hero

Katalikų tikyba

Parsisiųsti sąrašą:

Katalikų tikyba

Bendrosios nuostatos

Katalikų tikybos bendroji programa (toliau – Programa) apibrėžia Katalikų tikybos dalyko paskirtį, tikslą ir uždavinius, dalyku ugdomas kompetencijas, pasiekimų sritis ir pasiekimų raidą, dalyko mokymo(si) turinį, pasiekimų lygių požymius ir mokinių pasiekimų vertinimą.

Katalikų tikybos dalyko paskirtis – supažindinti mokinius su Šventuoju Raštu, Katalikų Bažnyčios mokymu, atverti asmeninio ryšio su Kristumi svarbą, ugdyti pasitikėjimą Dievu ir gerbti asmens religinį apsisprendimą.

Tikybos mokymas yra kristocentriškas, nukreiptas į asmenį, sukurtą pagal Dievo paveikslą ir Kristaus asmens įgalintą. Mokiniai, bendraudami ir bendradarbiaudami, pažindami savo asmens galias ir supantį pasaulį, formuojasi pasaulėžiūrą, gebėjimą veikti ir sąveikauti su kitais pasaulyje remdamiesi krikščioniškais principais.

Mokiniai skatinami kelti tikėjimo, katalikiško tapatumo, etinius, egzistencinius, socialinius, kultūrinius klausimus ir ieškoti atsakymų tikėjimo ir mokslo dialogo perspektyvoje, ieškoti Dievo ir žmogaus bendrystės raiškos visuomenėje.

Programoje išskirtos penkios pasiekimų sritys: Šventojo Rašto pažinimas, Tikėjimo turinio pažinimas, Bažnyčia ir liturgija, Asmens tobulėjimas ir dvasinis gyvenimas, Asmuo ir moralė. Šios pasiekimų sritys yra bendros visoms klasėms nuo 1 iki IV gimnazijos klasės. Kiekvienam koncentrui numatyti konkretūs kiekvienos srities pasiekimai, suformuluoti atsižvelgiant į vaiko raidos ypatumus ir įgytą patirtį. Tikimasi, kad jie bus pasiekti baigiant ugdymo koncentrą. Pasiekimų sričių apimtys paskirstytos tolygiai. Programoje aprašyti mokinių pasiekimai suprantami kaip žinių ir supratimo, gebėjimų ir nuostatų visuma. Kiekvienos pasiekimų srities pasiekimų raida atskleidžiama šešiuose ugdymo koncentruose (1–2 klasės, 3–4 klasės, 5–6 klasės, 7–8 klasės, 9–10 (I–II gimnazijos klasės) ir III–IV gimnazijos klasės). Programoje pateikiami skirtingiems mokinių amžiaus tarpsniams numatyti pasiekimai – mokymosi rezultatai. Mokymo(si) turinys nusako kontekstus, kuriuose ugdomi mokinių pasiekimai ir mokymo(si) kontekstų pasirinkimo galimybes laipsniškam žinių ir supratimo įgijimui, gebėjimų ir vertybinių nuostatų ugdymui. Pasiekimai aprašomi keturiais pasiekimų lygiais: slenkstinis (1), patenkinamas (2), pagrindinis (3) ir aukštesnysis (4). Kiekvienas pasiekimo lygio požymis nurodo mokinio rodomus rezultatus. Aprašomos svarbiausios į(si)vertinimui reikšmingos įgytos žinios ir supratimas, išugdyti gebėjimai ir vertybinės nuostatos.

Dalyko tikslas ir uždaviniai

Tikslas

Katalikų tikybos dalyko tikslas – remiantis Šventuoju Raštu ir Katalikų Bažnyčios doktrina, sudaryti galimybes mokyti(s) tikėjimo tiesų, ugdyti(s) vidujiškumą, bendruomeniškumą ir moralines nuostatas, padedančias interpretuoti ir spręsti gyvenimo klausimus tikėjimo perspektyvoje, siekiant asmenybės ūgties ir tikėjimo brandos.

Uždaviniai

Pradinio ugdymo programa

Pradinio ugdymo uždaviniai. Siekdami tikslo mokiniai:

 • suvokia Biblijos išskirtinumą, skaito, klauso ir išgirsta Dievo žodį, pasakoja pagrindines biblines istorijas;
 • analizuoja pagrindines tikėjimo tiesas ir per jas identifikuoja katalikišką tapatumą;
 • suvokia Katalikų Bažnyčią kaip bendruomenę, švenčiančią tikėjimą;
 • atpažįsta savo vidujiškumą ir kuria asmeninį santykį su Dievu;
 • įvertina nuostatas ir poelgius ir juos komentuoja Evangelijos vertybių perspektyvoje.
Pagrindinio ugdymo programa

Pagrindinio ugdymo uždaviniai. Siekdami tikslo mokiniai:

 • suvokia Bibliją kaip tikėjimo šaltinį, nagrinėja pagrindines biblines istorijas, atpažįsta vardus, simbolius, reiškinius mene ir literatūroje;
 • nagrinėja Apaštalų tikėjimo išpažinimą, apibrėžia ekumenizmo ir tarpreliginio dialogo sąvokas;
 • apibūdina Katalikų Bažnyčios liturgiją, ją vertina, gerbia ir geba joje dalyvauti;
 • paaiškina, koks yra krikščionio pašaukimas, religinės praktikos svarba, ir ieško, kaip pritaikyti gyvenime;
 • suvokia asmens vertę, kritiškai vertina ir analizuoja aktualius visuomenės klausimus, taiko socialinio Bažnyčios mokymo principus siekiant bendrojo gėrio.
Vidurinio ugdymo programa

Vidurinio ugdymo uždaviniai. Siekdami tikslo mokiniai:

 • suvokia Bibliją, kaip tikėjimo šaltinį ir krikščioniško gyvenimo kelrodį, interpretuoja pagrindines biblines istorijas, komentuoja jų raišką mene ir literatūroje;
 • aiškina Tikėjimo išpažinimo teiginius, analizuoja tarpreliginio dialogo ir ekumenizmo raišką, atpažįsta žmogaus troškimą ieškoti Dievo pasaulio religijose ir kultūroje;
 • nagrinėja Katalikų Bažnyčios liturgiją, religinę praktiką, ją gerbia ir geba dalyvauti joje;
 • analizuoja krikščionio pašaukimą ir dvasinio gyvenimo raišką; svarsto katalikiškojo tapatumo klausimus šiuolaikiniame pasaulyje;
 • paaiškina krikščionišką asmens sampratą, tyrinėja įvairius reiškinius tikėjimo ir socialinio Bažnyčios mokymo perspektyvoje, taiko socialinio Bažnyčios mokymo principus siekiant bendrojo gėrio.

Pradinio ugdymo uždaviniai. Siekdami tikslo mokiniai:

 • suvokia Biblijos išskirtinumą, skaito, klauso ir išgirsta Dievo žodį, pasakoja pagrindines biblines istorijas;
 • analizuoja pagrindines tikėjimo tiesas ir per jas identifikuoja katalikišką tapatumą;
 • suvokia Katalikų Bažnyčią kaip bendruomenę, švenčiančią tikėjimą;
 • atpažįsta savo vidujiškumą ir kuria asmeninį santykį su Dievu;
 • įvertina nuostatas ir poelgius ir juos komentuoja Evangelijos vertybių perspektyvoje.

Pagrindinio ugdymo uždaviniai. Siekdami tikslo mokiniai:

 • suvokia Bibliją kaip tikėjimo šaltinį, nagrinėja pagrindines biblines istorijas, atpažįsta vardus, simbolius, reiškinius mene ir literatūroje;
 • nagrinėja Apaštalų tikėjimo išpažinimą, apibrėžia ekumenizmo ir tarpreliginio dialogo sąvokas;
 • apibūdina Katalikų Bažnyčios liturgiją, ją vertina, gerbia ir geba joje dalyvauti;
 • paaiškina, koks yra krikščionio pašaukimas, religinės praktikos svarba, ir ieško, kaip pritaikyti gyvenime;
 • suvokia asmens vertę, kritiškai vertina ir analizuoja aktualius visuomenės klausimus, taiko socialinio Bažnyčios mokymo principus siekiant bendrojo gėrio.

Vidurinio ugdymo uždaviniai. Siekdami tikslo mokiniai:

 • suvokia Bibliją, kaip tikėjimo šaltinį ir krikščioniško gyvenimo kelrodį, interpretuoja pagrindines biblines istorijas, komentuoja jų raišką mene ir literatūroje;
 • aiškina Tikėjimo išpažinimo teiginius, analizuoja tarpreliginio dialogo ir ekumenizmo raišką, atpažįsta žmogaus troškimą ieškoti Dievo pasaulio religijose ir kultūroje;
 • nagrinėja Katalikų Bažnyčios liturgiją, religinę praktiką, ją gerbia ir geba dalyvauti joje;
 • analizuoja krikščionio pašaukimą ir dvasinio gyvenimo raišką; svarsto katalikiškojo tapatumo klausimus šiuolaikiniame pasaulyje;
 • paaiškina krikščionišką asmens sampratą, tyrinėja įvairius reiškinius tikėjimo ir socialinio Bažnyčios mokymo perspektyvoje, taiko socialinio Bažnyčios mokymo principus siekiant bendrojo gėrio.

Kompetencijų ugdymas

Įgyvendinant Programą ugdomos šios kompetencijos: pažinimo, kūrybiškumo, komunikavimo, skaitmeninė, pilietiškumo, socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos, kultūrinė. Jos pateiktos pagal kompetencijos ugdymo intensyvumą.

Katalikų tikybos žinios grindžiamos teologijos metodologija. Mokinio pasaulėvaizdis yra papildomas filosofiniu-teologiniu pažinimu, dalykui būdingomis žiniomis ir iš to kylančiais gebėjimais, pamokose susipažįstama su žmonijoskultūrine patirtimi. Mokiniai susipažįsta su Šventuoju Raštu, tikėjimo turiniu, Katalikų Bažnyčios mokymu šių dienų moralės ir socialinio gyvenimo klausimais, aptaria kitas religijas, kai kurias filosofines idėjas. Mokiniai, remdamiesi įgytomis žiniomis, kelia probleminius klausimus, išskiria spręstinas problemas, vertina įvairias pokyčių alternatyvas, jų moralines pasekmes, kvestionuodami ir pagrįsdami savo santykį su krikščioniškąja pasaulėžiūra, Dievu ir pasauliu, ugdosi kritinį mąstymą, skatinami reflektuoti savo mokymąsi, kelti naujus klausimus ir konstruoti filosofinį-teologinįpažinimą.

Katalikų tikybos pamokose mokiniai skatinami pasitikėti savo jėgomis, prisiimti atsakomybę savo veiksmus irįsivertinti savo bei visuomenės poelgių pasekmes, analizuoti asmeninius ir visuomenės sprendimus, ugdytis socialinį atsakingumą, moralines nuostatas. Mokiniai skatinami tyrinėti savo vidaus pasaulį, išgyventi savąsias tikėjimo patirtis ir dalyvauti dalinantis jomis su kitais, įsiklausyti į sąžinės balsą, sieti tikėjimo ir doros dalykus su kasdieniu gyvenimu. Giliau pažindami save ir aplinką ugdosi savimonę, savitvardą ir atsakomybę rūpindamiesi fizine, protine, emocine, socialine bei dvasine sveikata. Katalikų tikybos pamokose mokiniai ugdosi bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, pagarbą ir empatiją kuriant teigiamus tarpusavio santykius.

Katalikų tikybos pamokose ugdomas kultūrinis sąmoningumas, grindžiamas krikščioniška Lietuvos, Europos ir pasaulio kultūros tradicija. Ugdomas krikščioniško vaizduojamojo meno ir muzikos estetinis pažinimas ir skonis, skatinamas meninės raiškos aktyvumas. Mokiniai vertina ir kūrybiškai interpretuoja krikščionišką kultūros paveldą. Mokiniai, susipažindami su kitomis religijomis, ugdosi supratingumą ir tarpkultūrinio dialogo įgūdžius, lygindami ir apibendrindami kultūrinės raiškos patirtis pritaiko kultūrines žinias asmeniniame ir visuomeniniame gyvenime. Mokiniai, remdamiesi Katalikų Bažnyčios mokymu, lygina, apibendrina, kritiškai vertina aktualiausius kultūros reiškinius: vertybes, idėjas, įsitikinimus, papročius, ženklus bei simbolius, elgsenas, komunikacijos formas, istorines interpretacijas, kultūrinius pasiekimus.

Katalikų tikybos pamokose mokiniai tyrinėja krikščioniškąjį kultūros paveldą. Dalyvaudami šeimos, klasės, mokyklos, vietos bendruomenės, Bažnyčios veikloje, mokiniai identifikuoja kūrybines galimybes, generuoja idėjas irproblemų sprendimus etikos, moralės, liturgijos ir kitose pažinimo srityse. Mokiniai mokomi vertinti iškeltas idėjas remiantis Katalikų Bažnyčios mokymu, argumentuoti savo pasirinkimus, numatyti, kas ir kaip įgyvendins idėjas, kokie galimi iškeltų idėjų išraiškos būdai, kokios informacijos, išteklių ir laiko reikės joms įgyvendinti. Skatinami prisiimti atsakomybę už savo iškeltas idėjas, remiantis krikščioniška morale, konstruktyviai vertinti su jų įgyvendinimu susijusią veiklą, iškilusius sunkumus ir pasiektą rezultatą.

Katalikų tikybos pamokose mokinys supranta įvairiomis formomis perteikiamą religinę ir etinę (moralinę) žinią, ją kritiškai vertina, interpretuoja ir įsitraukia į komunikavimo diskursą, kurį sieja su asmeninio gyvenimo, tikėjimo, mokymo(si), viešosios ir profesinės veiklos sritimis. Pamokose naudojamos kalbinės ir vizualinės raiškos priemonės.Mokiniams sudaromos sąlygos kurti, interpretuoti, argumentuoti ir perduoti teologines-filosofines žinias, nupasakoti ar aprašyti asmeninius, socialinius, religinius reiškinius, vertybes ir sąvokas, rasti informaciją įvairiuose informaciniuose šaltiniuose, skirti objektyvią informaciją nuo subjektyvios, etiškai naudotis socialine medija, parengti pristatymus, vartoti verbalines ir neverbalines raiškos priemones ir formas.

Katalikų tikybos pamokose stebėdami ir tyrinėdami žmonių gyvenimą bendruomenėje, mokiniai mokosi suprasti demokratinės visuomenės ir valstybės prigimtį, jos pagrindinius gyvavimo principus ir vertybes (žmogaus teisės ir laisvės, teisingumas, solidarumas, subsidiarumas, lygybė, aktyvus pilietinis dalyvavimas, atsakomybė ir kt.). Nagrinėja pagarbosžmogaus teisėms ir laisvėms, klimato kaitos problemas, pilietiniam ir krikščioniškam tapatumui kylančius iššūkius ir atsiveriančias galimybes, ugdymosi ekologinį atsivertimą, pilietinės atsakomybės už bendruomenę, šalį, pasaulį klausimus. Dalyvavimas tikėjimo bendruomenėje yra siejamas su socialiniu aktyvumu ir bendruomeniškumu. Įvertina, kokią įtaką asmens veikimas ir (ar) neveikimas daro kitiems bendruomenės nariams, analizuoja tarptautinę patirtį, popiežiaus rūpestį taikos, vienybės, ekologijos, istorinės atminties klausimais.

Mokiniai sprendžia etikos ir moralės problemas, sąveikaujant įvairiems veiksniams, susijusiems su skaitmeninio turinio kūrimu ir perdavimu, siūlo naujų idėjų ir tobulesnių bendravimo ir bendradarbiavimo procesų naudojant skaitmenines technologijas Bažnyčios gyvenime. Katalikų tikybos pamokose mokiniai siekia išsiugdyti gebėjimą kritiškai vertinti informaciją ir ją rinkti skaitmeninėje erdvėje. Naudodami skaitmenines technologijas mokiniai paaiškina įvairius būdus, kaip išvengti pavojaus ir grėsmių dvasinei, fizinei ir psichinei sveikatai. Pamokose mokiniai mokomi pažinti ir įvaldyti skaitmenines technologijas, analizuoti skaitmeninių produktų poveikį klimatui ir aplinkai, vadovautis etikos normomis, sumaniai ir atsakingai naudotis skaitmenine aplinka mokantis, dirbant ir dalyvaujant visuomenės ir Bažnyčios gyvenime. Mokiniai naudojasi oficialiomis Katalikų Bažnyčios svetainėmis, ieško jose atsakymų aktualiais klausimais, naudojasi skaitmeniniais Bažnyčios dokumentais, Biblija.

Pasiekimų sritys ir pasiekimai

Pasiekimų sritys žymimos raide (pavyzdžiui, A, B), raide ir skaičiumi (pavyzdžiui, A1, A2) žymimas tos pasiekimų srities pasiekimas. Lentelėse kiekvienam klasių koncentrui pasiekimai aprašomi keturiais pasiekimų lygiais: slenkstinis (1), patenkinamas (2), pagrindinis (3) ir aukštesnysis (4). Raidės ir skaičių junginyje (pavyzdžiui, A1.2) raide žymima pasiekimų sritis (A), pirmu skaičiumi (1) nurodomas pasiekimas, o antru skaičiumi (2) – pasiekimų lygis.

Tyrinėdami Biblijos kanoną, skaitydami Bibliją ir nagrinėdami jos pasakojimą susipažįsta su Apreiškimo šaltiniu ir asmeninio santykio su Dievu pagrindu. Atskleidžia Biblijos kultūrinį, istorinį paveldą, ugdosi biblinį raštingumą. Šios pasiekimų srities mokinių pasiekimai: A1–A3.
Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras

Atsakydamas į nukreipiamuosius klausimus išskiria Bibliją iš kitų knygų (A1.1).

Savarankiškai skiria Bibliją nuo kitų knygų, įvardija 1–2 skirtumus ir panašumus (A1.2).

Išskirdamas Bibliją kaip ypatingą knygą, paaiškina skirtumus ir panašumus su kitomis knygomis, nurodo Biblijos Autorių ir autorius (A1.3).

Įvardija Bibliją kaip Dievo žodį, moka klausytis ir išgirsti jį (A1.4).

Šventasis Raštas – ypatinga knyga. 1–2 klasių koncentras.

1 klasė

Kuo skiriasi Biblija nuo kitų knygų? (Šventojo Rašto turinio svarba, pagarbus elgesys su Biblija). Kaip Dievas kalba Biblijoje? (Dievo žodis, Dievas kalba savo žmonėms). Kodėl Biblija paauksuota? (Biblijos išskirtinumas). Ar širdis turi ausis? (Kaip klausyti Dievo žodžio?).

3–4 klasių koncentras

Naudodamasis schema vardija du Biblijos formavimosi etapus (A1.1).

Atpažįsta ir įvardija antrojo Biblijos formavimosi etapo užrašymo būdus (A1.2).

Papasakoja apie Biblijos užrašymo būdus, paaiškina jų privalumus ir trūkumus (A1.3).

Chronologiškai pristato Biblijos formavimosi istoriją nuo sakytinės tradicijos iki spausdinto teksto (A1.4).

Nuo papasakotos istorijos iki knygos. 3–4 klasių koncentras.

3 klasė

Kiek papiruso lapų reikia Biblijai užrašyti? (Biblijos užrašymo būdai: nuo molinės lentelės iki skaitmeninės Biblijos). Kaip iš kartos į kartą buvo perduodami Šventojo Rašto tekstai? (Sakytinė ir rašytinė tradicijos). Ar pats Dievas parašė Bibliją? (Dievo įkvėpti autoriai ir jų rašymo aplinkybės).

5–6 klasių koncentras

Naudodamasis pagalbine medžiaga savais žodžiais paaiškina sąvokas „Biblija“, „kanonas“, „Geroji Naujiena“ (A1.1).

Naudodamasis pagalbine medžiaga apibrėžia sąvokas „Biblija“ „kanonas“, „Geroji Naujiena“, pagal duotus požymius klasifikuoja Senojo Testamento ir Naujojo Testamento tekstus (A1.2).

Klasifikuoja Senojo Testamento ir Naujojo Testamento tekstus, atpažįsta teksto žanrą (A1.3).

Klasifikuoja Senojo Testamento ir Naujojo Testamento tekstus, atpažįsta teksto žanrą, apibūdina kontekstą (A1.4).

Biblija kaip biblioteka. 5–6 klasių koncentras.

6 klasė

Nuo poezijos iki detektyvo (žanrai, pasakotojai, kontekstai). Ar Biblija dar rašoma? (Kanono susiformavimas, Senojo ir Naujojo Testamento knygų išbaigtumas). Ar įmanoma perskaityti visas bibliotekos knygas? (Knygų skaičius, Biblijos kalbos).

7–8 klasių koncentras

Konsultuodamasis paaiškina, kad Biblija turi literatūrinę ir dvasinę prasmę (A1.1).

Bendrais bruožais paaiškina, kuo skiriasi Biblijos dvasinė ir literatūrinė prasmės. Žino, kokiomis aplinkybėmis buvo užrašyta Biblija (A1.2).

Pavyzdžiais paaiškina žodines ir dvasines prasmes Biblijoje. Atpažįsta Biblijoje esančią istorinio konteksto kalbą (A1.3).

Pasirinktuose Biblijos tekstuose paaiškina žodines ir dvasines prasmes, jas interpretuoja istoriniame kontekste. Paaiškina, kaip Bibliją tyrinėja empiriniai mokslai ir teologija (A1.4).

Biblija po mikroskopu. 7–8 klasių koncentras.

