namų tekstilės asortimentas. 1–2 klasių koncentras.

[...] Nagrinėjama audinių (austų ir trikotažo) struktūra. Aptariamas jų parinkimas, bei kiek atitikta drabužio ar kito tekstilės gaminio paskirtį.

Elektros ir elektronikos prietaisų saugi eksploatacija. 1–2 klasių koncentras.

Aptariamas saugus elektrinių ir elektroninių prietaisų naudojimas ir tai, ką svarbu žinoti [...]. Aptariamas senų elementų, baterijų surinkimas ir perdirbimas.

Konstrukcinės medžiagos aplink mus. 1–2 klasių koncentras.

[...] Aptariamos gamtoje randamos (pavyzdžiui, akmenėliai, šiaudai) ir lengvai apdirbamos antrinės žaliavos (pavyzdžiui, iešmeliai, vienkartiniai indai ir įrankiai, gofro kartonas), jų panaudojimas.

3–4 klasių koncentras

Konsultuodamasis parenka ir paaiškina problemos sprendimą (B2.1).

Parenka problemos sprendimą (B2.2).

Parenka ir paaiškina problemos sprendimą (B2.3).

Parenka ir paaiškina tinkamiausią problemos sprendimą (B2.4).

Užkandžiai gamtoje ir namie. Pusgaminiai. 3–4 klasių koncentras.

[...] Aptariami žmonijos kuriami produktai, jų pavyzdžiai. Aptariamos ir apibūdinamos elementarios gaminio kūrimo taisyklės, konstravimo etapai [...]. 

Drabužių, avalynės priežiūra. 3–4 klasių koncentras.

[...] Apibūdinami elementarūs drabužių ar avalynės priežiūros technologiniai procesai naudojant natūralias priemones [...].

Elektriniai ir elektroniniai prietaisai, jų paskirtis, raida. 3–4 klasių koncentras.

Apibūdinamas elektros „kelias“ – kaip elektra pasiekia mus ir kaip naudojama: elektros tinklas, instaliacija namuose, kokie naudojami prietaisai, jų paskirtis [...].

Įrankiai, priemonės ir įranga, darbo aplinka. 3–4 klasių koncentras.

[...] Apibūdinama saugi, ergonomiška darbo aplinka (pavyzdžiui, darbo priemonių išdėstymas), tvarka darbo vietoje.

5–6 klasių koncentras

Atrenka problemos sprendimą (B2.1).

Atrenka ir paaiškina problemos sprendimą (B2.2).

Atrenka ir paaiškina tinkamiausią problemos sprendimą (B2.3).

Palygindamas ir įvertindamas idėjas, atrenka ir paaiškina tinkamiausią problemos sprendimą (B2.4).

Audinio dekoravimas ar marginimas. 5–6 klasių koncentras.

[...] Išskiriamos siuvinėtų ar margintų tekstilės gaminių, jų detalių pritaikymo buityje arba aprangoje tradicijos, aptariama jų kaita, įtaką darantys veiksniai [...].

Audinių, drabužių asortimentas, paskirtis. 5–6 klasių koncentras.

[...] Tikslingas, racionalus audinių, įskaitant ir antrines tekstilines žaliavas, pasirinkimas kūrybiniams, praktiniams darbams atsižvelgiant į apdirbimui naudojamas technologijas, galutinę produkto paskirtį, autoriaus lūkesčius, galimybes tolimesniam perdirbimui.

Maisto gaminimo įrankiai, indai, prietaisai ar įranga. 5–6 klasių koncentras.

Tvarka, higiena, sauga virtuvėje. Analizuojama ir apibūdinama darbo priemonių (atsižvelgiant į atliekamus technologinius procesus įrankių ar įrangos) kilmė, charakteristikos, priežiūra [...].

Elektriniai ir elektroniniai prietaisai, jų paskirtis, raida, saugi eksploatacija. 5–6 klasių koncentras.

[...] Aptariamas elektroninių prietaisų poveikis aplinkai, ekstremalios situacijos ir su jomis susiję veiksmai, kai ilgiau negu parą sutrinka arba nutrūksta elektros energijos tiekimas.

Konstrukcinės medžiagos, jų savybės, panaudojimas. 5–6 klasių koncentras.

Aptariamos konstrukcinių medžiagų rūšys, jų panaudojimo raida, savybių pritaikomumas praktiniams darbams. Įvardinamos ir apibūdinamos konstrukcinių medžiagų (medienos, metalų ir jų lydinių) apdirbimo technologinės medžiagos [...].

7–8 klasių koncentras

Atrenka ir paaiškina problemos sprendimą (B2.1).

Atrenka ir paaiškina tinkamiausią problemos sprendimą (B2.2).

Palygindamas ir įvertindamas idėjas, atrenka ir paaiškina tinkamiausią problemos sprendimą (B2.3).

Simuliuodamas ar modeliuodamas situacijas atrenka ir paaiškina tinkamiausią problemos sprendimą (B2.4).

Elektrinių (elektroninių) gaminių konstravimas, darbo priemonės, įrankiai, ergonomiška darbo vieta. 7–8 klasių koncentras.

[...] Apibūdinami saugios ir ergonomiškos darbo vietos organizavimo principai, reikalavimai darbo aprangai ir saugos priemonėms, tvarkymas.

Įrankiai, priemonės ir įranga, saugus darbas su jais. 7–8 klasių koncentras.

[...] Aptariamas saugios, ergonomiškos darbo aplinkos paruošimas, reikalavimai darbo aprangai ir saugos priemonėms, tvarkymas.

Pietų stalo serviravimas ir etiketas. 7–8 klasių koncentras.

[...] Įvertinama ir apibūdinama pietų stalo estetikos, kultūros tradicijų, stalo aksesuarų kaita. Siūlomi šiuolaikiniai sprendimai pietų stalui serviruoti, dekoruoti.

Pramonės ir paslaugų šakos. 7–8 klasių koncentras.

[...] Įvertinami darbo našumui, tvariai gamybai įtaką darantys veiksniai (kūrybinio sprendimo paieška, brėžinių sudarymas su IKT bei programine įranga ir be jų), skirtumai gaminio savikainai, kai vykdomas individualus užsakymas ir vyksta serijinė, masinė gamyba [...].

Racionali ir sveikatai palanki mityba. 7–8 klasių koncentras.

[...] Teikiamos įžvalgos apie gastrofizikos žinių pritaikymą kasdieninėje praktikoje ir įtaką pasirinkimams [...].

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Atrenka ir paaiškina tinkamiausią problemos sprendimą (B2.1).

Palygindamas ir įvertindamas idėjas, atrenka ir paaiškina tinkamiausią problemos sprendimą (B2.2).

Simuliuodamas ar modeliuodamas situacijas atrenka ir paaiškina tinkamiausią problemos sprendimą (B2.3).

Simuliuodamas ar modeliuodamas situacijas atrenka ir argumentuoja tinkamiausią problemos sprendimą (B2.4).

Reprezentatyvios vaišės. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

[...] Palyginami svečių priėmimo, aptarnavimo ir svečiavimosi kultūros, panašumai ir skirtumai įvairiose šalyse. Siūlomi šiuolaikiniai sprendimai šventiniam stalui serviruoti, dekoruoti, būdai ir formos informacijos sklaidai apie siūlomas paslaugas.

Rankdarbiai. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

[...] Aiškinamasi naudotos tekstilės surinkimo ir tvarkymo sistema, ieškoma tvarių sprendimų kūryboje panaudojant antrines tekstilės žaliavas [...].

Projektavimas ir braižybos pagrindai. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

[...] Aptariami inovatyvių sprendimų ir produktų patentai, intelektinės nuosavybės teisės ir apsaugos aspektai. Įvertinami darbo našumui, tvariai gamybai įtaką darantys veiksniai (kūrybinio sprendimo paieška, brėžinių sudarymas su IKT bei programine įranga ir be jų), skirtumai gaminio savikainai, kai vykdomas individualus užsakymas ir serijinė, masinė gamyba) [...].

Inovacijos ir dizainas. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

Palyginami ir vertinami inovatyvaus dizaino produktų, paslaugų Lietuvoje ir pasaulyje pavyzdžiai [...].

Audinio ar pusgaminio dekoravimas, marginimas. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

[...] Palyginami tradicinių, inovatyvių medžiagų, marginimo technikų privalumai, trūkumai kainos, pasiekiamumo, tvarumo aspektais.

Konstrukcinės medžiagos, jų savybės, panaudojimas. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

[...] Aptariamos ir palyginamos gaminių apdailos, apsaugos ir priežiūros medžiagos, priemonės, klijai [...].

Elektroniniai prietaisai, jų paskirtis, raida ir inovacijos. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

Aptariami ir palyginami Lietuvoje ir užsienyje kuriamų inovatyvių elektronikos technologijų arba produktų pavyzdžiai (lazeriai, kosmoso technologijos Lietuvoje) [...].

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras

Konsultuodamasis nusako problemos sprendimo įgyvendinimo etapus (B3.1).

Konsultuodamasis nuosekliai išvardija problemos sprendimo įgyvendinimo etapus (B3.2).

Išvardija problemos sprendimo įgyvendinimo etapus (B3.3).

Sudaro ir pristato problemos sprendimo įgyvendinimo planą (B3.4).

Maisto gaminimo, valgymo vieta. 1–2 klasių koncentras.

[...] Analizuojami kokie turimi stalo įrankiai, indai ar įranga, stalo ir kt. tekstilė (pavyzdžiui, medžiaginiai ar vienkartiniai rankšluosčiai, šluostės) tinkamiausi numatytiems technologiniams procesams atlikti [...].

Drabužių, avalynės priežiūra. 1–2 klasių koncentras.

[...] Drabužių lankstymo, susagstymo ar avalynės išvarstymo ir surišimo, diržų ir skarelių, kaklaraiščių užrišimo būdai arba avalynės ar tekstilės valymas be cheminių priemonių. Apibūdinami darbo procesai [...].

Elektros ir elektronikos prietaisų saugi eksploatacija. 1–2 klasių koncentras.

[...] Aiškinamasi, kaip tinkamai įjungti ir išjungti prietaisą, naudoti įkroviklį. 

Elektros ir elektronikos prietaisai, jų paskirtis, raida. 1–2 klasių koncentras.

Elektra ir jos šaltiniai – aptariama elektros srovė, nuolatinės elektros srovės šaltiniai: elementas, elementų baterija, akumuliatorius. Nagrinėjami elektros prietaisai artimiausioje aplinkoje (pavyzdžiui, šviestuvas, skalbimo mašina, telefonas), aiškinamasi jų paskirtis, funkcijos, sandaros ir (ar) konstrukcijos bei valdymo elementai: jungiklis, mygtukas, įjungimas ir išjungimas, maitinimo šaltinis, įkrovimas.
3–4 klasių koncentras

Konsultuodamasis nuosekliai išvardina problemos sprendimo įgyvendinimo etapus (B3.1).

Išvardija problemos sprendimo įgyvendinimo etapus (B3.2).

Pagal instrukciją sudaro ir pristato problemos sprendimo įgyvendinimo planą (B3.3).

Sudaro, paaiškina ir pristato problemos sprendimo įgyvendinimo planą (B3.4).

Elektriniai ir elektroniniai prietaisai, jų paskirtis, raida. 3–4 klasių koncentras.

Apibūdinamas elektros „kelias“ – kaip elektra pasiekia mus ir kaip naudojama [...]

Priešpiečių dėžutė. 3–4 klasių koncentras.

[...] Teikiamos įžvalgos priešpiečių dėžutės turinio formavimui atsižvelgiant į palankesnių sveikatai produktų pasirinkimą, maisto suvartojimo terminus, laikymo (temperatūros, laiko) sąlygas [...].

Projektavimas. 3–4 klasių koncentras.

[...] Aptariamos ir apibūdinamos elementarios gaminio kūrimo taisyklės, konstravimo etapai [...].

Pusgaminio dekoravimas ar marginimas. 3–4 klasių koncentras.

Pasikartojami reikalavimai, kaip įrengti saugią, ergonomišką, higienišką darbo aplinką, palaikyti tvarką ir higieną, darbo saugai, aprangai ar jos detalėms [...].

Užkandžiai gamtoje ir namie. Pusgaminiai. 3–4 klasių koncentras.

[...] Apibūdinami darbo procesai, skonio, vaizdo ir kitos produktų savybės, išskiriamas, įvertinamas jų pokytis termiškai apdorojant [...].

5–6 klasių koncentras

Pagal instrukciją sudaro ir pristato problemos sprendimo įgyvendinimo planą (B3.2).

Sudaro, paaiškina ir pristato problemos sprendimo įgyvendinimo planą (B3.3).

Pagal reikalavimus sudaro ir paaiškina problemos sprendimo įgyvendinimo planą ir jį pristato (B3.4).

Pasirinkto tekstilės gaminio kūrimas. 5–6 klasių koncentras.

Nagrinėjami ir išskiriami tekstilės gaminių projektavimo, konstravimo, konstrukcinių detalių brėžinių sudarymo, jų persikėlimo ant audinio, iškarpų išsikirpimo iš audinio, dekoravimo, detalių sujungimo būdai ir eiliškumas [...].

Audinių, drabužių asortimentas, paskirtis. 5–6 klasių koncentras.

[...] Analizuojami, klasifikuojami turimi pavyzdžiai [...].

Maisto gaminimo įrankiai, indai, prietaisai ar įranga. 5–6 klasių koncentras.

[...] Apibūdinami veikimo, ergonomiškos, saugios, higieniškos darbo aplinkos organizavimo principai [...].

Neterminis ir terminis maisto ruošimo būdai. 5–6 klasių koncentras.

[...] Aptariami maisto ruošimo būdai įprastomis ir ekstremaliomis sąlygomis (pavyzdžiui, nutrūkus elektros energijos, gamtinių dujų, geriamojo vandens tiekimui) [...].

7–8 klasių koncentras

Pagal instrukciją sudaro ir pristato problemos sprendimo įgyvendinimo planą (B3.1).

Sudaro, paaiškina ir pristato problemos sprendimo įgyvendinimo planą (B3.2).

Pagal reikalavimus sudaro ir paaiškina problemos sprendimo įgyvendinimo planą ir jį pristato (B3.3).

Pagal reikalavimus sudaro ir paaiškina detalų problemos sprendimo įgyvendinimo planą ir jį pristato (B3.4).

Elektrinių (elektroninių) gaminių konstravimas, darbo priemonės, įrankiai, ergonomiška darbo vieta. 7–8 klasių koncentras.

Aptariamas saugus darbas su elektronikos darbo priemonėmis, įrankiais (pavyzdžiui, replės kandiklės, laidų nužievinimo replės, ilgosios replytės, atsuktuvėlių rinkinys, pincetas, lituoklis, litavimo priemonės, multimetras), jų taikymo pavyzdžiai, sekos [...].

Mikrovaldiklių elektronika. 7–8 klasių koncentras.

[...] Taikant mikrovaldiklio skaitmeninius įėjimus ir išėjimus, kuriamos nesudėtingos programos, algoritmų sekos, naudojant pasirinktą mikrovaldiklių programavimo aplinką (pavyzdžiui, Arduino IDE), su teksto programavimo kalba (pavyzdžiui, Arduino C++, Python).

Racionali ir sveikatai palanki mityba. 7–8 klasių koncentras.

[...] Teikiamos įžvalgos apie gastrofizikos žinių pritaikymą kasdieninėje praktikoje ir įtaką pasirinkimams [...].