7 klasė

Kokį palikimą esi gavęs? (Žodžio „testamentas“ teologinė reikšmė, Senojo ir Naujojo Testamentų parašymo laikotarpiai ir aktualumas). Koks mokslininko žvilgsnis į Bibliją? (Biblijos geografija, istorija, archeologija). Kaip atrodo Biblija žvelgiant per širdies mikroskopą? (Dvasinė Biblijos prasmė, Biblijos, kaip Dievo žodžio, skaitymas šiandien). Ar Pirmieji Tėvai suvalgė obuolį? (Senieji ir šiuolaikiniai Biblijos vertimai).

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Padedamas nurodo Senojo ir Naujojo Testamentų skirtumus ir panašumus (A1.1).

Nurodo Senojo ir Naujojo Testamentų skirtumus ir panašumus, savais žodžiais apibūdina Šventojo Rašto reikšmę Bažnyčiai (A1.2).

Nurodo ir paaiškina Senojo ir Naujojo Testamentų skirtumus bei panašumus ir nusako Šventojo Rašto reikšmę Bažnyčiai ir mokslui (A1.3).

Nurodo ir paaiškina Senojo ir Naujojo Testamentų skirtumus bei panašumus, kūrybiškai įvairiais būdais perteikia Šventojo Rašto reikšmę Bažnyčiai, mokslui, asmeniniam gyvenimui (A1.4).

Biblijos aktualumas. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

9 (I gimnazijos ) klasė

Ką žinau apie Šv. Raštą? (Bendrosios žinios apie Bibliją). Kokie yra skirtumai ir panašumai tarp Senojo ir Naujojo Testamentų? (Dievo įkvėptas tekstas, parašytas skirtinguose istoriniuose kontekstuose ir skirtingoms bendruomenėms). Kokį vaidmenį Šventasis Raštas vaidina bažnyčioje? (Teologinio mokymo, liturgijos ir asmeninio dvasingumo šaltinis). Kodėl mokslininkai domisi Biblija? (Biblijos tyrinėtojų, istorikų, archeologų, kriptologų tyrimai, jų tikslas ir atradimai). Ar verta skaityti Bibliją šiandien? (Kultūrinis paveldas, įtraukianti knyga, tikėjimo šaltinis, knyga apie Jėzų, sakramentų pagrindas, Žodžio liturgija, asmeninės maldos būdas). 

III–IV gimnazijos klasių koncentras

Atpažįsta Biblijos formavimosi ir pasaulio, kultūros, literatūros istorijos sąsajas (A1.1).

Sieja Biblijos formavimosi ir pasaulio, kultūros, literatūros istorijas (A1.2).

Tyrinėja Biblijos formavimosi ir pasaulio, kultūros, literatūros istorijas (A1.3).

Pateikia argumentų Biblijos formavimosi ir pasaulio, kultūros, literatūros istorijų sąsajoms pagrįsti (A1.4).

Biblijos svarba ir reikšmė. III–IV gimnazijos klasių koncentras.

III gimnazijos klasė

Kam priklauso Biblijos autoriaus teisės? (Šventieji autoriai (hagiografai), autorystė, autoriaus teisės, intelektinė nuosavybė). Kiek Biblijoje yra istorijos? (Biblijos formavimosi istorija, geografija, civilizacijos, žmonės, įvykiai). Kuo Biblija skiriasi nuo kitų šventųjų Raštų? (Biblijos lyginamoji analizė su kitų religijų Šventraščiais).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras

Dėmesingai klausosi paprasčiausio Biblijos teksto, pavieniais žodžiais pasako teksto esmę (A2.1).

Klausydamas Biblijos teksto, rišlias sakiniais papasakoja jo turinį, padedamas aptaria atskleistas vertybes, susijusias su artimiausiu jam pažįstamu kontekstu (A2.2).

Skaitydamas Biblijos tekstą, suformuluoja teksto temą, aptaria atskleistas vertybes, susijusias su artimiausiu jam pažįstamu kontekstu (A2.3).

Lygindamas evangelijų tekstus, pastebi neatitinkančias detales, remdamasis skirtingų evangelistų tekstais, kūrybiškai pristato pasakojimą apie Jėzų (A2.4).

Velykų žinia Biblijoje. 1–2 klasių koncentras.

2 klasė

Kokie yra Prisikėlimo ženklai? (Nuristas akmuo, tuščias kapas, angelas, drobulės). Kaip evangelistai kalba apie Prisikėlimą? (Prisikėlimo naratyvas).

3–4 klasių koncentras

Pagal pateiktą pavyzdį išvardija Šv. Rašto nuorodos dalis (A2.1).

Padedamas pagal nuorodas suranda ir perskaito pateiktas Evangelijos ištraukas (A2.2).

Pagal Šventojo Rašto nuorodas suranda ir perskaito pateiktas Evangelijos ištraukas, siedamas jas su bibliniu kontekstu (A2.3).

Užrašo perskaitytos Evangelijos ištraukos nuorodą (A2.4).

Ką Šventasis Raštas man kalba šiandien? 3–4 klasių koncentras.

4 klasė

Ar įmanoma „nulaužti“ Biblijos kodą? (Mokymasis skaityti Bibliją pagal pateiktas nuorodas). Ar galima iškepti pyragą pagal Bibliją? (Sakinių, žodžių paieška pagal nuorodas). Ar įmanoma pabėgti nuo Dievo? (Jonos istorija, Jonos knyga). Ar ūgis trukdo pamatyti Jėzų? (Zachiejaus istorija) „Katras iš jų įvykdė Tėvo valią?“ (Apie klusnumą, žodžio ir veiksmo dermę).

5–6 klasių koncentras

Remdamasis gerai žinomu bibliniu kontekstu, nurodo, kad Biblija yra svarbus kultūrinis paveldas (A2.1).

Remdamasis nesudėtingu bibliniu kontekstu paaiškina Biblijos kultūrinio paveldo svarbą, nurodytuose tekstuose atpažįsta pamokymus (A2.2).

Remdamasis sudėtingesniu bibliniu kontekstu apibendrina Biblijos kultūrinio paveldo svarbą, atpažintus pamokymus paaiškina (A2.3).

Remdamasis nauju bibliniu kontekstu vertina Biblijos kultūrinio paveldo svarbą, Biblijos pamokymus sieja su gyvenimu ir asmenine patirtimi, juos interpretuoja kaip literatūros ir kaip tikėjimo tekstus (A2.4).

Patarimai Išminties literatūroje. 5–6 klasių koncentras.

5 klasė

Ar Dievas kalbėjo patarlėmis? (Patarlių ir Siracido knygos: tėvų pamokymai vaikams, išmintis). Ko paklaustum išminčiaus? (Patarlių ir Siracido knygos: apie darbą, dosnumą, bendravimą). Kokį draugą norėčiau turėti? (Draugystė Biblijoje). Koks būtų prezidentas pagal Bibliją? (Lyderystė, atsakomybė už savo šalį).

7–8 klasių koncentras

Pagal struktūrinių elementų išskyrimo pavyzdį tekste atpažįsta pasakojimo žinią ir istorinį kontekstą (A2.1).

Tekste savarankiškai atpažįsta istorinį kontekstą ir paaiškina teksto žinios aktualumą (A2.2).

Bibliniame tekste atpažįsta tikėjimo žinią ir istorinį kontekstą, juos gretina, paaiškina sąsajas ir aktualumą (A2.3).

Lyginamuose tekstuose atpažįsta istorinius kontekstus, išskiria perteikiamą žinią ir kūrybiškai pristato (A2.4).

Laiko ženklai Biblijoje. 7–8 klasių koncentras.

7 klasė 

Kokios sąsajos tarp Biblijos ir pasaulio istorijos? (Babilonas, Egiptas, Romos imperija ir t. t.). Kuo skiriasi biblinis pranašas nuo astrologo ir (ar) būrėjo? (Pranašo reikšmė ir dabarties įvykių interpretavimas tikėjimo perspektyvoje). Ką patirčiau keliaudamas kartu su Šv. Pauliumi? (Šv. Pauliaus asmuo, kelionės, patirtys).

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Savais žodžiais paaiškina, kaip pritaikyti Biblijos tekstus savo gyvenime. Pagal pateiktą pavyzdį apibūdina biblinės kultūros kontekstą (A2.1).

Analizuoja, kaip bibliniai tekstai daro įtaką asmeniniams ir visuomeniniams sprendimams, lygina biblinės kultūros kontekstą su šių dienų aktualijomis. Savo nuomonę iš dalies pagrindžia argumentais (A2.2).

Remdamasis biblinės kultūros kontekstu, vertina, kaip bibliniai tekstai daro įtaką asmeniniams ir visuomeniniams sprendimams, kelia probleminius klausimus, svarsto pateikdamas argumentus (A2.3).

Remdamasis biblinės kultūros kontekstu, literatūriniais kūriniais kūrybiškai interpretuoja, kaip bibliniai tekstai daro įtaką asmeniniams ir visuomeniniams sprendimams, diskusijose kelia probleminius klausimus, svarsto, pateikdamas argumentus. Įvairiais aspektais aptaria pasirinktą problemą ar klausimą (A2.4).

Dievo Karalystės paveldėtojai (palyginimai). 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

9 (I gimnazijos) klasė

Ar Dievas sukūrė blogį? (Sąžinė, laisvė, atsakomybė). Ar Jėzus palyginimuose kalbėtų apie programuotoją? (Biblinės kultūros ir konteksto skirtumai lyginant su šiandiena, Jėzaus palyginimų paaiškinimai. Pasirinktinai: palyginimai apie sėjėją ir rauges, kalno pamokslas, gerasis ganytojas, vynininkai žmogžudžiai). Kaip pritaikyti Biblijos tekstus savo gyvenime? (Atleidimas, priešų meilė, dosnumas).

III–IV gimnazijos klasių koncentras

Atpažįsta Biblijos interpretacijas kultūroje (A2.1).

Išskiria Biblijos interpretavimo būdus kultūroje (A2.2).

Apibūdina Biblijos tekstų literatūrinę, istorinę, dvasinę prasmes, tyrinėja Biblijos interpretavimo pavyzdžius literatūroje, kultūroje (A2.3).

Analizuoja Biblijos interpretavimo kultūroje būdus ir iliustruoja juos pavyzdžiais (A2.4).

Biblijos interpretacija. III–IV gimnazijos klasių koncentras.

IV gimnazijos klasė

Ar Biblija tik literatūra? (Literatūrinis Biblijos kontekstas, literatūriniai Biblijos žanrai, formos, formuluotės, Biblijos kalbos ir raštas senovės Artimuosiuose Rytuose, Biblijos tekstas – perdavimas ir saugojimas, Biblijos perrašinėtojai, vertimai, redakcijos). Kas buvo pradžioje? (Pradžioje Dievas sukūrė...; pradžioje buvo Žodis...; žodžio svarba, pasaulio kūrimo mitai, sakmės, pasakojimai). Kaip interpretuoti Bibliją? (Biblijos tekstų literatūrinė, istorinė analizė, dvasinė prasmė, mokslo ir tikėjimo sąsajos).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras

Padedamas įvardija pirmųjų tėvų vardus ir medžio, nuo kurio Dievas draudė valgyti vaisius, pavadinimą (A3.1).

Susipažinęs su žmogaus nusigręžimo nuo Dievo istorija, kūrybiškai ją papasakoja (A3.2).

Papasakoja apie žmogaus nusigręžimą nuo Dievo ir įvardija Dievo Išganymo pažadą (A3.3).

Įvardija Dievo pažadą atsiųsti Gelbėtoją ir atpažįsta jį Jėzaus asmenyje. Pasakoja Jėzaus gimimo istoriją (A3.4).

Dievas dovanoja mums pasaulį ir juo rūpinasi. 1–2 klasių koncentras.

1 klasė

Kodėl žmonės nusigręžė nuo Dievo? (Pradžios knygos pasakojimas). Kaip Dievas laikosi savo pažadų? (Pažadas atsiųsti Gelbėtoją, Jėzaus gimimas.).

3–4 klasių koncentras

Įvardija vieno tikėjimo protėvio ir karaliaus istorijų pagrindinius veikėjus ir įvykius (A3.1).

Chronologiškai pristato tikėjimo protėvius ir karalius (A3.2).

Apibūdina pateiktų Biblijos veikėjų charakterio bruožus ir jų misiją (A3.3).

Sukuria pasirinkto tikėjimo protėvio ar karaliaus portretą arba jo istorijos siužetą (A3.4).

Tikėjimo protėviai ir karaliai Šventajame Rašte. 3–4 klasių koncentras.

4 klasė

Ar verta pasitikėti Dievu? (Abraomas, Izaokas – išėjimas, Izaoko auka). Kiek kainuoja dubenėlis sriubos? (Ezavas ir Jokūbas, pirmagimystė Biblijoje, žmogaus vertė). Ar paskutinis gali būti pirmas? (Juozapas, brolių išdavystė). Į kokį žygį Dievas pakvietė Mozę? (Pašaukimas, išėjimas iš Egipto, kelionė per dykumą). Kas akmeniu užmušė milžiną? (Dovydo pašaukimas ir stiprybė). Kodėl sakome: „Išmintingas, kaip Saliamonas“? (Saliamonas, išminties vertybė).

5–6 klasių koncentras

Pasitardamas su mokytoju pasako ir bendrais bruožais apibūdina lyginamų biblinių istorijų panašumus ir skirtumus (A3.1).

Pasako ir apibūdina lyginamų biblinių istorijų panašumus ir skirtumus (A3.2).

Pasako, apibūdina ir paaiškina lyginamų biblinių istorijų panašumus ir skirtumus, interpretuoja Biblijos istorijas, atpažįsta, kaip Dievas veikia istorijoje (A3.3).

Kūrybiškai pristato lyginamų biblinių istorijų panašumus ir skirtumus, interpretuoja Biblijos istorijas, paaiškina, kaip Dievas veikia istorijoje ir susieja su gyvenimo aktualijomis (A3.4).

Biblija paaiškina Bibliją. 5–6 klasių koncentras.

5 klasė

Koks būtų Abraomo ir Jėzaus pokalbis? (Abraomo ir Jėzaus aukos palyginimas). Kokią „navigaciją“ naudojo Mozė vesdamas tautą? (Mozės ir Jėzaus misija, Mozė išveda tautą iš nelaisvės Egipte, Jėzus išvaduoja žmogų iš nuodėmės nelaisvės). Kaip Evangelijas pradeda to meto „ekspertai“ ir „žurnalistai“? (Skirtingų Evangelijų pradžių palyginimas. Sinoptinės Evangelijos). Kas įvyko prie stalo vakarieniaujant su Jėzumi? (Eucharistijos įsteigimas).

7–8 klasių koncentras

Naudodamasis Biblijos panorama išskiria kelis Biblijos chronologinius įvykius, vardus, vietoves, simbolinės kalbos pavyzdžius (A3.1).

Išskiria kelis Biblijos chronologinius įvykius, nurodo vardus, vietoves, atpažįsta simbolinę kalbą (A3.2).

Chronologiškai išvardina svarbiausius įvykius, reikšmingus vardus ir vietoves, atpažįsta simbolinę Biblijos kalbą (A3.3).

Savarankiškai nurodo chronologinių įvykių seką, joje kūrybiškai pateikia Išganymo istorijai svarbių asmenų ir vietovių pavyzdžius, interpretuoja simbolinę kalbą (A3.4).

Išganymo istorija Biblijos panoramoje. 7–8 klasių koncentras.

8 klasė

Kaip Išganymo istoriją papasakotų Nacionalinė geografija? (Dievo Tautos Išganymo istorija, chronologinė seka: protėviai, išėjimas, teisėjai, karaliai, pranašai, tremtis, Jėzus, Bažnyčios gimimas). Ar Biblijos ir istorijos įvykiai sutampa? (Sąsajos tarp Biblijos ir pasaulio istorijos, pvz., Babelio bokštas, Mesopotamija, Egiptas, Romos imperija ir Jėzaus gimimas). Ką Biblijoje suprasti pažodžiui, o ką ne? (Bibliniai simboliai ir perkeltinė reikšmė, pvz., atpirkimo ožys, Babelio bokštas, Sodoma ir Gomora, išmintingas kaip Saliamonas, užmėtyti akmenimis, nusiplauti rankas, iš didelio rašto išėjo iš krašto ir t. t.).

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Savo aplinkoje atpažįsta biblinius simbolius, vardus ir reiškinius, paaiškina jų reikšmę (A3.1).

Savo aplinkoje atpažįsta biblinius simbolius, vardus ir reiškinius, paaiškina jų reikšmę, susieja su Biblijos istorijomis (A3.2.).

Paaiškina aplinkoje matomus biblinius simbolius, vardus ir reiškinius, susieja su Biblijos istorijomis, kelia probleminius klausimus (A3.3.).

Savo aplinkoje, literatūroje ir mene atpažįsta ir interpretuoja Biblijos istorijas ir nurodo pagrindinius biblinius simbolius, vardus, reiškinius, kelia probleminius klausimus, ieško atsakymų (A3.4).

Susiskaldęs žmogus. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

10 (II gimnazijos) klasė

Ar aš esu savo brolio sargas? (Pavydas, pyktis, kaltė, sąžinė, Kainas ir Abelis). Kodėl kenčia nekaltas? (Kančios problema: Jobo knyga, Kristaus kančia). Kur Dievas, kai skauda? (Skausmingi žmogaus ir Bažnyčios įvykiai, Jobo knyga, 23 psalmė, holokaustas ir t. t.). Pasirinkimas būti gailestingu ar teisingu? (Pasirinktinai: gailestingasis samarietis, sūnus palaidūnas, vynuogyno darbininkai, palyginimas apie talentus, turtuolis ir Lozorius). Kaip elgtis su sunkiais žmonėmis? (Beširdis skolininkas, Jėzaus raginimas atleisti). Ar žmonės kada nors pastatys Babelio bokštą? (Puikybės pasekmė, Babelio bokštas, nesusikalbėjimas). Kiek žmogui gana? (Godumas, mana dykumoje, turtingasis jaunuolis).

III–IV gimnazijos klasių koncentras

Atpažįsta biblinius simbolius, vardus ir reiškinius (A3.1).

Išskiria biblinius simbolius, vardus ir reiškinius (A3.2).

Tyrinėja biblinius reiškinius, vardus, simbolius analizuodami literatūros ir meno kūrinius (A3.3).

Kritiškai vertina biblinius simbolius, vardus ir reiškinius (A3.4).

Bibliniai įvaizdžiai ir motyvai. III–IV gimnazijos klasių koncentras.

IV gimnazijos klasė

Ar turi Biblija ką pasakyti šiandienos žmogui? (Šventojo Rašto turinys ir vienovė, bibliniai simboliai dailėje ir literatūroje). Ar stebuklai tikrai vyksta? (Kristaus stebuklai: tarė ir atsirado, tarė ir pasveiko; literatūriniai kontekstai). Kaip Biblija įkvepia kūrėjus? (Meilė, troškimai, neapykanta, pavydas Biblijos tekstuose, literatūroje, mene).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras

Atsakydamas į nukreipiamuosius klausimus išskiria Bibliją iš kitų knygų (A1.1).

Savarankiškai skiria Bibliją nuo kitų knygų, įvardija 1–2 skirtumus ir panašumus (A1.2).

Išskirdamas Bibliją kaip ypatingą knygą, paaiškina skirtumus ir panašumus su kitomis knygomis, nurodo Biblijos Autorių ir autorius (A1.3).

Įvardija Bibliją kaip Dievo žodį, moka klausytis ir išgirsti jį (A1.4).

Šventasis Raštas – ypatinga knyga. 1–2 klasių koncentras.

1 klasė

Kuo skiriasi Biblija nuo kitų knygų? (Šventojo Rašto turinio svarba, pagarbus elgesys su Biblija). Kaip Dievas kalba Biblijoje? (Dievo žodis, Dievas kalba savo žmonėms). Kodėl Biblija paauksuota? (Biblijos išskirtinumas). Ar širdis turi ausis? (Kaip klausyti Dievo žodžio?).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras

Dėmesingai klausosi paprasčiausio Biblijos teksto, pavieniais žodžiais pasako teksto esmę (A2.1).

Klausydamas Biblijos teksto, rišlias sakiniais papasakoja jo turinį, padedamas aptaria atskleistas vertybes, susijusias su artimiausiu jam pažįstamu kontekstu (A2.2).

Skaitydamas Biblijos tekstą, suformuluoja teksto temą, aptaria atskleistas vertybes, susijusias su artimiausiu jam pažįstamu kontekstu (A2.3).

Lygindamas evangelijų tekstus, pastebi neatitinkančias detales, remdamasis skirtingų evangelistų tekstais, kūrybiškai pristato pasakojimą apie Jėzų (A2.4).

Velykų žinia Biblijoje. 1–2 klasių koncentras.

2 klasė

Kokie yra Prisikėlimo ženklai? (Nuristas akmuo, tuščias kapas, angelas, drobulės). Kaip evangelistai kalba apie Prisikėlimą? (Prisikėlimo naratyvas).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras

Padedamas įvardija pirmųjų tėvų vardus ir medžio, nuo kurio Dievas draudė valgyti vaisius, pavadinimą (A3.1).

Susipažinęs su žmogaus nusigręžimo nuo Dievo istorija, kūrybiškai ją papasakoja (A3.2).

Papasakoja apie žmogaus nusigręžimą nuo Dievo ir įvardija Dievo Išganymo pažadą (A3.3).

Įvardija Dievo pažadą atsiųsti Gelbėtoją ir atpažįsta jį Jėzaus asmenyje. Pasakoja Jėzaus gimimo istoriją (A3.4).

Dievas dovanoja mums pasaulį ir juo rūpinasi. 1–2 klasių koncentras.

1 klasė

Kodėl žmonės nusigręžė nuo Dievo? (Pradžios knygos pasakojimas). Kaip Dievas laikosi savo pažadų? (Pažadas atsiųsti Gelbėtoją, Jėzaus gimimas.).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
3–4 klasių koncentras

Naudodamasis schema vardija du Biblijos formavimosi etapus (A1.1).

Atpažįsta ir įvardija antrojo Biblijos formavimosi etapo užrašymo būdus (A1.2).

Papasakoja apie Biblijos užrašymo būdus, paaiškina jų privalumus ir trūkumus (A1.3).

Chronologiškai pristato Biblijos formavimosi istoriją nuo sakytinės tradicijos iki spausdinto teksto (A1.4).

Nuo papasakotos istorijos iki knygos. 3–4 klasių koncentras.

3 klasė

Kiek papiruso lapų reikia Biblijai užrašyti? (Biblijos užrašymo būdai: nuo molinės lentelės iki skaitmeninės Biblijos). Kaip iš kartos į kartą buvo perduodami Šventojo Rašto tekstai? (Sakytinė ir rašytinė tradicijos). Ar pats Dievas parašė Bibliją? (Dievo įkvėpti autoriai ir jų rašymo aplinkybės).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
3–4 klasių koncentras

Pagal pateiktą pavyzdį išvardija Šv. Rašto nuorodos dalis (A2.1).

Padedamas pagal nuorodas suranda ir perskaito pateiktas Evangelijos ištraukas (A2.2).

Pagal Šventojo Rašto nuorodas suranda ir perskaito pateiktas Evangelijos ištraukas, siedamas jas su bibliniu kontekstu (A2.3).

Užrašo perskaitytos Evangelijos ištraukos nuorodą (A2.4).

Ką Šventasis Raštas man kalba šiandien? 3–4 klasių koncentras.

4 klasė

Ar įmanoma „nulaužti“ Biblijos kodą? (Mokymasis skaityti Bibliją pagal pateiktas nuorodas). Ar galima iškepti pyragą pagal Bibliją? (Sakinių, žodžių paieška pagal nuorodas). Ar įmanoma pabėgti nuo Dievo? (Jonos istorija, Jonos knyga). Ar ūgis trukdo pamatyti Jėzų? (Zachiejaus istorija) „Katras iš jų įvykdė Tėvo valią?“ (Apie klusnumą, žodžio ir veiksmo dermę).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
3–4 klasių koncentras

Įvardija vieno tikėjimo protėvio ir karaliaus istorijų pagrindinius veikėjus ir įvykius (A3.1).

Chronologiškai pristato tikėjimo protėvius ir karalius (A3.2).

Apibūdina pateiktų Biblijos veikėjų charakterio bruožus ir jų misiją (A3.3).

Sukuria pasirinkto tikėjimo protėvio ar karaliaus portretą arba jo istorijos siužetą (A3.4).

Tikėjimo protėviai ir karaliai Šventajame Rašte. 3–4 klasių koncentras.

4 klasė

Ar verta pasitikėti Dievu? (Abraomas, Izaokas – išėjimas, Izaoko auka). Kiek kainuoja dubenėlis sriubos? (Ezavas ir Jokūbas, pirmagimystė Biblijoje, žmogaus vertė). Ar paskutinis gali būti pirmas? (Juozapas, brolių išdavystė). Į kokį žygį Dievas pakvietė Mozę? (Pašaukimas, išėjimas iš Egipto, kelionė per dykumą). Kas akmeniu užmušė milžiną? (Dovydo pašaukimas ir stiprybė). Kodėl sakome: „Išmintingas, kaip Saliamonas“? (Saliamonas, išminties vertybė).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
5–6 klasių koncentras

Naudodamasis pagalbine medžiaga savais žodžiais paaiškina sąvokas „Biblija“, „kanonas“, „Geroji Naujiena“ (A1.1).

Naudodamasis pagalbine medžiaga apibrėžia sąvokas „Biblija“ „kanonas“, „Geroji Naujiena“, pagal duotus požymius klasifikuoja Senojo Testamento ir Naujojo Testamento tekstus (A1.2).

Klasifikuoja Senojo Testamento ir Naujojo Testamento tekstus, atpažįsta teksto žanrą (A1.3).

Klasifikuoja Senojo Testamento ir Naujojo Testamento tekstus, atpažįsta teksto žanrą, apibūdina kontekstą (A1.4).

Biblija kaip biblioteka. 5–6 klasių koncentras.

6 klasė

Nuo poezijos iki detektyvo (žanrai, pasakotojai, kontekstai). Ar Biblija dar rašoma? (Kanono susiformavimas, Senojo ir Naujojo Testamento knygų išbaigtumas). Ar įmanoma perskaityti visas bibliotekos knygas? (Knygų skaičius, Biblijos kalbos).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
5–6 klasių koncentras

Remdamasis gerai žinomu bibliniu kontekstu, nurodo, kad Biblija yra svarbus kultūrinis paveldas (A2.1).

Remdamasis nesudėtingu bibliniu kontekstu paaiškina Biblijos kultūrinio paveldo svarbą, nurodytuose tekstuose atpažįsta pamokymus (A2.2).

Remdamasis sudėtingesniu bibliniu kontekstu apibendrina Biblijos kultūrinio paveldo svarbą, atpažintus pamokymus paaiškina (A2.3).

Remdamasis nauju bibliniu kontekstu vertina Biblijos kultūrinio paveldo svarbą, Biblijos pamokymus sieja su gyvenimu ir asmenine patirtimi, juos interpretuoja kaip literatūros ir kaip tikėjimo tekstus (A2.4).

Patarimai Išminties literatūroje. 5–6 klasių koncentras.

5 klasė

Ar Dievas kalbėjo patarlėmis? (Patarlių ir Siracido knygos: tėvų pamokymai vaikams, išmintis). Ko paklaustum išminčiaus? (Patarlių ir Siracido knygos: apie darbą, dosnumą, bendravimą). Kokį draugą norėčiau turėti? (Draugystė Biblijoje). Koks būtų prezidentas pagal Bibliją? (Lyderystė, atsakomybė už savo šalį).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
5–6 klasių koncentras

Pasitardamas su mokytoju pasako ir bendrais bruožais apibūdina lyginamų biblinių istorijų panašumus ir skirtumus (A3.1).

Pasako ir apibūdina lyginamų biblinių istorijų panašumus ir skirtumus (A3.2).

Pasako, apibūdina ir paaiškina lyginamų biblinių istorijų panašumus ir skirtumus, interpretuoja Biblijos istorijas, atpažįsta, kaip Dievas veikia istorijoje (A3.3).

Kūrybiškai pristato lyginamų biblinių istorijų panašumus ir skirtumus, interpretuoja Biblijos istorijas, paaiškina, kaip Dievas veikia istorijoje ir susieja su gyvenimo aktualijomis (A3.4).

Biblija paaiškina Bibliją. 5–6 klasių koncentras.

5 klasė

Koks būtų Abraomo ir Jėzaus pokalbis? (Abraomo ir Jėzaus aukos palyginimas). Kokią „navigaciją“ naudojo Mozė vesdamas tautą? (Mozės ir Jėzaus misija, Mozė išveda tautą iš nelaisvės Egipte, Jėzus išvaduoja žmogų iš nuodėmės nelaisvės). Kaip Evangelijas pradeda to meto „ekspertai“ ir „žurnalistai“? (Skirtingų Evangelijų pradžių palyginimas. Sinoptinės Evangelijos). Kas įvyko prie stalo vakarieniaujant su Jėzumi? (Eucharistijos įsteigimas).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
7–8 klasių koncentras

Konsultuodamasis paaiškina, kad Biblija turi literatūrinę ir dvasinę prasmę (A1.1).

Bendrais bruožais paaiškina, kuo skiriasi Biblijos dvasinė ir literatūrinė prasmės. Žino, kokiomis aplinkybėmis buvo užrašyta Biblija (A1.2).

Pavyzdžiais paaiškina žodines ir dvasines prasmes Biblijoje. Atpažįsta Biblijoje esančią istorinio konteksto kalbą (A1.3).

Pasirinktuose Biblijos tekstuose paaiškina žodines ir dvasines prasmes, jas interpretuoja istoriniame kontekste. Paaiškina, kaip Bibliją tyrinėja empiriniai mokslai ir teologija (A1.4).

Biblija po mikroskopu. 7–8 klasių koncentras.

7 klasė

Kokį palikimą esi gavęs? (Žodžio „testamentas“ teologinė reikšmė, Senojo ir Naujojo Testamentų parašymo laikotarpiai ir aktualumas). Koks mokslininko žvilgsnis į Bibliją? (Biblijos geografija, istorija, archeologija). Kaip atrodo Biblija žvelgiant per širdies mikroskopą? (Dvasinė Biblijos prasmė, Biblijos, kaip Dievo žodžio, skaitymas šiandien). Ar Pirmieji Tėvai suvalgė obuolį? (Senieji ir šiuolaikiniai Biblijos vertimai).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
7–8 klasių koncentras

Pagal struktūrinių elementų išskyrimo pavyzdį tekste atpažįsta pasakojimo žinią ir istorinį kontekstą (A2.1).

Tekste savarankiškai atpažįsta istorinį kontekstą ir paaiškina teksto žinios aktualumą (A2.2).

Bibliniame tekste atpažįsta tikėjimo žinią ir istorinį kontekstą, juos gretina, paaiškina sąsajas ir aktualumą (A2.3).

Lyginamuose tekstuose atpažįsta istorinius kontekstus, išskiria perteikiamą žinią ir kūrybiškai pristato (A2.4).

Laiko ženklai Biblijoje. 7–8 klasių koncentras.

7 klasė 

Kokios sąsajos tarp Biblijos ir pasaulio istorijos? (Babilonas, Egiptas, Romos imperija ir t. t.). Kuo skiriasi biblinis pranašas nuo astrologo ir (ar) būrėjo? (Pranašo reikšmė ir dabarties įvykių interpretavimas tikėjimo perspektyvoje). Ką patirčiau keliaudamas kartu su Šv. Pauliumi? (Šv. Pauliaus asmuo, kelionės, patirtys).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
7–8 klasių koncentras

Naudodamasis Biblijos panorama išskiria kelis Biblijos chronologinius įvykius, vardus, vietoves, simbolinės kalbos pavyzdžius (A3.1).

Išskiria kelis Biblijos chronologinius įvykius, nurodo vardus, vietoves, atpažįsta simbolinę kalbą (A3.2).

Chronologiškai išvardina svarbiausius įvykius, reikšmingus vardus ir vietoves, atpažįsta simbolinę Biblijos kalbą (A3.3).

Savarankiškai nurodo chronologinių įvykių seką, joje kūrybiškai pateikia Išganymo istorijai svarbių asmenų ir vietovių pavyzdžius, interpretuoja simbolinę kalbą (A3.4).

Išganymo istorija Biblijos panoramoje. 7–8 klasių koncentras.

8 klasė

Kaip Išganymo istoriją papasakotų Nacionalinė geografija? (Dievo Tautos Išganymo istorija, chronologinė seka: protėviai, išėjimas, teisėjai, karaliai, pranašai, tremtis, Jėzus, Bažnyčios gimimas). Ar Biblijos ir istorijos įvykiai sutampa? (Sąsajos tarp Biblijos ir pasaulio istorijos, pvz., Babelio bokštas, Mesopotamija, Egiptas, Romos imperija ir Jėzaus gimimas). Ką Biblijoje suprasti pažodžiui, o ką ne? (Bibliniai simboliai ir perkeltinė reikšmė, pvz., atpirkimo ožys, Babelio bokštas, Sodoma ir Gomora, išmintingas kaip Saliamonas, užmėtyti akmenimis, nusiplauti rankas, iš didelio rašto išėjo iš krašto ir t. t.).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Padedamas nurodo Senojo ir Naujojo Testamentų skirtumus ir panašumus (A1.1).

Nurodo Senojo ir Naujojo Testamentų skirtumus ir panašumus, savais žodžiais apibūdina Šventojo Rašto reikšmę Bažnyčiai (A1.2).

Nurodo ir paaiškina Senojo ir Naujojo Testamentų skirtumus bei panašumus ir nusako Šventojo Rašto reikšmę Bažnyčiai ir mokslui (A1.3).

Nurodo ir paaiškina Senojo ir Naujojo Testamentų skirtumus bei panašumus, kūrybiškai įvairiais būdais perteikia Šventojo Rašto reikšmę Bažnyčiai, mokslui, asmeniniam gyvenimui (A1.4).

Biblijos aktualumas. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

9 (I gimnazijos ) klasė

Ką žinau apie Šv. Raštą? (Bendrosios žinios apie Bibliją). Kokie yra skirtumai ir panašumai tarp Senojo ir Naujojo Testamentų? (Dievo įkvėptas tekstas, parašytas skirtinguose istoriniuose kontekstuose ir skirtingoms bendruomenėms). Kokį vaidmenį Šventasis Raštas vaidina bažnyčioje? (Teologinio mokymo, liturgijos ir asmeninio dvasingumo šaltinis). Kodėl mokslininkai domisi Biblija? (Biblijos tyrinėtojų, istorikų, archeologų, kriptologų tyrimai, jų tikslas ir atradimai). Ar verta skaityti Bibliją šiandien? (Kultūrinis paveldas, įtraukianti knyga, tikėjimo šaltinis, knyga apie Jėzų, sakramentų pagrindas, Žodžio liturgija, asmeninės maldos būdas). 

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Savais žodžiais paaiškina, kaip pritaikyti Biblijos tekstus savo gyvenime. Pagal pateiktą pavyzdį apibūdina biblinės kultūros kontekstą (A2.1).

Analizuoja, kaip bibliniai tekstai daro įtaką asmeniniams ir visuomeniniams sprendimams, lygina biblinės kultūros kontekstą su šių dienų aktualijomis. Savo nuomonę iš dalies pagrindžia argumentais (A2.2).

Remdamasis biblinės kultūros kontekstu, vertina, kaip bibliniai tekstai daro įtaką asmeniniams ir visuomeniniams sprendimams, kelia probleminius klausimus, svarsto pateikdamas argumentus (A2.3).

Remdamasis biblinės kultūros kontekstu, literatūriniais kūriniais kūrybiškai interpretuoja, kaip bibliniai tekstai daro įtaką asmeniniams ir visuomeniniams sprendimams, diskusijose kelia probleminius klausimus, svarsto, pateikdamas argumentus. Įvairiais aspektais aptaria pasirinktą problemą ar klausimą (A2.4).

Dievo Karalystės paveldėtojai (palyginimai). 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

9 (I gimnazijos) klasė

Ar Dievas sukūrė blogį? (Sąžinė, laisvė, atsakomybė). Ar Jėzus palyginimuose kalbėtų apie programuotoją? (Biblinės kultūros ir konteksto skirtumai lyginant su šiandiena, Jėzaus palyginimų paaiškinimai. Pasirinktinai: palyginimai apie sėjėją ir rauges, kalno pamokslas, gerasis ganytojas, vynininkai žmogžudžiai). Kaip pritaikyti Biblijos tekstus savo gyvenime? (Atleidimas, priešų meilė, dosnumas).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Savo aplinkoje atpažįsta biblinius simbolius, vardus ir reiškinius, paaiškina jų reikšmę (A3.1).

Savo aplinkoje atpažįsta biblinius simbolius, vardus ir reiškinius, paaiškina jų reikšmę, susieja su Biblijos istorijomis (A3.2.).

Paaiškina aplinkoje matomus biblinius simbolius, vardus ir reiškinius, susieja su Biblijos istorijomis, kelia probleminius klausimus (A3.3.).

Savo aplinkoje, literatūroje ir mene atpažįsta ir interpretuoja Biblijos istorijas ir nurodo pagrindinius biblinius simbolius, vardus, reiškinius, kelia probleminius klausimus, ieško atsakymų (A3.4).

Susiskaldęs žmogus. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

10 (II gimnazijos) klasė

Ar aš esu savo brolio sargas? (Pavydas, pyktis, kaltė, sąžinė, Kainas ir Abelis). Kodėl kenčia nekaltas? (Kančios problema: Jobo knyga, Kristaus kančia). Kur Dievas, kai skauda? (Skausmingi žmogaus ir Bažnyčios įvykiai, Jobo knyga, 23 psalmė, holokaustas ir t. t.). Pasirinkimas būti gailestingu ar teisingu? (Pasirinktinai: gailestingasis samarietis, sūnus palaidūnas, vynuogyno darbininkai, palyginimas apie talentus, turtuolis ir Lozorius). Kaip elgtis su sunkiais žmonėmis? (Beširdis skolininkas, Jėzaus raginimas atleisti). Ar žmonės kada nors pastatys Babelio bokštą? (Puikybės pasekmė, Babelio bokštas, nesusikalbėjimas). Kiek žmogui gana? (Godumas, mana dykumoje, turtingasis jaunuolis).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
III–IV gimnazijos klasių koncentras

Atpažįsta Biblijos formavimosi ir pasaulio, kultūros, literatūros istorijos sąsajas (A1.1).

Sieja Biblijos formavimosi ir pasaulio, kultūros, literatūros istorijas (A1.2).

Tyrinėja Biblijos formavimosi ir pasaulio, kultūros, literatūros istorijas (A1.3).

Pateikia argumentų Biblijos formavimosi ir pasaulio, kultūros, literatūros istorijų sąsajoms pagrįsti (A1.4).

Biblijos svarba ir reikšmė. III–IV gimnazijos klasių koncentras.

III gimnazijos klasė

Kam priklauso Biblijos autoriaus teisės? (Šventieji autoriai (hagiografai), autorystė, autoriaus teisės, intelektinė nuosavybė). Kiek Biblijoje yra istorijos? (Biblijos formavimosi istorija, geografija, civilizacijos, žmonės, įvykiai). Kuo Biblija skiriasi nuo kitų šventųjų Raštų? (Biblijos lyginamoji analizė su kitų religijų Šventraščiais).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
III–IV gimnazijos klasių koncentras

Atpažįsta Biblijos interpretacijas kultūroje (A2.1).

Išskiria Biblijos interpretavimo būdus kultūroje (A2.2).

Apibūdina Biblijos tekstų literatūrinę, istorinę, dvasinę prasmes, tyrinėja Biblijos interpretavimo pavyzdžius literatūroje, kultūroje (A2.3).

Analizuoja Biblijos interpretavimo kultūroje būdus ir iliustruoja juos pavyzdžiais (A2.4).

Biblijos interpretacija. III–IV gimnazijos klasių koncentras.

IV gimnazijos klasė

Ar Biblija tik literatūra? (Literatūrinis Biblijos kontekstas, literatūriniai Biblijos žanrai, formos, formuluotės, Biblijos kalbos ir raštas senovės Artimuosiuose Rytuose, Biblijos tekstas – perdavimas ir saugojimas, Biblijos perrašinėtojai, vertimai, redakcijos). Kas buvo pradžioje? (Pradžioje Dievas sukūrė...; pradžioje buvo Žodis...; žodžio svarba, pasaulio kūrimo mitai, sakmės, pasakojimai). Kaip interpretuoti Bibliją? (Biblijos tekstų literatūrinė, istorinė analizė, dvasinė prasmė, mokslo ir tikėjimo sąsajos).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
III–IV gimnazijos klasių koncentras

Atpažįsta biblinius simbolius, vardus ir reiškinius (A3.1).

Išskiria biblinius simbolius, vardus ir reiškinius (A3.2).

Tyrinėja biblinius reiškinius, vardus, simbolius analizuodami literatūros ir meno kūrinius (A3.3).

Kritiškai vertina biblinius simbolius, vardus ir reiškinius (A3.4).

Bibliniai įvaizdžiai ir motyvai. III–IV gimnazijos klasių koncentras.

IV gimnazijos klasė

Ar turi Biblija ką pasakyti šiandienos žmogui? (Šventojo Rašto turinys ir vienovė, bibliniai simboliai dailėje ir literatūroje). Ar stebuklai tikrai vyksta? (Kristaus stebuklai: tarė ir atsirado, tarė ir pasveiko; literatūriniai kontekstai). Kaip Biblija įkvepia kūrėjus? (Meilė, troškimai, neapykanta, pavydas Biblijos tekstuose, literatūroje, mene).

Susipažįsta su Katalikų Bažnyčios mokymo tikėjimo turiniu. Atskleidžia Dieviškojo Apreiškimo svarbiausias tiesas, susipažįsta su Kristumi, kuriame Dievas visiškai save apreiškė ir atpirko žmoniją. Atpažįsta asmens atsaką į Dievo kvietimą santykiui ir randa tikėjimo sąsajų su asmenine patirtimi bei bendruomenės gyvenimu. Susipažindami su kitomis pasaulio religijomis ugdosi dialogišką požiūrį ir santarvę. Šios pasiekimų srities mokinių pasiekimai: B1–B4.
Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras

Padedamas pasakoja Jėzaus gimimo ir Prisikėlimo istorijas (B1.1).

Įvairiais būdais (žodžiu, piešiniu) perteikia savo supratimą apie Jėzaus gimimo ir prisikėlimo įvykius (B1.2).

Paaiškina Šv. Kalėdų ir Šv. Velykų prasmę (B1.3).

Paaiškina kelis Jėzaus gimimo ir prisikėlimo įvykių simbolius (B1.4).

Kalėdų žinia ir Velykų paslaptis. 1–2 klasių koncentras.

1 klasė

Ar Jėzus gimė gimdymo namuose? (Jėzaus gimimo aplinkybės ir vieta). Ką žinome apie Jėzaus šeimą? (Šv. Šeima – Juozapas, Marija, Jėzus). Kuo skiriasi atsikelti ir prisikelti žodžių reikšmė? (Jėzus gyvas, mirtis ir Prisikėlimas). Kaip švenčiame Velykas? (Šv. Velykų šventės prasmė ir šventimas).

3–4 klasių koncentras

Paaiškina, kad Jėzus ne tik žmogus, bet ir Dievas (B1.1).

Jėzų lygina su kitais žmonėmis, nurodo panašumus ir skirtumus (B1.2).

Išskiria Jėzaus žmogiškumo ir dieviškumo bruožus (B1.3).

Pagal pateiktą šabloną sukuria Jėzaus tapatybės kortelę (B1.4).