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Sudaro, paaiškina ir pristato problemos sprendimo įgyvendinimo planą (B3.1).

Pagal reikalavimus sudaro ir paaiškina problemos sprendimo įgyvendinimo planą ir jį pristato (B3.2).

Pagal reikalavimus sudaro ir paaiškina detalų problemos sprendimo įgyvendinimo planą ir jį pristato (B3.3).

Pagal reikalavimus sudaro, paaiškina ir pristato detalų problemos sprendimo įgyvendinimo planą, numato galimas rizikas (B3.4).

Konstravimo ir gamybos technologijos. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

Nagrinėjamos įvairios paskirties gaminių konstrukcijos (pavyzdžiui, modulinės, išardomos, neišardomos, pastatomos, pakabinamos, judančios), jų funkcijos, savybės, taikymo pavyzdžiai (pavyzdžiui, baldai), gamybos procesai ir sekos. Kuriant gaminius taikomi konstrukcinių medžiagų apdirbimo pagrindai: darbo įrankių, priemonių, įrangos parinkimas, tikslingas taikymas gamybos procese, sekų planavimas [...].

Taikomoji mikrovaldiklių elektronika. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

[...] Taikant skaitmeninius ir (ar) analoginius mikrovaldiklio įėjimus ir išėjimus, sudaromos nesudėtingos programos, algoritmų sekos, naudojant pasirinktą mikrovaldiklių programavimo aplinką (pavyzdžiui, Arduino IDE), su teksto programavimo kalba (pavyzdžiui, C++, Python).

Gaminio (produkto) konstravimas ir technologijos. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

Aptariamos gaminių (produktų) gamybai reikalingos priemonės, įrankiai, įranga, sistemos (įskaitant skaitmeninę gamybą: 3d spausdinimą, pjovimą lazeriu, ploteriu), jų veikimo ir valdymo sekos, principai, charakteristikos, alternatyvos ir priežiūra [...].

Dizaino konstravimo principai. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

[...] Apibūdinami funkcionalaus gaminio (produkto, pavyzdžiui, baldų, buities gaminių) prototipo kūrimo etapai: koncepcija, idėja, modeliavimas ar prototipavimas, testavimas, koregavimas.

Rankdarbiai. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

[...] Individualios ar grupinės užduoties darbo plano sudarymas pasirinktam produktui pagaminti (siuvant ar audžiant arba pasirenkant kitas technikas ar mišriai jas taikant viename gaminyje) [...].

Dizainas ir aplinka. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

[...] Nagrinėjamas funkcinis erdvės planavimas, baldai, interjero detalės, aksesuarai, jų stilistika, dermė [...].

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras

Pateikia idėją problemai spręsti (B1.1).

Konsultuodamasis pateikia idėjų problemai spręsti, įvardina jų naudingumą (B1.2).

Pateikia idėjų problemai spręsti, nurodo jų naudą asmeniui ir šeimai (B1.3).

Pateikia ir apibūdina idėjas problemai spręsti, nurodo jų naudą asmeniui ir kasdienei aplinkai (B1.4).

Drabužių, aksesuarų, namų tekstilės asortimentas. 1–2 klasių koncentras.

[...] Remiantis pasaulio pažinimo pamokose įgytomis žinioms apie įvairius pluoštus ir jų fizines (laidumas orui, šilumai), geometrines (storis) savybes, mokomasi skirstyti drabužius pagal sezoną, sudaryti jų komplektus [...].

Maisto gaminimo, valgymo vieta. 1–2 klasių koncentras.

Aiškinamasi, kokia yra ergonomiška, saugi darbo vieta maistui gaminti, valgyti, kokie yra švaros, tvarkos, dirbančiojo aprangos ar jos detalių reikalavimai. Analizuojami kokie turimi stalo įrankiai, indai ar įranga, stalo ir kt. tekstilė (pavyzdžiui, medžiaginiai ar vienkartiniai rankšluosčiai, šluostės) tinkamiausi numatytiems technologiniams procesams atlikti, kokios galimos alternatyvos, kaip juos tinkamai ir saugiai naudoti, prižiūrėti, laikyti [...].

Elektros ir elektronikos prietaisų saugi eksploatacija. 1–2 klasių koncentras.

[...] Aiškinamasi, kaip tinkamai įjungti ir išjungti prietaisą, naudoti įkroviklį. Aptariamas senų elementų, baterijų surinkimas ir perdirbimas.

Įrankiai, priemonės ir įranga. 1–2 klasių koncentras.

[...] Aptariami ir išbandomi matavimo, braižymo įrankiai, priemonės (pavyzdžiui, pieštukas, liniuotė, kampainis), jų taikymo pavyzdžiai [...].

Lino „kelias“, augalo pritaikymo įvairiapusiškumas 1–2 klasių koncentras.

[...] Ragaujant linų sėmenis, sėmenų aliejų ar patiekalus su šiais ingredientais, aptariamas augalo pritaikymo žmogaus reikmėms įvairiapusiškumas seniau ir dabar, profesijos ir amatai susiję su lino apdirbimu, produktų iš jo gaminimu ar pardavimu [...].

Užkandžiai, gėrimai. 1–2 klasių koncentras.

[...] Aptariamas geriamojo vandens tiekimas, kaip elgtis, jei vanduo netiekiamas ilgiau negu parą [...].

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras

Konsultuojamas pasako problemos sprendimą (B2.1).

Konsultuodamasis atrenka ir paaiškina problemos sprendimą (B2.2).

Atrenka problemos sprendimą (B2.3).

Atrenka ir paaiškina problemos sprendimą (B2.4).

Maisto gaminimo, valgymo vieta. 1–2 klasių koncentras.

[...] Analizuojami kokie turimi stalo įrankiai, indai ar įranga, stalo ir kt. tekstilė (pavyzdžiui, medžiaginiai ar vienkartiniai rankšluosčiai, šluostės) tinkamiausi numatytiems technologiniams procesams atlikti, kokios galimos alternatyvos, kaip juos tinkamai ir saugiai naudoti, prižiūrėti, laikyti [...].

Drabužių, aksesuarų, namų tekstilės asortimentas. 1–2 klasių koncentras.

[...] Nagrinėjama audinių (austų ir trikotažo) struktūra. Aptariamas jų parinkimas, bei kiek atitikta drabužio ar kito tekstilės gaminio paskirtį.

Elektros ir elektronikos prietaisų saugi eksploatacija. 1–2 klasių koncentras.

Aptariamas saugus elektrinių ir elektroninių prietaisų naudojimas ir tai, ką svarbu žinoti [...]. Aptariamas senų elementų, baterijų surinkimas ir perdirbimas.

Konstrukcinės medžiagos aplink mus. 1–2 klasių koncentras.

[...] Aptariamos gamtoje randamos (pavyzdžiui, akmenėliai, šiaudai) ir lengvai apdirbamos antrinės žaliavos (pavyzdžiui, iešmeliai, vienkartiniai indai ir įrankiai, gofro kartonas), jų panaudojimas.

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras

Konsultuodamasis nusako problemos sprendimo įgyvendinimo etapus (B3.1).

Konsultuodamasis nuosekliai išvardija problemos sprendimo įgyvendinimo etapus (B3.2).

Išvardija problemos sprendimo įgyvendinimo etapus (B3.3).

Sudaro ir pristato problemos sprendimo įgyvendinimo planą (B3.4).

Maisto gaminimo, valgymo vieta. 1–2 klasių koncentras.

[...] Analizuojami kokie turimi stalo įrankiai, indai ar įranga, stalo ir kt. tekstilė (pavyzdžiui, medžiaginiai ar vienkartiniai rankšluosčiai, šluostės) tinkamiausi numatytiems technologiniams procesams atlikti [...].

Drabužių, avalynės priežiūra. 1–2 klasių koncentras.

[...] Drabužių lankstymo, susagstymo ar avalynės išvarstymo ir surišimo, diržų ir skarelių, kaklaraiščių užrišimo būdai arba avalynės ar tekstilės valymas be cheminių priemonių. Apibūdinami darbo procesai [...].

Elektros ir elektronikos prietaisų saugi eksploatacija. 1–2 klasių koncentras.

[...] Aiškinamasi, kaip tinkamai įjungti ir išjungti prietaisą, naudoti įkroviklį. 

Elektros ir elektronikos prietaisai, jų paskirtis, raida. 1–2 klasių koncentras.

Elektra ir jos šaltiniai – aptariama elektros srovė, nuolatinės elektros srovės šaltiniai: elementas, elementų baterija, akumuliatorius. Nagrinėjami elektros prietaisai artimiausioje aplinkoje (pavyzdžiui, šviestuvas, skalbimo mašina, telefonas), aiškinamasi jų paskirtis, funkcijos, sandaros ir (ar) konstrukcijos bei valdymo elementai: jungiklis, mygtukas, įjungimas ir išjungimas, maitinimo šaltinis, įkrovimas.
Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
3–4 klasių koncentras

Konsultuodamasis pateikia idėjų problemai spręsti, įvardina jų naudingumą (B1.1).

Pateikia idėjų problemai spręsti, nurodo jų naudą asmeniui ir šeimai (B1.2).

Pateikia ir apibūdina idėjas problemai spręsti, nusako jų naudą asmeniui ir kasdienei aplinkai (B1.3).

Pateikia ir paaiškina idėjas problemai spręsti, nurodo jų naudą asmeniui, bendruomenei (B1.4).

Pusgaminio dekoravimas ar marginimas. 3–4 klasių koncentras.

[...] Analizuojama, kokie turimi įrankiai, priemonės, medžiagos tinkamiausios numatytiems technologiniams procesams atlikti, kaip su jomis saugiai elgtis. Atpažįsta ir apibūdina būdingus lietuviškus tradicinius ornamentus ir taiko juos savo kūryboje [...].

Elektriniai ir elektroniniai prietaisai, jų paskirtis, raida. 3–4 klasių koncentras.

[...] Aptariami elektrotechnikos ir elektronikos išradimai, inovacijos, jų pavyzdžiai išradėjai (pavyzdžiui, elektros lemputė, T. Edisonas).

Konstrukcinės medžiagos. 3–4 klasių koncentras.

[...] Aptariamas gamtinių ir antrinių žaliavų panaudojimas (pavyzdžiui, remiantis technologinėmis savybėmis kurti įvairias erdvines figūras – klijuoti, rišti, pinti) [...].

Užkandžiai gamtoje ir namie. Pusgaminiai. 3–4 klasių koncentras.

[...] Sveikatai palankesnių produktų pasirinkimas užkandžiui [...].

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
3–4 klasių koncentras

Konsultuodamasis parenka ir paaiškina problemos sprendimą (B2.1).

Parenka problemos sprendimą (B2.2).

Parenka ir paaiškina problemos sprendimą (B2.3).

Parenka ir paaiškina tinkamiausią problemos sprendimą (B2.4).

Užkandžiai gamtoje ir namie. Pusgaminiai. 3–4 klasių koncentras.

[...] Aptariami žmonijos kuriami produktai, jų pavyzdžiai. Aptariamos ir apibūdinamos elementarios gaminio kūrimo taisyklės, konstravimo etapai [...]. 

Drabužių, avalynės priežiūra. 3–4 klasių koncentras.

[...] Apibūdinami elementarūs drabužių ar avalynės priežiūros technologiniai procesai naudojant natūralias priemones [...].

Elektriniai ir elektroniniai prietaisai, jų paskirtis, raida. 3–4 klasių koncentras.

Apibūdinamas elektros „kelias“ – kaip elektra pasiekia mus ir kaip naudojama: elektros tinklas, instaliacija namuose, kokie naudojami prietaisai, jų paskirtis [...].

Įrankiai, priemonės ir įranga, darbo aplinka. 3–4 klasių koncentras.

[...] Apibūdinama saugi, ergonomiška darbo aplinka (pavyzdžiui, darbo priemonių išdėstymas), tvarka darbo vietoje.

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
3–4 klasių koncentras

Konsultuodamasis nuosekliai išvardina problemos sprendimo įgyvendinimo etapus (B3.1).

Išvardija problemos sprendimo įgyvendinimo etapus (B3.2).

Pagal instrukciją sudaro ir pristato problemos sprendimo įgyvendinimo planą (B3.3).

Sudaro, paaiškina ir pristato problemos sprendimo įgyvendinimo planą (B3.4).

Elektriniai ir elektroniniai prietaisai, jų paskirtis, raida. 3–4 klasių koncentras.

Apibūdinamas elektros „kelias“ – kaip elektra pasiekia mus ir kaip naudojama [...]

Priešpiečių dėžutė. 3–4 klasių koncentras.

[...] Teikiamos įžvalgos priešpiečių dėžutės turinio formavimui atsižvelgiant į palankesnių sveikatai produktų pasirinkimą, maisto suvartojimo terminus, laikymo (temperatūros, laiko) sąlygas [...].

Projektavimas. 3–4 klasių koncentras.

[...] Aptariamos ir apibūdinamos elementarios gaminio kūrimo taisyklės, konstravimo etapai [...].

Pusgaminio dekoravimas ar marginimas. 3–4 klasių koncentras.

Pasikartojami reikalavimai, kaip įrengti saugią, ergonomišką, higienišką darbo aplinką, palaikyti tvarką ir higieną, darbo saugai, aprangai ar jos detalėms [...].

Užkandžiai gamtoje ir namie. Pusgaminiai. 3–4 klasių koncentras.

[...] Apibūdinami darbo procesai, skonio, vaizdo ir kitos produktų savybės, išskiriamas, įvertinamas jų pokytis termiškai apdorojant [...].

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
5–6 klasių koncentras

Pateikia idėjų problemai spręsti, nurodo jų naudą asmeniui ir šeimai (B1.1).

Pateikia ir apibūdina idėjas problemai spręsti, nusako jų naudą asmeniui ir kasdienei aplinkai (B1.2).

Pateikia ir paaiškina idėjas problemai spręsti, nurodo jų naudą asmeniui, bendruomenei (B1.3).

Pateikia ir paaiškina idėjas problemai spręsti, nurodo jų naudą ar poveikį asmeniui, bendruomenei ir aplinkai (B1.4).

Maisto ženklinimas ir sauga. Atsakingas vartojimas. 5–6 klasių koncentras.

[...] Diskutuojama apie atsakingą vartojimą (racionalus, impulsyvus pirkimas, tinkamas kaupimas, sandėliavimas, maisto produktų kokybės išsaugojimas ekstremaliomis sąlygomis, pavyzdžiui, nutrūkus elektros energijai ir kt.), reklamos įtaką mūsų pasirinkimui, tvaraus gyvenimo būdą [...].

Audinio dekoravimas ar marginimas. 5–6 klasių koncentras.

[...] Išskiriamos siuvinėtų ar margintų tekstilės gaminių, jų detalių pritaikymo buityje arba aprangoje tradicijos, aptariama jų kaita, įtaką darantys veiksniai [...]. 

Elektriniai ir elektroniniai prietaisai, jų paskirtis, raida, saugi eksploatacija. 5–6 klasių koncentras.

[...] Elektrotechnikos ir elektronikos išradimų, inovacijų pavyzdžiai, jų išradėjai (pavyzdžiui, telefonas, A. G. Belas), raida Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje, nauda visuomenei, jos pažangai [...].

Stalo įrankiai, indai. Pusryčių ir vakarienės stalo serviravimas. 5–6 klasių koncentras.

[...] Aptariamos stalo estetikos, kultūros ištakos, įdomioji istorija, tradicijos.

Projektavimas ir braižybos pagrindai. 5–6 klasių koncentras.