Jėzus – žmogus ir Dievas. 3–4 klasių koncentras.

3 klasė

Ar „nazarietis“ yra tas pats kaip „kaunietis“? (Žodžio „nazarietis“ reikšmė, Jėzaus kilmė). Ar Jėzus dėvėjo džinsus? (Jėzaus žmogiškumas: savybės ir aplinka). Ar Jėzus galėjo supykti? Dėl ko Jėzus verkė? (Jėzaus žmogiškumas: kūniška tapatybė, emocijos ir jausmai). Ar „Kristus“ yra Jėzaus pavardė? (Žodžio „Kristus“ reikšmė). Kas yra Dievo Sūnus? (Jėzaus dieviškumas ir sūnystė, Jėzaus Krikštas). Ką gali padaryti Jėzus, bet negali padaryti žmogus? (Jėzaus dieviškumas: stebuklai, demonų išvarymas). Kodėl krikščionys į Jėzų kreipiasi „Viešpatie“? (Jėzaus dieviškumas: titulai, Atsimainymas, mokymas, dieviška galia).

5–6 klasių koncentras

Konsultuojamas ir naudodamasis tinkama įvairių interneto šaltinių informacija apie Jėzaus Asmenį, bando vartoti naujus žodžius (B1.1).

Randa reikiamos informacijos įvairiuose interneto ir spausdintuose šaltiniuose apie Jėzaus Asmenį ir misiją, bando aiškintis nežinomų žodžių reikšmes ir mokosi juos vartoti (B1.2).

Tikslingai ieško informacijos apie Jėzaus Asmenį ir misiją įvairiuose šaltiniuose (B1.3).

Randa reikiamos informacijos įvairiuose šaltiniuose apie Jėzaus Asmenį ir misiją. Skiria faktą ir nuomonę, svarbią ir nesvarbią informaciją. Sąmoningai plečia žodyną, išsiaiškina nežinomų žodžių reikšmes ir išmoksta juos tikslingai vartoti pagal kontekstą (B1.4).

Jėzus pristato save. 5–6 klasių koncentras.

6 klasė

Kaip Jėzus gali būti ir Dievas ir žmogus tuo pačiu metu? (Jėzaus žmogiškumas ir dieviškumas, Petro išpažinimas ir Atsimainymas). Kokia Jėzaus misija žemėje? (Dievo karalystės skelbimas, Išganymas, Atpirkimas). Ką istorijos mokslas žino apie Jėzų? (Istoriniai faktai Evangelijose). Ką apie Jėzų evangelistai papasakoja daugiau už istorikus? (Tikėjimo Jėzus). Kaip Jėzus save pristato? (Gerasis ganytojas, avių vartai, gyvoji duona, kelias, tiesa ir gyvenimas).

7–8 klasių koncentras

Paaiškina svarbiausius Išganymo istorijos įvykius, Jėzaus Dieviškumą ir žmogiškumą, mirtį ir Prisikėlimą (B1.1).

Pateikia kelis Išganymo istorijos įvykius. Ieško atsakymų į pagrindinius Prisikėlimo ir Amžinojo gyvenimo klausimus (B1.2).

Prisikėlimo ir Amžinojo gyvenimo klausimus sieja su asmeniniu gyvenimu (B1.3).

Pristato Išganymo istoriją siedamas su asmens gyvenimu (B1.4).

Jėzus dėl manęs. 7–8 klasių koncentras.

7 klasė 

Ar galima būti krikščioniu ir netikėti Prisikėlimu? (Dievo išganymo planas, aktualūs Prisikėlimo klausimai). Ar ir mūsų laukia gyvenimas po mirties? (Amžinasis gyvenimas).

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Konsultuodamasis formuluoja klausimus ir ieško atsakymų apie Jėzaus žmogiškumą ir dieviškumą (B1.1).

Formuluoja klausimus ir ieško atsakymų apie Jėzaus žmogiškumą ir dieviškumą. Apibūdina Įsikūnijimo ir Išganymo slėpinio esmę (B1.2).

Analizuoja ir lygina Biblijos tekstus apie Jėzaus žmogiškumą ir dieviškumą (B1.3).

Žino autentiškus šaltinius ir geba kritiškai vertinti informaciją apie Jėzaus žmogiškumą ir dieviškumą. Įvertina Įsikūnijimo, Išganymo slėpinio ir Jėzaus misijos reikšmę (B1.4).

Diskusiniai klausimai apie Jėzaus dieviškumą ir žmogiškumą. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

10 (II gimnazijos) klasė

Kodėl Dievui reikėjo tapti žmogumi? (Įsikūnijimo slėpinys). Ką Dievas liudija apie save atsiųsdamas savo Sūnų Jėzų? (Jėzuje Kristuje pažįstame Dievą). Ar kažkas pasikeitė po Jėzaus Prisikėlimo? (Prisikėlimo slėpinys, Išganymas, Atpirkimas). Ar Jėzus buvo vedęs? (Evangelinė tiesa, meninės ir literatūrinės interpretacijos).

III–IV gimnazijos klasių koncentras

Atpažįsta dievišką ir žmogišką Jėzaus prigimties aiškinimą kitų religijų kontekste (B1.1).

Lygina įvairių religijų požiūrį į Jėzaus asmenį (B1.2).

Paaiškina žmogišką ir dievišką Jėzaus prigimtį kitų religijų kontekste, analizuoja ir vertina vaizdavimo būdus meno kūriniuose (B1.3).

Analizuoja ir lygina dievišką ir žmogišką Jėzaus prigimtis kitų religijų kontekste (B1.4).

Susitiki ir pažinti Jėzų: „radome Mesiją“. III–IV gimnazijos klasių koncentras.

III gimnazijos klasė

Ar Jėzus kilmingas? (Jėzaus kilmės knyga, tikras ir tobulas žmogus, šventas Dievas). Ar galima „parašyti“ paveikslą? (Jėzaus Kristaus dieviškumas ir žmogiškumas, ikona – tikras atvaizdas, Kristaus ikonos, modernusis krikščioniškas menas, šventųjų asmenų, mokytojų vaizdavimas kitose religijose). Ar galima sutikti Kristų kelyje? (Susitikimai su Jėzumi Biblijoje, tikėjimo liudijimai, šventųjų istorijos, piligrimystė, literatūriniai tekstai). Ar apie Jėzų rašo kitų religijų tekstai? (Jėzaus Asmuo kitose pasaulio religijose). Ar lengva suvaidinti Jėzų? (Jėzaus vaizdavimas filmuose, spektakliuose, aktorių ir režisierių liudijimai).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras

Atpažįsta Dievo ir žmogaus kūrinius (B2.1).

Nurodo skirtumus tarp Dievo ir žmogaus kūrinių (B2.2).

Pateikia Dievo kūrinių pavyzdžių ir apibūdina, koks yra Dievas (B2.3).

Pagal pateiktus kriterijus sukuria ir palygina savo kūrinį su Dievo kūriniais, nurodo skirtumus (B2.4).

Dievas yra Kūrėjas ir mane kviečia kurti. 1–2 klasių koncentras.

1 klasė

Kas yra kūrėjas ir kūrinys? (Dievo kūryba ir žmogaus kūryba). Ar aš galiu sukurti boružę? (Dievas – gyvybės davėjas). Kaip viskas atsirado? (Pasakojimo skaitymas ir suvokimas). Kodėl Dievas viską sukūrė? (Apie Dievą, kuris viską daro iš meilės, „Ir tai buvo gera“). Ar Dievas sukūrė dinozaurus? (Pasakojimas apie Sukūrimą.).

3–4 klasių koncentras

Keliais sakiniais pasako, ką apie visatos sukūrimą sako mokslas ir tikėjimas (B2.1).

Naudodamasis skaitmeniniais ištekliais tyrinėja mokslo ir tikėjimo teiginius apie visatos atsiradimą (B2.2).

Konsultuodamasis daro išvadas, kaip mokslas ir tikėjimas papildo vienas kitą (B2.3).

Savarankiškai daro išvadas, kaip mokslas ir tikėjimas papildo vienas kitą, kūrybiškai jas pristato (B2.4).

Mokslo ir tikėjimo aiškinimas apie pasaulio atsiradimą. 3–4 klasių koncentras.

4 klasė

Kaip atsirado pasaulis? (Pokalbis tarp mokslo ir Biblijos, pasaulio sukūrimo scenos mene interpretacija).

5–6 klasių koncentras

Nukreipiamųjų klausimų padedamas nurodo, kad Dievas yra Trejybė, išvardija Švenčiausios Trejybės asmenis (B2.1).

Apibūdina Dievo buvimą Trejybe, išvardija Švenčiausios Trejybės asmenis, komentuoja Švenčiausios Trejybės pagarbinimo maldą (B2.2).

Apibūdina ir paaiškina Dievo buvimą Trejybe, nurodo Švenčiausios Trejybės asmenų požymius (B2.3).

Apibūdina ir paaiškina Dievo Trejybės esmę, Švenčiausios Trejybės pagarbinimo maldą, sugretina Švenčiausios Trejybės asmenų požymius, juos iliustruoja pavyzdžiais ir meno kūriniais, Švenčiausios Trejybės Asmenų santykį taiko savo santykiuose su kitais (B2.4).

Švenčiausiosios Trejybės slėpinys. 5–6 klasių koncentras.

6 klasė

Ar įmanoma žmogaus protu atskleisti, kad Dievas yra Trejybė? (Švč. Trejybės samprata). Kokia yra Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios bendrystė? (Švč. Trejybės slėpinio aiškinimas, meilės ryšys, simboliai ir vaizdavimo būdai: trilapis dobilas, A. Rubliovo ikona).

7–8 klasių koncentras

Nurodo Šventąją Dvasią kaip Švenčiausios Trejybės asmenį (B2.1).

Atpažįsta Šventosios Dvasios veikimą per dovanas ir vaisius (B2.2).

Komentuoja, kaip Šventosios Dvasios dovanos ir vaisiai keičia žmogaus gyvenimą, pateikia pavyzdžių (B2.3).

Per Šventosios Dvasios veikimą pademonstruoja Švenčiausios Trejybės bendrystę (B2.4).

Šventoji Dvasia, Jos dovanos ir vaisiai. 7–8 klasių koncentras.

7 klasė 

Kaip veikia Šv. Dvasia? (Per Tėvą ir Sūnų, pavyzdžiai). Koks yra skirtumas tarp talento ir dvasinės dovanos? (Įgimti gebėjimai, Šv. Dvasios dovanos). Iš ko atpažįstame, kad veikia Šv. Dvasia? (Šv. Dvasios vaisiai).

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Geba atpažinti teisingus ir klaidingus Dievo įvaizdžius (B2.1).

Įvardija klaidingų ir teisingų Dievo įvaizdžių atsiradimo priežastis ir pasekmes (B2.2).

Apibūdina teisingus Dievo įvaizdžius remdamasis Biblija. Nurodo dieviškųjų Asmenų veiklą ir savitumą (B2.3).

Paaiškina ir pagrindžia teisingus Dievo įvaizdžius remdamasis Biblija. Nurodo Švenčiausios Trejybės asmenų veiklą, savitumą ir raišką žmogaus gyvenime (B2.4).

Dievo įvaizdžiai. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

9 (I gimnazijos) klasė

Kas yra Dievas ir koks Jis yra? (Dievo įvaizdžiai ir vardai: „Esu, kuris esu“, Dangaus ir žemės Kūrėjas, Viešpats, Adonai, Kyrie ir kt.). Kokiu Dievu niekada nepatikėčiau? (Klaidinantys Dievo įvaizdžiai: baudėjas, policininkas, buhalteris, Kalėdų senelis ir kt.; jų atsiradimo priežastys ir pasekmės). Ką daryti, kai yra meilės perteklius? (Švenčiausioji Trejybė yra tobulos Meilės ir dalinimosi ja pavyzdys). Ką daryčiau, jeigu Dievas ateitų į mano namus? (Emauso mokiniai, Jėzaus pasirodymas prie Genezareto ežero).

III–IV gimnazijos klasių koncentras

Atpažįsta Dievo Trejybės slėpinį įvairiuose kontekstuose (B2.1).

Lygina Dievo Trejybės slėpinį įvairiuose kontekstuose (B2.2).

Komentuoja Dievo Trejybės slėpinį įvairiuose kontekstuose (B2.3).

Pateikia Dievo Trejybės vaizdavimo pavyzdžių įvairiuose kontekstuose (B2.4).

Pažinti Dievą savo gyvenime. III–IV gimnazijos klasių koncentras.

III gimnazijos klasė

Kokie troškimai verti gyvenimo prasmės? (Dievo troškimas, Palaiminimai, vertybės ir pasirinkimai, gyvenimo prasmė, Jėzaus „Trokštu“). Koks mano Credo? (Dievo samprata ir tikėjimo išpažinimai krikščionybėje, kitose pasaulio religijose, kultūrose, literatūroje). Kuo skiriasi įvaizdis nuo reputacijos (Dievo vardai krikščionybėje, Dievo įvaizdis Senajame ir Naujajame Testamente, kitose religijose, kultūrose, literatūroje).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras

Padedamas įvardija penkis pojūčius, kuriais Dievas suteikė galimybę pažinti Jo sukurtą pasaulį (B3.1).

Įvardija penkis pojūčius, kuriais Dievas suteikė galimybę pažinti Jo sukurtą pasaulį, ir padedamas pateikia pavyzdžių, kad ne viską galime pažinti penkiais pojūčiais (B3.2).

Tyrinėja Dievo sukurtą pasaulį ir paaiškina tikėjimo vaidmenį pasaulio ir Dievo pažinime (B3.3).

Paaiškina, kodėl tik žmogus gali pažinti Dievą ir Dievo sukurtą pasaulį (B3.4).

Žinojimas ir tikėjimas 1–2 klasių koncentras.

2 klasė

Ar yra kitas toks pat kaip aš? (Kiekvieno asmens unikalumas, žmogus kūniškas ir dvasinis). Ar mokslininkai viską žino? (Kas yra mokslas ir kas yra tikėjimas?). Ką daryti, kad pažintum Dievą? (Dievas pažįstamas protu ir tikėjimu).

3–4 klasių koncentras

Papasakoja, kuo jį žavi jo tikėjimas (B3.1).

Nurodo priežastis, kodėl vieni žmonės tiki į Dievą, o kiti netiki (B3.2).

Aptaria tikėjimo Dievu vaidmenį savo gyvenime ir pateikia tikėjimo pavyzdžių (B3.3).

Sudaro sąrašą tikėjimo teiginių, kuriuos pristatytų netikinčiam draugui (B3.4).

Tikėjimo grožis. 3–4 klasių koncentras.

3 klasė

Ar lengva draugauti su Jėzumi? (Draugystė su Jėzumi – valingas įsipareigojimas. Netikėjimo priežastys: neturėjo galimybės pažinti Dievo, blogos patirtys, autoriteto pasipriešinimas, paviršutiniškai pažintas tikėjimas, baimė keistis ir t.t.). Ką pasakyčiau netikinčiam draugui apie savo tikėjimą? (Vidinis troškimas, tikėjimo perdavimas šeimoje, kūrinijos didingumas, tikėjimo liudytojai, asmeninės patirtys).

5–6 klasių koncentras

Naudodamasis savo patirtimi įvairiais būdais pasakoja, apibūdina ir paaiškina savo supratimą apie bendrystę (B3.1).

Įvairiais būdais (simboliais, tekstu, piešiniu, schema) pasakoja, apibūdina ir fragmentiškai aiškina apie Dievo ir žmogaus bendrystę, tikėjimą nusako kaip santykį tarp asmens ir Asmens (B3.2).

Nuosekliai aiškina apie Dievo ir žmogaus bendrystę, nurodo stiprinimo būdus, tikėjimą apibūdina kaip santykį tarp asmens ir Asmens (B3.3).

Įvairiais būdais (simboliais, tekstu, piešiniu, schema) pasakoja, apibūdina ir nuosekliai aiškina apie Dievo ir žmogaus bendrystę, pakomentuoja stiprinimo būdus, tikėjimą paaiškina kaip santykį tarp asmens ir Asmens, pripažįsta ir vertina jo svarbą, pateikia Šventojo Rašto pavyzdžių (B3.4).

Santykis tarp Dievo ir žmogaus. 5–6 klasių koncentras.

5 klasė

Ar žmogus ieško Dievo, ar Dievas ieško žmogaus? (Prigimtinis Dievo troškimas, Dievas pasitinka žmogų). Ar galima tiltą pastatyti vienoje upės pusėje? (Dievo ir žmogaus bendrystė). Kodėl verta pasitikėti Dievu? (Nuo tikėjimo iki pasitikėjimo, besąlygiška Dievo meilė, Petras eina vandeniu). Ar Jėzus yra mano draugas? („Aš jus draugais vadinu“).

7–8 klasių koncentras

Naudodamasis pavyzdžiais atpažįsta Dievo veikimą asmeniniame gyvenime ir istoriniuose įvykiuose (B3.1).

Savarankiškai atpažįsta Dievo veikimą asmeniniame gyvenime ir istoriniuose įvykiuose (B3.2).

Atpažįsta Dievo veikimą asmeniniame gyvenime ir istorijoje, pateikia pavyzdžių (B3.3).

Kūrybiškai pateikia Dievo veikimo asmeniniame gyvenime ir istorijoje pavyzdžių, juos sieja su bibliniu pasakojimu (B3.4).

Dievas – istorijos Viešpats. 7–8 klasių koncentras.

8 klasė

Ar Dievas išvaduoja iš vergijos? (Nuo tautos išvadavimo iš nelaisvės iki asmens išvadavimo nuo priklausomybių). Ar buvo Dievas prie televizijos bokšto 1991 m.? (Rūpintojėlis, Dievo pagalba beginkliame pasipriešinime). Ar gimstama herojumi? (Laisvas žmogaus apsisprendimas už Dievą. Pasirinktinai, pal. Teofilius Matulionis, kardinolas Sigitas Tamkevičius, Nijolė Sadūnaitė, Dievo tarnaitė Adelė Dirsytė, kun. Juozas Zdebskis ir kt.).

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Savais žodžiais apibūdina mokslo ir tikėjimo santykį remdamasis jų keliamais klausimais. Samprotauja apie gyvenimo tikslą (B3.1).

Renka, sieja ir kritiškai vertina informaciją apie mokslo ir tikėjimo dialogą. Diskutuoja apie krikščioniškojo gyvenimo tikslą Amžinybės perspektyvoje (B3.2).

Tyrinėja ir argumentuoja mokslo ir tikėjimo santykį. Analizuoja ir komentuoja krikščioniškojo gyvenimo tikslą Amžinybės perspektyvoje (B3.3).

Tikslingai pasirenka ir kūrybiškai naudoja kompleksines raiškos priemones ir formas apibūdindamas tikėjimo ir mokslo vaidmenį žmogaus gyvenime. Argumentuotai nusako krikščioniškojo gyvenimo tikslą Amžinybės perspektyvoje (B3.4).

Proto ir tikėjimo dermė. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

10 (II gimnazijos) klasė

Ar Biblija moko apie sukūrimą ir evoliuciją? (Pradžios knyga, du pasakojimai apie Kūrimą). Ar tikėjimas Dievu prieštarauja mokslui? (Tikėjimo ir mokslo santykis, klausimai „kaip?“ ir „kodėl?“). Ar Dievą galima sutikti laboratorijoje? (Dievo pažinimas remiantis protu, tikėjimo patirtis per mokslą, intelekto veiklą). Kuo ir kodėl aš tikiu? (Tikėjimo Išpažinimas (Credo)). Ar danguje kažkas yra? (Sielos nemirtingumas, Amžinasis gyvenimas). Ką vadiname Paskutiniu teismu? (Mirdamas žmogus pasiekia Tiesos tašką, „tikiu kūno iš numirusiųjų prisikėlimą“, paskutinio teismo vaizdavimas Biblijoje, literatūroje, mene).

III–IV gimnazijos klasių koncentras

Atpažįsta žmogaus troškimą ieškoti Dievo (B3.1).

Pateikia Dievo ieškojimo pavyzdžių (B3.2).

Apibūdina žmogaus troškimą ieškoti, pažinti ir atsiliepti į Dievo kvietimą (B3.3).

Tyrinėja ir įvardija įvairius žmogaus kelius Dievo link (B3.4).

Būties klausimai. III–IV gimnazijos klasių koncentras.

IV gimnazijos klasė

Viešpats yra arti, ko man nerimauti? Kas yra žmogus? (Žmogaus kilnumas ir trapumas, filosofijos ir religijų požiūriai į žmogų). Būti ar nebūti? (Žmogaus gyvenimo tikslas, būties klausimai, vertybės ir prioritetai, prasmė filosofijos ir literatūros kūriniuose). Ar skausmas gali būti palaimintas? (Žmogus gyvenimo sunkumų, kančios akivaizdoje Biblijos (Pranašų literatūra, Psalmės, Išminties knygos) ir literatūros tekstuose). Kodėl dėkojimas yra nuolatinė krikščionio laikysena? (Sąžinė, laisva valia, dorybės ir ydos, malda). Kokia akimirkos vertė? (Amžinybė ir laikinumas, laiko samprata: laiko perteklius ir stoka, skubėjimas ir laisvalaikis, smagumas ir nuobodulys; chronos ir kairos – laiko įprasminimas įvairiais gyvenimo tarpsniais, šventės prasmė, literatūriniai kontekstai). Kas svarbiau – idėja ar žmogus? (Bendruomenės samprata ir reikšmė, pasirinkimas tarp asmens ir visuotinio gėrio istoriniuose įvykiuose, literatūriniuose ir filosofiniuose kontekstuose).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras

Parodo, kad Dievas mus sukūrė skirtingus, su skirtingomis dovanomis (B4.1).

Padedamas nusako, kaip žmonių skirtumai gali tapti praturtinančiomis dovanomis (B4.2).

Paaiškina, kaip žmonių skirtumai gali tapti praturtinančiomis dovanomis, įvardija savo ir kitų žmonių teigiamas savybes (B4.3).

Kuria pagarbaus bendravimo taisykles, paaiškina pagarbos kitam žmogui pagrindą (B4.4).

Esame skirtingi. 1–2 klasių koncentras.

1 klasė

Kas atsitiktų, jeigu visi būtume vienodi? (Išoriniai ir vidiniai žmonių skirtumai). Kaip susidraugauti su kitokiu? (Pagarba ir kitokio asmens priėmimas). Kuri kūno dalis yra reikalingiausia? (Nors skirtingi, bet vieni kitiems reikalingi, papildantys vienas kitą). Ar įmanoma nusipirkti talentą? (Talentai, gabumai, palyginimas apie talentus).

3–4 klasių koncentras

Nukreipiamųjų klausimų padedamas pastebi įvairių religijų maldos namų skirtumus (B4.1).

Atpažįsta religijų skiriamuosius ženklus (pavadinimas, simbolis, Dievo vardas, šventoji knyga) (B4.2).

Paaiškina, kaip žmonių tikėjimo ir kultūrų skirtumai gali tapti praturtinančiomis dovanomis (B4.3).

Siūlo būdus, kaip krikščionys gali bendrauti su kitų religijų išpažinėjais (B4.4).

Pažintis su kitomis religijomis. 3–4 klasių koncentras.

4 klasė

Kodėl ne visi maldos namai paženklinami kryžiumi? (Religijų įvairovė, skirtumai, maldos namai, simboliai, pagarba).

5–6 klasių koncentras

Išvardija didžiąsias pasaulio religijas, žino jų simbolius (B4.1).

Apibūdina didžiąsias pasaulio religijas, paaiškina simbolius, supranta sąvokas „politeizmas“, „monoteizmas“ (B4.2).

Klasifikuoja monoteistines ir politeistines religijas, nurodo keletą skirtumų ir panašumų (B4.3).

Klasifikuoja monoteistines ir politeistines religijas, paaiškina jų skirtumus ir panašumus, lygina kitų didžiųjų religijų pagrindinius tikėjimo principus su krikščionių tikėjimu (B4.4).

Didžiosios pasaulio religijos. 5–6 klasių koncentras.

6 klasė

Kokios yra didžiosios pasaulio religijos? (Judaizmas, krikščionybė, islamas, budizmas, hinduizmas). Kodėl yra tiek daug religijų? (Įgimtas Dievo troškimas). Ar galima garbinti daug dievų? (Monoteizmas, politeizmas). Kuo tiki kitų religijų atstovai? (Pagrindiniai didžiųjų pasaulio religijų principai).

7–8 klasių koncentras

Skiria žodžių krikščionis ir katalikas reikšmes (B4.1).

Tyrinėdamas įvardija kelias krikščioniškas bažnyčias, atpažįsta jų pavadinimus (B4.2).

Apibūdina krikščioniškas bažnyčias, jų istorinį atsiradimą (B4.3).

Analizuoja krikščioniškų bažnyčių panašumus ir skirtumus (B4.4).

Seseriškos bažnyčios. 7–8 klasių koncentras.

8 klasė

Kodėl mūsų Bažnyčia vadinama Romos katalikų bažnyčia? (Bažnyčios žymės: viena, šventa, visuotinė, apaštališka, popiežiaus – šventojo Petro įpėdinio svarba). Ką reiškia „broliai ir seserys Kristuje“? (Krikščioniškas konfesijas jungiantis tikėjimas į Jėzų Kristų, konfesijos). Ar katalikai meldžiasi prie ikonų? (Kuo skiriasi ortodoksų ir katalikų bažnyčios, istorinės aplinkybės, chronologija, asmenybės, tikėjimo turinys ir praktika). Prieš ką protestavo Liuteris? (Kuo skiriasi protestantų ir katalikų bažnyčios, istorinės aplinkybės, chronologija, asmenybės, tikėjimo turinys ir praktika).

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Apibrėžia ekumenizmo ir tarpreliginio dialogo sąvokas (B4.1).

Apibrėžia ir palygina ekumenizmo ir tarpreliginio dialogo sąvokas. Remdamasis šaltiniais pasako ekumeninių ir tarpreliginių susitikimų tikslą ir rezultatus (B4.2).

Paaiškina ekumenizmo ir tarpreliginio dialogo sąvokas, apibūdina ekumeninių ir tarpreliginių susitikimų tikslą ir rezultatus (B4.3).

Tinkamai vartoja ekumenizmo ir tarpreliginio dialogo sąvokas, diskutuoja apie ekumeninių ir tarpreliginių susitikimų tikslą ir rezultatus. Analizuoja ir pristato įvairiomis raiškos priemonėmis II Vatikano susirinkimo dokumentą „Dekretas dėl ekumenizmo“ (B4.4).

Bendrystės keliai: ekumenizmas ir tarpreliginis dialogas. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

10 (II gimnazijos) klasė

Kur gali susitikti skirtingų tikėjimų žmonės? (Taikus sugyvenimas –- „kaimynystė“, geri darbai – tarnavimas visuomenei. Vatikano II susirinkimo Dekretas dėl ekumenizmo). Kodėl popiežiai bendrauja su kitų religijų atstovais? (Tarpreliginis maldos susitikimas Asyžiuje 1986 m.; popiežius Jonas Paulius II, popiežius Pranciškus). Ar įmanoma nuo kovos ateiti iki bendros maldos? (Ekumenizmo raida, ekumeninė malda, Taize bendruomenė).

III–IV gimnazijos klasių koncentras

Atpažįsta tarpreliginio ir tarpkultūrinio dialogo pavyzdžius (B4.1).

Atpažįsta religijų ir kultūrų poveikį krikščioniškajai kultūrai (B4.2).

Lygina įvairias religijas, kultūras, pagrindžia tarpreliginio, tarpkultūrinio dialogo svarbą remdamasis savo religine ir (ar) kultūrine patirtimi (B4.3).

Analizuoja ir kritiškai apmąsto savo ir kitų kultūrų, religijų poveikį krikščioniškajam tapatumui (B4.4).

Katalikybė ir pasaulio religijos. III–IV gimnazijos klasių koncentras.

III gimnazijos klasė

Kuo jie tiki? (Skirtingų religijų: judaizmo, islamo, budizmo, hinduizmo, šintoizmo, ir kt., ištakos, įkūrėjai, formavimasis, pagrindiniai tikėjimo teiginiai). Kaip jie švenčia? (Skirtingų religijų: judaizmo, islamo, budizmo, hinduizmo, šintoizmo, konfucianizmo ir kt., maldos būdai, kultas, šventės, apeigos, šventosios vietos). Kaip jie gyvena? (Skirtingų religijų: judaizmo, islamo, budizmo, hinduizmo, šintoizmo, ir kt., moralinės normos, gyvenimo būdas, vertybės). „O kuo jūs mane laikote?“ Mk 8,29 (Kultūra, kultūrų susitikimas, pagarbos svarba, evangelizacija ir Kristaus įkultūrinimas).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras

Padedamas pasakoja Jėzaus gimimo ir Prisikėlimo istorijas (B1.1).

Įvairiais būdais (žodžiu, piešiniu) perteikia savo supratimą apie Jėzaus gimimo ir prisikėlimo įvykius (B1.2).

Paaiškina Šv. Kalėdų ir Šv. Velykų prasmę (B1.3).

Paaiškina kelis Jėzaus gimimo ir prisikėlimo įvykių simbolius (B1.4).

Kalėdų žinia ir Velykų paslaptis. 1–2 klasių koncentras.

1 klasė

Ar Jėzus gimė gimdymo namuose? (Jėzaus gimimo aplinkybės ir vieta). Ką žinome apie Jėzaus šeimą? (Šv. Šeima – Juozapas, Marija, Jėzus). Kuo skiriasi atsikelti ir prisikelti žodžių reikšmė? (Jėzus gyvas, mirtis ir Prisikėlimas). Kaip švenčiame Velykas? (Šv. Velykų šventės prasmė ir šventimas).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras

Atpažįsta Dievo ir žmogaus kūrinius (B2.1).

Nurodo skirtumus tarp Dievo ir žmogaus kūrinių (B2.2).

Pateikia Dievo kūrinių pavyzdžių ir apibūdina, koks yra Dievas (B2.3).

Pagal pateiktus kriterijus sukuria ir palygina savo kūrinį su Dievo kūriniais, nurodo skirtumus (B2.4).

Dievas yra Kūrėjas ir mane kviečia kurti. 1–2 klasių koncentras.

1 klasė

Kas yra kūrėjas ir kūrinys? (Dievo kūryba ir žmogaus kūryba). Ar aš galiu sukurti boružę? (Dievas – gyvybės davėjas). Kaip viskas atsirado? (Pasakojimo skaitymas ir suvokimas). Kodėl Dievas viską sukūrė? (Apie Dievą, kuris viską daro iš meilės, „Ir tai buvo gera“). Ar Dievas sukūrė dinozaurus? (Pasakojimas apie Sukūrimą.).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras

Padedamas įvardija penkis pojūčius, kuriais Dievas suteikė galimybę pažinti Jo sukurtą pasaulį (B3.1).

Įvardija penkis pojūčius, kuriais Dievas suteikė galimybę pažinti Jo sukurtą pasaulį, ir padedamas pateikia pavyzdžių, kad ne viską galime pažinti penkiais pojūčiais (B3.2).

Tyrinėja Dievo sukurtą pasaulį ir paaiškina tikėjimo vaidmenį pasaulio ir Dievo pažinime (B3.3).

Paaiškina, kodėl tik žmogus gali pažinti Dievą ir Dievo sukurtą pasaulį (B3.4).

Žinojimas ir tikėjimas 1–2 klasių koncentras.

2 klasė

Ar yra kitas toks pat kaip aš? (Kiekvieno asmens unikalumas, žmogus kūniškas ir dvasinis). Ar mokslininkai viską žino? (Kas yra mokslas ir kas yra tikėjimas?). Ką daryti, kad pažintum Dievą? (Dievas pažįstamas protu ir tikėjimu).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras

Parodo, kad Dievas mus sukūrė skirtingus, su skirtingomis dovanomis (B4.1).

Padedamas nusako, kaip žmonių skirtumai gali tapti praturtinančiomis dovanomis (B4.2).

Paaiškina, kaip žmonių skirtumai gali tapti praturtinančiomis dovanomis, įvardija savo ir kitų žmonių teigiamas savybes (B4.3).

Kuria pagarbaus bendravimo taisykles, paaiškina pagarbos kitam žmogui pagrindą (B4.4).

Esame skirtingi. 1–2 klasių koncentras.

1 klasė

Kas atsitiktų, jeigu visi būtume vienodi? (Išoriniai ir vidiniai žmonių skirtumai). Kaip susidraugauti su kitokiu? (Pagarba ir kitokio asmens priėmimas). Kuri kūno dalis yra reikalingiausia? (Nors skirtingi, bet vieni kitiems reikalingi, papildantys vienas kitą). Ar įmanoma nusipirkti talentą? (Talentai, gabumai, palyginimas apie talentus).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
3–4 klasių koncentras

Paaiškina, kad Jėzus ne tik žmogus, bet ir Dievas (B1.1).

Jėzų lygina su kitais žmonėmis, nurodo panašumus ir skirtumus (B1.2).

Išskiria Jėzaus žmogiškumo ir dieviškumo bruožus (B1.3).

Pagal pateiktą šabloną sukuria Jėzaus tapatybės kortelę (B1.4).

Jėzus – žmogus ir Dievas. 3–4 klasių koncentras.

3 klasė

Ar „nazarietis“ yra tas pats kaip „kaunietis“? (Žodžio „nazarietis“ reikšmė, Jėzaus kilmė). Ar Jėzus dėvėjo džinsus? (Jėzaus žmogiškumas: savybės ir aplinka). Ar Jėzus galėjo supykti? Dėl ko Jėzus verkė? (Jėzaus žmogiškumas: kūniška tapatybė, emocijos ir jausmai). Ar „Kristus“ yra Jėzaus pavardė? (Žodžio „Kristus“ reikšmė). Kas yra Dievo Sūnus? (Jėzaus dieviškumas ir sūnystė, Jėzaus Krikštas). Ką gali padaryti Jėzus, bet negali padaryti žmogus? (Jėzaus dieviškumas: stebuklai, demonų išvarymas). Kodėl krikščionys į Jėzų kreipiasi „Viešpatie“? (Jėzaus dieviškumas: titulai, Atsimainymas, mokymas, dieviška galia).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
3–4 klasių koncentras

Keliais sakiniais pasako, ką apie visatos sukūrimą sako mokslas ir tikėjimas (B2.1).

Naudodamasis skaitmeniniais ištekliais tyrinėja mokslo ir tikėjimo teiginius apie visatos atsiradimą (B2.2).

Konsultuodamasis daro išvadas, kaip mokslas ir tikėjimas papildo vienas kitą (B2.3).

Savarankiškai daro išvadas, kaip mokslas ir tikėjimas papildo vienas kitą, kūrybiškai jas pristato (B2.4).

Mokslo ir tikėjimo aiškinimas apie pasaulio atsiradimą. 3–4 klasių koncentras.

4 klasė

Kaip atsirado pasaulis? (Pokalbis tarp mokslo ir Biblijos, pasaulio sukūrimo scenos mene interpretacija).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
3–4 klasių koncentras

Papasakoja, kuo jį žavi jo tikėjimas (B3.1).

Nurodo priežastis, kodėl vieni žmonės tiki į Dievą, o kiti netiki (B3.2).

Aptaria tikėjimo Dievu vaidmenį savo gyvenime ir pateikia tikėjimo pavyzdžių (B3.3).

Sudaro sąrašą tikėjimo teiginių, kuriuos pristatytų netikinčiam draugui (B3.4).

Tikėjimo grožis. 3–4 klasių koncentras.

3 klasė

Ar lengva draugauti su Jėzumi? (Draugystė su Jėzumi – valingas įsipareigojimas. Netikėjimo priežastys: neturėjo galimybės pažinti Dievo, blogos patirtys, autoriteto pasipriešinimas, paviršutiniškai pažintas tikėjimas, baimė keistis ir t.t.). Ką pasakyčiau netikinčiam draugui apie savo tikėjimą? (Vidinis troškimas, tikėjimo perdavimas šeimoje, kūrinijos didingumas, tikėjimo liudytojai, asmeninės patirtys).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
3–4 klasių koncentras

Nukreipiamųjų klausimų padedamas pastebi įvairių religijų maldos namų skirtumus (B4.1).

Atpažįsta religijų skiriamuosius ženklus (pavadinimas, simbolis, Dievo vardas, šventoji knyga) (B4.2).

Paaiškina, kaip žmonių tikėjimo ir kultūrų skirtumai gali tapti praturtinančiomis dovanomis (B4.3).

Siūlo būdus, kaip krikščionys gali bendrauti su kitų religijų išpažinėjais (B4.4).

Pažintis su kitomis religijomis. 3–4 klasių koncentras.

4 klasė

Kodėl ne visi maldos namai paženklinami kryžiumi? (Religijų įvairovė, skirtumai, maldos namai, simboliai, pagarba).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
5–6 klasių koncentras

Konsultuojamas ir naudodamasis tinkama įvairių interneto šaltinių informacija apie Jėzaus Asmenį, bando vartoti naujus žodžius (B1.1).

Randa reikiamos informacijos įvairiuose interneto ir spausdintuose šaltiniuose apie Jėzaus Asmenį ir misiją, bando aiškintis nežinomų žodžių reikšmes ir mokosi juos vartoti (B1.2).

Tikslingai ieško informacijos apie Jėzaus Asmenį ir misiją įvairiuose šaltiniuose (B1.3).

Randa reikiamos informacijos įvairiuose šaltiniuose apie Jėzaus Asmenį ir misiją. Skiria faktą ir nuomonę, svarbią ir nesvarbią informaciją. Sąmoningai plečia žodyną, išsiaiškina nežinomų žodžių reikšmes ir išmoksta juos tikslingai vartoti pagal kontekstą (B1.4).

Jėzus pristato save. 5–6 klasių koncentras.

6 klasė

Kaip Jėzus gali būti ir Dievas ir žmogus tuo pačiu metu? (Jėzaus žmogiškumas ir dieviškumas, Petro išpažinimas ir Atsimainymas). Kokia Jėzaus misija žemėje? (Dievo karalystės skelbimas, Išganymas, Atpirkimas). Ką istorijos mokslas žino apie Jėzų? (Istoriniai faktai Evangelijose). Ką apie Jėzų evangelistai papasakoja daugiau už istorikus? (Tikėjimo Jėzus). Kaip Jėzus save pristato? (Gerasis ganytojas, avių vartai, gyvoji duona, kelias, tiesa ir gyvenimas).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
5–6 klasių koncentras

Nukreipiamųjų klausimų padedamas nurodo, kad Dievas yra Trejybė, išvardija Švenčiausios Trejybės asmenis (B2.1).

Apibūdina Dievo buvimą Trejybe, išvardija Švenčiausios Trejybės asmenis, komentuoja Švenčiausios Trejybės pagarbinimo maldą (B2.2).

Apibūdina ir paaiškina Dievo buvimą Trejybe, nurodo Švenčiausios Trejybės asmenų požymius (B2.3).

Apibūdina ir paaiškina Dievo Trejybės esmę, Švenčiausios Trejybės pagarbinimo maldą, sugretina Švenčiausios Trejybės asmenų požymius, juos iliustruoja pavyzdžiais ir meno kūriniais, Švenčiausios Trejybės Asmenų santykį taiko savo santykiuose su kitais (B2.4).

Švenčiausiosios Trejybės slėpinys. 5–6 klasių koncentras.

6 klasė

Ar įmanoma žmogaus protu atskleisti, kad Dievas yra Trejybė? (Švč. Trejybės samprata). Kokia yra Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios bendrystė? (Švč. Trejybės slėpinio aiškinimas, meilės ryšys, simboliai ir vaizdavimo būdai: trilapis dobilas, A. Rubliovo ikona).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
5–6 klasių koncentras

Naudodamasis savo patirtimi įvairiais būdais pasakoja, apibūdina ir paaiškina savo supratimą apie bendrystę (B3.1).

Įvairiais būdais (simboliais, tekstu, piešiniu, schema) pasakoja, apibūdina ir fragmentiškai aiškina apie Dievo ir žmogaus bendrystę, tikėjimą nusako kaip santykį tarp asmens ir Asmens (B3.2).

Nuosekliai aiškina apie Dievo ir žmogaus bendrystę, nurodo stiprinimo būdus, tikėjimą apibūdina kaip santykį tarp asmens ir Asmens (B3.3).

Įvairiais būdais (simboliais, tekstu, piešiniu, schema) pasakoja, apibūdina ir nuosekliai aiškina apie Dievo ir žmogaus bendrystę, pakomentuoja stiprinimo būdus, tikėjimą paaiškina kaip santykį tarp asmens ir Asmens, pripažįsta ir vertina jo svarbą, pateikia Šventojo Rašto pavyzdžių (B3.4).

Santykis tarp Dievo ir žmogaus. 5–6 klasių koncentras.

5 klasė

Ar žmogus ieško Dievo, ar Dievas ieško žmogaus? (Prigimtinis Dievo troškimas, Dievas pasitinka žmogų). Ar galima tiltą pastatyti vienoje upės pusėje? (Dievo ir žmogaus bendrystė). Kodėl verta pasitikėti Dievu? (Nuo tikėjimo iki pasitikėjimo, besąlygiška Dievo meilė, Petras eina vandeniu). Ar Jėzus yra mano draugas? („Aš jus draugais vadinu“).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
5–6 klasių koncentras

Išvardija didžiąsias pasaulio religijas, žino jų simbolius (B4.1).

Apibūdina didžiąsias pasaulio religijas, paaiškina simbolius, supranta sąvokas „politeizmas“, „monoteizmas“ (B4.2).

Klasifikuoja monoteistines ir politeistines religijas, nurodo keletą skirtumų ir panašumų (B4.3).

Klasifikuoja monoteistines ir politeistines religijas, paaiškina jų skirtumus ir panašumus, lygina kitų didžiųjų religijų pagrindinius tikėjimo principus su krikščionių tikėjimu (B4.4).

Didžiosios pasaulio religijos. 5–6 klasių koncentras.

6 klasė

Kokios yra didžiosios pasaulio religijos? (Judaizmas, krikščionybė, islamas, budizmas, hinduizmas). Kodėl yra tiek daug religijų? (Įgimtas Dievo troškimas). Ar galima garbinti daug dievų? (Monoteizmas, politeizmas). Kuo tiki kitų religijų atstovai? (Pagrindiniai didžiųjų pasaulio religijų principai).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
7–8 klasių koncentras

Paaiškina svarbiausius Išganymo istorijos įvykius, Jėzaus Dieviškumą ir žmogiškumą, mirtį ir Prisikėlimą (B1.1).

Pateikia kelis Išganymo istorijos įvykius. Ieško atsakymų į pagrindinius Prisikėlimo ir Amžinojo gyvenimo klausimus (B1.2).

Prisikėlimo ir Amžinojo gyvenimo klausimus sieja su asmeniniu gyvenimu (B1.3).

Pristato Išganymo istoriją siedamas su asmens gyvenimu (B1.4).

Jėzus dėl manęs. 7–8 klasių koncentras.

7 klasė 

Ar galima būti krikščioniu ir netikėti Prisikėlimu? (Dievo išganymo planas, aktualūs Prisikėlimo klausimai). Ar ir mūsų laukia gyvenimas po mirties? (Amžinasis gyvenimas).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
7–8 klasių koncentras

Nurodo Šventąją Dvasią kaip Švenčiausios Trejybės asmenį (B2.1).