Nagrinėjami lietuvių liaudies tradiciniai ir šiuolaikiniai gaminiai, apibūdinamos ir palyginamos jų savybės: paskirtis, forma, medžiaga, spalva, dizaino kaita [...].

Audinių, drabužių asortimentas, paskirtis. 5–6 klasių koncentras.

Aptariama audinių, drabužių asortimento, paskirties kaita ir tam didžiausią įtaką turėjusios asmenybės, išradimai (medžiagų, įrankių, įrangos, sistemų). Analizuojami, klasifikuojami turimi pavyzdžiai [...].

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
5–6 klasių koncentras

Atrenka problemos sprendimą (B2.1).

Atrenka ir paaiškina problemos sprendimą (B2.2).

Atrenka ir paaiškina tinkamiausią problemos sprendimą (B2.3).

Palygindamas ir įvertindamas idėjas, atrenka ir paaiškina tinkamiausią problemos sprendimą (B2.4).

Audinio dekoravimas ar marginimas. 5–6 klasių koncentras.

[...] Išskiriamos siuvinėtų ar margintų tekstilės gaminių, jų detalių pritaikymo buityje arba aprangoje tradicijos, aptariama jų kaita, įtaką darantys veiksniai [...].

Audinių, drabužių asortimentas, paskirtis. 5–6 klasių koncentras.

[...] Tikslingas, racionalus audinių, įskaitant ir antrines tekstilines žaliavas, pasirinkimas kūrybiniams, praktiniams darbams atsižvelgiant į apdirbimui naudojamas technologijas, galutinę produkto paskirtį, autoriaus lūkesčius, galimybes tolimesniam perdirbimui.

Maisto gaminimo įrankiai, indai, prietaisai ar įranga. 5–6 klasių koncentras.

Tvarka, higiena, sauga virtuvėje. Analizuojama ir apibūdinama darbo priemonių (atsižvelgiant į atliekamus technologinius procesus įrankių ar įrangos) kilmė, charakteristikos, priežiūra [...].

Elektriniai ir elektroniniai prietaisai, jų paskirtis, raida, saugi eksploatacija. 5–6 klasių koncentras.

[...] Aptariamas elektroninių prietaisų poveikis aplinkai, ekstremalios situacijos ir su jomis susiję veiksmai, kai ilgiau negu parą sutrinka arba nutrūksta elektros energijos tiekimas.

Konstrukcinės medžiagos, jų savybės, panaudojimas. 5–6 klasių koncentras.

Aptariamos konstrukcinių medžiagų rūšys, jų panaudojimo raida, savybių pritaikomumas praktiniams darbams. Įvardinamos ir apibūdinamos konstrukcinių medžiagų (medienos, metalų ir jų lydinių) apdirbimo technologinės medžiagos [...].

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
5–6 klasių koncentras

Pagal instrukciją sudaro ir pristato problemos sprendimo įgyvendinimo planą (B3.2).

Sudaro, paaiškina ir pristato problemos sprendimo įgyvendinimo planą (B3.3).

Pagal reikalavimus sudaro ir paaiškina problemos sprendimo įgyvendinimo planą ir jį pristato (B3.4).

Pasirinkto tekstilės gaminio kūrimas. 5–6 klasių koncentras.

Nagrinėjami ir išskiriami tekstilės gaminių projektavimo, konstravimo, konstrukcinių detalių brėžinių sudarymo, jų persikėlimo ant audinio, iškarpų išsikirpimo iš audinio, dekoravimo, detalių sujungimo būdai ir eiliškumas [...].

Audinių, drabužių asortimentas, paskirtis. 5–6 klasių koncentras.

[...] Analizuojami, klasifikuojami turimi pavyzdžiai [...].

Maisto gaminimo įrankiai, indai, prietaisai ar įranga. 5–6 klasių koncentras.

[...] Apibūdinami veikimo, ergonomiškos, saugios, higieniškos darbo aplinkos organizavimo principai [...].

Neterminis ir terminis maisto ruošimo būdai. 5–6 klasių koncentras.

[...] Aptariami maisto ruošimo būdai įprastomis ir ekstremaliomis sąlygomis (pavyzdžiui, nutrūkus elektros energijos, gamtinių dujų, geriamojo vandens tiekimui) [...].

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
7–8 klasių koncentras

Pateikia ir apibūdina idėjas problemai spręsti, nusako jų naudą asmeniui ir kasdienei aplinkai (B1.1).

Pateikia ir paaiškina idėjas problemai spręsti, nurodo jų naudą asmeniui, bendruomenei (B1.2).

Pateikia ir paaiškina idėjas problemai spręsti, nurodo jų naudą ar poveikį asmeniui, bendruomenei ir aplinkai (B1.3).

Pateikia ir argumentuoja idėjas problemai spręsti, paaiškina naudą ar poveikį asmeniui, bendruomenei ir aplinkai (B1.4).

Racionali ir sveikatai palanki mityba. 7–8 klasių koncentras.

[...] Aptariami ir palyginami mitybos ir sveikatos tausojimo papročiai Lietuvoje skirtingais laikotarpiais, išskiriant ir išsamiau nagrinėjant aktualiausius besimokantiems (pavyzdžiui, atsižvelgiant į amžių, fizinį aktyvumą).

Konstrukcinės medžiagos, jų savybės, panaudojimas 7–8 klasių koncentras.

[...] Apibūdinamas konstrukcinių medžiagų apdirbimo atliekų poveikis gamtai, žmogaus sveikatai, jų perdirbimas.

Elektros ir elektronikos prietaisai, jų paskirtis, raida ir saugi eksploatacija. 7–8 klasių koncentras.

Aptariami elektronikos išradimų, inovacijų pavyzdžiai, išradėjai (pavyzdžiui, analoginė ir skaitmeninė elektronika, puslaidininkių elektronika, tranzistoriaus, integrinių grandynų, mikroprocesorių sukūrimas ir panaudojimas), raida Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje, nauda visuomenei, jos pažangai, išradimų patentai, intelektinė nuosavybė [...].

Darbo priemonės, įrankiai ar įranga. 7–8 klasių koncentras.

[...] Aptariami ergonomiškos, saugios, higieniškos darbo aplinkos paruošimo principai, reikalavimai darbo aprangai ar jos detalėms [...].

Pietų stalo serviravimas ir etiketas. 7–8 klasių koncentras.

Aptariama kitų Europos šalių tradicijų įtaka lietuvių kultūrai (pavyzdžiui, stalo įrankių naudojimas, indų dizainas) [...].

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
7–8 klasių koncentras

Atrenka ir paaiškina problemos sprendimą (B2.1).

Atrenka ir paaiškina tinkamiausią problemos sprendimą (B2.2).

Palygindamas ir įvertindamas idėjas, atrenka ir paaiškina tinkamiausią problemos sprendimą (B2.3).

Simuliuodamas ar modeliuodamas situacijas atrenka ir paaiškina tinkamiausią problemos sprendimą (B2.4).

Elektrinių (elektroninių) gaminių konstravimas, darbo priemonės, įrankiai, ergonomiška darbo vieta. 7–8 klasių koncentras.

[...] Apibūdinami saugios ir ergonomiškos darbo vietos organizavimo principai, reikalavimai darbo aprangai ir saugos priemonėms, tvarkymas.

Įrankiai, priemonės ir įranga, saugus darbas su jais. 7–8 klasių koncentras.

[...] Aptariamas saugios, ergonomiškos darbo aplinkos paruošimas, reikalavimai darbo aprangai ir saugos priemonėms, tvarkymas.

Pietų stalo serviravimas ir etiketas. 7–8 klasių koncentras.

[...] Įvertinama ir apibūdinama pietų stalo estetikos, kultūros tradicijų, stalo aksesuarų kaita. Siūlomi šiuolaikiniai sprendimai pietų stalui serviruoti, dekoruoti.

Pramonės ir paslaugų šakos. 7–8 klasių koncentras.

[...] Įvertinami darbo našumui, tvariai gamybai įtaką darantys veiksniai (kūrybinio sprendimo paieška, brėžinių sudarymas su IKT bei programine įranga ir be jų), skirtumai gaminio savikainai, kai vykdomas individualus užsakymas ir vyksta serijinė, masinė gamyba [...].

Racionali ir sveikatai palanki mityba. 7–8 klasių koncentras.

[...] Teikiamos įžvalgos apie gastrofizikos žinių pritaikymą kasdieninėje praktikoje ir įtaką pasirinkimams [...].

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
7–8 klasių koncentras

Pagal instrukciją sudaro ir pristato problemos sprendimo įgyvendinimo planą (B3.1).

Sudaro, paaiškina ir pristato problemos sprendimo įgyvendinimo planą (B3.2).

Pagal reikalavimus sudaro ir paaiškina problemos sprendimo įgyvendinimo planą ir jį pristato (B3.3).

Pagal reikalavimus sudaro ir paaiškina detalų problemos sprendimo įgyvendinimo planą ir jį pristato (B3.4).

Elektrinių (elektroninių) gaminių konstravimas, darbo priemonės, įrankiai, ergonomiška darbo vieta. 7–8 klasių koncentras.

Aptariamas saugus darbas su elektronikos darbo priemonėmis, įrankiais (pavyzdžiui, replės kandiklės, laidų nužievinimo replės, ilgosios replytės, atsuktuvėlių rinkinys, pincetas, lituoklis, litavimo priemonės, multimetras), jų taikymo pavyzdžiai, sekos [...].

Mikrovaldiklių elektronika. 7–8 klasių koncentras.

[...] Taikant mikrovaldiklio skaitmeninius įėjimus ir išėjimus, kuriamos nesudėtingos programos, algoritmų sekos, naudojant pasirinktą mikrovaldiklių programavimo aplinką (pavyzdžiui, Arduino IDE), su teksto programavimo kalba (pavyzdžiui, Arduino C++, Python).

Racionali ir sveikatai palanki mityba. 7–8 klasių koncentras.

[...] Teikiamos įžvalgos apie gastrofizikos žinių pritaikymą kasdieninėje praktikoje ir įtaką pasirinkimams [...].

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Pateikia ir paaiškina idėjas problemai spręsti, nurodo jų naudą asmeniui, bendruomenei (B1.1).

Pateikia ir paaiškina idėjas problemai spręsti, nurodo jų naudą ar poveikį asmeniui, bendruomenei ir aplinkai (B1.2).

Pateikia ir argumentuoja idėjas problemai spręsti, paaiškina naudą ar poveikį asmeniui, bendruomenei ir aplinkai (B1.3).

Pateikia ir pagrindžia idėjas problemai spręsti, argumentuoja sprendimų naujumą, naudingumą, poveikį asmeniui, bendruomenei ir aplinkai (B1.4).

Audinio ar pusgaminio dekoravimas, marginimas. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

[...] Palyginami tradicinių, inovatyvių medžiagų, marginimo technikų privalumai, trūkumai kainos, pasiekiamumo, tvarumo aspektais.

Dizainas ir aplinka. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

[...] Nagrinėjamas funkcinis erdvės planavimas, baldai, interjero detalės, aksesuarai, jų stilistika, dermė. 

[...] Palyginama ir vertinama drabužių gamybos technologijos poveikis aplinkai, stilistika, estetikos ir funkcionalumo santykis. 

[...] Aptariami ekologinio dizaino aspektai, tradicijos, Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslai. Nagrinėjamas tvarių, perdirbamų medžiagų (pavyzdžiui, plastikas, popierius, kartonas) naudojimas, poveikio aplinkai sumažinimas, pavyzdžiai. Analizuojamas antrinis gaminių panaudojimas (pavyzdžiui, drabužiai, baldai, pakuotė), paskirties ir funkcijų transformavimas. Kuriamas funkcionalus gaminio prototipas.

Konstrukcinės medžiagos, jų savybės, panaudojimas. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

[...] Pagrindžiamas konstrukcinių medžiagų apdirbimo atliekų poveikis gamtai, žmogaus sveikatai, jų perdirbimas, utilizavimas.

Pramonės ir paslaugų šakos. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

[...] Apibūdinami tvarią gamybą, skaidrų verslą skatinantys veiksniai, dabartinė situacija, tendencijos.

Pramonės ir paslaugų šakos. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

[....] Aptariamos inovatyvios įmonės (startuoliai) – šiuolaikinės technologijų, inovacijų ir verslumo laboratorijos, jų kūrimo galimybės [...].

Lietuvos ir pasaulio virtuvės patiekalai. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

Analizuojama įvairių patiekalų raida, jai įtaką turėjusios asmenybės, išradimai, kitos aplinkybės [...] siūlant idėjas verslui.

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Atrenka ir paaiškina tinkamiausią problemos sprendimą (B2.1).

Palygindamas ir įvertindamas idėjas, atrenka ir paaiškina tinkamiausią problemos sprendimą (B2.2).

Simuliuodamas ar modeliuodamas situacijas atrenka ir paaiškina tinkamiausią problemos sprendimą (B2.3).

Simuliuodamas ar modeliuodamas situacijas atrenka ir argumentuoja tinkamiausią problemos sprendimą (B2.4).

Reprezentatyvios vaišės. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

[...] Palyginami svečių priėmimo, aptarnavimo ir svečiavimosi kultūros, panašumai ir skirtumai įvairiose šalyse. Siūlomi šiuolaikiniai sprendimai šventiniam stalui serviruoti, dekoruoti, būdai ir formos informacijos sklaidai apie siūlomas paslaugas.

Rankdarbiai. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

[...] Aiškinamasi naudotos tekstilės surinkimo ir tvarkymo sistema, ieškoma tvarių sprendimų kūryboje panaudojant antrines tekstilės žaliavas [...].

Projektavimas ir braižybos pagrindai. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

[...] Aptariami inovatyvių sprendimų ir produktų patentai, intelektinės nuosavybės teisės ir apsaugos aspektai. Įvertinami darbo našumui, tvariai gamybai įtaką darantys veiksniai (kūrybinio sprendimo paieška, brėžinių sudarymas su IKT bei programine įranga ir be jų), skirtumai gaminio savikainai, kai vykdomas individualus užsakymas ir serijinė, masinė gamyba) [...].

Inovacijos ir dizainas. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

Palyginami ir vertinami inovatyvaus dizaino produktų, paslaugų Lietuvoje ir pasaulyje pavyzdžiai [...].

Audinio ar pusgaminio dekoravimas, marginimas. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

[...] Palyginami tradicinių, inovatyvių medžiagų, marginimo technikų privalumai, trūkumai kainos, pasiekiamumo, tvarumo aspektais.

Konstrukcinės medžiagos, jų savybės, panaudojimas. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

[...] Aptariamos ir palyginamos gaminių apdailos, apsaugos ir priežiūros medžiagos, priemonės, klijai [...].

Elektroniniai prietaisai, jų paskirtis, raida ir inovacijos. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

Aptariami ir palyginami Lietuvoje ir užsienyje kuriamų inovatyvių elektronikos technologijų arba produktų pavyzdžiai (lazeriai, kosmoso technologijos Lietuvoje) [...].

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Sudaro, paaiškina ir pristato problemos sprendimo įgyvendinimo planą (B3.1).

Pagal reikalavimus sudaro ir paaiškina problemos sprendimo įgyvendinimo planą ir jį pristato (B3.2).

Pagal reikalavimus sudaro ir paaiškina detalų problemos sprendimo įgyvendinimo planą ir jį pristato (B3.3).

Pagal reikalavimus sudaro, paaiškina ir pristato detalų problemos sprendimo įgyvendinimo planą, numato galimas rizikas (B3.4).

Konstravimo ir gamybos technologijos. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

Nagrinėjamos įvairios paskirties gaminių konstrukcijos (pavyzdžiui, modulinės, išardomos, neišardomos, pastatomos, pakabinamos, judančios), jų funkcijos, savybės, taikymo pavyzdžiai (pavyzdžiui, baldai), gamybos procesai ir sekos. Kuriant gaminius taikomi konstrukcinių medžiagų apdirbimo pagrindai: darbo įrankių, priemonių, įrangos parinkimas, tikslingas taikymas gamybos procese, sekų planavimas [...].

Taikomoji mikrovaldiklių elektronika. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

[...] Taikant skaitmeninius ir (ar) analoginius mikrovaldiklio įėjimus ir išėjimus, sudaromos nesudėtingos programos, algoritmų sekos, naudojant pasirinktą mikrovaldiklių programavimo aplinką (pavyzdžiui, Arduino IDE), su teksto programavimo kalba (pavyzdžiui, C++, Python).

Gaminio (produkto) konstravimas ir technologijos. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

Aptariamos gaminių (produktų) gamybai reikalingos priemonės, įrankiai, įranga, sistemos (įskaitant skaitmeninę gamybą: 3d spausdinimą, pjovimą lazeriu, ploteriu), jų veikimo ir valdymo sekos, principai, charakteristikos, alternatyvos ir priežiūra [...].

Dizaino konstravimo principai. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

[...] Apibūdinami funkcionalaus gaminio (produkto, pavyzdžiui, baldų, buities gaminių) prototipo kūrimo etapai: koncepcija, idėja, modeliavimas ar prototipavimas, testavimas, koregavimas.

Rankdarbiai. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

[...] Individualios ar grupinės užduoties darbo plano sudarymas pasirinktam produktui pagaminti (siuvant ar audžiant arba pasirenkant kitas technikas ar mišriai jas taikant viename gaminyje) [...].

Dizainas ir aplinka. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

[...] Nagrinėjamas funkcinis erdvės planavimas, baldai, interjero detalės, aksesuarai, jų stilistika, dermė [...].

Pasiekimų sritis susijusi su medžiagų ir jų savybių pažinimu, tarpusavio derinimu ir pritaikymu projektinėms užduotims atlikti. Nagrinėjama, kaip medžiagos naudojamos buityje, atsižvelgiant į jų fizines, chemines ir estetines savybes bei charakteristikas. Lateraliai, kūrybiškai ir racionaliai parenkamos medžiagos, atitinkančios numatyto gaminio gamybos ar paslaugos teikimo būdą, vartotojo poreikius. Kuriant prototipus ir (ar) suplanuotą rezultatą, aktualus technologinių operacijų ir joms atlikti reikalingų įrankių (ar priemonių, įrangos), komponentų ir (ar) sistemų pažinimas, tikslingas jų pasirinkimas. Įgyvendinant sprendimą taikomi STEAM (praktinis gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos taikymas) dėsniai ir inžineriniai sprendimai, eksperimentuojama ir modeliuojama, saugiai ir tinkamai atliekami technologiniai procesai, valdomos sistemos. Šios pasiekimų srities mokinių pasiekimai: C1–C3.
Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras

Konsultuodamasis tyrinėja, atpažįsta ir išvardija artimoje aplinkoje taikomas medžiagas (komponentus), įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus problemos sprendimui įgyvendinti (C1.1).

Tyrinėdamas ir tikslingai klausdamas atpažįsta ir išvardina artimoje aplinkoje taikomas medžiagas (komponentus) įrankius (ar priemones, įrangą), jų savybes ar charakteristikas, technologinius procesus problemos sprendimui įgyvendinti (C1.2).

Tyrinėdamas skiria ir išvardija artimoje aplinkoje taikomas medžiagas (komponentus), jų savybes ir (ar) charakteristikas, įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus problemos sprendimui įgyvendinti (C1.3).

Tyrinėdamas išvardija ir apibūdina kasdienėje aplinkoje taikomas medžiagas (komponentus), jų savybes ir (ar) charakteristikas, įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus ir sekas problemos sprendimui įgyvendinti (C1.4).

Maisto gaminimo, valgymo vieta. 1–2 klasių koncentras.

Aiškinamasi, kokia yra ergonomiška, saugi darbo vieta maistui gaminti, valgyti, kokie yra švaros, tvarkos, dirbančiojo aprangos ar jos detalių reikalavimai [...].

Užkandžiai, gėrimai. 1–2 klasių koncentras.

[...] Įvertinama vandens, gėrimų ir užkandžių svarba mitybai, aptariami sveikatai palankesni pasirinkimai [...].  Apibūdinami darbo procesai, skonio, vaizdo ir kitos produktų savybės, išskiriamas, įvertinamas jų pokytis pirminio apdorojimo ir gaminimo procesuose [...].

Drabužių, aksesuarų, namų tekstilės asortimentas. 1–2 klasių koncentras.

[...] Pateikiami, komentuojami pavyzdžiai iš artimiausios aplinkos palyginant šiuolaikinių ir tradicinių tekstilės gaminių artimiausioje aplinkoje formas, spalvų derinius, ornamentiką. Remiantis pasaulio pažinimo pamokose įgytomis žinioms apie įvairius pluoštus ir jų fizines (laidumas orui, šilumai), geometrines (storis) savybes, mokomasi skirstyti drabužius pagal sezoną, sudaryti jų komplektus. Nagrinėjama audinių (austų ir trikotažo) struktūra. Aptariamas jų parinkimas, bei kiek atitikta drabužio ar kito tekstilės gaminio paskirtį.

Konstrukcinės medžiagos aplink mus. 1–2 klasių koncentras.

Palyginami daiktai iš konstrukcinių medžiagų, nagrinėjamos jų savybės pagal išorinius požymius. Išvardijamos ir apibūdinamos konstrukcinių medžiagų (popieriaus, kartono ir kt.) fizinės savybės (pavyzdžiui, lengva, sunki, minkšta, kieta, tvari, lengvai apdirbama) [...].

Elektros ir elektronikos prietaisai, jų paskirtis, raida. 1–2 klasių koncentras.

[...] Nagrinėjami elektros prietaisai artimiausioje aplinkoje (pavyzdžiui, šviestuvas, skalbimo mašina, telefonas), aiškinamasi jų paskirtis, funkcijos, sandaros ir (ar) konstrukcijos bei valdymo elementai: jungiklis, mygtukas, įjungimas ir išjungimas, maitinimo šaltinis, įkrovimas.

3–4 klasių koncentras

Tyrinėdamas ir tikslingai klausdamas atpažįsta ir išvardina artimoje aplinkoje taikomas medžiagas (komponentus) įrankius (ar priemones, įrangą), jų savybes ar charakteristikas, technologinius procesus problemos sprendimui įgyvendinti (C1.1).

Tyrinėdamas skiria ir išvardija artimoje aplinkoje taikomas medžiagas (komponentus), jų savybes ir (ar) charakteristikas, įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus problemos sprendimui įgyvendinti (C1.2).

Tyrinėdamas išvardija ir apibūdina kasdienėje aplinkoje taikomas medžiagas (komponentus), jų savybes ir (ar) charakteristikas, įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus ir sekas problemos sprendimui įgyvendinti (C1.3).

Tyrinėdamas apibūdina, klasifikuoja įprastoje aplinkoje naudojamas medžiagas (komponentus), jų savybes ir (ar) charakteristikas, įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus ir sekas problemos sprendimui įgyvendinti (C1.4).

Konstrukcinės medžiagos. 3–4 klasių koncentras.

Nagrinėjamos konstrukcinių medžiagų (popieriaus, kartono, modelino ir kt.) fizinės, technologinės savybės [...].

Rankomis siuvami dygsniai. 3–4 klasių koncentras.

[...] Kuriant nesudėtingą tekstilės gaminį aiškinamasi tekstilės gaminių projektavimo, konstravimo, dekoravimo, siuvimo eiliškumas, darbui reikalingos priemonės, įrankiai, saugaus darbo taisyklės.

Užkandžiai gamtoje ir namie. Pusgaminiai. 3–4 klasių koncentras.

[...] Apibrėžiamas terminio apdorojimo poveikis produktams. [...] Apibūdinami darbo procesai, skonio, vaizdo ir kitos produktų savybės, išskiriamas, įvertinamas jų pokytis termiškai apdorojant [...].

Elektriniai ir elektroniniai prietaisai, jų paskirtis, raida. 3–4 klasių koncentras.

[...] Aptariami elektrotechnikos ir elektronikos išradimai, inovacijos, jų pavyzdžiai išradėjai (pavyzdžiui, elektros lemputė, T. Edisonas).

5–6 klasių koncentras

Tyrinėdamas skiria ir išvardija artimoje aplinkoje taikomas medžiagas (komponentus), jų savybes ir (ar) charakteristikas, įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus problemos sprendimui įgyvendinti (C1.1).

Tyrinėdamas išvardija ir apibūdina kasdienėje aplinkoje taikomas medžiagas (komponentus), jų savybes ir (ar) charakteristikas, įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus ir sekas problemos sprendimui įgyvendinti (C1.2).

Tyrinėdamas apibūdina, klasifikuoja įprastoje aplinkoje naudojamas medžiagas (komponentus), jų savybes ir (ar) charakteristikas, įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus ir sekas problemos sprendimui įgyvendinti (C1.3).

Tyrinėdamas ir analizuodamas klasifikuoja naudojamas medžiagas (ar komponentus, sistemas), jų savybes ir (ar) charakteristikas, įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus bei sekas problemos sprendimo įgyvendinimui įvairiose situacijose (C1.4).

Darbo priemonės, įrankiai ar įranga. Tvarka, higiena, sauga. 5–6 klasių koncentras.

Analizuojama ir apibūdinama darbo priemonių, įrankių, įrangos (siuvimo, lyginimo ir kt.) kilmė, charakteristikos, priežiūra, veikimas, ergonomiškos, saugios, higieniškos darbo aplinkos sutvarkymo principai. Išsiaiškinami reikalavimai darbo aprangai ar jos detalėms, susitariama dėl tvarkos ir higienos palaikymo.

Audinių struktūra. 5–6 klasių koncentras.

Tyrinėjama trikotažo, neaustinių medžiagų, audinių struktūra (drobinis, ruoželinis, satininis-atlasinis pynimai), jos įtaka tekstilės gaminio savybėms [...] Atpažįsta ruoželinį ir satininį pynimus, trikotažą, juos palygina, įvardina išorinius skirtumus.

Neterminis ir terminis maisto ruošimo būdai. 5–6 klasių koncentras.

Apibūdinama patiekalų klasifikacija. Aptariami maisto ruošimo būdai įprastomis ir ekstremaliomis sąlygomis (pavyzdžiui, nutrūkus elektros energijos, gamtinių dujų, geriamojo vandens tiekimui) [...].

Elektriniai ir elektroniniai prietaisai, jų paskirtis, raida, saugi eksploatacija. 5–6 klasių koncentras.

Aptariama elektros srovė, jos veikimo požymiai [...] Pasirinktinai apibūdinami keli elektriniai (elektroniniai) prietaisai (pavyzdžiui, elektros lemputė, mikrofonas, garsiakalbis, skambutis, nuolatinės srovės variklis), jų funkcijos, taikymo pavyzdžiai (pavyzdžiui, šviestuvas, telefonas, elektroniniai žaislai) [...].

Konstrukcinės medžiagos, jų savybės, panaudojimas. 5–6 klasių koncentras.

Aptariamos konstrukcinių medžiagų rūšys, jų panaudojimo raida, savybių pritaikomumas praktiniams darbams. Įvardinamos ir apibūdinamos konstrukcinių medžiagų (medienos, metalų ir jų lydinių) apdirbimo technologinės medžiagos [...]. 

7–8 klasių koncentras

Tyrinėdamas išvardija ir apibūdina kasdienėje aplinkoje taikomas medžiagas (komponentus), jų savybes ir (ar) charakteristikas, įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus ir sekas problemos sprendimui įgyvendinti (C1.1).

Tyrinėdamas apibūdina, klasifikuoja įprastoje aplinkoje naudojamas medžiagas (komponentus), jų savybes ir (ar) charakteristikas, įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus ir sekas problemos sprendimui įgyvendinti (C1.2).

Tyrinėdamas ir analizuodamas klasifikuoja naudojamas medžiagas (ar komponentus, sistemas), jų savybes ir (ar) charakteristikas, įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus bei sekas problemos sprendimo įgyvendinimui įvairiose situacijose (C1.3).

Tyrinėdamas ir eksperimentuodamas analizuoja, įvertina medžiagas (ar komponentus, sistemas), jų savybes ir (ar) charakteristikas, įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus ir sekas problemos sprendimo įgyvendinimui įvairiose situacijose (C1.4).

Cheminiai, mišrūs pluoštai ir jų savybės. 7–8 klasių koncentras.

[...] Išvardinamos ir apibūdinamos cheminių, mišrių pluoštų savybės ir (ar) charakteristikos, asortimentas, pritaikymo, perdirbimo galimybės.

Siūlai. 7–8 klasių koncentras.

Nagrinėjamas siūlų asortimentas, savybės ir (ar) charakteristikos [...].

Tekstilės tradicijos ir jų vieta šiuolaikinėje aplinkoje. 7–8 klasių koncentras.

[...] Išsiaiškinamos savo vietovės amatininkystės tradicijos, amatininkai, tradicinėje tekstilėje vyraujantis koloritas. Analizuojami Lietuvių tautinis, Baltų genčių kostiumai, jų raida [...].

Konstrukcinės medžiagos, jų savybės, panaudojimas 7–8 klasių koncentras.

Aptariamos įvairios konstrukcinės medžiagos (mediena, metalai ir jų lydiniai, polimerinės konstrukcinės medžiagos), jų savybės, taikymo pavyzdžiai [...].

 Elektronikos elementai ir (ar) komponentai elektros grandinėse. 7–8 klasių koncentras.

Nagrinėjami elektronikos elementai (pavyzdžiui, rezistoriai, kondensatoriai, diodai, šviesos diodai, tranzistoriai), apibūdinamos jų pagrindinės savybės ir charakteristikos, taikymo elektros grandinėse būdai [...].

Lietuvos etnografinių regionų valgiai. Kalendorinių švenčių tradiciniai patiekalai. 7–8 klasių koncentras.

Įvertinamas Lietuvių tradicinės virtuvės sezoniškumas [...].

Pietų stalo serviravimas ir etiketas. 7–8 klasių koncentras.

[...] Įvertinama ir apibūdinama pietų stalo estetikos, kultūros tradicijų, stalo aksesuarų kaita. Siūlomi šiuolaikiniai sprendimai pietų stalui serviruoti, dekoruoti.

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Tyrinėdamas apibūdina, klasifikuoja įprastoje aplinkoje naudojamas medžiagas (komponentus), jų savybes ir (ar) charakteristikas, įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus ir sekas problemos sprendimui įgyvendinti (C1.1).

Tyrinėdamas ir analizuodamas klasifikuoja naudojamas medžiagas (ar komponentus, sistemas), jų savybes ir (ar) charakteristikas, įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus bei sekas problemos sprendimo įgyvendinimui įvairiose situacijose (C1.2).

Tyrinėdamas ir eksperimentuodamas analizuoja, įvertina medžiagas (ar komponentus, sistemas), jų savybes ir (ar) charakteristikas, įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus ir sekas problemos sprendimo įgyvendinimui įvairiose situacijose (C1.3).