Atpažįsta Šventosios Dvasios veikimą per dovanas ir vaisius (B2.2).

Komentuoja, kaip Šventosios Dvasios dovanos ir vaisiai keičia žmogaus gyvenimą, pateikia pavyzdžių (B2.3).

Per Šventosios Dvasios veikimą pademonstruoja Švenčiausios Trejybės bendrystę (B2.4).

Šventoji Dvasia, Jos dovanos ir vaisiai. 7–8 klasių koncentras.

7 klasė 

Kaip veikia Šv. Dvasia? (Per Tėvą ir Sūnų, pavyzdžiai). Koks yra skirtumas tarp talento ir dvasinės dovanos? (Įgimti gebėjimai, Šv. Dvasios dovanos). Iš ko atpažįstame, kad veikia Šv. Dvasia? (Šv. Dvasios vaisiai).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
7–8 klasių koncentras

Naudodamasis pavyzdžiais atpažįsta Dievo veikimą asmeniniame gyvenime ir istoriniuose įvykiuose (B3.1).

Savarankiškai atpažįsta Dievo veikimą asmeniniame gyvenime ir istoriniuose įvykiuose (B3.2).

Atpažįsta Dievo veikimą asmeniniame gyvenime ir istorijoje, pateikia pavyzdžių (B3.3).

Kūrybiškai pateikia Dievo veikimo asmeniniame gyvenime ir istorijoje pavyzdžių, juos sieja su bibliniu pasakojimu (B3.4).

Dievas – istorijos Viešpats. 7–8 klasių koncentras.

8 klasė

Ar Dievas išvaduoja iš vergijos? (Nuo tautos išvadavimo iš nelaisvės iki asmens išvadavimo nuo priklausomybių). Ar buvo Dievas prie televizijos bokšto 1991 m.? (Rūpintojėlis, Dievo pagalba beginkliame pasipriešinime). Ar gimstama herojumi? (Laisvas žmogaus apsisprendimas už Dievą. Pasirinktinai, pal. Teofilius Matulionis, kardinolas Sigitas Tamkevičius, Nijolė Sadūnaitė, Dievo tarnaitė Adelė Dirsytė, kun. Juozas Zdebskis ir kt.).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
7–8 klasių koncentras

Skiria žodžių krikščionis ir katalikas reikšmes (B4.1).

Tyrinėdamas įvardija kelias krikščioniškas bažnyčias, atpažįsta jų pavadinimus (B4.2).

Apibūdina krikščioniškas bažnyčias, jų istorinį atsiradimą (B4.3).

Analizuoja krikščioniškų bažnyčių panašumus ir skirtumus (B4.4).

Seseriškos bažnyčios. 7–8 klasių koncentras.

8 klasė

Kodėl mūsų Bažnyčia vadinama Romos katalikų bažnyčia? (Bažnyčios žymės: viena, šventa, visuotinė, apaštališka, popiežiaus – šventojo Petro įpėdinio svarba). Ką reiškia „broliai ir seserys Kristuje“? (Krikščioniškas konfesijas jungiantis tikėjimas į Jėzų Kristų, konfesijos). Ar katalikai meldžiasi prie ikonų? (Kuo skiriasi ortodoksų ir katalikų bažnyčios, istorinės aplinkybės, chronologija, asmenybės, tikėjimo turinys ir praktika). Prieš ką protestavo Liuteris? (Kuo skiriasi protestantų ir katalikų bažnyčios, istorinės aplinkybės, chronologija, asmenybės, tikėjimo turinys ir praktika).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Konsultuodamasis formuluoja klausimus ir ieško atsakymų apie Jėzaus žmogiškumą ir dieviškumą (B1.1).

Formuluoja klausimus ir ieško atsakymų apie Jėzaus žmogiškumą ir dieviškumą. Apibūdina Įsikūnijimo ir Išganymo slėpinio esmę (B1.2).

Analizuoja ir lygina Biblijos tekstus apie Jėzaus žmogiškumą ir dieviškumą (B1.3).

Žino autentiškus šaltinius ir geba kritiškai vertinti informaciją apie Jėzaus žmogiškumą ir dieviškumą. Įvertina Įsikūnijimo, Išganymo slėpinio ir Jėzaus misijos reikšmę (B1.4).

Diskusiniai klausimai apie Jėzaus dieviškumą ir žmogiškumą. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

10 (II gimnazijos) klasė

Kodėl Dievui reikėjo tapti žmogumi? (Įsikūnijimo slėpinys). Ką Dievas liudija apie save atsiųsdamas savo Sūnų Jėzų? (Jėzuje Kristuje pažįstame Dievą). Ar kažkas pasikeitė po Jėzaus Prisikėlimo? (Prisikėlimo slėpinys, Išganymas, Atpirkimas). Ar Jėzus buvo vedęs? (Evangelinė tiesa, meninės ir literatūrinės interpretacijos).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Geba atpažinti teisingus ir klaidingus Dievo įvaizdžius (B2.1).

Įvardija klaidingų ir teisingų Dievo įvaizdžių atsiradimo priežastis ir pasekmes (B2.2).

Apibūdina teisingus Dievo įvaizdžius remdamasis Biblija. Nurodo dieviškųjų Asmenų veiklą ir savitumą (B2.3).

Paaiškina ir pagrindžia teisingus Dievo įvaizdžius remdamasis Biblija. Nurodo Švenčiausios Trejybės asmenų veiklą, savitumą ir raišką žmogaus gyvenime (B2.4).

Dievo įvaizdžiai. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

9 (I gimnazijos) klasė

Kas yra Dievas ir koks Jis yra? (Dievo įvaizdžiai ir vardai: „Esu, kuris esu“, Dangaus ir žemės Kūrėjas, Viešpats, Adonai, Kyrie ir kt.). Kokiu Dievu niekada nepatikėčiau? (Klaidinantys Dievo įvaizdžiai: baudėjas, policininkas, buhalteris, Kalėdų senelis ir kt.; jų atsiradimo priežastys ir pasekmės). Ką daryti, kai yra meilės perteklius? (Švenčiausioji Trejybė yra tobulos Meilės ir dalinimosi ja pavyzdys). Ką daryčiau, jeigu Dievas ateitų į mano namus? (Emauso mokiniai, Jėzaus pasirodymas prie Genezareto ežero).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Savais žodžiais apibūdina mokslo ir tikėjimo santykį remdamasis jų keliamais klausimais. Samprotauja apie gyvenimo tikslą (B3.1).

Renka, sieja ir kritiškai vertina informaciją apie mokslo ir tikėjimo dialogą. Diskutuoja apie krikščioniškojo gyvenimo tikslą Amžinybės perspektyvoje (B3.2).

Tyrinėja ir argumentuoja mokslo ir tikėjimo santykį. Analizuoja ir komentuoja krikščioniškojo gyvenimo tikslą Amžinybės perspektyvoje (B3.3).

Tikslingai pasirenka ir kūrybiškai naudoja kompleksines raiškos priemones ir formas apibūdindamas tikėjimo ir mokslo vaidmenį žmogaus gyvenime. Argumentuotai nusako krikščioniškojo gyvenimo tikslą Amžinybės perspektyvoje (B3.4).

Proto ir tikėjimo dermė. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

10 (II gimnazijos) klasė

Ar Biblija moko apie sukūrimą ir evoliuciją? (Pradžios knyga, du pasakojimai apie Kūrimą). Ar tikėjimas Dievu prieštarauja mokslui? (Tikėjimo ir mokslo santykis, klausimai „kaip?“ ir „kodėl?“). Ar Dievą galima sutikti laboratorijoje? (Dievo pažinimas remiantis protu, tikėjimo patirtis per mokslą, intelekto veiklą). Kuo ir kodėl aš tikiu? (Tikėjimo Išpažinimas (Credo)). Ar danguje kažkas yra? (Sielos nemirtingumas, Amžinasis gyvenimas). Ką vadiname Paskutiniu teismu? (Mirdamas žmogus pasiekia Tiesos tašką, „tikiu kūno iš numirusiųjų prisikėlimą“, paskutinio teismo vaizdavimas Biblijoje, literatūroje, mene).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Apibrėžia ekumenizmo ir tarpreliginio dialogo sąvokas (B4.1).

Apibrėžia ir palygina ekumenizmo ir tarpreliginio dialogo sąvokas. Remdamasis šaltiniais pasako ekumeninių ir tarpreliginių susitikimų tikslą ir rezultatus (B4.2).

Paaiškina ekumenizmo ir tarpreliginio dialogo sąvokas, apibūdina ekumeninių ir tarpreliginių susitikimų tikslą ir rezultatus (B4.3).

Tinkamai vartoja ekumenizmo ir tarpreliginio dialogo sąvokas, diskutuoja apie ekumeninių ir tarpreliginių susitikimų tikslą ir rezultatus. Analizuoja ir pristato įvairiomis raiškos priemonėmis II Vatikano susirinkimo dokumentą „Dekretas dėl ekumenizmo“ (B4.4).

Bendrystės keliai: ekumenizmas ir tarpreliginis dialogas. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

10 (II gimnazijos) klasė

Kur gali susitikti skirtingų tikėjimų žmonės? (Taikus sugyvenimas –- „kaimynystė“, geri darbai – tarnavimas visuomenei. Vatikano II susirinkimo Dekretas dėl ekumenizmo). Kodėl popiežiai bendrauja su kitų religijų atstovais? (Tarpreliginis maldos susitikimas Asyžiuje 1986 m.; popiežius Jonas Paulius II, popiežius Pranciškus). Ar įmanoma nuo kovos ateiti iki bendros maldos? (Ekumenizmo raida, ekumeninė malda, Taize bendruomenė).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
III–IV gimnazijos klasių koncentras

Atpažįsta dievišką ir žmogišką Jėzaus prigimties aiškinimą kitų religijų kontekste (B1.1).

Lygina įvairių religijų požiūrį į Jėzaus asmenį (B1.2).

Paaiškina žmogišką ir dievišką Jėzaus prigimtį kitų religijų kontekste, analizuoja ir vertina vaizdavimo būdus meno kūriniuose (B1.3).

Analizuoja ir lygina dievišką ir žmogišką Jėzaus prigimtis kitų religijų kontekste (B1.4).

Susitiki ir pažinti Jėzų: „radome Mesiją“. III–IV gimnazijos klasių koncentras.

III gimnazijos klasė

Ar Jėzus kilmingas? (Jėzaus kilmės knyga, tikras ir tobulas žmogus, šventas Dievas). Ar galima „parašyti“ paveikslą? (Jėzaus Kristaus dieviškumas ir žmogiškumas, ikona – tikras atvaizdas, Kristaus ikonos, modernusis krikščioniškas menas, šventųjų asmenų, mokytojų vaizdavimas kitose religijose). Ar galima sutikti Kristų kelyje? (Susitikimai su Jėzumi Biblijoje, tikėjimo liudijimai, šventųjų istorijos, piligrimystė, literatūriniai tekstai). Ar apie Jėzų rašo kitų religijų tekstai? (Jėzaus Asmuo kitose pasaulio religijose). Ar lengva suvaidinti Jėzų? (Jėzaus vaizdavimas filmuose, spektakliuose, aktorių ir režisierių liudijimai).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
III–IV gimnazijos klasių koncentras

Atpažįsta Dievo Trejybės slėpinį įvairiuose kontekstuose (B2.1).

Lygina Dievo Trejybės slėpinį įvairiuose kontekstuose (B2.2).

Komentuoja Dievo Trejybės slėpinį įvairiuose kontekstuose (B2.3).

Pateikia Dievo Trejybės vaizdavimo pavyzdžių įvairiuose kontekstuose (B2.4).

Pažinti Dievą savo gyvenime. III–IV gimnazijos klasių koncentras.

III gimnazijos klasė

Kokie troškimai verti gyvenimo prasmės? (Dievo troškimas, Palaiminimai, vertybės ir pasirinkimai, gyvenimo prasmė, Jėzaus „Trokštu“). Koks mano Credo? (Dievo samprata ir tikėjimo išpažinimai krikščionybėje, kitose pasaulio religijose, kultūrose, literatūroje). Kuo skiriasi įvaizdis nuo reputacijos (Dievo vardai krikščionybėje, Dievo įvaizdis Senajame ir Naujajame Testamente, kitose religijose, kultūrose, literatūroje).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
III–IV gimnazijos klasių koncentras

Atpažįsta žmogaus troškimą ieškoti Dievo (B3.1).

Pateikia Dievo ieškojimo pavyzdžių (B3.2).

Apibūdina žmogaus troškimą ieškoti, pažinti ir atsiliepti į Dievo kvietimą (B3.3).

Tyrinėja ir įvardija įvairius žmogaus kelius Dievo link (B3.4).

Būties klausimai. III–IV gimnazijos klasių koncentras.

IV gimnazijos klasė

Viešpats yra arti, ko man nerimauti? Kas yra žmogus? (Žmogaus kilnumas ir trapumas, filosofijos ir religijų požiūriai į žmogų). Būti ar nebūti? (Žmogaus gyvenimo tikslas, būties klausimai, vertybės ir prioritetai, prasmė filosofijos ir literatūros kūriniuose). Ar skausmas gali būti palaimintas? (Žmogus gyvenimo sunkumų, kančios akivaizdoje Biblijos (Pranašų literatūra, Psalmės, Išminties knygos) ir literatūros tekstuose). Kodėl dėkojimas yra nuolatinė krikščionio laikysena? (Sąžinė, laisva valia, dorybės ir ydos, malda). Kokia akimirkos vertė? (Amžinybė ir laikinumas, laiko samprata: laiko perteklius ir stoka, skubėjimas ir laisvalaikis, smagumas ir nuobodulys; chronos ir kairos – laiko įprasminimas įvairiais gyvenimo tarpsniais, šventės prasmė, literatūriniai kontekstai). Kas svarbiau – idėja ar žmogus? (Bendruomenės samprata ir reikšmė, pasirinkimas tarp asmens ir visuotinio gėrio istoriniuose įvykiuose, literatūriniuose ir filosofiniuose kontekstuose).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
III–IV gimnazijos klasių koncentras

Atpažįsta tarpreliginio ir tarpkultūrinio dialogo pavyzdžius (B4.1).

Atpažįsta religijų ir kultūrų poveikį krikščioniškajai kultūrai (B4.2).

Lygina įvairias religijas, kultūras, pagrindžia tarpreliginio, tarpkultūrinio dialogo svarbą remdamasis savo religine ir (ar) kultūrine patirtimi (B4.3).

Analizuoja ir kritiškai apmąsto savo ir kitų kultūrų, religijų poveikį krikščioniškajam tapatumui (B4.4).

Katalikybė ir pasaulio religijos. III–IV gimnazijos klasių koncentras.

III gimnazijos klasė

Kuo jie tiki? (Skirtingų religijų: judaizmo, islamo, budizmo, hinduizmo, šintoizmo, ir kt., ištakos, įkūrėjai, formavimasis, pagrindiniai tikėjimo teiginiai). Kaip jie švenčia? (Skirtingų religijų: judaizmo, islamo, budizmo, hinduizmo, šintoizmo, konfucianizmo ir kt., maldos būdai, kultas, šventės, apeigos, šventosios vietos). Kaip jie gyvena? (Skirtingų religijų: judaizmo, islamo, budizmo, hinduizmo, šintoizmo, ir kt., moralinės normos, gyvenimo būdas, vertybės). „O kuo jūs mane laikote?“ Mk 8,29 (Kultūra, kultūrų susitikimas, pagarbos svarba, evangelizacija ir Kristaus įkultūrinimas).

Susipažįsta su Bažnyčia kaip Dievo tauta, analizuoja tikėjimo prasmę ir jo šventimą asmens ir bendruomenės gyvenime. Įvertina Bažnyčios visuotinumo reikšmę ir supranta ją kaip vietos bendruomenę. Šios pasiekimų srities mokinių pasiekimai: C1–C3.
Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras

Paaiškina, kas yra „bendruomenė“, savarankiškai nurodo bendruomenes, kurioms priklauso (šeima, klasė, mokykla, Bažnyčia) (C1.1).

Paaiškina bendruomenės reikšmę kiekvienam žmogui, padedamas įvardija tikros bendruomenės bruožus (C1.2).

Skiria sąvokas „bažnyčia“ ir „Bažnyčia“ (C1.3).

Siūlo idėjas kaip pagerinti Bažnyčios bendruomenės gyvenimą, kad joje visi gerai jaustųsi(C1.4).

Bažnyčia: pastatas ir bendruomenė. 1–2 klasių koncentras.

1 klasė

Kas būtų, jeigu pasaulyje aš būčiau vienas? (Draugų, šeimos, klasės, bendruomenės svarba. Ką reiškia žodis „bendruomenė“?). Kaip rašome žodį „bažnyčia”? („Bažnyčia“ – bendruomenė ir „bažnyčia“ – pastatas). Kaip vadinasi žmonių grupė, kuri renkasi į artimiausią bažnyčią? (Parapijos sąvoka, susipažinimas su savo parapija). Kas dirba bažnyčioje? (Kunigas, klebonas, katechetas ir (ar) katechetė, vargonininkas ir (ar) vargonininkė, patarnautojas ir (ar) patarnautoja, choristai ir t. t.).

3–4 klasių koncentras

Padedamas nurodo, kad Šv. Mišios yra švenčiančios ir tikėjimą išpažįstančios bendruomenės gyvenimo centras (C1.1).

Savarankiškai paaiškina, kodėl Šv. Mišios yra švenčiančios ir tikėjimą išpažįstančios bendruomenės gyvenimo centras (C1.2).

Pagrindžia Eucharistijos ir tikėjimo svarbą bendruomenės gyvenime (C1.3).

Paaiškina pagrindines Šv. Mišių dalis. Įvardija būdus, kaip gali aktyviau dalyvauti Šv. Mišiose (C1.4).

Bažnyčia – švenčianti bendruomenė. 3–4 klasių koncentras.

3 klasė

Ką galėčiau nuveikti bažnyčioje? (Asmeninės tikėjimo ir maldos patirtys, bendruomenė, tarnystės galimybės, dalyvavimas liturgijoje: atidžiai klausytis, melstis, giedoti ir t. t.).

5–6 klasių koncentras

Savais žodžiais apibūdina žodžių „apaštalas“ ir „misija“ prasmę bei tinkamai juos vartoja gerai žinomame kontekste (C1.1).

Įvardija žodžių „apaštalas“ „misija“ prasmę, pateikia pavyzdžių, tinkamai juos vartoja nesudėtingame kontekste, apibūdina, kas yra keliaujanti Dievo tauta (C1.2).

Paaiškina, kas yra keliaujanti Dievo tauta, nurodo Bažnyčios atsiradimo ir augimo bruožus (C1.3).

Gretina žodžių „apaštalas“ „misija“ prasmę, pateikia pavyzdžių, tinkamai juos vartoja naujame kontekste, paaiškina, kas yra keliaujanti Dievo tauta, apibūdina Bažnyčios atsiradimo ir augimo bruožus, pristato Bažnyčią kaip tarnaujančią bendruomenę, kurioje veikia įvairios karitatyvinės organizacijos (C1.4).

Bažnyčia – keliaujanti ir tarnaujanti bendruomenė. 5–6 klasių koncentras.

5 klasė

Ką veikė apaštalai, kai Jėzaus nebebuvo su jais? (Pirmoji apaštalų bendruomenė: bendrystė, malda, duonos laužymas, patarnavimai, misija). Ar sunku skelbti Dievo žodį? (Šv. Paulius, pirmosios misijos, Bažnyčios augimas). Ar pirmieji krikščionys gyveno katakombose? (Pirmųjų krikščionių persekiojimas, maldos vietos, ištikimybė Kristui). Ar krikščionis visada turi padėti? (Bažnyčios tarnavimo misija, diakonija, artimo meilė). Ar šiais laikais yra riterių? (Bažnyčios karitatyvinės veiklos ir organizacijos, savanorystė, judėjimai, pasirinktinai: Caritas, Maltos ordinas, Patria, Samariečiai, Jaunieji misionieriai ir pan.).

7–8 klasių koncentras

Stebėdamas ir tyrinėdamas Bažnyčios gyvenimą atpažįsta Bažnyčios mokymo ir tarnavimo misiją (C1.1).

Per katalikiškų organizacijų ir bendruomenių veiklą atpažįsta Bažnyčios mokymo ir tarnavimo misiją (C1.2).

Apibūdina Bažnyčios mokymo ir tarnavimo misiją, duoda aktualių pavyzdžių (C1.3).

Paaiškina, kodėl ir kokiais moralės, etikos, socialinio gyvenimo klausimais pasisako Bažnyčia, pateikia pavyzdžių, kaip ji veikia (C1.4).

Bažnyčia tarnaujanti bendruomenė. 7–8 klasių koncentras.

8 klasė

Ar krikščionis visada turi padėti? (Bažnyčios tarnavimo misija, diakonija, artimo meilė). Ar šiais laikais yra riterių? (Bažnyčios karitatyvinės veiklos ir organizacijos, savanorystė, judėjimai, pasirinktinai, Caritas, Maltos ordinas, Patria, Samariečiai, Jaunieji misionieriai ir t. t.).

Bažnyčios misija ir vaidmuo pasaulyje. 7–8 klasių koncentras.

8 klasė

Kas gali būti popiežiumi? (Hierarchinė Bažnyčios struktūra, vadovavimas Bažnyčiai). Kodėl Bažnyčia pasisako etiniais klausimais? (Moralinis Bažnyčios autoritetas, prigimtinis dorinis įsakymas). Kam Dievui reikia Bažnyčios? (Bendruomeniška žmogaus prigimtis, Bažnyčia moko ir tarnauja žmogui, švenčiamas tikėjimas). Kokia mano vieta bendruomenėje? (Katalikiškų organizacijų įvairovė, jų veikla, tikslai, pasirinktinai: ateitininkai, skautai, parapijos jaunimo grupės ir t. t.).