Tyrinėdamas ir eksperimentuodamas analizuoja, įvertina medžiagas (ar komponentus, sistemas), jų savybes ir (ar) charakteristikas, įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus ir sekas, jų dermę, pritaikymo galimybes problemai spręsti įvairiose situacijose ir kontekstuose (C1.4).

Įrankiai, priemonės ir įranga, saugus darbas su jais. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

[...] Nagrinėjami dar nenaudoti konstrukcinių medžiagų apdirbimo įrankiai ir įranga (rankiniai, elektriniai įrankiai, metalo, medžio apdirbimo staklės), jų veikimo principai, charakteristikos, alternatyvos, priežiūra, saugus darbas. [...].

Apibūdinami ergonomiškos, saugios, higieniškos darbo aplinkos paruošimo principai, tvarkymas, reikalavimai darbo aprangai ar jos detalėms.

Elektroniniai prietaisai, jų paskirtis, raida ir inovacijos. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

[...] Apibūdinamos išmanaus būsto elektroninės sistemos (pavyzdžiui, apsaugos, apšvietimo, klimato reguliavimo patalpose sistemos), jų elementai, valdymo pavyzdžiai.

Elektros grandinių, elektroninių sistemų modeliavimas. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

Aptariamos elektros grandinės su integriniais grandynais, apibūdinamos jų savybės, charakteristikos [...].

Elektroninių gaminių ir (ar) sistemų konstravimas ir technologijos, darbo vieta, priemonės ir įrankiai. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

[...] Apibūdinami saugios ir ergonomiškos darbo aplinkos paruošimo principai, tvarkymas, reikalavimai darbo aprangai, jos detalėms. Aptariamas elektrinių ir elektroninių projektų kūrimas ir jų technologijos [...].

Dizaino konstravimo principai. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

[...] Apibūdinami funkcionalaus gaminio (produkto, pavyzdžiui, baldų, buities gaminių) prototipo kūrimo etapai: koncepcija, idėja, modeliavimas ar prototipavimas, testavimas, koregavimas.

Konstrukcinės medžiagos, jų savybės, panaudojimas. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

Nagrinėjamas medienos (pavyzdžiui, medienos plokštės, klijuota mediena), metalų ir jų lydinių, polimerų, kompozitų ir kt. konstrukcinių medžiagų paruošimas, savybės, paskirtis, pritaikymo pavyzdžiai [...].

Konstravimo ir gamybos technologijos. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

Nagrinėjamos įvairios paskirties gaminių konstrukcijos (pavyzdžiui, modulinės, išardomos, neišardomos, pastatomos, pakabinamos, judančios), jų funkcijos, savybės, taikymo pavyzdžiai (pavyzdžiui, baldai), gamybos procesai ir sekos [...].

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras

Konsultuodamasis parenka ir taiko medžiagas (komponentus) įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus problemai spręsti (C2.1).

Konsultuodamasis parenka ir taiko medžiagas (komponentus) įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus problemai spręsti ir juos paaiškina (C2.2).

Problemai spręsti parenka ir taiko medžiagas (komponentus), įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus, paaiškina jų tinkamumą gamybos būdui ir paskirčiai (C2.3).

Problemai spręsti parenka, derina ir taiko medžiagas (komponentus), įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus, paaiškina jų tinkamumą gamybos būdui, formai, paskirčiai (C2.4).

Maisto gaminimo, valgymo vieta. 1–2 klasių koncentras.

[...] Analizuojami kokie turimi stalo įrankiai, indai ar įranga, stalo ir kt. tekstilė (pavyzdžiui, medžiaginiai ar vienkartiniai rankšluosčiai, šluostės) tinkamiausi numatytiems technologiniams procesams atlikti, kokios galimos alternatyvos, kaip juos tinkamai ir saugiai naudoti, prižiūrėti, laikyti [...].

Tekstilės gaminių furnitūra. 1–2 klasių koncentras.

[...] Išbandomi, įvertinami artimoje aplinkoje esantys pavyzdžiai ar siūlomi bei kuriami savi tekstilės furnitūros pritaikymo variantai tradiciniame arba netradiciniame kontekste.

Drabužių, aksesuarų, namų tekstilės asortimentas. 1–2 klasių koncentras.

[...] Mokomasi skirstyti drabužius pagal sezoną, sudaryti jų komplektus. Nagrinėjama audinių (austų ir trikotažo) struktūra [...].

Konstravimo ir gamybos technologijos. 1–2 klasių koncentras.

[...] Mokomasi saugiai konstruoti, kurti nagrinėjamus objektus, jų elementus. Taikomos elementarios darbo operacijos (kirpimas, lankstymas, glamžymas, klijavimas, susegimas, lipdymas ir kt.), įvairios lengvai apdirbamos, gamtoje randamos ir antrinės medžiagos, žaliavos, eksperimentuojama su jų savybėmis.

Elektros ir elektronikos prietaisai, jų paskirtis, raida. 1–2 klasių koncentras.

[...] Nagrinėjami elektros prietaisai artimiausioje aplinkoje (pavyzdžiui, šviestuvas, skalbimo mašina, telefonas), aiškinamasi jų paskirtis, funkcijos, sandaros ir (ar) konstrukcijos bei valdymo elementai: jungiklis, mygtukas, įjungimas ir išjungimas, maitinimo šaltinis, įkrovimas.

Elektros ir elektronikos prietaisų saugi eksploatacija. 1–2 klasių koncentras.

[...] Aiškinamasi, kaip tinkamai įjungti ir išjungti prietaisą, naudoti įkroviklį [...].

3–4 klasių koncentras

Konsultuodamasis parenka ir taiko medžiagas (komponentus) įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus problemai spręsti ir juos paaiškina (C2.1).

Problemai spręsti parenka ir taiko medžiagas (komponentus), įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus, paaiškina jų tinkamumą gamybos būdui ir paskirčiai (C2.2).

Problemai spręsti parenka, derina ir taiko medžiagas (komponentus), įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus, paaiškina jų tinkamumą gamybos būdui, formai, paskirčiai (C2.3).

Problemai spręsti parenka, derina ir taiko medžiagas (komponentus), jų savybes ir (ar) charakteristikas, įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus, įvertina jų tinkamumą gamybos būdui, formai, paskirčiai (C2.4).

Konstravimo ir gamybos technologijos. 3–4 klasių koncentras.

[...]Taikomos elementarios darbo operacijos (kirpimas, lankstymas, glamžymas, klijavimas, susegimas, lipdymas, konstravimas, kt.), atliekami matavimai, žymėjimai darbinėje aplinkoje.

Elektros grandinės ir jų elementai. 3–4 klasių koncentras.

[...] Jungiama elementų baterija, pavyzdžiui, citrininės ar bulvių baterijos sudarymas ir eksperimentavimas.

Įrankiai, priemonės ir įranga, darbo aplinka. 3–4 klasių koncentras.

Saugiai ir taisyklingai naudojamos bei taikomos elementarios (kanceliarinės) darbo priemonės, įrankiai (maketavimo peiliukas, žirklės, yla, skylamušis, segiklis ir kt.), matavimo, braižymo priemonės ir įrankiai (pavyzdžiui, pieštukas, liniuotė, kampainis, skriestuvas). Apibūdinama saugi, ergonomiška darbo aplinka (pavyzdžiui, darbo priemonių išdėstymas), tvarka darbo vietoje.

Vienkartiniai indai. 3–4 klasių koncentras.

Analizuojami vienkartiniai įrankiai, indai, tekstilė, higienos palaikymo priemonės, jų alternatyvos, naudojimo, rūšiavimo, perdirbimo galimybės. Palyginamos, apibūdinamos vienkartinio ir tokio pat daugkartinio naudojimo įrankio, indo savybės ar charakteristikos ir formuluojamos išvados vartotojams.
5–6 klasių koncentras

Problemai spręsti parenka ir taiko medžiagas (komponentus), įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus, paaiškina jų tinkamumą gamybos būdui ir paskirčiai (C2.1).

Problemai spręsti parenka, derina ir taiko medžiagas (komponentus), įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus, paaiškina jų tinkamumą gamybos būdui, formai, paskirčiai (C2.2).

Problemai spręsti parenka, derina ir taiko medžiagas (komponentus), jų savybes ir (ar) charakteristikas, įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus, įvertina jų tinkamumą gamybos būdui, formai, paskirčiai (C2.3).

Problemai spręsti racionaliai parenka, derina ir taiko medžiagas (ar komponentus, sistemas), jų savybes ir (ar) charakteristikas, įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus, įvertina jų tinkamumą gamybos būdui, formai, paskirčiai (C2.4).

Audinių, drabužių asortimentas, paskirtis. 5–6 klasių koncentras.

[...] Tikslingas, racionalus audinių, įskaitant ir antrines tekstilines žaliavas, pasirinkimas kūrybiniams, praktiniams darbams atsižvelgiant į apdirbimui naudojamas technologijas, galutinę produkto paskirtį, autoriaus lūkesčius, galimybes tolimesniam perdirbimui.

Konstrukcinės medžiagos, jų savybės, panaudojimas. 5–6 klasių koncentras.

[...] Nagrinėjami konstrukcinių medžiagų jungimo būdai, priemonės, taikymo pavyzdžiai [...].

Maisto gaminimo įrankiai, indai, prietaisai ar įranga. 5–6 klasių koncentras.

[...] Išsiaiškinami reikalavimai darbo aprangai ar jos detalėms, sukuriama, kaip bus palaikoma tvarka ir higiena.

Neterminis ir terminis maisto ruošimo būdai. 5–6 klasių koncentras.

[...] Šaltų, karštų (kruopų, makaronų, duonos, pieno produktų, kiaušinių, daržovių, vaisių, uogų) patiekalų gaminimas pasirenkant sveikatai palankesnius produktus, gaminimo būdus, apmąstant maisto dizainą, patiekimą [...].

Projektavimas ir braižybos pagrindai. 5–6 klasių koncentras.

[...] Aptariami detalių brėžiniai, jų standartai, naudojami formatai, brėžinio linijos, matmenų žymėjimas, sutartiniai grafiniai žymėjimai, mastelis. Taikomi nesudėtingų gaminių, jų detalių projektavimo elementai: idėjos eskizavimas, elementaraus brėžinio sudarymas, formos kūrimas.

Stalo įrankiai, indai. Pusryčių ir vakarienės stalo serviravimas. 5–6 klasių koncentras.

Išvardinami, apibūdinami ir klasifikuojami stalo įrankiai, indai (tarpe jų ir vienkartiniai), tekstilė. Aiškinamasi, kaip serviruojamas pusryčių ir vakarienės stalas. Aptariamos stalo estetikos, kultūros ištakos, įdomioji istorija, tradicijos.

Tekstilės gaminių iš natūralių pluoštų priežiūra. 5–6 klasių koncentras.

[...] Palyginamos senesnės ir dabartinės natūralios tekstilės gaminių priežiūros priemonės.

7–8 klasių koncentras

Problemai spręsti parenka, derina ir taiko medžiagas (komponentus), įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus, paaiškina jų tinkamumą gamybos būdui, formai, paskirčiai (C2.1).

Problemai spręsti parenka, derina ir taiko medžiagas (komponentus), jų savybes ir (ar) charakteristikas, įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus, įvertina jų tinkamumą gamybos būdui, formai, paskirčiai (C2.2).

Problemai spręsti racionaliai parenka, derina ir taiko medžiagas (ar komponentus, sistemas), jų savybes ir (ar) charakteristikas, įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus, įvertina jų tinkamumą gamybos būdui, formai, paskirčiai (C2.3).

Problemai spręsti racionaliai parenka, tikslingai derina ir taiko medžiagas (ar komponentus, sistemas), jų savybes ir (ar) charakteristikas, įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus, pagrindžia tinkamumą gamybos būdui, formai, paskirčiai (C2.4).

 Elektronikos elementai ir (ar) komponentai elektros grandinėse. 7–8 klasių koncentras.

[...] Naudojant maketavimo plokštę, jungiamos ir tyrinėjamos elektros grandinės su elektronikos elementais.

Maisto gaminimo įrankiai, indai, prietaisai ar įranga. Tvarka, higiena, sauga virtuvėje. 7–8 klasių koncentras.

[...] Palyginamos tradicinės ir modernios, mažos ir didelės virtuvės, aptariama šiuolaikinė įranga išvardinant skirtumus ir privalumus (pavyzdžiui, ergonominius, technologinius).

Cheminiai, mišrūs pluoštai ir jų savybės. 7–8 klasių koncentras.

[...] Išvardinamos ir apibūdinamos cheminių, mišrių pluoštų savybės ir (ar) charakteristikos, asortimentas, pritaikymo, perdirbimo galimybės.

Projektavimas ir braižybos pagrindai. 7–8 klasių koncentras.

Aptariami gaminių dizaino pagrindai: gaminio paskirtis ir funkcija (os), formos ir konstrukcijos ryšys, kūrybinių idėjų detalizavimas – prototipavimas, maketavimas ir (ar) modeliavimas, konstravimo principai [...].

Konstrukcinės medžiagos, jų savybės, panaudojimas 7–8 klasių koncentras.

[...] Nagrinėjama gaminių apdaila ir priežiūra, naudojamos technologinės medžiagos. Analizuojami detalių tvirtinimo elementai, jų taikymo konstrukcijose pavyzdžiai [...].

Konstravimo ir gamybos technologijos. 7–8 klasių koncentras.

Įvairių konstrukcijų, jų elementų kūrimas, tyrinėjimas ir taikymas [...].

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Problemai spręsti parenka, derina ir taiko medžiagas (komponentus), jų savybes ir (ar) charakteristikas, įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus, įvertina jų tinkamumą gamybos būdui, formai, paskirčiai (C2.1).

Problemai spręsti racionaliai parenka, derina ir taiko medžiagas (ar komponentus, sistemas), jų savybes ir (ar) charakteristikas, įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus, įvertina jų tinkamumą gamybos būdui, formai, paskirčiai (C2.2).

Problemai spręsti racionaliai parenka, tikslingai derina ir taiko medžiagas (ar komponentus, sistemas), jų savybes ir (ar) charakteristikas, įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus, pagrindžia tinkamumą gamybos būdui, formai, paskirčiai (C2.3).

Problemai spręsti racionaliai parenka, tikslingai derina ir kompleksiškai taiko, medžiagas (ar komponentus, sistemas), jų savybes ir (ar) charakteristikas, įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus, pagrindžia tinkamumą gamybos būdui, formai, paskirčiai (C2.4).

Projektavimas ir braižybos pagrindai. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

[...] Gaminiui, jo detalėms projektuoti taikomos 3D modeliavimo, braižymo programos (pavyzdžiui, Inkscape, Solid Works, Fusion 360).

Konstravimo ir gamybos technologijos. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

[...] Kuriant gaminius taikomi konstrukcinių medžiagų apdirbimo pagrindai: darbo įrankių, priemonių, įrangos parinkimas, tikslingas taikymas gamybos procese, sekų planavimas. [...] Išbandomi ir kuriamuose gaminiuose pritaikomi paprastų ir sudėtingų mechanizmų veikimo principai.

Taikomoji mikrovaldiklių elektronika. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

[...] Naudojant jutiklius (nuotolio, garso, šviesos, temperatūros ar kt.), modeliuojamos ir išbandomos į aplinką reaguojančios elektroninės sistemos (pavyzdžiui, signalizacija, garsinis jungiklis), nagrinėjami jų veikimo ir valdymo principai. Taikant skaitmeninius ir (ar) analoginius mikrovaldiklio įėjimus ir išėjimus, sudaromos nesudėtingos programos, algoritmų sekos, naudojant pasirinktą mikrovaldiklių programavimo aplinką (pavyzdžiui, Arduino IDE), su teksto programavimo kalba (pavyzdžiui, C++, Python).

Elektroninių gaminių ir (ar) sistemų konstravimas ir technologijos, darbo vieta, priemonės ir įrankiai. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

[...] Kuriami funkcionalūs elektriniai ar elektroniniai gaminiai ar prietaisai (šviestuvai, garso kolonėlės, kt.). Taikomos pagrindinės elektrotechnikos (elektronikos) technologijos: laidų ir komponentų litavimas, elektros grandinės prototipavimas ant maketavimo plokštės, elektros grandinės surinkimas ir komponentų litavimas ant universalios montažo plokštės ar spausdintos montažo plokštės (PCB), gaminio korpuso konstravimas.

Pramonės ir paslaugų šakos. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

[...] Atliekami skaičiavimai, kiek kainuoja darbo vieta kai reikia samdyti žmones (įranga, darbo užmokestis, mokesčiai). Apibūdinami tvarią gamybą, skaidrų verslą skatinantys veiksniai, dabartinė situacija, tendencijos.

Gaminio (produkto) konstravimas ir technologijos. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

[...] Nagrinėjamos ir taikomos konstravimo technologijos, skaitmeniniai projektavimo įrankiai ir (ar) programos (pavyzdžiui, Inkscape, SketchUp, Fusion 360). Įvertinama ir paruošiama ergonomiška, saugi, higieniška darbo aplinka, laikomasi reikalavimų darbo saugai, aprangai ir jos detalėms.

Dizainas ir aplinka. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

[...] Taikomi skaitmeniniai projektavimo įrankiai ir (ar) programos (pavyzdžiui, SketchUp, Planner 5D). Kuriamas interjero projektas ar funkcionalus interjero gaminio prototipas. [...] Nagrinėjami drabužio konstravimo principai, siuvimo technologijos ir audinių ypatybės. Kuriamas funkcionalaus dizaino drabužio prototipas [...].

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras

Saugiai, pagal pažingsnines instrukcijas, konsultuodamasis atlieka elementarius technologinius procesus, sukuria suplanuotą rezultatą (C3.1).

Saugiai, pagal pažingsnines instrukcijas atlieka elementarius technologinius procesus, sukuria suplanuotą rezultatą (C3.2).

Saugiai, pagal aiškius nurodymus, atlieka elementarius technologinius procesus, koreguoja sprendimus, sukuria suplanuotą rezultatą (C3.3).

Saugiai, pagal nurodymus, nuosekliai atlieka nesudėtingus technologinius procesus, koreguoja sprendimus, pasiekia suplanuotą rezultatą (C3.4).

Maisto gaminimo, valgymo vieta. 1–2 klasių koncentras.

[...] Mokomasi padengti stalą užkandžiams, arbatai ar kitiems gėrimams degustuoti.

Tekstilės gaminių furnitūra. 1–2 klasių koncentras.

[...] Išbandomi, įvertinami artimoje aplinkoje esantys pavyzdžiai ar siūlomi bei kuriami savi tekstilės furnitūros pritaikymo variantai tradiciniame arba netradiciniame kontekste.

Įrankiai, priemonės ir įranga. 1–2 klasių koncentras.

Darbo aplinkos parengimas. Susipažįstama su elementariomis (kanceliarinėmis) darbo priemonėmis ir įrankiais (sąvaržėlės, žirklės, skylamušis, segiklis ir kt.), saugiu jų naudojimu. Aptariami ir išbandomi matavimo, braižymo įrankiai, priemonės (pavyzdžiui, pieštukas, liniuotė, kampainis), jų taikymo pavyzdžiai. Aptariamas saugios, ergonomiškos darbo aplinkos parengimas, tvarka darbo vietoje.

Elektros ir elektronikos prietaisų saugi eksploatacija. 1–2 klasių koncentras.

[...] Aiškinamasi, kaip tinkamai įjungti ir išjungti prietaisą, naudoti įkroviklį [...].

Elektros ir elektronikos prietaisai, jų paskirtis, raida. 1–2 klasių koncentras.

[...] Nagrinėjami elektros prietaisai artimiausioje aplinkoje (pavyzdžiui, šviestuvas, skalbimo mašina, telefonas), aiškinamasi jų paskirtis, funkcijos, sandaros ir (ar) konstrukcijos bei valdymo elementai: jungiklis, mygtukas, įjungimas ir išjungimas, maitinimo šaltinis, įkrovimas.

3–4 klasių koncentras

Saugiai, pagal pažingsnines instrukcijas atlieka elementarius technologinius procesus, sukuria suplanuotą rezultatą (C3.1).

Saugiai, pagal aiškius nurodymus, atlieka elementarius technologinius procesus, koreguoja sprendimus, sukuria suplanuotą rezultatą (C3.2).

Saugiai, pagal nurodymus, nuosekliai atlieka nesudėtingus technologinius procesus, koreguoja sprendimus, pasiekia suplanuotą rezultatą (C3.3).

Saugiai, nuosekliai atlieka ir valdo nesudėtingus technologinius procesus, koreguoja sprendimus, pasiekia suplanuotą rezultatą (C3.4).

Elektrinių ir elektroninių gaminių konstravimas ir technologijos. 3–4 klasių koncentras.

[...] Kuriami elementarūs elektriniai projektai su šviesos, garso, judesio (pasirinktinai) valdymo elementais: piešiantis vibracinis robotas, ventiliatorius, namų diskotekos gaublys (pavyzdžiui, naudoti komponentus: elementų bateriją, jungiklį (mygtuką), lemputes (šviesos diodus), elektros variklį, garso signalizatorių).

Drabužių, avalynės priežiūra. 3–4 klasių koncentras.

[...] Praktiškai išbandomi ir apibūdinami elementarūs drabužių ar avalynės priežiūros technologiniai procesai naudojant natūralias priemones. Įvardinamos ir palyginamos vaizdo ir kitos savybės, jų kaita procese, įvertinamas rezultatas.

Konstravimo ir gamybos technologijos. 3–4 klasių koncentras.

Kuriamos įvairios konstrukcijos ir (ar) objektai, išbandomi jų elementai (ašis, ratas, sparnas, svirtis ar kt.), panaudojimo būdai (daromi eksperimentai), savybės (pavyzdžiui, sukasi, rieda) [...].

Pusgaminio dekoravimas ar marginimas. 3–4 klasių koncentras.

[...] Išbandomas tekstilės pusgaminio dekoravimas, marginimas naudojant spaudavimo ar kitokią techniką arba kompoziciją papildant rankomis siuvamais dygsniais ar kitais prisiuvamais elementais. Užbaigus praktinius darbus, aptariami savo ir kitų darbų skaitmeninimo, viešinimo, autorystės nurodymo klausimai.

Elektros grandinės ir jų elementai. 3–4 klasių koncentras.

[...] Naudojant mokomuosius rinkinius, išbandomos elementarios elektros grandinės, su šviesos, garso, judesio elementais (pavyzdžiui, lemputė (šviesos diodas), garso signalizatorius, elektros variklis), tyrinėjamos, valdomos jų funkcijos (pavyzdžiui,: naudojant jungiklį, mygtuką). Jungiama elementų baterija, pavyzdžiui, citrininės ar bulvių baterijos sudarymas ir eksperimentavimas.

Įrankiai, priemonės ir įranga, darbo aplinka. 3–4 klasių koncentras.

Saugiai ir taisyklingai naudojamos bei taikomos elementarios (kanceliarinės) darbo priemonės, įrankiai (maketavimo peiliukas, žirklės, yla, skylamušis, segiklis ir kt.), matavimo, braižymo priemonės ir įrankiai (pavyzdžiui, pieštukas, liniuotė, kampainis, skriestuvas). Apibūdinama saugi, ergonomiška darbo aplinka (pavyzdžiui, darbo priemonių išdėstymas), tvarka darbo vietoje.

Projektavimas. 3–4 klasių koncentras.

[...] Nagrinėjami ir išbandomi braižymo elementai: tiesios, lygiagrečios linijos, simetriškas ornamentas, braižomos elementarios geometrinės figūros (kvadratas, trikampis, apskritimas ir kt.).

Rankomis siuvami dygsniai. 3–4 klasių koncentras.

Nesudėtingo tekstilės gaminio kūrimas [...].

5–6 klasių koncentras

Saugiai, pagal aiškius nurodymus, atlieka elementarius technologinius procesus, koreguoja sprendimus, sukuria suplanuotą rezultatą (C3.1).

Saugiai, pagal nurodymus, nuosekliai atlieka nesudėtingus technologinius procesus, koreguoja sprendimus, pasiekia suplanuotą rezultatą (C3.2).

Saugiai, nuosekliai atlieka ir valdo nesudėtingus technologinius procesus, koreguoja sprendimus, pasiekia suplanuotą rezultatą (C3.3).

Saugiai, nuosekliai atlieka ir valdo technologinius procesus, eksperimentuoja, koreguoja sprendimus, pasiekia suplanuotą rezultatą (C3.4).

Audinio dekoravimas ar marginimas. 5–6 klasių koncentras.

[...] Audinių dekoravimas ar marginimas naudojant įvairias medžiagas, apsaugančias nuo dažų įsiskverbimo, arba siuvinėjimo, siuvimo dygsnius, eksperimentuojama vieną audinį dekoruojant, marginant įvairiomis technikomis.

Audinių struktūra. 5–6 klasių koncentras.

[...] Spalvotų (pavyzdžiui, languotų, dryžuotų) raštų kūrimas naudojant drobinį pynimą, išbandant, kaip keičiasi audinys jei metmenys yra labai reti (ataudų ripsas), labai tankūs (metmenų ripsas), su siūlų (metmens) storio tarpais [...]

Elektriniai ir elektroniniai projektai. 5–6 klasių koncentras.

Konstruojami nesudėtingi elektriniai ar elektroniniai projektai: jungiamos ir pritaikomos gaminiuose grandinės su šviesos, garso ir judesio (pasirinktinai) funkcijomis, jų valdymo elementais (pavyzdžiui, jungiklis, mygtukas). Taikomos bazinės gamybos technologijos – laidų ir komponentų jungimas naudojant laidų jungtis, laidus su „krokodiliniais“ gnybtais, lipnią varinę juostą, lengvai apdirbamos medžiagos (pavyzdžiui, gofruotas kartonas, fanera), priemonės (pavyzdžiui, izoliacinė juosta, karšti klijai).

Elektrinių ir elektroninių gaminių konstravimas ir technologijos, darbo priemonės ir įrankiai. 5–6 klasių koncentras.

Nagrinėjamas ir atliekamas saugus darbas su bazinėmis elektrotechnikos darbo priemonėmis, įrankiais, medžiagomis (pavyzdžiui, replės kandiklės, laidų nužievinimo replės, įvairios replytės, atsuktuvėliai, izoliacinė juosta, laidų jungtys), jų parinkimas ir taikymas, apbūdinamas ergonomiškos darbo vietos paruošimas ir tvarkymas. Aptariamas saugus darbas su elektriniais įrankiais (pavyzdžiui, karšti klijai).

Elektros grandinės, jų elementai ir jungimo būdai. 5–6 klasių koncentras.

[...] Naudojant mokomuosius rinkinius, jungiamos nesudėtingos elektros grandinės, taikant nuoseklų, lygiagretų ir mišrų elementų jungimą, tyrinėjamos jų savybės.

Įrankiai, priemonės ir įranga, saugus darbas su jais. 5–6 klasių koncentras.

[...] Taikomi matavimo, žymėjimo įrankiai. Apibūdinama ergonomiška darbo aplinka, analizuojama darbų sauga.

Konstravimo ir gamybos technologijos. Kūrybiniai projektai. 5–6 klasių koncentras.

[...]Taikomi konstrukcinių medžiagų apdirbimo būdai, įrankiai, įranga gaminio konstravimo ir gamybos procese.

Neterminis ir terminis maisto ruošimo būdai. 5–6 klasių koncentras.

[...] Šaltų, karštų (kruopų, makaronų, duonos, pieno produktų, kiaušinių, daržovių, vaisių, uogų) patiekalų gaminimas pasirenkant sveikatai palankesnius produktus, gaminimo būdus, apmąstant maisto dizainą, patiekimą [...].

Pasirinkto tekstilės gaminio kūrimas. 5–6 klasių koncentras.

[...] Pasirinkto tekstilės gaminio projektavimas ir siuvimas ar eksperimentuojama vienam rankdarbiui panaudojant įvairias technikas [...].

Projektavimas ir braižybos pagrindai. 5–6 klasių koncentras.

[...] Taikomi nesudėtingų gaminių, jų detalių projektavimo elementai: idėjos eskizavimas, elementaraus brėžinio sudarymas, formos kūrimas.

Tekstilės gaminių furnitūra. 5–6 klasių koncentras.

[...] Pasirinktų furnitūros detalių (pavyzdžiui, sagų, užtrauktukų, kibtùkinės júostos, žiogelių, sagčių, kabliukų ir kt.) panaudojimas kūrybiniuose darbuose tradiciniame ar netradiciniame kontekste.

7–8 klasių koncentras

Saugiai, pagal nurodymus, nuosekliai atlieka nesudėtingus technologinius procesus, koreguoja sprendimus, pasiekia suplanuotą rezultatą (C3.1).

Saugiai, nuosekliai atlieka ir valdo nesudėtingus technologinius procesus, koreguoja sprendimus, pasiekia suplanuotą rezultatą (C3.2).

Saugiai, nuosekliai atlieka ir valdo technologinius procesus, eksperimentuoja, koreguoja sprendimus, pasiekia suplanuotą rezultatą (C3.3).

Saugiai, nuosekliai atlieka ir valdo technologinius procesus, eksperimentuoja, argumentuoja ir koreguoja sprendimus, pasiekia suplanuotą rezultatą (C3.4).

 Elektronikos elementai ir (ar) komponentai elektros grandinėse. 7–8 klasių koncentras.

[...] Naudojant maketavimo plokštę, jungiamos ir tyrinėjamos elektros grandinės su elektronikos elementais.

Audinio dekoravimas, marginimas. 7–8 klasių koncentras.

Audinių ar tekstilės gaminio dalies dekoravimas, marginimas pasirinkta technika (pavyzdžiui, marginimas šibori technika ar siuvinėjant dekoratyviniais dygsniais arba tapant vilna ir kt.) Eksperimentuojama vieną audinį, gaminį ar jo dalį marginant, dekoruojant įvairiomis technikomis.

Darbo priemonės, įrankiai ar įranga. 7–8 klasių koncentras.

[...] Prisimenamos saugaus darbo su medžiagomis, darbo įrankiais, priemonėmis, prietaisais, įranga taisyklės, aptariami ergonomiškos, saugios, higieniškos darbo aplinkos paruošimo principai, reikalavimai darbo aprangai ar jos detalėms [...].

Elektrinių (elektroninių) gaminių konstravimas, darbo priemonės, įrankiai, ergonomiška darbo vieta. 7–8 klasių koncentras.

[...] Saugiai dirbama su elektriniais įrankiais (pavyzdžiui, lituokliu, karštais klijais). Apibūdinami saugios ir ergonomiškos darbo vietos organizavimo principai, reikalavimai darbo aprangai ir saugos priemonėms, tvarkymas.

Elektrinių ir elektroninių projektų kūrimas ir jų technologijos. 7–8 klasių koncentras.