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Naudodamasis pagalbine medžiaga įvardija tradicijos svarbą ir krikščioniško tapatumo bruožus, nusako kylančius iššūkius ir atsiveriančias galimybes Bažnyčios istorijoje (C1.1).

Įvardija tradicijos svarbą ir krikščioniško tapatumo bruožus, nusako kylančius iššūkius ir atsiveriančias galimybes Bažnyčios istorijoje ir pateikia pavyzdžių, kaip Bažnyčia atsiliepia į kiekvieno žmogaus ir visuomenės poreikius. (C1.2).

Nusako krikščioniškam tapatumui kylančius iššūkius ir atsiveriančias galimybes Bažnyčios istorijoje (C1.3).

Naudodamas kompleksines raiškos priemones pavyzdžiais iliustruoja krikščioniško tapatumo bruožus ir krikščioniškas tradicijas Lietuvoje ir pasaulyje. Remdamasis Bažnyčios mokymu, nukreiptu į kiekvieno žmogaus ir visuomenės poreikius, kuria rekomendacijas krikščioniško tapatumo stiprinimui (C1.4).

Bažnyčios universalumas ir visuotinumas. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

9 (I gimnazijos) klasė

Ar Europa yra krikščioniškas žemynas? (Krikščioniškos tradicijos Europoje, ES įkūrėjai, žmogaus teisės, Robertas Šumanas ir t. t.). Ar Bažnyčiai rūpi pasaulio reikalai? (Bažnyčios universalumas ir visuotinumas, rūpestis žmogumi ir jam aktualiais klausimais, Bažnyčios balsas kritinėse istorijos situacijose, socialiniuose iššūkiuose: lygybė, bedarbystė, vyrų ir moterų teisės, skurdas, mokslo prieinamumas ir t. t.). Kam bažnyčioje reikalingi meno kūriniai? (Vizualinis tikėjimo perdavimas, meninė raiška, parapijos bažnyčia, didieji menininkai: dailininkai, skulptoriai. Pasirinktinai: Mikelandželo tapyba Siksto koplyčioje, Šv. Petro ir Povilo barokinė bažnyčia Vilniuje, sakralusis lietuvių liaudies menas ir t. t.).

Bažnyčia vakar ir šiandien. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

10 (II gimnazijos) klasė

Ar tikrai lietuviai buvo pakrikštyti prievarta? (Lietuvos krikštas, kryžiuočių karai ir Bažnyčia ir t. t.). Ar bažnyčia turtinga? (Kaip suprantame turtą, kaip naudojamas materialusis turtas bažnyčioje). Ar visada žmogus yra laisvas tikėti? (Krikščionių persekiojimai, tikėjimo liudijimas, pavyzdžiui, XX a. tikinčiųjų persekiojimai Sovietinėje Lietuvoje, Katalikų Bažnyčios kronika, Komitetas tikinčiųjų teisėms ginti, Eucharistijos bičiuliai, pogrindinis tikėjimo perdavimas. Tikėjimo liudytojai pasirinktinai: kun. Juozas Zdebskis, kun. Jonas Lauriūnas SJ, ses. Gema Stanelytė ir t. t.).

III–IV gimnazijos klasių koncentras

Atpažįsta krikščionio misiją pasaulyje (C1.1).

Pateikia krikščionio misijos pasaulyje pavyzdžių (C1.2).

Apibūdina krikščionio misiją Bažnyčioje ir pasaulyje. Vertina Bažnyčios vaidmenį išsaugant ir perduodant vertybes (C1.3).

Siūlo būdus, kaip įgyvendinti krikščionio misiją pasaulyje (C1.4).

Aš esu Bažnyčioje. III–IV gimnazijos klasių koncentras.

III gimnazijos klasė

Kokie yra Bažnyčios simboliai ir įvaizdžiai? (Įvaizdžiai: Kristaus kūnas, Dievo tauta, Sakramentas, Kristaus sužadėtinė, kelionė, šauklys, tarnas ir kt.; simboliai: Mėnulio paslaptis, Nojaus arka, Petro valtis, laivas ir kt.; įvaizdžių ir simbolių svarba ir reikšmė). Kodėl sena Bažnyčia yra jauna? (Esminiai Bažnyčios istorijos etapai nuo ankstyvųjų iki dabartinių laikų, Bažnyčios atsinaujinimas). Kaip Bažnyčia atliepia laiko ženklus? (Politiniame, kultūriniame, socialiniame, dvasiniame gyvenime). Kuo krikščionys stebino savo amžininkus? (Bažnyčios tėvai, laiškas Diognetui, Dvylikos apaštalų mokymas – Didachė). Ar be Bažnyčios galiu būti krikščionis? (Vatikano II Susirinkimas. Konstitucija Lumen gentium. Bažnyčios, kaip bendruomenės, svarba). Ar yra vietos Jėzui pliuralistinėje visuomenėje? (Dekretas dėl pasauliečių apaštalavimo; posinodinis apaštališkas paraginimas „Christus vivit“; apaštališkas paraginimas „Evangelii gaudium“, enciklika „Frateli tutti“).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras

Išskiria bažnyčią iš kitų pastatų, svarsto, koks yra tinkamas elgesys bažnyčioje (C2.1).

Įvardija išorinius bažnyčios požymius ir ženklus, padedamas nurodo tinkamą elgesį bažnyčioje (C2.2).

Paaiškina, kodėl bažnyčia yra sakralus pastatas ir įvardija tinkamo elgesio priežastis (C2.3).

Atpažįsta pagrindinius bažnyčioje esančius daiktus ir simbolius, tinkamai elgiasi bažnyčioje (C2.4).

Bažnyčia – išskirtinė vieta. 1–2 klasių koncentras.

2 klasė

Kuo bažnyčia skiriasi nuo prekybos centro? (Bažnyčia, kaip sakralus pastatas, maldos namai). Ar bažnyčioje yra kokios nors taisyklės? (Elgesys bažnyčioje). Ką žmonės veikia bažnyčioje? (Liturginė malda ir asmeninė malda).

3–4 klasių koncentras

Remdamasis pavyzdžiais išvardija liturgijoje naudojamas spalvas ir pagrindinius simbolius (C2.1).

Savarankiškai išvardija liturgijoje naudojamas spalvas ir pagrindinius simbolius (C2.2).

Apibūdina liturgijoje naudojamų spalvų reikšmę ir prasmę (C2.3).

Savarankiškai atpažįsta liturginius laikotarpius pagal spalvas (C2.4).

Liturginės laikysenos ir simboliai šventosiose Mišiose. 3–4 klasių koncentras.

3 klasė

Kaip atsirado sekmadienis? (Pradžios knygos aiškinimas, Kristaus Prisikėlimas). Ar skiriasi gimtadienio šventė nuo Šv. Mišių? (Šv. Mišių prasmė, Šv. Mišiose naudojamų spalvų, duonos ir vyno reikšmė, liturgijos pagrindinės dalys). Kaip turiu elgtis, kai pasaulio Viešpats Šv. Mišiose ateina pas mane? (Pagarbus elgesys Šv. Mišiose, besimeldžianti širdis ir lūpos).

5–6 klasių koncentras

Naudodamasis schema atpažįsta liturginius laikotarpius ir šventes (C2.1).

Apibūdina svarbiausius liturginius laikotarpius ir šventes (C2.2).

Apibūdina ir paaiškina svarbiausių liturginių laikotarpių ir švenčių praktiką ir prasmę (C2.3).

Palygina ir kūrybiškai pristato liturginių laikotarpių ir švenčių praktiką, prasmę, skirtumus ir panašumus (C2.4).

Liturginių metų ciklas. 5–6 klasių koncentras.

6 klasė

Kada Bažnyčia švenčia naujuosius metus? (Liturginiai metai). Kam reikia Bažnyčioje kalendoriaus? (Jėzaus gyvenimo ir Išganymo atspindys liturginiuose metuose). Ar kunigo mėgstamiausia spalva žalia? (Liturginis eilinis laikas, sekmadieniai, šventųjų minėjimai). Kaip švenčiame Jėzaus gimtadienį bažnyčioje? (Liturginis advento ir Kalėdų laikas, liturginiai tekstai ir ženklai, jų prasmės). Kodėl bažnyčioje galvas barsto pelenais? (Liturginis gavėnios laikas, liturginiai tekstai ir ženklai, jų prasmės). Kas svarbiau: kiaušinis ar Prisikėlimas? (Liturginis Velykų laikas, liturginiai tekstai ir ženklai, jų prasmės).

7–8 klasių koncentras

Pateikia pavyzdžių, kaip Bažnyčia švenčia tikėjimą liturgijoje: jį išpažįsta ir skelbia (C2.1).

Atpažįsta tikėjimo šventimo ir išpažinimo pavyzdžius (C2.2).

Paaiškina tikėjimo šventimą, atpažįsta liturgijos gestus ir pamaldumo raišką (C2.3).

Liturgijos gestus ir pamaldumo simbolius sieja su bibliniais motyvais. Esant reikalui, dalyvauja liturgijos kūrimo procese (C2.4).

Šventė kaip tikėjimo patirtis. 7–8 klasių koncentras.

7 klasė

Ar bažnyčioje nuplauna kojas? (Velykų tridienio liturgija: Didysis Ketvirtadienis, Didysis Penktadienis, Didysis Šeštadienis, kojų plovimas, Kryžiaus kelias, kryžiaus pagarbinimas, velyknaktis, paschalas ir pan.). Koks paukštis bažnyčioje turi išskirtinę vietą? (Sekminės, liturginiai tekstai ir ženklai, jų prasmės). Ar Bažnyčia turi gimtadienį? (Sekminės, kaip Bažnyčios bendruomenės gimimo diena).

Liturginių veiksmų prasmės. 7–8 klasių koncentras.

7 klasė

Kaip mano kūnas ir juslės dalyvauja liturgijoje? (Bažnytinis giedojimas, vizualiniai menai bažnyčioje, smilkalai, gestai ir judesiai ir t. t.). Kuo skiriasi rožinis nuo perlų vėrinio? (Sakramentalijos: rožinis, škaplierius, kryželiai, medalikėliai, švęstas vanduo, šventintos žvakės). Koks skirtumas tarp raudono siūlo ir škaplieriaus? (Kur yra prietarai, o kur daiktai, primenantys Dievo meilę?).

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Paaiškina, kas yra liturgija. Analizuoja, kokią įtaką asmens veikimas ir (ar) neveikimas turi Bažnyčios gyvenimui (C2.1).

Žino pagrindinius liturginius veiksmus. Paaiškina, kiek daug galimybių turi krikščionis aktyviai įsitraukti į liturgiją ir ją praturtinti savo gabumais (C2.2).

Pakomentuoja pagrindinius liturginius veiksmus (C2.3).

Apibūdina liturginius veiksmus, tinkamai vartoja liturgijos sąvoką. Atlieka tiriamąjį darbą apie vietos bendruomenę. Apibūdina asmens atsakomybę už krikščioniškos bendruomenės stiprinimą (C2.4).

Jauna Bažnyčia. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

10 (II gimnazijos) klasė

Ar popiežius supranta jaunimą? (Susitikimai su jaunimu, pasakytos kalbos, laiškai, žinia jaunimui, Christus vivit ir t. t.). Ką jaunas žmogus gali veikti Bažnyčioje? (Dalyvavimo liturgijoje ir Bažnyčios misijoje galimybės, Pasaulio jaunimo dienų tradicija, vietos bendruomenė – parapija).

III–IV gimnazijos klasių koncentras

Atpažįsta tikėjimo šventimą įvairiuose kultūros kontekstuose (C2.1).

Pateikia įvairių tikėjimo šventimo pavyzdžių (C2.2).

Analizuoja tikėjimo šventimo pavyzdžius įvairiuose kultūros kontekstuose (C2.3).

Tikslingai pasirenka ir kuria tikėjimo šventimą įvairia menine, kultūrine raiška (C2.4).

Esu pakviestas švęsti džiugiai. III–IV gimnazijos klasių koncentras.

IV gimnazijos klasė

Ar gali būti krikščioniškas rokas? Kokia muzika tinka bažnyčioje? (Bažnytinė muzika, liturginė ir ne liturginė muzika, jos paskirtis, autoriai, popiežiaus Jono Pauliaus II Laiškas menininkams). Ar galima per Šv. Mišias šokti? (Bažnyčios tėvai apie maldą šokiu, liturgija ir skirtingos kultūros). Ar galiu nusnūsti per pamokslą? (Šv. Mišių istorija, prasmė, liturgija, sąmoningas dalyvavimas joje).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras

Padedamas papasakoja savo vardo gavimo istoriją (C3.1).

Vardo gavimo istoriją sieja su Krikšto sakramentu (C3.2).

Papasakoja, kaip tampama krikščioniu (C3.3).

Paaiškina, kodėl Jėzaus vardas yra svarbiausias, kokia yra žodžio „krikščionis“ reikšmė (C3.4).

Aš – krikščionis. 1–2 klasių koncentras.

2 klasė

Kokia tavo vardo istorija? (Vardo reikšmė, šventieji globėjai). Kodėl Jėzaus vardas yra visų svarbiausias? (Pagarbus Dievo vardo tarimas). Kaip Kristus gyvena tarp mūsų? (Tikinčiųjų bendruomenė, sakramentai, kaip susitikimo su Dievu vietos, pvz., Krikštas ir Eucharistija). Kas yra bendra tarp kryžiaus, Krikšto ir krikščionio? (Kryžiaus ženklas, Krikšto sakramentas, per Krikštą tampama krikščioniu, vienija Jėzus Kristus).

3–4 klasių koncentras

Naudodamasis pagalbine medžiaga apibūdina sąvokų „sakramentas“ ir „Dievo malonė“ reikšmes (C3.1).

Išvardija sakramentų pavadinimus ir jų įsteigėją (C3.2).

Klasifikuoja sakramentus pagal duotus požymius (C3.3).

Susieja sakramentus su Jėzaus gyvenimo įvykiais (C3.4).

Jėzus ir sakramentai. 3–4 klasių koncentras.

4 klasė

Kas yra malonė? Ar malonė yra tai, kas malonu? (Dievo malonės samprata). Per kokius ženklus Dievas duoda savo malones? (Septyni sakramentai, jų prasmė, sakramentų simboliai). Ar visi sakramentai yra reikalingi? (Sakramentai skirtinguose gyvenimo etapuose). Kaip Jėzus tampa duona ir vynu? (Šv. Mišių dalys, jų pavadinimai). Ar iš Šv. Mišių išeinu sotus? (Eucharistijos sakramentas, Komunija, bendrystė su Jėzumi). Kaip išdrįsti nusiprausti po dvasiniu dušu? (Susitikimas su pačiu Dievu per kunigą, išpažinties prasmė ir eiga, Atgailos sakramentas).

5–6 klasių koncentras

Išvardija visus sakramentus ir su pagalba paaiškina jų prasmę, apmąsto savo elgesį ir santykį su tikėjimo bendruomene (C3.1).

Grupuoja sakramentus, atpažįsta sakramentų regimus ženklus ir per juos gaunamas malones, apibūdina savo elgesį ir santykį su tikėjimo bendruomene (C3.2).

Apibūdina sakramentų grupes ir per juos gaunamas malones (C3.3).

Naudodamasis įvairiais informacijos šaltiniais kūrybiškai perteikia sakramentų regimus ženklus ir per juos gaunamas malones, vertina bendruomenės svarbą (C3.4).

Sakramentų prasmės ir šventimas. 5–6 klasių koncentras.

6 klasė

Po kokiu ženklu esu gimęs? (Įkrikščioninimo sakramentai: Krikštas, Eucharistija, Sutvirtinimas, sakramentų šventimas, sąlygos ir gaunama malonė). Ar šiais laikais yra tarnų? (Tarnavimo sakramentai: Kunigystė, Santuoka, sakramentų šventimas, sąlygos ir gaunama malonė). Ar yra išeitis su Dievu beviltiškoje situacijoje? (Gydymo sakramentai: Atgailos, Ligonių sakramentų šventimas, sąlygos ir gaunama malonė). Ar egzistuoja „stalo etiketas“ Bažnyčioje? (apie elgesį Šv. Mišiose, liturgija, liturginiai indai, malda, gestai ir t. t.).

7–8 klasių koncentras

Naudodamasis nurodytais šaltiniais paaiškina vieno sakramento kilmę ir prasmę Bažnyčioje (C3.1).

Apibūdina sakramentų kilmę, savitumą, per juos gaunamas malones (C3.2).

Paaiškina, kokia yra sakramentų kilmė, kokiomis sąlygomis ir kas gali priimti sakramentus, kokios per juos gaunamos malonės (C3.3).

Analizuoja sakramentų kilmę ir nurodo teikėją. Paaiškina sakramentų naudą žmogui (C3.4).

Bažnyčia – susitikimų su Jėzumi vieta. 7–8 klasių koncentras.

8 klasė

Iš kur atsirado sakramentai? (Jėzus kaip sakramentas ir sakramentų davėjas, sakramentų kilmė). Kas gali teikti sakramentus? (Sakramentų teikėjai, sąlygos sakramentams gauti). Kokia man nauda iš sakramentų? (Dievas dovanoja save sakramentuose, atrandu atleidimą per išpažintį ir Dievo artumą per Komuniją).

Sakramentų prasmė. 7–8 klasių koncentras.

8 klasė

Ar ligonių patepimas yra mirties pranašas? (Ligonių sakramento tikslas, teikimo aplinkybės). Ar kunigas moka saugoti paslaptis? (Susitaikinimo sakramento paslaptis, išpažinties eiga). Ar krikštijama dėl geresnės sveikatos? (Kūdikių ir suaugusiųjų Krikštas, Krikšto apeigos). Ar Komunija ir išpažintis vieną kartą gyvenime? (Sakramentai kaip nuolatinis tikinčiojo maistas ir sustiprinimas).

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Išvardija sakramentus ir paaiškina jų prasmę (C3.1).

Paaiškina, kaip sakramentinis gyvenimas daro įtaką asmeniniams sprendimams ir veiksmams (C3.2).

Apibrėžia sakramentinio gyvenimo požymius ir gaunamas malones. (C3.3).

Kuria žmogaus gyvenimo aprašymą, siedamas konkrečių sakramentų šventimą su žmogaus gyvenimo etapais (C3.4).

Sakramentai įvairiose gyvenimo situacijose. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

9 (I gimnazijos) klasė

Kokie yra septyni būdai tapti išmintingesniu, laimingesniu ir geresniu? (Sakramentai ir žmogaus gyvenimo etapai, pavyzdžiui, Ligonių patepimas ir kritinės situacijos; Santuoka ir gyvenimo pasirinkimai ir t. t.). Ar galima sakramentus priimti nepasiruošus? (Sąmoningas pasiruošimas sakramentams, sakramentai nėra priimami „dėl visa ko“, reikalavimai priimant sakramentus).

III–IV gimnazijos klasių koncentras

Savais žodžiais apibūdina sakramentinio gyvenimo prigimtį ir charakterį (C3.1).

Paaiškina sakramentinio gyvenimo prigimtį ir charakterį (C3.2).

Analizuoja sakramentinio gyvenimo prigimtį ir charakterį (C3.3).

Analizuoja ir argumentuotai paaiškina, kaip apsisprendimai lemia krikščionišką gyvenimą (C3.4).

Mūsų sprendimai įrašomi danguje. III–IV gimnazijos klasių koncentras.

IV gimnazijos klasė

Ar galima atšaukti tai, kas neatšaukiama? (Priesaika, ištikimybė, sakramentų charakteris, menininkų raiška). Ar galima atlikti išpažintį internetu? (Sakramentų integralumas, sakramentinė išpažintis, Dievo gailestingumas). Ar sakramentams reikia „programinės įrangos“ atnaujinimų? (Sąmoningas ir reguliarus sakramentų priėmimas, jaunimo vieta ir paskirtis Bažnyčioje).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras

Paaiškina, kas yra „bendruomenė“, savarankiškai nurodo bendruomenes, kurioms priklauso (šeima, klasė, mokykla, Bažnyčia) (C1.1).

Paaiškina bendruomenės reikšmę kiekvienam žmogui, padedamas įvardija tikros bendruomenės bruožus (C1.2).

Skiria sąvokas „bažnyčia“ ir „Bažnyčia“ (C1.3).

Siūlo idėjas kaip pagerinti Bažnyčios bendruomenės gyvenimą, kad joje visi gerai jaustųsi(C1.4).

Bažnyčia: pastatas ir bendruomenė. 1–2 klasių koncentras.

1 klasė

Kas būtų, jeigu pasaulyje aš būčiau vienas? (Draugų, šeimos, klasės, bendruomenės svarba. Ką reiškia žodis „bendruomenė“?). Kaip rašome žodį „bažnyčia”? („Bažnyčia“ – bendruomenė ir „bažnyčia“ – pastatas). Kaip vadinasi žmonių grupė, kuri renkasi į artimiausią bažnyčią? (Parapijos sąvoka, susipažinimas su savo parapija). Kas dirba bažnyčioje? (Kunigas, klebonas, katechetas ir (ar) katechetė, vargonininkas ir (ar) vargonininkė, patarnautojas ir (ar) patarnautoja, choristai ir t. t.).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras

Išskiria bažnyčią iš kitų pastatų, svarsto, koks yra tinkamas elgesys bažnyčioje (C2.1).

Įvardija išorinius bažnyčios požymius ir ženklus, padedamas nurodo tinkamą elgesį bažnyčioje (C2.2).

Paaiškina, kodėl bažnyčia yra sakralus pastatas ir įvardija tinkamo elgesio priežastis (C2.3).

Atpažįsta pagrindinius bažnyčioje esančius daiktus ir simbolius, tinkamai elgiasi bažnyčioje (C2.4).

Bažnyčia – išskirtinė vieta. 1–2 klasių koncentras.