[...] Taikomos pagrindinės elektrotechnikos ir elektronikos gamybos technologijos, medžiagos, priemonės: litavimas, litavimo medžiagos ir priemonės, pavyzdžiui, universalių montažinių plokščių panaudojimas.

Įrankiai, priemonės ir įranga, saugus darbas su jais. 7–8 klasių koncentras.

[...] Aptariamas saugios, ergonomiškos darbo aplinkos paruošimas, reikalavimai darbo aprangai ir saugos priemonėms, tvarkymas.

Konstravimo ir gamybos technologijos. 7–8 klasių koncentras.

[...] Taikomas mechaninis medžiagų apdirbimas (pavyzdžiui, tekinimas, šlifavimas); medinių detalių jungimas (pavyzdžiui, stačiakampiais dygiais, apvaliais ir plokščiais kaiščiais, sudūrimai, suleidimai, kampinis jungimo būdas) ir apdaila (pavyzdžiui, šlifavimas, lakavimas, vaškavimas, dažymas); metalo (pavyzdžiui, vielos, skardos) apdirbimo būdai (pavyzdžiui, lenkimas, tiesinimas, sukimas, vyniojimas, suplojimas, lankstymas, kirtimas, dildymas, šlifavimas, poliravimas), metalo gaminių išardomi (srieginiai sujungimai) ir neišardomieji sujungimai (kniedijimas, litavimas).

Lietuvos etnografinių regionų valgiai. Kalendorinių švenčių tradiciniai patiekalai. 7–8 klasių koncentras.

[...] Lietuvos etnografinių regionų, kalendorinių švenčių tradicinių patiekalų išskyrimas, apibūdinimas, gaminimas išbandant senuosius receptus ar juos adaptuojant pasirenkant sveikatai palankesnius produktus ar gaminimo būdus, tradicinių patiekalų patiekimas, degustavimas aptariant jų laikymo sąlygas ir terminus, pakavimo, realizavimo galimybes [...].

Maisto gaminimo įrankiai, indai, prietaisai ar įranga. Tvarka, higiena, sauga virtuvėje. 7–8 klasių koncentras.

Pakartojamos saugaus darbo su medžiagomis, darbo įrankiais, indais, priemonėmis, prietaisais, įranga (atsižvelgiant į atliekamus technologinius procesus) taisyklės, ergonomiškos, saugios, higieniškos darbo aplinkos organizavimo principai, reikalavimai darbo aprangai ar jos detalėms. Atnaujinami tvarkos ir higienos palaikymo susitarimai [...].

Matavimai elektros grandinėse. 7–8 klasių koncentras.

Elektros dydžių: srovės stiprio (amperai, A); elektrinės įtampos (voltai, V); elektros varžos (omai, Ω) matavimai multimetru.

Mėsos, žuvies patiekalai. 7–8 klasių koncentras.

Užkandžių, sriubos, pagrindinio patiekalo gaminimas iš mėsos ar žuvies pasirenkant sveikatai palankesnius produktus, gaminimo būdus, apmąstant maisto dizainą, patiekimą. Degustavimas, įsivertinimas.

Mikrovaldiklių elektronika. 7–8 klasių koncentras.

[...] Taikant mikrovaldiklio skaitmeninius įėjimus ir išėjimus, kuriamos nesudėtingos programos, algoritmų sekos, naudojant pasirinktą mikrovaldiklių programavimo aplinką (pavyzdžiui, Arduino IDE), su teksto programavimo kalba (pavyzdžiui, Arduino C++, Python).

Projektavimas ir braižybos pagrindai. 7–8 klasių koncentras.

[...] Kuriamas gaminio projektas, modeliavimui, vektorizavimui taikomi skaitmeniniai įrankiai ir (ar) programos (pavyzdžiui, Inkscape, SketchUp).

Tekstilės tradicijos ir jų vieta šiuolaikinėje aplinkoje. 7–8 klasių koncentras.

[...] Tautinio ar Baltų genčių kostiumo elemento ar aksesuaro projektavimas (ir kompiuterinėmis programomis) ir įgyvendinimas pasirinkta technika (pavyzdžiui, siuvant, siuvinėjant, vejant, audžiant, rišant, pinant ar mišria technika).

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Saugiai, nuosekliai atlieka ir valdo nesudėtingus technologinius procesus, koreguoja sprendimus, pasiekia suplanuotą rezultatą (C3.1).

Saugiai, nuosekliai atlieka ir valdo technologinius procesus, eksperimentuoja, koreguoja sprendimus, pasiekia suplanuotą rezultatą (C3.2).

Saugiai, nuosekliai atlieka ir valdo technologinius procesus, eksperimentuoja, argumentuoja ir koreguoja sprendimus, pasiekia suplanuotą rezultatą (C3.3).

Saugiai, nuosekliai atlieka ir valdo sudėtingus technologinius procesus, telkia ir panaudoja išteklius, eksperimentuoja, koreguoja ir pagrindžia sprendimus, sukuria suplanuotą rezultatą (C3.4).

Konditerijos gaminiai, kepiniai. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

[...] Konditerijos gaminių, kepinių gaminimas išbandant įvairias tešlų rūšis, pasirenkant sveikatai palankesnius produktus, gaminimo būdus, gaminių patiekimas, degustavimas [...].

Lietuvos ir pasaulio virtuvės patiekalai. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

[...] Lietuvos ir pasaulio virtuvės patiekalų gaminimas pasirenkant sveikatai palankesnius produktus, gaminimo būdus; jų patiekimas, degustavimas aptariant laikymo sąlygas ir terminus, pakavimo, realizavimo galimybes, komentuojant ar siūlant idėjas verslui.

Audinio ar pusgaminio dekoravimas, marginimas. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

Audinio ar pusgaminio dekoravimas, marginimas pasirinkta technika (pavyzdžiui, ėsdinant audinį, tapant, atspaudžiant ant jo, siuvinėjant pasirinktais dekoratyviniais dygsniais (rankomis ar mašina) ir t.t.). [ ...]Palyginami tradicinių, inovatyvių medžiagų, marginimo technikų privalumai, trūkumai kainos, pasiekiamumo, tvarumo aspektais.

Konstravimo ir gamybos technologijos. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

[...] Išbandomi ir kuriamuose gaminiuose pritaikomi paprastų ir sudėtingų mechanizmų veikimo principai.

Elektros grandinių, elektroninių sistemų modeliavimas. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

[...] Tikant maketavimo plokštę modeliuojamos nesudėtingos elektroninės sistemos panaudojant ir valdant šviesos, garso ar judesio funkcijas.

Matavimai elektros grandinėse. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

[...] Surinktose grandinėse atliekami elektros dydžių (srovės stiprio, elektrinės įtampos, elektros varžos ir kt.) matavimai, gautos reikšmės palyginamos, įvertinamos.

Taikomoji mikrovaldiklių elektronika. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

[...] Naudojant jutiklius (nuotolio, garso, šviesos, temperatūros ar kt.), modeliuojamos ir išbandomos į aplinką reaguojančios elektroninės sistemos (pavyzdžiui, signalizacija, garsinis jungiklis), nagrinėjami jų veikimo ir valdymo principai. Taikant skaitmeninius ir (ar) analoginius mikrovaldiklio įėjimus ir išėjimus, sudaromos nesudėtingos programos, algoritmų sekos, naudojant pasirinktą mikrovaldiklių programavimo aplinką (pavyzdžiui, Arduino IDE), su teksto programavimo kalba (pavyzdžiui, C++, Python).

Elektroninių gaminių ir (ar) sistemų konstravimas ir technologijos, darbo vieta, priemonės ir įrankiai. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

[...] Kuriami funkcionalūs elektriniai ar elektroniniai gaminiai ar prietaisai (šviestuvai, garso kolonėlės, kt.) [...]. 

Dizainas ir aplinka. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

[...] Kuriamas interjero projektas ar funkcionalus interjero gaminio prototipas. [...] Kuriamas funkcionalaus dizaino drabužio prototipas.

[...] Kuriamas funkcionalus gaminio prototipas.

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras

Konsultuodamasis tyrinėja, atpažįsta ir išvardija artimoje aplinkoje taikomas medžiagas (komponentus), įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus problemos sprendimui įgyvendinti (C1.1).

Tyrinėdamas ir tikslingai klausdamas atpažįsta ir išvardina artimoje aplinkoje taikomas medžiagas (komponentus) įrankius (ar priemones, įrangą), jų savybes ar charakteristikas, technologinius procesus problemos sprendimui įgyvendinti (C1.2).

Tyrinėdamas skiria ir išvardija artimoje aplinkoje taikomas medžiagas (komponentus), jų savybes ir (ar) charakteristikas, įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus problemos sprendimui įgyvendinti (C1.3).

Tyrinėdamas išvardija ir apibūdina kasdienėje aplinkoje taikomas medžiagas (komponentus), jų savybes ir (ar) charakteristikas, įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus ir sekas problemos sprendimui įgyvendinti (C1.4).

Maisto gaminimo, valgymo vieta. 1–2 klasių koncentras.

Aiškinamasi, kokia yra ergonomiška, saugi darbo vieta maistui gaminti, valgyti, kokie yra švaros, tvarkos, dirbančiojo aprangos ar jos detalių reikalavimai [...].

Užkandžiai, gėrimai. 1–2 klasių koncentras.

[...] Įvertinama vandens, gėrimų ir užkandžių svarba mitybai, aptariami sveikatai palankesni pasirinkimai [...].  Apibūdinami darbo procesai, skonio, vaizdo ir kitos produktų savybės, išskiriamas, įvertinamas jų pokytis pirminio apdorojimo ir gaminimo procesuose [...].

Drabužių, aksesuarų, namų tekstilės asortimentas. 1–2 klasių koncentras.

[...] Pateikiami, komentuojami pavyzdžiai iš artimiausios aplinkos palyginant šiuolaikinių ir tradicinių tekstilės gaminių artimiausioje aplinkoje formas, spalvų derinius, ornamentiką. Remiantis pasaulio pažinimo pamokose įgytomis žinioms apie įvairius pluoštus ir jų fizines (laidumas orui, šilumai), geometrines (storis) savybes, mokomasi skirstyti drabužius pagal sezoną, sudaryti jų komplektus. Nagrinėjama audinių (austų ir trikotažo) struktūra. Aptariamas jų parinkimas, bei kiek atitikta drabužio ar kito tekstilės gaminio paskirtį.

Konstrukcinės medžiagos aplink mus. 1–2 klasių koncentras.

Palyginami daiktai iš konstrukcinių medžiagų, nagrinėjamos jų savybės pagal išorinius požymius. Išvardijamos ir apibūdinamos konstrukcinių medžiagų (popieriaus, kartono ir kt.) fizinės savybės (pavyzdžiui, lengva, sunki, minkšta, kieta, tvari, lengvai apdirbama) [...].

Elektros ir elektronikos prietaisai, jų paskirtis, raida. 1–2 klasių koncentras.

[...] Nagrinėjami elektros prietaisai artimiausioje aplinkoje (pavyzdžiui, šviestuvas, skalbimo mašina, telefonas), aiškinamasi jų paskirtis, funkcijos, sandaros ir (ar) konstrukcijos bei valdymo elementai: jungiklis, mygtukas, įjungimas ir išjungimas, maitinimo šaltinis, įkrovimas.

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras

Konsultuodamasis parenka ir taiko medžiagas (komponentus) įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus problemai spręsti (C2.1).

Konsultuodamasis parenka ir taiko medžiagas (komponentus) įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus problemai spręsti ir juos paaiškina (C2.2).

Problemai spręsti parenka ir taiko medžiagas (komponentus), įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus, paaiškina jų tinkamumą gamybos būdui ir paskirčiai (C2.3).

Problemai spręsti parenka, derina ir taiko medžiagas (komponentus), įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus, paaiškina jų tinkamumą gamybos būdui, formai, paskirčiai (C2.4).

Maisto gaminimo, valgymo vieta. 1–2 klasių koncentras.

[...] Analizuojami kokie turimi stalo įrankiai, indai ar įranga, stalo ir kt. tekstilė (pavyzdžiui, medžiaginiai ar vienkartiniai rankšluosčiai, šluostės) tinkamiausi numatytiems technologiniams procesams atlikti, kokios galimos alternatyvos, kaip juos tinkamai ir saugiai naudoti, prižiūrėti, laikyti [...].

Tekstilės gaminių furnitūra. 1–2 klasių koncentras.

[...] Išbandomi, įvertinami artimoje aplinkoje esantys pavyzdžiai ar siūlomi bei kuriami savi tekstilės furnitūros pritaikymo variantai tradiciniame arba netradiciniame kontekste.

Drabužių, aksesuarų, namų tekstilės asortimentas. 1–2 klasių koncentras.

[...] Mokomasi skirstyti drabužius pagal sezoną, sudaryti jų komplektus. Nagrinėjama audinių (austų ir trikotažo) struktūra [...].

Konstravimo ir gamybos technologijos. 1–2 klasių koncentras.

[...] Mokomasi saugiai konstruoti, kurti nagrinėjamus objektus, jų elementus. Taikomos elementarios darbo operacijos (kirpimas, lankstymas, glamžymas, klijavimas, susegimas, lipdymas ir kt.), įvairios lengvai apdirbamos, gamtoje randamos ir antrinės medžiagos, žaliavos, eksperimentuojama su jų savybėmis.

Elektros ir elektronikos prietaisai, jų paskirtis, raida. 1–2 klasių koncentras.

[...] Nagrinėjami elektros prietaisai artimiausioje aplinkoje (pavyzdžiui, šviestuvas, skalbimo mašina, telefonas), aiškinamasi jų paskirtis, funkcijos, sandaros ir (ar) konstrukcijos bei valdymo elementai: jungiklis, mygtukas, įjungimas ir išjungimas, maitinimo šaltinis, įkrovimas.

Elektros ir elektronikos prietaisų saugi eksploatacija. 1–2 klasių koncentras.

[...] Aiškinamasi, kaip tinkamai įjungti ir išjungti prietaisą, naudoti įkroviklį [...].

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras

Saugiai, pagal pažingsnines instrukcijas, konsultuodamasis atlieka elementarius technologinius procesus, sukuria suplanuotą rezultatą (C3.1).

Saugiai, pagal pažingsnines instrukcijas atlieka elementarius technologinius procesus, sukuria suplanuotą rezultatą (C3.2).

Saugiai, pagal aiškius nurodymus, atlieka elementarius technologinius procesus, koreguoja sprendimus, sukuria suplanuotą rezultatą (C3.3).

Saugiai, pagal nurodymus, nuosekliai atlieka nesudėtingus technologinius procesus, koreguoja sprendimus, pasiekia suplanuotą rezultatą (C3.4).

Maisto gaminimo, valgymo vieta. 1–2 klasių koncentras.

[...] Mokomasi padengti stalą užkandžiams, arbatai ar kitiems gėrimams degustuoti.

Tekstilės gaminių furnitūra. 1–2 klasių koncentras.

[...] Išbandomi, įvertinami artimoje aplinkoje esantys pavyzdžiai ar siūlomi bei kuriami savi tekstilės furnitūros pritaikymo variantai tradiciniame arba netradiciniame kontekste.

Įrankiai, priemonės ir įranga. 1–2 klasių koncentras.

Darbo aplinkos parengimas. Susipažįstama su elementariomis (kanceliarinėmis) darbo priemonėmis ir įrankiais (sąvaržėlės, žirklės, skylamušis, segiklis ir kt.), saugiu jų naudojimu. Aptariami ir išbandomi matavimo, braižymo įrankiai, priemonės (pavyzdžiui, pieštukas, liniuotė, kampainis), jų taikymo pavyzdžiai. Aptariamas saugios, ergonomiškos darbo aplinkos parengimas, tvarka darbo vietoje.

Elektros ir elektronikos prietaisų saugi eksploatacija. 1–2 klasių koncentras.

[...] Aiškinamasi, kaip tinkamai įjungti ir išjungti prietaisą, naudoti įkroviklį [...].

Elektros ir elektronikos prietaisai, jų paskirtis, raida. 1–2 klasių koncentras.

[...] Nagrinėjami elektros prietaisai artimiausioje aplinkoje (pavyzdžiui, šviestuvas, skalbimo mašina, telefonas), aiškinamasi jų paskirtis, funkcijos, sandaros ir (ar) konstrukcijos bei valdymo elementai: jungiklis, mygtukas, įjungimas ir išjungimas, maitinimo šaltinis, įkrovimas.

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
3–4 klasių koncentras

Tyrinėdamas ir tikslingai klausdamas atpažįsta ir išvardina artimoje aplinkoje taikomas medžiagas (komponentus) įrankius (ar priemones, įrangą), jų savybes ar charakteristikas, technologinius procesus problemos sprendimui įgyvendinti (C1.1).

Tyrinėdamas skiria ir išvardija artimoje aplinkoje taikomas medžiagas (komponentus), jų savybes ir (ar) charakteristikas, įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus problemos sprendimui įgyvendinti (C1.2).

Tyrinėdamas išvardija ir apibūdina kasdienėje aplinkoje taikomas medžiagas (komponentus), jų savybes ir (ar) charakteristikas, įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus ir sekas problemos sprendimui įgyvendinti (C1.3).

Tyrinėdamas apibūdina, klasifikuoja įprastoje aplinkoje naudojamas medžiagas (komponentus), jų savybes ir (ar) charakteristikas, įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus ir sekas problemos sprendimui įgyvendinti (C1.4).

Konstrukcinės medžiagos. 3–4 klasių koncentras.

Nagrinėjamos konstrukcinių medžiagų (popieriaus, kartono, modelino ir kt.) fizinės, technologinės savybės [...].

Rankomis siuvami dygsniai. 3–4 klasių koncentras.

[...] Kuriant nesudėtingą tekstilės gaminį aiškinamasi tekstilės gaminių projektavimo, konstravimo, dekoravimo, siuvimo eiliškumas, darbui reikalingos priemonės, įrankiai, saugaus darbo taisyklės.

Užkandžiai gamtoje ir namie. Pusgaminiai. 3–4 klasių koncentras.

[...] Apibrėžiamas terminio apdorojimo poveikis produktams. [...] Apibūdinami darbo procesai, skonio, vaizdo ir kitos produktų savybės, išskiriamas, įvertinamas jų pokytis termiškai apdorojant [...].

Elektriniai ir elektroniniai prietaisai, jų paskirtis, raida. 3–4 klasių koncentras.

[...] Aptariami elektrotechnikos ir elektronikos išradimai, inovacijos, jų pavyzdžiai išradėjai (pavyzdžiui, elektros lemputė, T. Edisonas).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
3–4 klasių koncentras

Konsultuodamasis parenka ir taiko medžiagas (komponentus) įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus problemai spręsti ir juos paaiškina (C2.1).

Problemai spręsti parenka ir taiko medžiagas (komponentus), įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus, paaiškina jų tinkamumą gamybos būdui ir paskirčiai (C2.2).

Problemai spręsti parenka, derina ir taiko medžiagas (komponentus), įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus, paaiškina jų tinkamumą gamybos būdui, formai, paskirčiai (C2.3).

Problemai spręsti parenka, derina ir taiko medžiagas (komponentus), jų savybes ir (ar) charakteristikas, įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus, įvertina jų tinkamumą gamybos būdui, formai, paskirčiai (C2.4).

Konstravimo ir gamybos technologijos. 3–4 klasių koncentras.

[...]Taikomos elementarios darbo operacijos (kirpimas, lankstymas, glamžymas, klijavimas, susegimas, lipdymas, konstravimas, kt.), atliekami matavimai, žymėjimai darbinėje aplinkoje.

Elektros grandinės ir jų elementai. 3–4 klasių koncentras.

[...] Jungiama elementų baterija, pavyzdžiui, citrininės ar bulvių baterijos sudarymas ir eksperimentavimas.

Įrankiai, priemonės ir įranga, darbo aplinka. 3–4 klasių koncentras.

Saugiai ir taisyklingai naudojamos bei taikomos elementarios (kanceliarinės) darbo priemonės, įrankiai (maketavimo peiliukas, žirklės, yla, skylamušis, segiklis ir kt.), matavimo, braižymo priemonės ir įrankiai (pavyzdžiui, pieštukas, liniuotė, kampainis, skriestuvas). Apibūdinama saugi, ergonomiška darbo aplinka (pavyzdžiui, darbo priemonių išdėstymas), tvarka darbo vietoje.

Vienkartiniai indai. 3–4 klasių koncentras.

Analizuojami vienkartiniai įrankiai, indai, tekstilė, higienos palaikymo priemonės, jų alternatyvos, naudojimo, rūšiavimo, perdirbimo galimybės. Palyginamos, apibūdinamos vienkartinio ir tokio pat daugkartinio naudojimo įrankio, indo savybės ar charakteristikos ir formuluojamos išvados vartotojams.
Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
3–4 klasių koncentras

Saugiai, pagal pažingsnines instrukcijas atlieka elementarius technologinius procesus, sukuria suplanuotą rezultatą (C3.1).

Saugiai, pagal aiškius nurodymus, atlieka elementarius technologinius procesus, koreguoja sprendimus, sukuria suplanuotą rezultatą (C3.2).

Saugiai, pagal nurodymus, nuosekliai atlieka nesudėtingus technologinius procesus, koreguoja sprendimus, pasiekia suplanuotą rezultatą (C3.3).

Saugiai, nuosekliai atlieka ir valdo nesudėtingus technologinius procesus, koreguoja sprendimus, pasiekia suplanuotą rezultatą (C3.4).

Elektrinių ir elektroninių gaminių konstravimas ir technologijos. 3–4 klasių koncentras.

[...] Kuriami elementarūs elektriniai projektai su šviesos, garso, judesio (pasirinktinai) valdymo elementais: piešiantis vibracinis robotas, ventiliatorius, namų diskotekos gaublys (pavyzdžiui, naudoti komponentus: elementų bateriją, jungiklį (mygtuką), lemputes (šviesos diodus), elektros variklį, garso signalizatorių).

Drabužių, avalynės priežiūra. 3–4 klasių koncentras.

[...] Praktiškai išbandomi ir apibūdinami elementarūs drabužių ar avalynės priežiūros technologiniai procesai naudojant natūralias priemones. Įvardinamos ir palyginamos vaizdo ir kitos savybės, jų kaita procese, įvertinamas rezultatas.

Konstravimo ir gamybos technologijos. 3–4 klasių koncentras.

Kuriamos įvairios konstrukcijos ir (ar) objektai, išbandomi jų elementai (ašis, ratas, sparnas, svirtis ar kt.), panaudojimo būdai (daromi eksperimentai), savybės (pavyzdžiui, sukasi, rieda) [...].

Pusgaminio dekoravimas ar marginimas. 3–4 klasių koncentras.

[...] Išbandomas tekstilės pusgaminio dekoravimas, marginimas naudojant spaudavimo ar kitokią techniką arba kompoziciją papildant rankomis siuvamais dygsniais ar kitais prisiuvamais elementais. Užbaigus praktinius darbus, aptariami savo ir kitų darbų skaitmeninimo, viešinimo, autorystės nurodymo klausimai.

Elektros grandinės ir jų elementai. 3–4 klasių koncentras.

[...] Naudojant mokomuosius rinkinius, išbandomos elementarios elektros grandinės, su šviesos, garso, judesio elementais (pavyzdžiui, lemputė (šviesos diodas), garso signalizatorius, elektros variklis), tyrinėjamos, valdomos jų funkcijos (pavyzdžiui,: naudojant jungiklį, mygtuką). Jungiama elementų baterija, pavyzdžiui, citrininės ar bulvių baterijos sudarymas ir eksperimentavimas.

Įrankiai, priemonės ir įranga, darbo aplinka. 3–4 klasių koncentras.

Saugiai ir taisyklingai naudojamos bei taikomos elementarios (kanceliarinės) darbo priemonės, įrankiai (maketavimo peiliukas, žirklės, yla, skylamušis, segiklis ir kt.), matavimo, braižymo priemonės ir įrankiai (pavyzdžiui, pieštukas, liniuotė, kampainis, skriestuvas). Apibūdinama saugi, ergonomiška darbo aplinka (pavyzdžiui, darbo priemonių išdėstymas), tvarka darbo vietoje.

Projektavimas. 3–4 klasių koncentras.

[...] Nagrinėjami ir išbandomi braižymo elementai: tiesios, lygiagrečios linijos, simetriškas ornamentas, braižomos elementarios geometrinės figūros (kvadratas, trikampis, apskritimas ir kt.).

Rankomis siuvami dygsniai. 3–4 klasių koncentras.

Nesudėtingo tekstilės gaminio kūrimas [...].

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
5–6 klasių koncentras

Tyrinėdamas skiria ir išvardija artimoje aplinkoje taikomas medžiagas (komponentus), jų savybes ir (ar) charakteristikas, įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus problemos sprendimui įgyvendinti (C1.1).

Tyrinėdamas išvardija ir apibūdina kasdienėje aplinkoje taikomas medžiagas (komponentus), jų savybes ir (ar) charakteristikas, įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus ir sekas problemos sprendimui įgyvendinti (C1.2).

Tyrinėdamas apibūdina, klasifikuoja įprastoje aplinkoje naudojamas medžiagas (komponentus), jų savybes ir (ar) charakteristikas, įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus ir sekas problemos sprendimui įgyvendinti (C1.3).

Tyrinėdamas ir analizuodamas klasifikuoja naudojamas medžiagas (ar komponentus, sistemas), jų savybes ir (ar) charakteristikas, įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus bei sekas problemos sprendimo įgyvendinimui įvairiose situacijose (C1.4).

Darbo priemonės, įrankiai ar įranga. Tvarka, higiena, sauga. 5–6 klasių koncentras.

Analizuojama ir apibūdinama darbo priemonių, įrankių, įrangos (siuvimo, lyginimo ir kt.) kilmė, charakteristikos, priežiūra, veikimas, ergonomiškos, saugios, higieniškos darbo aplinkos sutvarkymo principai. Išsiaiškinami reikalavimai darbo aprangai ar jos detalėms, susitariama dėl tvarkos ir higienos palaikymo.

Audinių struktūra. 5–6 klasių koncentras.

Tyrinėjama trikotažo, neaustinių medžiagų, audinių struktūra (drobinis, ruoželinis, satininis-atlasinis pynimai), jos įtaka tekstilės gaminio savybėms [...] Atpažįsta ruoželinį ir satininį pynimus, trikotažą, juos palygina, įvardina išorinius skirtumus.

Neterminis ir terminis maisto ruošimo būdai. 5–6 klasių koncentras.

Apibūdinama patiekalų klasifikacija. Aptariami maisto ruošimo būdai įprastomis ir ekstremaliomis sąlygomis (pavyzdžiui, nutrūkus elektros energijos, gamtinių dujų, geriamojo vandens tiekimui) [...].

Elektriniai ir elektroniniai prietaisai, jų paskirtis, raida, saugi eksploatacija. 5–6 klasių koncentras.

Aptariama elektros srovė, jos veikimo požymiai [...] Pasirinktinai apibūdinami keli elektriniai (elektroniniai) prietaisai (pavyzdžiui, elektros lemputė, mikrofonas, garsiakalbis, skambutis, nuolatinės srovės variklis), jų funkcijos, taikymo pavyzdžiai (pavyzdžiui, šviestuvas, telefonas, elektroniniai žaislai) [...].

Konstrukcinės medžiagos, jų savybės, panaudojimas. 5–6 klasių koncentras.

Aptariamos konstrukcinių medžiagų rūšys, jų panaudojimo raida, savybių pritaikomumas praktiniams darbams. Įvardinamos ir apibūdinamos konstrukcinių medžiagų (medienos, metalų ir jų lydinių) apdirbimo technologinės medžiagos [...]. 

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
5–6 klasių koncentras

Problemai spręsti parenka ir taiko medžiagas (komponentus), įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus, paaiškina jų tinkamumą gamybos būdui ir paskirčiai (C2.1).

Problemai spręsti parenka, derina ir taiko medžiagas (komponentus), įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus, paaiškina jų tinkamumą gamybos būdui, formai, paskirčiai (C2.2).

Problemai spręsti parenka, derina ir taiko medžiagas (komponentus), jų savybes ir (ar) charakteristikas, įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus, įvertina jų tinkamumą gamybos būdui, formai, paskirčiai (C2.3).

Problemai spręsti racionaliai parenka, derina ir taiko medžiagas (ar komponentus, sistemas), jų savybes ir (ar) charakteristikas, įrankius (ar priemones, įrangą), technologinius procesus, įvertina jų tinkamumą gamybos būdui, formai, paskirčiai (C2.4).

Audinių, drabužių asortimentas, paskirtis. 5–6 klasių koncentras.

[...] Tikslingas, racionalus audinių, įskaitant ir antrines tekstilines žaliavas, pasirinkimas kūrybiniams, praktiniams darbams atsižvelgiant į apdirbimui naudojamas technologijas, galutinę produkto paskirtį, autoriaus lūkesčius, galimybes tolimesniam perdirbimui.

Konstrukcinės medžiagos, jų savybės, panaudojimas. 5–6 klasių koncentras.

[...] Nagrinėjami konstrukcinių medžiagų jungimo būdai, priemonės, taikymo pavyzdžiai [...].

Maisto gaminimo įrankiai, indai, prietaisai ar įranga. 5–6 klasių koncentras.

[...] Išsiaiškinami reikalavimai darbo aprangai ar jos detalėms, sukuriama, kaip bus palaikoma tvarka ir higiena.

Neterminis ir terminis maisto ruošimo būdai. 5–6 klasių koncentras.

[...] Šaltų, karštų (kruopų, makaronų, duonos, pieno produktų, kiaušinių, daržovių, vaisių, uogų) patiekalų gaminimas pasirenkant sveikatai palankesnius produktus, gaminimo būdus, apmąstant maisto dizainą, patiekimą [...].

Projektavimas ir braižybos pagrindai. 5–6 klasių koncentras.

[...] Aptariami detalių brėžiniai, jų standartai, naudojami formatai, brėžinio linijos, matmenų žymėjimas, sutartiniai grafiniai žymėjimai, mastelis. Taikomi nesudėtingų gaminių, jų detalių projektavimo elementai: idėjos eskizavimas, elementaraus brėžinio sudarymas, formos kūrimas.

Stalo įrankiai, indai. Pusryčių ir vakarienės stalo serviravimas. 5–6 klasių koncentras.

Išvardinami, apibūdinami ir klasifikuojami stalo įrankiai, indai (tarpe jų ir vienkartiniai), tekstilė. Aiškinamasi, kaip serviruojamas pusryčių ir vakarienės stalas. Aptariamos stalo estetikos, kultūros ištakos, įdomioji istorija, tradicijos.

Tekstilės gaminių iš natūralių pluoštų priežiūra. 5–6 klasių koncentras.

[...] Palyginamos senesnės ir dabartinės natūralios tekstilės gaminių priežiūros priemonės.