2 klasė

Kuo bažnyčia skiriasi nuo prekybos centro? (Bažnyčia, kaip sakralus pastatas, maldos namai). Ar bažnyčioje yra kokios nors taisyklės? (Elgesys bažnyčioje). Ką žmonės veikia bažnyčioje? (Liturginė malda ir asmeninė malda).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
1–2 klasių koncentras

Padedamas papasakoja savo vardo gavimo istoriją (C3.1).

Vardo gavimo istoriją sieja su Krikšto sakramentu (C3.2).

Papasakoja, kaip tampama krikščioniu (C3.3).

Paaiškina, kodėl Jėzaus vardas yra svarbiausias, kokia yra žodžio „krikščionis“ reikšmė (C3.4).

Aš – krikščionis. 1–2 klasių koncentras.

2 klasė

Kokia tavo vardo istorija? (Vardo reikšmė, šventieji globėjai). Kodėl Jėzaus vardas yra visų svarbiausias? (Pagarbus Dievo vardo tarimas). Kaip Kristus gyvena tarp mūsų? (Tikinčiųjų bendruomenė, sakramentai, kaip susitikimo su Dievu vietos, pvz., Krikštas ir Eucharistija). Kas yra bendra tarp kryžiaus, Krikšto ir krikščionio? (Kryžiaus ženklas, Krikšto sakramentas, per Krikštą tampama krikščioniu, vienija Jėzus Kristus).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
3–4 klasių koncentras

Padedamas nurodo, kad Šv. Mišios yra švenčiančios ir tikėjimą išpažįstančios bendruomenės gyvenimo centras (C1.1).

Savarankiškai paaiškina, kodėl Šv. Mišios yra švenčiančios ir tikėjimą išpažįstančios bendruomenės gyvenimo centras (C1.2).

Pagrindžia Eucharistijos ir tikėjimo svarbą bendruomenės gyvenime (C1.3).

Paaiškina pagrindines Šv. Mišių dalis. Įvardija būdus, kaip gali aktyviau dalyvauti Šv. Mišiose (C1.4).

Bažnyčia – švenčianti bendruomenė. 3–4 klasių koncentras.

3 klasė

Ką galėčiau nuveikti bažnyčioje? (Asmeninės tikėjimo ir maldos patirtys, bendruomenė, tarnystės galimybės, dalyvavimas liturgijoje: atidžiai klausytis, melstis, giedoti ir t. t.).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
3–4 klasių koncentras

Remdamasis pavyzdžiais išvardija liturgijoje naudojamas spalvas ir pagrindinius simbolius (C2.1).

Savarankiškai išvardija liturgijoje naudojamas spalvas ir pagrindinius simbolius (C2.2).

Apibūdina liturgijoje naudojamų spalvų reikšmę ir prasmę (C2.3).

Savarankiškai atpažįsta liturginius laikotarpius pagal spalvas (C2.4).

Liturginės laikysenos ir simboliai šventosiose Mišiose. 3–4 klasių koncentras.

3 klasė

Kaip atsirado sekmadienis? (Pradžios knygos aiškinimas, Kristaus Prisikėlimas). Ar skiriasi gimtadienio šventė nuo Šv. Mišių? (Šv. Mišių prasmė, Šv. Mišiose naudojamų spalvų, duonos ir vyno reikšmė, liturgijos pagrindinės dalys). Kaip turiu elgtis, kai pasaulio Viešpats Šv. Mišiose ateina pas mane? (Pagarbus elgesys Šv. Mišiose, besimeldžianti širdis ir lūpos).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
3–4 klasių koncentras

Naudodamasis pagalbine medžiaga apibūdina sąvokų „sakramentas“ ir „Dievo malonė“ reikšmes (C3.1).

Išvardija sakramentų pavadinimus ir jų įsteigėją (C3.2).

Klasifikuoja sakramentus pagal duotus požymius (C3.3).

Susieja sakramentus su Jėzaus gyvenimo įvykiais (C3.4).

Jėzus ir sakramentai. 3–4 klasių koncentras.

4 klasė

Kas yra malonė? Ar malonė yra tai, kas malonu? (Dievo malonės samprata). Per kokius ženklus Dievas duoda savo malones? (Septyni sakramentai, jų prasmė, sakramentų simboliai). Ar visi sakramentai yra reikalingi? (Sakramentai skirtinguose gyvenimo etapuose). Kaip Jėzus tampa duona ir vynu? (Šv. Mišių dalys, jų pavadinimai). Ar iš Šv. Mišių išeinu sotus? (Eucharistijos sakramentas, Komunija, bendrystė su Jėzumi). Kaip išdrįsti nusiprausti po dvasiniu dušu? (Susitikimas su pačiu Dievu per kunigą, išpažinties prasmė ir eiga, Atgailos sakramentas).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
5–6 klasių koncentras

Savais žodžiais apibūdina žodžių „apaštalas“ ir „misija“ prasmę bei tinkamai juos vartoja gerai žinomame kontekste (C1.1).

Įvardija žodžių „apaštalas“ „misija“ prasmę, pateikia pavyzdžių, tinkamai juos vartoja nesudėtingame kontekste, apibūdina, kas yra keliaujanti Dievo tauta (C1.2).

Paaiškina, kas yra keliaujanti Dievo tauta, nurodo Bažnyčios atsiradimo ir augimo bruožus (C1.3).

Gretina žodžių „apaštalas“ „misija“ prasmę, pateikia pavyzdžių, tinkamai juos vartoja naujame kontekste, paaiškina, kas yra keliaujanti Dievo tauta, apibūdina Bažnyčios atsiradimo ir augimo bruožus, pristato Bažnyčią kaip tarnaujančią bendruomenę, kurioje veikia įvairios karitatyvinės organizacijos (C1.4).

Bažnyčia – keliaujanti ir tarnaujanti bendruomenė. 5–6 klasių koncentras.

5 klasė

Ką veikė apaštalai, kai Jėzaus nebebuvo su jais? (Pirmoji apaštalų bendruomenė: bendrystė, malda, duonos laužymas, patarnavimai, misija). Ar sunku skelbti Dievo žodį? (Šv. Paulius, pirmosios misijos, Bažnyčios augimas). Ar pirmieji krikščionys gyveno katakombose? (Pirmųjų krikščionių persekiojimas, maldos vietos, ištikimybė Kristui). Ar krikščionis visada turi padėti? (Bažnyčios tarnavimo misija, diakonija, artimo meilė). Ar šiais laikais yra riterių? (Bažnyčios karitatyvinės veiklos ir organizacijos, savanorystė, judėjimai, pasirinktinai: Caritas, Maltos ordinas, Patria, Samariečiai, Jaunieji misionieriai ir pan.).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
5–6 klasių koncentras

Naudodamasis schema atpažįsta liturginius laikotarpius ir šventes (C2.1).

Apibūdina svarbiausius liturginius laikotarpius ir šventes (C2.2).

Apibūdina ir paaiškina svarbiausių liturginių laikotarpių ir švenčių praktiką ir prasmę (C2.3).

Palygina ir kūrybiškai pristato liturginių laikotarpių ir švenčių praktiką, prasmę, skirtumus ir panašumus (C2.4).

Liturginių metų ciklas. 5–6 klasių koncentras.

6 klasė

Kada Bažnyčia švenčia naujuosius metus? (Liturginiai metai). Kam reikia Bažnyčioje kalendoriaus? (Jėzaus gyvenimo ir Išganymo atspindys liturginiuose metuose). Ar kunigo mėgstamiausia spalva žalia? (Liturginis eilinis laikas, sekmadieniai, šventųjų minėjimai). Kaip švenčiame Jėzaus gimtadienį bažnyčioje? (Liturginis advento ir Kalėdų laikas, liturginiai tekstai ir ženklai, jų prasmės). Kodėl bažnyčioje galvas barsto pelenais? (Liturginis gavėnios laikas, liturginiai tekstai ir ženklai, jų prasmės). Kas svarbiau: kiaušinis ar Prisikėlimas? (Liturginis Velykų laikas, liturginiai tekstai ir ženklai, jų prasmės).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
5–6 klasių koncentras

Išvardija visus sakramentus ir su pagalba paaiškina jų prasmę, apmąsto savo elgesį ir santykį su tikėjimo bendruomene (C3.1).

Grupuoja sakramentus, atpažįsta sakramentų regimus ženklus ir per juos gaunamas malones, apibūdina savo elgesį ir santykį su tikėjimo bendruomene (C3.2).

Apibūdina sakramentų grupes ir per juos gaunamas malones (C3.3).

Naudodamasis įvairiais informacijos šaltiniais kūrybiškai perteikia sakramentų regimus ženklus ir per juos gaunamas malones, vertina bendruomenės svarbą (C3.4).

Sakramentų prasmės ir šventimas. 5–6 klasių koncentras.

6 klasė

Po kokiu ženklu esu gimęs? (Įkrikščioninimo sakramentai: Krikštas, Eucharistija, Sutvirtinimas, sakramentų šventimas, sąlygos ir gaunama malonė). Ar šiais laikais yra tarnų? (Tarnavimo sakramentai: Kunigystė, Santuoka, sakramentų šventimas, sąlygos ir gaunama malonė). Ar yra išeitis su Dievu beviltiškoje situacijoje? (Gydymo sakramentai: Atgailos, Ligonių sakramentų šventimas, sąlygos ir gaunama malonė). Ar egzistuoja „stalo etiketas“ Bažnyčioje? (apie elgesį Šv. Mišiose, liturgija, liturginiai indai, malda, gestai ir t. t.).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
7–8 klasių koncentras

Stebėdamas ir tyrinėdamas Bažnyčios gyvenimą atpažįsta Bažnyčios mokymo ir tarnavimo misiją (C1.1).

Per katalikiškų organizacijų ir bendruomenių veiklą atpažįsta Bažnyčios mokymo ir tarnavimo misiją (C1.2).

Apibūdina Bažnyčios mokymo ir tarnavimo misiją, duoda aktualių pavyzdžių (C1.3).

Paaiškina, kodėl ir kokiais moralės, etikos, socialinio gyvenimo klausimais pasisako Bažnyčia, pateikia pavyzdžių, kaip ji veikia (C1.4).

Bažnyčia tarnaujanti bendruomenė. 7–8 klasių koncentras.

8 klasė

Ar krikščionis visada turi padėti? (Bažnyčios tarnavimo misija, diakonija, artimo meilė). Ar šiais laikais yra riterių? (Bažnyčios karitatyvinės veiklos ir organizacijos, savanorystė, judėjimai, pasirinktinai, Caritas, Maltos ordinas, Patria, Samariečiai, Jaunieji misionieriai ir t. t.).

Bažnyčios misija ir vaidmuo pasaulyje. 7–8 klasių koncentras.

8 klasė

Kas gali būti popiežiumi? (Hierarchinė Bažnyčios struktūra, vadovavimas Bažnyčiai). Kodėl Bažnyčia pasisako etiniais klausimais? (Moralinis Bažnyčios autoritetas, prigimtinis dorinis įsakymas). Kam Dievui reikia Bažnyčios? (Bendruomeniška žmogaus prigimtis, Bažnyčia moko ir tarnauja žmogui, švenčiamas tikėjimas). Kokia mano vieta bendruomenėje? (Katalikiškų organizacijų įvairovė, jų veikla, tikslai, pasirinktinai: ateitininkai, skautai, parapijos jaunimo grupės ir t. t.).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
7–8 klasių koncentras

Pateikia pavyzdžių, kaip Bažnyčia švenčia tikėjimą liturgijoje: jį išpažįsta ir skelbia (C2.1).

Atpažįsta tikėjimo šventimo ir išpažinimo pavyzdžius (C2.2).

Paaiškina tikėjimo šventimą, atpažįsta liturgijos gestus ir pamaldumo raišką (C2.3).

Liturgijos gestus ir pamaldumo simbolius sieja su bibliniais motyvais. Esant reikalui, dalyvauja liturgijos kūrimo procese (C2.4).

Šventė kaip tikėjimo patirtis. 7–8 klasių koncentras.

7 klasė

Ar bažnyčioje nuplauna kojas? (Velykų tridienio liturgija: Didysis Ketvirtadienis, Didysis Penktadienis, Didysis Šeštadienis, kojų plovimas, Kryžiaus kelias, kryžiaus pagarbinimas, velyknaktis, paschalas ir pan.). Koks paukštis bažnyčioje turi išskirtinę vietą? (Sekminės, liturginiai tekstai ir ženklai, jų prasmės). Ar Bažnyčia turi gimtadienį? (Sekminės, kaip Bažnyčios bendruomenės gimimo diena).

Liturginių veiksmų prasmės. 7–8 klasių koncentras.

7 klasė

Kaip mano kūnas ir juslės dalyvauja liturgijoje? (Bažnytinis giedojimas, vizualiniai menai bažnyčioje, smilkalai, gestai ir judesiai ir t. t.). Kuo skiriasi rožinis nuo perlų vėrinio? (Sakramentalijos: rožinis, škaplierius, kryželiai, medalikėliai, švęstas vanduo, šventintos žvakės). Koks skirtumas tarp raudono siūlo ir škaplieriaus? (Kur yra prietarai, o kur daiktai, primenantys Dievo meilę?).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
7–8 klasių koncentras

Naudodamasis nurodytais šaltiniais paaiškina vieno sakramento kilmę ir prasmę Bažnyčioje (C3.1).

Apibūdina sakramentų kilmę, savitumą, per juos gaunamas malones (C3.2).

Paaiškina, kokia yra sakramentų kilmė, kokiomis sąlygomis ir kas gali priimti sakramentus, kokios per juos gaunamos malonės (C3.3).

Analizuoja sakramentų kilmę ir nurodo teikėją. Paaiškina sakramentų naudą žmogui (C3.4).

Bažnyčia – susitikimų su Jėzumi vieta. 7–8 klasių koncentras.

8 klasė

Iš kur atsirado sakramentai? (Jėzus kaip sakramentas ir sakramentų davėjas, sakramentų kilmė). Kas gali teikti sakramentus? (Sakramentų teikėjai, sąlygos sakramentams gauti). Kokia man nauda iš sakramentų? (Dievas dovanoja save sakramentuose, atrandu atleidimą per išpažintį ir Dievo artumą per Komuniją).

Sakramentų prasmė. 7–8 klasių koncentras.

8 klasė

Ar ligonių patepimas yra mirties pranašas? (Ligonių sakramento tikslas, teikimo aplinkybės). Ar kunigas moka saugoti paslaptis? (Susitaikinimo sakramento paslaptis, išpažinties eiga). Ar krikštijama dėl geresnės sveikatos? (Kūdikių ir suaugusiųjų Krikštas, Krikšto apeigos). Ar Komunija ir išpažintis vieną kartą gyvenime? (Sakramentai kaip nuolatinis tikinčiojo maistas ir sustiprinimas).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Naudodamasis pagalbine medžiaga įvardija tradicijos svarbą ir krikščioniško tapatumo bruožus, nusako kylančius iššūkius ir atsiveriančias galimybes Bažnyčios istorijoje (C1.1).

Įvardija tradicijos svarbą ir krikščioniško tapatumo bruožus, nusako kylančius iššūkius ir atsiveriančias galimybes Bažnyčios istorijoje ir pateikia pavyzdžių, kaip Bažnyčia atsiliepia į kiekvieno žmogaus ir visuomenės poreikius. (C1.2).

Nusako krikščioniškam tapatumui kylančius iššūkius ir atsiveriančias galimybes Bažnyčios istorijoje (C1.3).

Naudodamas kompleksines raiškos priemones pavyzdžiais iliustruoja krikščioniško tapatumo bruožus ir krikščioniškas tradicijas Lietuvoje ir pasaulyje. Remdamasis Bažnyčios mokymu, nukreiptu į kiekvieno žmogaus ir visuomenės poreikius, kuria rekomendacijas krikščioniško tapatumo stiprinimui (C1.4).

Bažnyčios universalumas ir visuotinumas. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

9 (I gimnazijos) klasė

Ar Europa yra krikščioniškas žemynas? (Krikščioniškos tradicijos Europoje, ES įkūrėjai, žmogaus teisės, Robertas Šumanas ir t. t.). Ar Bažnyčiai rūpi pasaulio reikalai? (Bažnyčios universalumas ir visuotinumas, rūpestis žmogumi ir jam aktualiais klausimais, Bažnyčios balsas kritinėse istorijos situacijose, socialiniuose iššūkiuose: lygybė, bedarbystė, vyrų ir moterų teisės, skurdas, mokslo prieinamumas ir t. t.). Kam bažnyčioje reikalingi meno kūriniai? (Vizualinis tikėjimo perdavimas, meninė raiška, parapijos bažnyčia, didieji menininkai: dailininkai, skulptoriai. Pasirinktinai: Mikelandželo tapyba Siksto koplyčioje, Šv. Petro ir Povilo barokinė bažnyčia Vilniuje, sakralusis lietuvių liaudies menas ir t. t.).

Bažnyčia vakar ir šiandien. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

10 (II gimnazijos) klasė

Ar tikrai lietuviai buvo pakrikštyti prievarta? (Lietuvos krikštas, kryžiuočių karai ir Bažnyčia ir t. t.). Ar bažnyčia turtinga? (Kaip suprantame turtą, kaip naudojamas materialusis turtas bažnyčioje). Ar visada žmogus yra laisvas tikėti? (Krikščionių persekiojimai, tikėjimo liudijimas, pavyzdžiui, XX a. tikinčiųjų persekiojimai Sovietinėje Lietuvoje, Katalikų Bažnyčios kronika, Komitetas tikinčiųjų teisėms ginti, Eucharistijos bičiuliai, pogrindinis tikėjimo perdavimas. Tikėjimo liudytojai pasirinktinai: kun. Juozas Zdebskis, kun. Jonas Lauriūnas SJ, ses. Gema Stanelytė ir t. t.).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Paaiškina, kas yra liturgija. Analizuoja, kokią įtaką asmens veikimas ir (ar) neveikimas turi Bažnyčios gyvenimui (C2.1).

Žino pagrindinius liturginius veiksmus. Paaiškina, kiek daug galimybių turi krikščionis aktyviai įsitraukti į liturgiją ir ją praturtinti savo gabumais (C2.2).

Pakomentuoja pagrindinius liturginius veiksmus (C2.3).

Apibūdina liturginius veiksmus, tinkamai vartoja liturgijos sąvoką. Atlieka tiriamąjį darbą apie vietos bendruomenę. Apibūdina asmens atsakomybę už krikščioniškos bendruomenės stiprinimą (C2.4).

Jauna Bažnyčia. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

10 (II gimnazijos) klasė

Ar popiežius supranta jaunimą? (Susitikimai su jaunimu, pasakytos kalbos, laiškai, žinia jaunimui, Christus vivit ir t. t.). Ką jaunas žmogus gali veikti Bažnyčioje? (Dalyvavimo liturgijoje ir Bažnyčios misijoje galimybės, Pasaulio jaunimo dienų tradicija, vietos bendruomenė – parapija).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras

Išvardija sakramentus ir paaiškina jų prasmę (C3.1).

Paaiškina, kaip sakramentinis gyvenimas daro įtaką asmeniniams sprendimams ir veiksmams (C3.2).

Apibrėžia sakramentinio gyvenimo požymius ir gaunamas malones. (C3.3).

Kuria žmogaus gyvenimo aprašymą, siedamas konkrečių sakramentų šventimą su žmogaus gyvenimo etapais (C3.4).

Sakramentai įvairiose gyvenimo situacijose. 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras.

9 (I gimnazijos) klasė

Kokie yra septyni būdai tapti išmintingesniu, laimingesniu ir geresniu? (Sakramentai ir žmogaus gyvenimo etapai, pavyzdžiui, Ligonių patepimas ir kritinės situacijos; Santuoka ir gyvenimo pasirinkimai ir t. t.). Ar galima sakramentus priimti nepasiruošus? (Sąmoningas pasiruošimas sakramentams, sakramentai nėra priimami „dėl visa ko“, reikalavimai priimant sakramentus).

Klasių koncentrai Slenkstinis lygis Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis
III–IV gimnazijos klasių koncentras

Atpažįsta krikščionio misiją pasaulyje (C1.1).

Pateikia krikščionio misijos pasaulyje pavyzdžių (C1.2).

Apibūdina krikščionio misiją Bažnyčioje ir pasaulyje. Vertina Bažnyčios vaidmenį išsaugant ir perduodant vertybes (C1.3).

Siūlo būdus, kaip įgyvendinti krikščionio misiją pasaulyje (C1.4).

Aš esu Bažnyčioje. III–IV gimnazijos klasių koncentras.

III gimnazijos klasė

Kokie yra Bažnyčios simboliai ir įvaizdžiai? (Įvaizdžiai: Kristaus kūnas, Dievo tauta, Sakramentas, Kristaus sužadėtinė, kelionė, šauklys, tarnas ir kt.; simboliai: Mėnulio paslaptis, Nojaus arka, Petro valtis, laivas ir kt.; įvaizdžių ir simbolių svarba ir reikšmė). Kodėl sena Bažnyčia yra jauna? (Esminiai Bažnyčios istorijos etapai nuo ankstyvųjų iki dabartinių laikų, Bažnyčios atsinaujinimas). Kaip Bažnyčia atliepia laiko ženklus? (Politiniame, kultūriniame, socialiniame, dvasiniame gyvenime). Kuo krikščionys stebino savo amžininkus? (Bažnyčios tėvai, laiškas Diognetui, Dvylikos apaštalų mokymas – Didachė). Ar be Bažnyčios galiu būti krikščionis? (Vatikano II Susirinkimas. Konstitucija Lumen gentium. Bažnyčios, kaip bendruomenės, svarba). Ar yra vietos Jėzui pliuralistinėje visuomenėje? (Dekretas dėl pasauliečių apaštalavimo; posinodinis apaštališkas paraginimas „Christus vivit“; apaštališkas paraginimas „Evangelii gaudium“, enciklika „Frateli tutti“).